Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής» (Α’ 68)».

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 38 του π.δ 174/1983 (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται από τον τίτλο «Συσσίτιο-Διαμονή». Οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Το συσσίτιο παρέχεται υποχρεωτικά στους Δόκιμους Πυροσβέστες και τους πρωτοετείς Δόκιμους Ανθυποπυραγούς, περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο και η δαπάνη του βαρύνει τους ίδιους. 2 Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες και οι πρωτοετείς Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης, διαμένουν και σιτίζονται εντός της οικείας Σχολής .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του π.δ. 174/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 3.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του π.δ. 174/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.
4.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του π.δ. 174/1983, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στα Παραρτήματα της Σχολής που λειτουργούν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, την υγειονομική υπηρεσία εκτελεί ο γιατρός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης, όπου λειτουργεί το Παράρτημα και αν δεν υπάρχει, Υγειονομικοί Αξιωματικοί της πλησιέστερης Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος
5.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 146 του π.δ. 174/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.
6.  
  Ο τίτλος του κεφαλαίου Γ΄ του π.δ 174/1983, αντικαθίσταται από τον τίτλο «Πρακτική Άσκηση-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις- Ψυχαγωγία».
7.  
  Μετά το άρθρο 146 του π.δ. 174/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται άρθρο 146Α με τίτλο «Πρακτική Άσκηση» ως ακολούθως:
  Article 146Α
  1.  
   Οι πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποφοίτησης των τεταρτοετών και μέχρι την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, διατίθενται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος για πρακτική άσκηση σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (πλην Αεροδρομίων και Λιμένων) της Αττικής. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί οποιουδήποτε έτους φοίτησης, δύναται, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, να διατίθενται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας.
  2.  
   Οι πρωτοετείς και δευτεροετείς Δόκιμοι Πυροσβέστες, κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και μέχρι την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, διατίθενται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος για πρακτική άσκηση σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (πλην Αεροδρομίων και Λιμένων) σε όλη την Επικράτεια, με βάση τη δήλωση επιθυμίας τους, χωρίς να δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση. Για την πρακτική άσκηση των Δοκίμων Πυροσβεστών θα λειτουργούν Παραρτήματα της Σχολής Πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπου θα διατεθούν. Με ευθύνη των Διοικητών των Παραρτημάτων, θα ορίζεται εκπαιδευτής Αξιωματικός ή Πυρονόμος με τον αναπληρωτή αυτού, για να ελέγχει την πορεία της πρακτικής άσκησης, να επιλύει τυχόν ζητήματα που αναφύονται και να αξιολογεί τον Δόκιμο σε έντυπο αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, οι Δόκιμοι Πυροσβέστες που φοιτούν στο Γ, Δ΄ και Ε΄ εξάμηνο σπουδών και εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, να διατίθενται στις Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν του τόπου όπου λειτουργεί η Σχολή για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας. Κατά το Ε΄ εξάμηνο σπουδών, οι Δόκιμοι Πυροσβέστες δύναται να πραγματοποιούν πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις της Σχολής Επιμόρφωσης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Κατά τη διάρκεια της ως άνω πρακτικής εκπαίδευσης, θα μπορούν να διαμένουν σε εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό .
Article 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984». β) Της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). γ) Της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). στ) Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208). η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). θ) Της υπ’ αριθ. Υ173/4-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610). ι) Της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
 • Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8000/1/2017/63-α’/9-6-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 154/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Title Ref.Number Date
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ173 2016
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label