ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/95

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσθήκη άρθρου στο π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως ισχύει"
1.  
  Μετά το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000, προστίθεται άρθρο 2 ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   Για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου, απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και τις διατάξεις του παρόντος. Η αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 19 του ν. 1474/1984 (Α’ 128), το άρθρο 21 του ν. 2040/1992 (Α’70) και τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλογραφίας του αναγγέλλοντος. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος χορηγείται σχετική βεβαίωση υποβολής της από το ΓΕΩΤΕΕ.
  2.  
   Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, το ΓΕΩΤΕΕ χορηγεί βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά. Με τη χορήγηση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, το ΓΕΩΤΕΕ εγγράφει αυτεπαγγέλτως τον αναγγέλλοντα στο μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει.
  3.  
   Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤΕΕ, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού στον αναγγέλλοντα, τον οποίο ενημερώνει εγγράφως, γνωστοποιώντας του τους λόγους της απαγόρευσης. Η έγγραφη απαγόρευση κοινοποιείται με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δηλώνει με την αναγγελία του ο ενδιαφερόμενος.
  4.  
   Το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να απαγορεύσει την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.
  5.  
  1. Οι γεωτεχνικοί της παρ. 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, δήλωση συνέχισης άσκησης του επαγγέλματος αυτού, στην οποία δηλώνουν.1Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός. 2Αριθμό μητρώου, αριθμό δελτίου ταυτότητας και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 3Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας (αριθμό τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχουν). 4Στοιχεία εργοδότη ή θέση που κατέχουν στο δημόσιο. 5Ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν στερηθεί έστω και ένα από τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1474/1984.
  2. Με την υποβολή της δήλωσης συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως τα στοιχεία του μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6.
  3. Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6.
Άρθρο 2
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως ισχύει Το άρθρο 6 του π.δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 262/2003 (Α’237) και αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Β.5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Το ΓΕΩΤΕΕ τηρεί μητρώο απασχόλησης των μελών του, κατά κλάδο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι έχουν λάβει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/ 2011 (Α’ 32) (υποπερ. β’ της περ. 2 της υποπαρ. Β.5 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, Α’ 85).
  2.  
   Το μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ, είναι προσβάσιμο στο κοινό με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει κάθε φορά, και περιλαμβάνει για κάθε μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, τα εξής στοιχεία.
  1. Υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου και διεύθυνση επαγγελματικής δραστηριότητας.
  2. Προαιρετικά, τα στοιχεία επικοινωνίας κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας (αριθμό τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχουν).
  3. Η αναγραφή αυτή προϋποθέτει ότι τα μέλη, με την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή της δήλωσης συνέχισης άσκησης αυτού, παρέχουν ρητά και ειδικά τη συγκατάθεση τους για την ανάρτηση των εν λόγω απλών δεδομένων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ.
  3.  
   Τα μέλη υποχρεούνται να δηλώνουν άμεσα στο ΓΕΩΤΕΕ κάθε μεταβολή των στοιχείων τους που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών. Η επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών γίνεται ατελώς.
Άρθρο 3 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι γεωτεχνικοί που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, διαθέτουν άδεια άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, που καταργήθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Β.5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85), οφείλουν, για τη διατήρηση του δικαιώματος άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να υποβάλουν, σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, δήλωση συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται ατελώς.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’128). β) Της υποπαραγράφου Ε.5 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).
 • Την από 28/01/2016 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) [Συνεδρίαση 2η/θέμα 8ο/28/1/2016].
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98)].
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του ΓΕΩΤΕΕ.
 • Την αριθ. 44/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
ΝΟΜΟΣ 2013/4046/20124093/20124127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/4046_20124093_20124127 2013
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 2013/4152 2013
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/344 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/262 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία