Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/53/ΕΕ η οποία θεσπίζει κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία (ΕΕ L 153/22.5.2014 σ.62).
2.  
  Το παρόν δεν εφαρμόζεται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στο παράρτημα Ι
3.  
  Το παρόν δεν εφαρμόζεται στον ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους στην περίπτωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα κρατικής ασφάλειας, και τις δραστηριότητες του κράτους στον τομέα του ποινικού δικαίου
4.  
  Ο ραδιοεξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/35/ΕΕ (ΕΕ L 96/29.3.2014, σ. 357), που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την απόφαση Οικ.51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 των Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1425), εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α) του παρόντος.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Α. Ορισμοί Οδηγίας 1) «ραδιοεξοπλισμός»: ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοεντοπισμού, ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως π.χ. κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοεντοπισμού? 2) «ραδιοεπικοινωνία»: επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων? 3) «ραδιοεντοπισμός»: προσδιορισμός της θέσης, ταχύτητας και/ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, ή απόκτηση πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις παραμέτρους μέσω των ιδιοτήτων διάδοσης των ραδιοκυμάτων? 4) «ραδιοκύματα»: ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας κάτω από 3 000 GΗz, που μεταδίδονται στον χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό? 5) «ραδιοδιεπαφή»: προδιαγραφή της ρυθμιζόμενης χρήσης του ραδιοφάσματος? 6) «κλάση ραδιοεξοπλισμού»: κλάση που προσδιορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες βάσει του παρόντος και τις ραδιοδιεπαφές εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο ραδιοεξοπλισμός? 7) «επιβλαβής παρεμβολή»: επιβλαβής παρεμβολή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιη) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ.33) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4070/2012 (Α’ 82)? και της απόφασης της ΕΕΤΤ 792/08/16 «Απορρύθμιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης» (Β΄ 4284). 8) «ηλεκτρομαγνητική διαταραχή»: ηλεκτρομαγνητική διαταραχή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 5 της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ (ΕΕ L 96 της 29.3.2014 σ.79) όπως εκάστοτε ισχύει, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την απόφαση ΟΙΚ.37764/873/Φ342/2.6.2016 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014» (Β΄ 1602)? 9) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: προσφορά ραδιοεξοπλισμού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν? 10) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην ενωσιακή αγορά? 11) «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση του ραδιοεξοπλισμού στην Ένωση, από τον τελικό χρήστη? 12) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ραδιοεξοπλισμό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ραδιοεξοπλισμού και διοχετεύει στην αγορά τον εξοπλισμό αυτόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του? 13) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων? 14) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που εισάγει στην ενωσιακή αγορά ραδιοεξοπλισμό προερχόμενο από τρίτη χώρα? 15) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό στην αγορά? 16) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας? 17) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού? 18) «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1025/2012 (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12) όπως εκάστοτε ισχύει? 19) «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 (ΕΕ L 218 της 13.08.2008, σ. 30) όπως εκάστοτε ισχύει? 20) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 όπως εκάστοτε ισχύει? 21) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: διεργασία αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος που αφορούν ραδιοεξοπλισμό? 22) «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης? 23) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ραδιοεξοπλισμού που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος στον τελικό χρήστη? 24) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού? 25) «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθεσία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων? 26) «σήμανση CΕ»: σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης. Β. Επιπρόσθετοι ορισμοί εκτός Οδηγίας 27) «Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου»: Η Διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η οποία έχει ορισθεί ως αρμόδια για τα θέματα του παρόντος? 28) «κοινοποιούσα αρχή»: η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου? 29) «αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς»: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Ουσιώδεις Απαιτήσεις"
1.  
  Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 1. η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της αποφάσεως Οικ.51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 των Υπ.
 2. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» (Β΄ 1425) όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης?.
 3. επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στην απόφαση ΟΙΚ.37764/873/Φ342/2.6.2016 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
 4. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014» (Β΄ 1602), όπως εκάστοτε ισχύει.
2.  
  Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε αφενός να χρησιμοποιεί αποδοτικά το ραδιοφάσμα και αφετέρου να υποστηρίζει την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές
3.  
  Ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:
 1. ο ραδιοεξοπλισμός διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίως με κοινού τύπου φορτιστές?
 2. ο ραδιοεξοπλισμός διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό?
 3. ο ραδιοεξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ένωση?
 4. ο ραδιοεξοπλισμός δεν βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του κάνει κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας?
 5. ο ραδιοεξοπλισμός ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή?
 6. ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την προστασία από απάτη??
 7. ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης?
 8. ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η χρήση του από χρήστες με αναπηρία?
 9. ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.
 10. Οι ανωτέρω κατηγορίες ή κλάσεις εξοπλισμού τις οποίες αφορά καθεμία από τις απαιτήσεις των στοιχείων α) έως θ) της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με βάση τις σχετικές πράξεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση των συνδυασμών ραδιοεξοπλισμού και λογισμικού"
1.  
  Οι κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού και λογισμικού που καθιστούν δυνατόν ο ραδιοεξοπλισμός να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, παρέχουν καταρχήν στην ΕΕΤΤ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των προβλεπόμενων συνδυασμών ραδιοεξοπλισμού και λογισμικού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από αξιολόγηση συμμόρφωσης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 17 και δίδονται υπό μορφή δήλωσης συμμόρφωσης που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα VΙ. Ανάλογα με τους συγκεκριμένους συνδυασμούς ραδιοεξοπλισμού και λογισμικού, οι πληροφορίες προσδιορίζουν επακριβώς τον ραδιοεξοπλισμό και το λογισμικό που έχουν αξιολογηθεί, και επικαιροποιούνται συνεχώς.
2.  
  Οι κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισμού τις οποίες αφορά η κάθεμία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται με πράξεις οι οποίες εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Ταξινόμηση των τύπων ραδιοεξοπλισμού σε ορισμένες κατηγορίες"
1.  
  Από τις 12 Ιουνίου 2018, οι κατασκευαστές καταχωρούν τους τύπους ραδιοεξοπλισμού τους σε κατηγορίες εξοπλισμού που επηρεάζονται από χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, στο πλαίσιο ενός κεντρικού συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, προτού ο ραδιοεξοπλισμός των εν λόγω κατηγοριών διανεμηθεί στην αγορά. Κατά την καταχώριση των εν λόγω τύπων ραδιοεξοπλισμού, οι κατασκευαστές παρέχουν ορισμένα ή, όπου αυτό δικαιολογείται όλα, τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που αναφέρονται στα στοιχεία α), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) του παραρτήματος V. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί σε κάθε καταχωριζόμενο τύπο ραδιοεξοπλισμού έναν αριθμό καταχώρισης, τον οποίο οι κατασκευαστές τοποθετούν επάνω στον ραδιοεξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά.
2.  
  Οι κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισμού τις οποίες αφορά η καθεμία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 1 καθορίζονται με πράξεις οι οποίες εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.  
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο ένα κεντρικό σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να καταχωρούν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Με το εν λόγω σύστημα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος έλεγχος της πρόσβασης σε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Διαθεσιμότητα στην αγορά Ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά μόνο εφόσον πληροί τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 7 "(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Θέση σε λειτουργία και χρήση"
1.  
  Επιτρέπεται η θέση σε λειτουργία και η χρήση ραδιοεξοπλισμού εφόσον συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος, όταν έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται
2.  
  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει της απόφασης αριθμ. 676/2002/ΕΚ (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1) όπως εκάστοτε ισχύει και των διατάξεων των άρθρων 20 έως 27 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως εκάστοτε ισχύει, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και/ή η ΕΕΤΤ κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούν να εισάγουν επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη θέση σε λειτουργία και/ή χρήση ραδιοεξοπλισμού για λόγους που αφορούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών ή τη δημόσια υγεία.
Άρθρο 8 "(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Κοινοποίηση προδιαγραφών ραδιοδιεπαφής και ορισμός κλάσεων ραδιοεξοπλισμού Η ΕΕΤΤ δύναται να καθορίζει τις ραδιοδιεπαφές που μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία χωρίς περιορισμό κοινοποιώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαδικασία που ορίζεται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37) που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 39/2001 (Α΄ 28), όπως εκάστοτε ισχύει, τις ραδιοδιεπαφές που προτίθεται να ρυθμίσει, με εξαίρεση: α) των ραδιοδιεπαφών οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος που θεσπίζονται δυνάμει της απόφασης αριθμ. 676/2002/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύει, και β) των ραδιοδιεπαφών οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου), αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό ο οποίος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς εντός της Ένωσης.
Άρθρο 9 "(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοεξοπλισμού Επίδειξη σε Εκθέσεις"
1.  
  Ο ραδιοεξοπλισμός που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος διατίθεται ελεύθερα στην αγορά εντός της ελληνικής επικράτειας
2.  
  Ο ραδιοεξοπλισμός που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος μπορεί να επιδεικνύεται σε εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα ότι ο εν λόγω ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στην αγορά και/ή να τεθεί σε λειτουργία πριν να συμμορφωθεί προς την παρούσα Οδηγία. Η επίδειξη ραδιοεξοπλισμού για εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να πραγματοποιείται μόνον με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 10 "(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των κατασκευαστών"
1.  
  Κατά τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού τους στην αγορά, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι αυτός έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3
2.  
  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος χωρίς να παραβιάζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος
3.  
  Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο του άρθρου 21 και διενεργούν τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του άρθρου 17 ή αναθέτουν τη διενέργεια της διαδικασίας αυτής. Εφόσον αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση CΕ.
4.  
  Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά
5.  
  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της γραμμής παραγωγής τους προς τις διατάξεις του παρόντος. Αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού και αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ραδιοεξοπλισμός, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών, δειγματοληπτικές δοκιμές στον ραδιοεξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις ανακλήσεις ραδιοεξοπλισμού και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.
6.  
  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ραδιοεξοπλισμού, εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τη συσκευή
7.  
  Οι κατασκευαστές σημειώνουν στον ραδιοεξοπλισμό το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή, αν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ραδιοεξοπλισμού, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ραδιοεξοπλισμού ή σε έγγραφο που τον συνοδεύει. Στη διεύθυνση περιλαμβάνεται ενιαίο σημείο επαφής για επικοινωνία με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά, τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
8.  
  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά, οι οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφαλείας αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των εξαρτημάτων και των στοιχείων κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί όπως προβλέπεται. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε σήμανση πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες. Στις περιπτώσεις ραδιοεξοπλισμού ο οποίος εκούσια εκπέμπει ραδιοκύματα, περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:.
 1. οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός?
 2. η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός
9.  
  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι κάθε τεμάχιο ραδιοεξοπλισμού συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ή από απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, αυτή περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα από όπου μπορεί να ληφθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
10.  
  Σε περιπτώσεις που υφίστανται περιορισμοί σχετικά με τη θέση σε λειτουργία ή απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης, οι διαθέσιμες πληροφορίες στη συσκευασία επιτρέπουν τον εντοπισμό των κρατών μελών ή της γεωγραφικής περιοχής ενός κράτους μέλους όπου υφίστανται περιορισμοί σχετικά με τη θέση σε λειτουργία ή απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης. Οι εν λόγω πληροφορίες συμπληρώνονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό.
11.  
  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την ΕΕΤΤ καθώς και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σε όποια Κράτη έχουν καταστήσει τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν και τα αποτελέσματα αυτών.
12.  
  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της ΕΕΤΤ, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς τις διατάξεις του παρόντος, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή (ελληνική ή μία εκ των τριών συχνότερα ομιλούμενων γλωσσών της ΕΕ, ήτοι Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική). Συνεργάζονται με την ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήματος της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 11 "(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι"
1.  
  Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Οι υποχρεώσεις βάσει της παρ. 1 του άρθρου 10 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
2.  
  Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:.
 1. να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση της ΕΕΤΤ επί 10 έτη αφότου διατεθεί ο ραδιοεξοπλισμός στην αγορά?
 2. να παρέχει στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της ΕΕΤΤ, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού?
 3. να συνεργάζεται με την ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματός της, για τα τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει ο ραδιοεξοπλισμός που καλύπτει η εντολή
Άρθρο 12 "(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των εισαγωγέων"
1.  
  Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό
2.  
  Οι εισαγωγείς, προτού εισαγάγουν ραδιοεξοπλισμό στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του άρθρου 17, καθώς και ότι ο ραδιοεξοπλισμός έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος χωρίς να παραβιάζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι ο ραδιοεξοπλισμός φέρει τη σήμανση CΕ και συνοδεύεται από τις πληροφορίες και τα έγγραφα των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 10, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 10. Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, εισάγει τον ραδιοεξοπλισμό στην αγορά μόνο αφότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς τις εφαρμοστές απαιτήσεις. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και την ΕΕΤΤ, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο.
3.  
  Οι εισαγωγείς σημειώνουν επί του ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους, ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επί της συσκευασίας του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ραδιοεξοπλισμό. Τούτο περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες το μέγεθος του ραδιοεξοπλισμού δεν το επιτρέπει, ή στις οποίες οι εισαγωγείς θα πρέπει να ανοίξουν τη συσκευασία για να καταγράψουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους επί του ραδιοεξοπλισμού. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και την ΕΕΤΤ. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.
4.  
  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
5.  
  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3
6.  
  Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ραδιοεξοπλισμός, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών, δειγματοληπτικές δοκιμές στον ραδιοεξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις ανακλήσεις ραδιοεξοπλισμού, ενώ τηρούν ενήμερους τους διανομείς για κάθε σχετική έρευνα
7.  
  Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν πληροί το παρόν λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την ΕΕΤΤ και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  
  Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της ΕΕΤΤ και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση της κατόπιν αιτήματός της
9.  
  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και σε γλώσσα εύκολα κατανοητή (ελληνική ή μία εκ των τριών συχνότερα ομιλούμενων γλωσσών της ΕΕ, ήτοι Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική) από την ΕΕΤΤ. Συνεργάζονται με την ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 13 "(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των διανομέων"
1.  
  Όταν οι διανομείς διαθέτουν ραδιοεξοπλισμό στην αγορά ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος
2.  
  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός φέρει τη σήμανση CΕ, ότι συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 και 6 έως 10 και του άρθρου 12 παράγραφος 3, αντίστοιχα. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά, οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες αναγράφονται τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, καθιστά τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά μόνο αφότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και την ΕΕΤΤ, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο.
3.  
  Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3
4.  
  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός τον οποίο έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος εξασφαλίζουν τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την ΕΕΤΤ όπου κατέστησαν τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
5.  
  Οι διανομείς παρέχουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (Ελληνική ή μία εκ των τριών συχνότερα ομιλούμενων γλωσσών της ΕΕ, ήτοι Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική). Συνεργάζονται δε με την ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματος της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.
Άρθρο 14 "(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 10, όταν εισάγει ραδιοεξοπλισμό στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ραδιοεξοπλισμό που έχει ήδη διαθέσει στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 15 "(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναφέρουν στην ΕΕΤΤ την ταυτότητα των κάτωθι: α) κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ραδιοεξοπλισμό? β) κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ραδιοεξοπλισμό. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επί 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί τον ραδιοεξοπλισμό και επί 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι τον ραδιοεξοπλισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Άρθρο 16 "(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Τεκμήριο συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού Ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη εναρμονισμένων προτύπων τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων
Άρθρο 17 "(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης"
1.  
  Ο κατασκευαστής διενεργεί αξιολόγηση συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με σκοπό την εκπλήρωση των ουσιωδών απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 3. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης λαμβάνει υπόψη όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας, ενώ για τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α) παρ. 1 του άρθρου 3, η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη τις ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες. Σε περίπτωση που η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σε όλες τις πιθανές διαμορφώσεις.
2.  
  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης:.
 1. εσωτερικός έλεγχος παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ?
 2. εξέταση τύπου ΕΕ και στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ?
 3. συμμόρφωση βασισμένη σε πλήρη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV
3.  
  Όταν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες:.
 1. εσωτερικός έλεγχος παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ?
 2. εξέταση τύπου ΕΕ και στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ?
 3. συμμόρφωση βασισμένη σε πλήρη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV
4.  
  Όταν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνον εν μέρει εναρμονισμένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια εναρμονισμένα πρότυπα, ο ραδιοεξοπλισμός υποβάλλεται όσον αφορά αυτές τις ουσιώδεις απαιτήσεις σε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:.
 1. εξέταση τύπου ΕΕ και στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ?
 2. συμμόρφωση βασισμένη σε πλήρη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV
Άρθρο 18 "(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ"
1.  
  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3
2.  
  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VΙ, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα αυτό και επικαιροποιείται συνεχώς. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται ή μεταφράζεται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα Η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ της παρ. 9 του άρθρου 10 περιλαμβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα VΙΙ και επικαιροποιείται συνεχώς. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά συντάσσεται ή μεταφράζεται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στη θέση που αναφέρεται στην απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά.
3.  
  Όταν ραδιοεξοπλισμός υπόκειται σε περισσότερες από μία νομοθετικές πράξεις της Ένωσης οι οποίες απαιτούν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, συντάσσεται μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σε σχέση με όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
4.  
  Με τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς τις απαιτήσεις του παρόντος
Άρθρο 19 "(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Γενικές αρχές της σήμανσης CΕ"
1.  
  Η σήμανση CΕ υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 όπως εκάστοτε ισχύει.
2.  
  Λόγω της φύσης του ραδιοεξοπλισμού, το ύψος της σήμανσης CΕ που τίθεται στον ραδιοεξοπλισμό μπορεί να είναι μικρότερο από 5 mm, υπό τον όρο ότι αυτή παραμένει ευδιάκριτη και ευανάγνωστη
Άρθρο 20 "(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CΕ και του αναγνωριστικού αριθμού του κοινοποιημένου οργανισμού"
1.  
  Η σήμανση CΕ τίθεται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί του ραδιοεξοπλισμού ή επί της πινακίδας με τα στοιχεία του, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του ραδιοεξοπλισμού. Η σήμανση CΕ τίθεται επίσης κατά τρόπο ευδιάκριτο και ευανάγνωστο επί της συσκευασίας.
2.  
  Η σήμανση CΕ τίθεται προτού διατεθεί ο ραδιοεξοπλισμός στην αγορά
3.  
  Τη σήμανση CΕ ακολουθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙV. Ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού έχει το ίδιο ύψος με τη σήμανση CΕ. Ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον κοινοποιημένο οργανισμό είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
4.  
  Η ΕΕΤΤ ως αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς, συνεργάζεται με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (τελωνειακές αρχές κ.α.) για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CΕ, και λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.
Άρθρο 21 "(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Τεχνικός φάκελος"
1.  
  Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3. Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V.
2.  
  Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται προτού ο ραδιοεξοπλισμός διατεθεί στην αγορά και επικαιροποιείται συνεχώς
3.  
  Ο τεχνικός φάκελος και η αλληλογραφία σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΕ συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον εν λόγω οργανισμό
4.  
  Όταν ο τεχνικός φάκελος δεν είναι σύμφωνος με τις παρ. 1, 2 ή 3 του παρόντος άρθρου και έτσι δεν παρουσιάζει επαρκή σχετικά στοιχεία ή μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα τη διενέργεια δοκιμής από διαπιστευμένο εργαστήριο με έξοδα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα εντός καθορισμένης κατά περίπτωση χρονικής περιόδου, ώστε να επαληθευτεί η συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Άρθρο 22 "(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  ΚοινοποίησηΜε απόφαση του προϊσταμένου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου εγκρίνονται και κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη οι οργανισμοί που έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 ως ικανοί να εκτελούν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης τρίτου μέρους (third party) δυνάμει του παρόντος.
Άρθρο 23 "(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Κοινοποιούσες αρχές"
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμόδια για τον καθορισμό των αναγκαίων διαδικασιών κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Η αξιολόγηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και η παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, διεξάγονται καταρχήν από την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΑΛΜ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ή, κατ’ εξαίρεση, από άλλο Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης (ΕΑ-ΜLΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 24 "(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Απαιτήσεις σχετικά με τις κοινοποιούσες αρχές"
1.  
  Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης
2.  
  Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της
3.  
  Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση
4.  
  Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση
5.  
  Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει
6.  
  Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκή αριθμό ικανού προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της
Άρθρο 25
1.  
  Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες
Άρθρο 26 "(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς"
1.  
  Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παρ. 2 έως 11 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική προσωπικότητα (νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)
3.  
  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός τρίτου μέρους (third-party) ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή τον ραδιοεξοπλισμό που αξιολογεί. Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση του ραδιοεξοπλισμού τον οποίο αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.
4.  
  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάσταστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή του ραδιοεξοπλισμού που αξιολογούν ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένου ραδιοεξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση του εν λόγω ραδιοεξοπλισμού για προσωπικούς σκοπούς. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση του εν λόγω ραδιοεξοπλισμού ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένου ραδιοεξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση του εν λόγω ραδιοεξοπλισμού για προσωπικούς σκοπούς. Επίσης, δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που ενδέχεται να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Αυτό ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
5.  
  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων
6.  
  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του. Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης καθώς και για κάθε είδος ή κατηγορία ραδιοεξοπλισμού για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:.
 1. το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης?
 2. τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών.
 3. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας?.
 4. τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του ραδιοεξοπλισμού και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.
 5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
7.  
  Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:
 1. πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης?
 2. επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και είναι κατάλληλα εχέγγυα για τη διενέργεια των αξιολογήσεων αυτών
 3. κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και της εθνικής νομοθεσίας?
 4. την απαιτούμενη ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ ή τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας, τα αρχεία/πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων
8.  
  Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
9.  
  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης
10.  
  Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV ή οποιαδήποτε διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας προς υλοποίηση αυτών. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει έναντι των αρμοδίων ελληνικών αρχών εφόσον οι δραστηριότητες του οργανισμού διεξάγονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας προστατεύονται.
11.  
  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης, στις κανονιστικές δραστηριότητες στον τομέα του ραδιοεξοπλισμού και του σχεδιασμού συχνοτήτων, καθώς και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών που συστάθηκε στο πλαίσιο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται σχετικά με τις διαδικασίες αυτές, και εφαρμόζουν ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας
Άρθρο 27 "(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Τεκμήριο συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη των προτύπων αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 26, στον βαθμό που τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές
Άρθρο 28 "(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών"
1.  
  Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 26, και ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή
2.  
  Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι
3.  
  Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον εφόσον συμφωνήσει ο πελάτης
4.  
  Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της ΕΕΤΤ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV
Άρθρο 29 "(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Αίτηση για κοινοποίηση"
1.  
  Κάθε εγκατεστημένος στη χώρα οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Ειδικότερες ρυθμίσεις της διαδικασίας προσδιορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 23.
2.  
  Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης από την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΑΛΜ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ή άλλο Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης (ΕΑ-ΜLΑ)), κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν και όπως εκάστοτε ισχύει με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 26.
Άρθρο 30 "(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Διαδικασία κοινοποίησης"
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ μπορεί να κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 26
2.  
  Η ως άνω Αρχή κοινοποιεί αυτούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
3.  
  Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τον αφορώντα ραδιοεξοπλισμό και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας
4.  
  Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση. Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς του παρόντος.
5.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση
Άρθρο 31 "(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Αναγνωριστικοί αριθμοί και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών"
1.  
  Στους κοινοποιημένους οργανισμούς χορηγείται αναγνωριστικός αριθμός (identificatiοn number) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χορηγείται ένας και μόνο αριθμός, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης.
2.  
  Ο κατάλογος των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών αριθμών που τους έχουν αποδοθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί, δημοσιοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο 32 "(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Αλλαγές στην κοινοποίηση"
1.  
  Όταν διαπιστωθεί ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 26 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
2.  
  Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, η Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΑΛΜ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) κατόπιν ενημέρωσης του Υπουργείου, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν
Άρθρο 33 "(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών"
1.  
  Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από τέτοιο κοινοποιημένο οργανισμό, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού
2.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο, σε συμμόρφωση με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις της κοινοποίησής του
Άρθρο 34 "(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών"
1.  
  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV
2.  
  Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας του ραδιοεξοπλισμού και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. Εν προκειμένω, τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς το παρόν.
3.  
  Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκριση συστήματος ποιότητας
4.  
  Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης τύπου ΕΕ ή έγκρισης συστήματος ποιότητας, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται πλέον, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή την έγκριση συστήματος ποιότητας, εφόσον απαιτείται
5.  
  Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί κάθε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκριση συστήματος ποιότητας, κατά περίπτωση
Άρθρο 35 "(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Προσφυγή / Αντιρρήσεις κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών"
1.  
  Οι αποφάσεις των κοινοποιημένων οργανισμών του προηγούμενου άρθρου κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη λήψη τους. Στην εκάστοτε απόφαση, που πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, γίνεται μνεία των διαδικασιών, καθώς και των προθεσμιών που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο.
2.  
  Οι έχοντες έννομο συμφέρον δικαιούνται να καταθέσουν Προσφυγή / Αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών εντός τριάντα ημερών από τη νόμιμη κοινοποίηση αυτών. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συστήνει διαδικασία εξέτασης των Προσφυγών / Αντιρρήσεων και διενεργεί ακρόαση των ενδιαφερομένων εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτών, όπου εκτίθενται εγγράφως οι απόψεις των ενδιαφερομένων.
3.  
  Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός απορρίψει την Προσφυγή / Αντιρρήσεις, οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα την σχετική απόφαση και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια εντός των προθεσμιών που εκάστοτε προβλέπονται
4.  
  Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει διαδικασία εξέτασης προσφυγών/αντιρρήσεων. Η επιβεβαίωση της πρόβλεψης διαδικασίας προσφυγών/αντιρρήσεων από τον κοινοποιημένο οργανισμό αποτελεί αντικείμενο εξέτασης εκ μέρους του οργανισμού διαπίστευσης της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης.
Άρθρο 36 "(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς"
1.  
  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την ΕΕΤΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου σχετικά με τα εξής:
 1. τυχόν άρνηση χορήγησης, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ ή της έγκρισης συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV?
 2. περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης?
 3. τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς?
 4. εφόσον τους ζητηθεί, σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και σχετικά με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών
2.  
  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV, στους άλλους κοινοποιημένους, δυνάμει της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ όπως ισχύει, οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τις ίδιες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού, σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, αν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης
3.  
  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV
Άρθρο 37 "(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Ανταλλαγή εμπειριών Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου συνεργάζεται με τα λοιπά κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα του παρόντος
Άρθρο 38 "(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας Οδηγίας, και την ορθή λειτουργία τους στη μορφή τομεακής ομάδας (fοrum) κοινοποιημένων οργανισμών. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχει κοινοποιήσει συμμετέχουν σε εργασίες του fοrum κοινοποιημένων οργανισμών, απευθείας ή με τον διορισμό αντιπροσώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
Άρθρο 39 "(Άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και έλεγχος του ραδιοεξοπλισμού που εισέρχεται στην αγορά της Ένωσης Για την εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο του ραδιοεξοπλισμού εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 όπως εκάστοτε ισχύει. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς ορίζεται η ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (λε) του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 40 "(Άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Διαδικασία αντιμετώπισης ραδιοεξοπλισμού που παρουσιάζει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο"
1.  
  Όταν η ΕΕΤΤ έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που διέπεται από το παρόν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στο παρόν, διενεργεί αξιολόγηση για τον εν λόγω ραδιοεξοπλισμό η οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με την ΕΕΤΤ. Αν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος, ζητεί αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να προβεί σε όλες τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για να επιτύχει τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς τις απαιτήσεις, να τον αποσύρει από την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου, ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν. Επιπλέον η ΕΕΤΤ ενημερώνει σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Εάν η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο οικονομικός φορέας
3.  
  Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για το σύνολο του σχετικού ραδιοεξοπλισμού που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά σε όλη την Ένωση
4.  
  Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, η ΕΕΤΤ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού στην ελληνική αγορά ή να αποσύρει τον ραδιοεξοπλισμό από την αγορά ή να τον ανακαλέσει. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
5.  
  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου ραδιοεξοπλισμού, την προέλευσή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τις απόψεις που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ αναφέρει αν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:.
 1. ο ραδιοεξοπλισμός δεν πληροί τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3? ή
 2. υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 16 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης
6.  
  Αν όργανο άλλου κράτους μέλους κινήσει τη διαδικασία αντιμετώπισης ραδιοεξοπλισμού που παρουσιάζει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 40 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, η ΕΕΤΤ, μόλις το πληροφορηθεί, ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε για το ζήτημα αυτό και παρέχει τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί σε άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει τους αυτούς για τις τυχόν αντιρρήσεις της.
7.  
  Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από άλλο κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η ΕΕΤΤ κατόπιν ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο
8.  
  Η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει αμελλητί τη λήψη κατάλληλων περιοριστικών μέτρων σε σχέση με τον οικείο ραδιοεξοπλισμό, όπως η απόσυρση του ραδιοεξοπλισμού από την αγορά
Άρθρο 41 "(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Ενωσιακή διαδικασία προστασίας και διασφάλισης Αν μέτρο που λαμβάνεται από όργανο άλλου κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 40 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ θεωρηθεί δικαιολογημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΤΤ κατόπιν ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο μη συμβατός ραδιοεξοπλισμός αποσύρεται ή ανακαλείται από την ελληνική αγορά και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Αν μέτρο που έχει λάβει η ΕΕΤΤ κατά το άρθρο 40 θεωρηθεί μη δικαιολογημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΤΤ κατόπιν ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.
Άρθρο 42 "(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Συμμορφούμενος ραδιοεξοπλισμός που παρουσιάζει κίνδυνο"
1.  
  Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει, αφού έχει διεξαγάγει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1, ότι ραδιοεξοπλισμός, μολονότι συμμορφώνεται προς το παρόν, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που προβλέπονται στο παρόν, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο ραδιοεξοπλισμός αυτός, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει τον ραδιοεξοπλισμό από την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτή ορίζει, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου
2.  
  Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για το σύνολο του ραδιοεξοπλισμού τον οποίο έχει διαθέσει σε όλη την αγορά της Ένωσης
3.  
  Η ΕΕΤΤ κατόπιν ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του ραδιοεξοπλισμού, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
Άρθρο 43 "(Άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Τυπική / Συνήθης (FΟRΜΑL) μη συμμόρφωση"
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, όταν η ΕΕΤΤ προβεί σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:
 1. η σήμανση CΕ έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθm. 765/2008 ή του άρθρου 20 του παρόντος?.
 2. δεν έχει τεθεί η σήμανση CΕ?
 3. ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV, έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 20 ή δεν έχει τεθεί?
 4. δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ?
 5. η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά?
 6. ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης?
 7. οι πληροφορίες του άρθρου 10 παράγραφοι 6 ή 7 ή στο άρθρο 12 παράγραφος 3 λείπουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς?
 8. δεν συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό οι πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση ραδιοεξοπλισμού, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή οι περιορισμοί χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 8, 9 και 10?
 9. δεν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 15?
 10. δεν υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 5
2.  
  Αν η μη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, η ΕΕΤΤ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά ή να εξασφαλίσει την ανάκληση ή την απόσυρσή του από την αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ της της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 44 "(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) Κυρώσεις"
1.  
  Εάν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι οικονομικός φορέας δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται, κοινοποιείται σε αυτόν η εν λόγω διαπίστωση και του παρέχεται η δυνατότητα:
 1. να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης, ή/και
 2. να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
2.  
  Σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1, η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, και ύστερα από προηγούμενη σχετική ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:.
 1. Σύσταση
 2. Πρόστιμο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
3.  
  Τυχόν ασκηθείσες, δυνάμει του άρθρου 76 του ν. 4070/2012, ποινικές διώξεις για παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού παύουν.
4.  
  Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ζητήματα του παρόντος, καταργείται
Άρθρο 45 "(Άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων Εντός συντόμου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος, και αφού η ΕΕΤΤ συγκεντρώσει ικανό αριθμό στοιχείων, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου οφείλει να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τακτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Νέα έκθεση, βάσει στοιχείων που χορηγούνται από την ΕΕΤΤ, υποβάλλεται το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2019 και κάθε δύο έτη στη συνέχεια.
Άρθρο 46 "(Άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις Η ΕΕΤΤ και οι λοιπές αρμόδιες αρχές δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία εξοπλισμού που καλύπτεται από το παρόν και πληροί τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ίσχυε πριν από τις 13 Ιουνίου 2016, και ο οποίος διατίθεται στην αγορά πριν από τις 13 Ιουνίου 2017
Άρθρο 47 "(Άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζεται στον τομέα που διέπεται από την Οδηγία 2014/53/ΕΕ
Άρθρο 48 "(Άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)"
1.  
  ΚατάργησηΤο π.δ. 44/2002 που έχει ενσωματώσει την Οδηγία 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10) στην ελληνική έννομη τάξη καταργείται. Οι αναφορές στο καταργούμενο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, προεδρικό διάταγμα, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται από τις 13 Ιουνίου 2016 ως αναφορές στο παρόν.
Άρθρο 49
1.  
Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα ακόλουθα παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ 1.Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά. Τα παρακάτω στοιχεία δεν θεωρείται ότι καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά: 1)έτοιμα συστήματα (kits) ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση και χρήση από ραδιοερασιτέχνες? 2)ραδιοεξοπλισμός ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες? 3)εξοπλισμός που κατασκευάζεται από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο πλαίσιο ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας. 2.Εξοπλισμός πλοίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (1). 3.Τα αερομεταφερόμενα προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμός που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). 4.Ειδικά προσαρμοσμένα έτοιμα συστήματα (kits) αξιολόγησης τα οποία προορίζονται για επαγγελματίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης για τους σκοπούς αυτούς. (1) Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25). (2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της Οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1592/2002 και της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι ο σχετικός ραδιοεξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. 2.Τεχνικός φάκελος Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 21. 3.ΚατασκευήΟ κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ραδιοεξοπλισμού προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος και προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. 4.Σήμανση CΕ και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 4.1. Ο κατασκευαστής θέτει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 σε κάθε τεμάχιο του ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος. 4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού και τη θέτει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τον ραδιοεξοπλισμό για τον οποίο έχει συνταχθεί. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 5.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β ΚΑΙ Γ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να ακολουθεί τις ενότητες Β (Εξέταση τύπου ΕΕ) και Γ (Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής) του παρόντος παραρτήματος. Ενότητα Β Εξέταση τύπου ΕΕ 1.Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό ραδιοεξοπλισμού και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός του ραδιοεξοπλισμού πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. 2.Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται με αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού σχεδιασμού του ραδιοεξοπλισμού μέσω της εξέτασης του τεχνικού φακέλου και των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 3, χωρίς εξέταση δείγματος (τύπος σχεδιασμού). 3.Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: 1)το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου? 2)γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό? 3)τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει -καθόσον απαιτείται για την αξιολόγηση- τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V? 4)τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού. Τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του. 4.Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του ραδιοεξοπλισμού. 5.Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4, καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του που προβλέπονται στο σημείο 8, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή. 6.Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας που έχουν εφαρμογή για τον σχετικό ραδιοεξοπλισμό, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων που καλύπτει η εξέταση, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του αξιολογημένου τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του κατασκευασθέντος ραδιοεξοπλισμού προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία. Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνησή του. 7.Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας και, αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. 8.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του και την ΕΕΤΤ σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχει απορρίψει, αναστείλει ή περιορίσει με άλλο τρόπο. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχει απορρίψει, ανακαλέσει, αναστείλει ή περιορίσει με άλλο τρόπο και, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τα εν λόγω πιστοποιητικά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά στις περιπτώσεις στις οποίες τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, έπειτα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτά. Έπειτα από αίτηση, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή επί 10 έτη από την αξιολόγηση του ραδιοεξοπλισμού ή έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού αυτού. 9.Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. 10.Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. Ενότητα Γ Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής 1.Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3, και βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός είναι σύμφωνος προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος που έχουν εφαρμογή σε αυτόν. 2.ΚατασκευήΟ κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ραδιοεξοπλισμού προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος που ισχύουν για αυτόν. 3.Σήμανση CΕ και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 3.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20, σε κάθε τεμάχιο του ραδιοεξοπλισμού που είναι σύμφωνο προς τον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος. 3.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τον τύπο του ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο έχει συνταχθεί. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 3 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι ο σχετικός ραδιοεξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος που ισχύουν για αυτόν. 2.ΚατασκευήΟ κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον τελικό έλεγχο και τις δοκιμές του σχετικού ραδιοεξοπλισμού, όπως προβλέπεται στο σημείο 3, και υπόκειται σε επιτήρηση, όπως προβλέπεται στο σημείο 4. 3.Σύστημα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τον σχετικό ραδιοεξοπλισμό, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που ακολουθεί, σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: 1)το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση αυτού? 2)τον τεχνικό φάκελο για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V? 3)την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, και 4)γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό. 3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με τις απαιτήσεις του παρόντος που ισχύουν για αυτόν. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Η εν λόγω τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας καθιστά δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και αρχείων ποιότητας. Ειδικότερα, ο φάκελος περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή: 1)των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς τον σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων? 2)των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται, και, όταν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος που ισχύουν για τον ραδιοεξοπλισμό? 3)των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των διαδικασιών και συστηματικών δράσεων που θα χρησιμοποιούνται κατά τον σχεδιασμό του ραδιοεξοπλισμού, όσον αφορά τον καλυπτόμενο τύπο ραδιοεξοπλισμού? 4)των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών και των συστηματικών δραστηριοτήτων που θα εφαρμόζονται? 9)των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους? 10)των αρχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις ελέγχου και τα δεδομένα δοκιμών, τα δεδομένα διακρίβωσης, οι εκθέσεις που αφορούν τα προσόντα του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.? 11)των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου. Εκτός από την εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα επιθεώρησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία αξιολόγησης στον τομέα του σχετικού ραδιοεξοπλισμού και της τεχνολογίας του, καθώς και γνώση των εφαρμοστέων απαιτήσεων του παρόντος. Η διαδικασία επιθεώρησης περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα επιθεώρησης ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο β), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις απαιτήσεις αυτές. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να παραμένει αποτελεσματικό. 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.2 ή αν απαιτείται να γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει ορθά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, ελέγχου, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: 1)την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας? 2)τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό μέρος του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, όπως αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ.? 3)τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο κατασκευαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως εκθέσεις ελέγχου και δεδομένα δοκιμών, δεδομένα διακρίβωσης, εκθέσεις σχετικά με τα προσόντα του προσωπικού κ.λπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικές επιθεωρήσεις για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής συντηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση επιθεώρησης στον κατασκευαστή. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί ή να φροντίζει να διενεργούνται δοκιμές του ραδιοεξοπλισμού για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός υποβάλλει στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5.Σήμανση CΕ και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 5.1. Ο κατασκευαστής θέτει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 και, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό ταυτοποίησης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε τεμάχιο του ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τον τύπο του ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο έχει συνταχθεί. Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 6.Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά: 1)τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1? 2)την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας που προβλέπεται στο σημείο 3.1? 3)την τροποποίηση που προβλέπεται στο σημείο 3.5, όπως εγκρίθηκε? 4)τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4. 7.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε. 8.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής: 1)γενική περιγραφή του ραδιοεξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων: i) φωτογραφιών ή εικόνων που να δείχνουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τη σήμανση και την εσωτερική διαρρύθμιση, ii) εκδόσεων λογισμικού ή υλικολογισμικού που επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις, iii) οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης? 2)αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και σχήματα των εξαρτημάτων, υποσυστημάτων, κυκλωμάτων και άλλα συναφή στοιχεία? 3)την απαραίτητη περιγραφή και τις διασαφηνίσεις για την κατανόηση των σχεδίων και σχημάτων και της λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού? 4)κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί? 5)αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ? στ) αν έχει εφαρμοστεί η ενότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ, αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ και των παραρτημάτων του που έχουν εκδοθεί από τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό? 6)τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν και άλλα συναφή στοιχεία? η) τις εκθέσεις δοκιμών? 7)εξήγηση όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαίτηση του άρθρου 10 παράγραφος 2 και τη συμπερίληψη ή μη πληροφοριών στη συσκευασία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (ΑΡΙΘ. ΧΧΧ) (1) 1.Ραδιοεξοπλισμός (προϊόν, τύπος, αριθμός παρτίδας ή σειριακός αριθμός): 2.Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του: 3.Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 4.Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του ραδιοεξοπλισμού που καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς ευκρίνειας, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του ραδιοεξοπλισμού): 5.Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: Οδηγία 2014/53/ΕΕ Άλλη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, κατά περίπτωση 6.Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφορές στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση. Οι αναφορές πρέπει να απαριθμούνται με τον αριθμό αναγνώρισης και την έκδοση και, κατά περίπτωση, την ημερομηνία δημοσίευσής τους: 7.Όπου έχει εφαρμογή, ο κοινοποιημένος οργανισμός … (ονομασία, αριθμός) … πραγματοποίησε … (περιγραφή της παρέμβασης) … και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ: … 8.Όπου έχει εφαρμογή, περιγραφή των παρελκόμενων και εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί όπως προβλέπεται και που καλύπτονται από τη δήλωση συμμόρφωσης: 9.Συμπληρωματικές πληροφορίες: Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: … (τόπος και ημερομηνία έκδοσης):(όνομα, θέση) (υπογραφή): (1) Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9 έχει ως εξής: Με την παρούσα ο/η [επωνυμία του κατασκευαστή], δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [ονομασία του τύπου ραδιοεξοπλισμού] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
Άρθρο 50 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν αναδρομικά από τις 13 Ιουνίου 2016 εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α’ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), 50 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), και το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).
 • Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 199/2016, 108/2017 και 193/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθώς και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/51157/ΔΤΒΝ1129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/51157_ΔΤΒΝ1129 2016
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργ[...]" 2015/4342 2015
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016