ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/87

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπολογισμός του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού και σχετικά θέματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καλυπτόμενα έξοδα"
1.  
  Το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα των μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία υποβάλλονται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος σε δίκες για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των μελών των οικογενειών των εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συμμετέχουν στις ίδιες ως άνω δίκες με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος
2.  
  Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών και βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου δικηγορικής αμοιβής
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις καταβολής"
1.  
  Τα έξοδα καταβάλλονται στους δικαιούχους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου απαιτείται:
  • Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
  • Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους, ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο
 2. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου, να έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία απορρίπτει την σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή ως προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών
 3. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος:
  • Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος τους υπό την ιδιότητα του μέλους του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών
  • Ο δικαιούμενος αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης να έχει ασκήσει πολιτική αγωγή ενώπιον δικαστηρίου
2.  
  Στην έννοια των εξόδων, για την εφαρμογή του παρόντος, δεν εμπίπτουν οι δαπάνες που έμμεσα συνδέονται με τη διεξαγωγή της δίκης, όπως οι δαπάνες μετάβασης από και προς το δικαστήριο, σε περίπτωση κατοικίας του δικαιούχου σε διαφορετικό τόπο από την έδρα του δικαστηρίου
3.  
  Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες διατάσσεται η επιστροφή δικαστικής δαπάνης στους δικαιούχους, δυνάμει δικαστικής απόφασης, η δαπάνη αυτή κατά το μέρος που αφορά στα δικαστικά έξοδα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, υπόκειται σε συμψηφισμό
4.  
  Επί τυχόν μερικής αθώωσης, απαλλαγής ή αποδοχής της αγωγής στις περιπτώσεις πολλαπλού κατηγορητηρίου ή σώρευσης νομικών αιτιών σε αγωγή αντίστοιχα, το δικαιούμενο χρηματικό ποσό προσαρμόζεται ανάλογα
Άρθρο 3 "Δικαιολογητικά"
1.  
  Για την καταβολή των εξόδων υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του δικαιούχου
 2. Δελτίο παροχής υπηρεσιών του πληρεξούσιου δικηγόρου
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 4. Ειδικά στις περιπτώσεις των μελών των οικογενειών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός διμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση είτε ως συζύγου είτε ως α΄ ή β΄ βαθμού μεταξύ του παθόντος και του κατηγορουμένου, εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος
 5. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ή του βουλεύματος ή της πράξης του Εισαγγελέα, στις περιπτώσεις ποινικής δίκης.
 6. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αστικής φύσεως αξιώσεις του πολιτικώς ενάγοντος έχουν ασκηθεί ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο και της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου.
 7. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, στις περιπτώσεις δίκης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου
2.  
  Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, η δε πληρωμή της γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) ή της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ αριθμόν Υ24/06 Οκτ 2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
 • Την υπ αριθμόν Υ29/08 Οκτ 2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Την υπ’ αριθμόν 49/2017 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 16.800 € για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί του ΚΑΕ 0519 [Γενικό Επιτελείο Στρατού: (ΕΦ 11-200) 10.000 € ΑΑΥ: Φ.814/30/971960/Σ.261/23 Ιαν 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: (ΕΦ 11-300) 1.800 € ΑΑΥ: Φ.815.1/760/Σ.2628/20 Φεβ 17/ΓΕΝ/ΔΠ, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: (ΕΦ 11-410) 5.000 € ΑΑΥ: Αρ. Πρωτ. 2003/06 Μαρ 17/ΓΕΑ/Δ6], και εκτιμώμενου ύψους 21.800 € για καθένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ 2016 - 2019, η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί του ΚΑΕ 0519 [Γενικό Επιτελείο Στρατού: (ΕΦ 11-200) 10.000 €, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: (ΕΦ 11-300) 1.800 €, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: (ΕΦ 11-410) 10.000 €].
 • Την υπ’ αριθμόν 230/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2006/Υ24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Υ24 2006
ΠΡΑΞΗ 2008/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/Υ29 2008
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. 2014/4278 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία