ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-01-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-01-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παύει, από την 16η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 5 και 7 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), η ισχύς των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011 (Α’/25), 27/2012 (Α’/60), 124/2012 (Α’/217) και 8/2014 (Α’/13).
Άρθρο 2
1.  
  Από την 16η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 5 και 7 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), επιτρέπεται η συμμετοχή και η παροχή άδειας για τις εξής δραστηριότητες, με την προϋπόθεση της εκ των προτέρων έγκρισής τους, κατά περίπτωση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας:.
 1. η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, από το ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα προς το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, και είτε αυτά προέρχονται από το ελληνικό έδαφος είτε όχι, όλων των ειδών, των υλικών, του εξοπλισμού, των αγαθών και της τεχνολογίας που αναφέρονται στις ενημερωτικές εγκυκλίους ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.12/Μέρος 1 και ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.9/Μέρος 2 (ή τις πλέον πρόσφατες εκδοχές αυτών των εγγράφων όπως επικαιροποιούνται από το Συμβούλιο Ασφαλείας), οι οποίες μπορούν να ανευρεθούν στο διαδικτυακό τόπο http:.
 2. η προμήθεια προς το Ιράν οποιασδήποτε τεχνικής συνδρομής ή εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικής βοήθειας, επένδυσης, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών και η μεταφορά χρηματοοικονομικών πόρων ή υπηρεσιών, συνδεόμενων με την παροχή, την πώληση, τη μεταφορά, την κατασκευή ή τη χρήση των ειδών, των υλικών, του εξοπλισμού, των αγαθών και της τεχνολογίας που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (α) ανωτέρω, και
 3. η απόκτηση από το Ιράν συμφερόντων σε εμπορική δραστηριότητα στο ελληνικό έδαφος, η οποία αφορά στην εξόρυξη ουρανίου ή στην παραγωγή ή χρήση πυρηνικών υλικών και τεχνολογίας όπως αναφέρονται στην ενημερωτική εγκύκλιο ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.12/Μέρος 1, και παρομοίων επενδύσεων σε ελληνικό έδαφος από το Ιράν, τους υπηκόους του και φορείς που έχουν συσταθεί στο Ιράν ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία του, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς.
2.  
  Η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν απαιτείται για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στο Ιράν εξοπλισμού που εμπίπτει στο κεφάλαιο Β.1 της ενημερωτικής εγκυκλίου ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.12/Μέρος 1, όταν αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος, ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού που εμπίπτει στο κεφάλαιο Α. 1.2 της ενημερωτικής εγκυκλίου ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.12/Μέρος 1, όταν αυτό ενσωματώνεται σε συναρμολογούμενα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου για τους ανωτέρω αντιδραστήρες, καθώς και των ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που αναφέρονται στην ενημερωτική εγκύκλιο ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.9/Μέρος 2, μόνον όταν προορίζονται για αποκλειστική χρήση σε αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος.
3.  
  Για οποιαδήποτε είδη, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά και τεχνολογία που εγκρίνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατ εφαρμογή της παραγράφου 1, υποπαραγράφου (α) ανωτέρω, ή που παρέχονται, πωλούνται ή μεταφέρονται υποκείμενα στην εξαίρεση της παραγράφου 2 ανωτέρω, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι:
 1. οι απαιτήσεις, κατά περίπτωση, των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στην προαναφερθείσα ενημερωτική εγκύκλιο έχουν εκπληρωθεί,
 2. έχουν λάβει και είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα του ελέγχου της τελικής χρήσης και του τόπου τελικής χρήσης κάθε παρεχόμενου είδους,
 3. υποβάλλουν γνωστοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δέκα ημερών από την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά, και
 4. στην περίπτωση των παρεχόμενων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στις προαναφερθείσες ενημερωτικές εγκυκλίους, υποβάλλουν επίσης γνωστοποίηση στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εντός δέκα ημερών από την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά
4.  
  Η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν απαιτείται για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, ούτε για την παροχή οποιασδήποτε συνδεόμενης τεχνικής συνδρομής, εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικής βοήθειας, επένδυσης, μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την απαραίτητη μετατροπή δύο εν σειρά διατάξεων της εγκατάστασης του Fοrdοw για την παραγωγή σταθερών ισοτόπων, την εξαγωγή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν που υπερβαίνει τα 300 κιλά με αντάλλαγμα την προμήθεια φυσικού ουρανίου και τον εκσυγχρονισμό του αντιδραστήρα του Αrak με βάση το συμφωνηθέντα αρχικό σχεδιασμό και, ακολούθως, το συμφωνηθέντα τελικό σχεδιασμό του αντιδραστήρα αυτού, με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι:
 1. όλες αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα αυστηρώς σύμφωνα με το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης,
 2. υποβάλλουν σχετική γνωστοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Μικτή Επιτροπή, η οποία συστήνεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και αναφέρεται στην παράγραφο 22 της απόφασης 2231 (2015), δέκα ημέρες πριν από αυτές τις δραστηριότητες,
 3. οι απαιτήσεις, κατά περίπτωση, των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στην προαναφερθείσα ενημερωτική εγκύκλιο έχουν εκπληρωθεί,
 4. έχουν λάβει και είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα του ελέγχου της τελικής χρήσης και του τόπου τελικής χρήσης κάθε παρεχόμενου είδους, και
 5. στην περίπτωση των παρεχόμενων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στις προαναφερθείσες ενημερωτικές εγκυκλίους, υποβάλλουν επίσης γνωστοποίηση στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας εντός δέκα ημερών από την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά
5.  
  Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής μέχρι δέκα έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, όπως ορίζεται σε αυτό, εκτός εάν ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας υποβάλει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η ευρύτερη διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας, προ της ανωτέρω ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση της εκ των προτέρων εξασφάλισης της έγκρισης του Συμβουλίου Ασφαλείας αναστέλλεται αμέσως και, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αναστολής αυτής, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και επιτρέπεται η συμμετοχή και η παροχή αδείας για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποιούν κάθε τέτοια δραστηριότητα, κατά περίπτωση, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Μικτή Επιτροπή τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 16η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 5 και 7 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.ΗΕ.), επιτρέπεται η συμμετοχή και η παροχή αδείας για τις ακόλουθες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αποφασίσει εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, να τις επιτρέψει:.
 1. η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, από το ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους ή με χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα προς ή από το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, και είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος είτε όχι, όλων των ειδών, των υλικών, του εξοπλισμού, των αγαθών και της τεχνολογίας που ορίζονται στο έγγραφο S/2015/546, το οποίο μπορεί να ανευρεθεί στο διαδικτυακό τόπο http:
 2. η παροχή προς το Ιράν οποιασδήποτε τεχνολογίας ή τεχνικής συνδρομής ή εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικής βοήθειας, επένδυσης, μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών και η μεταφορά χρηματοοικονομικών πόρων ή υπηρεσιών, ή η απόκτηση από το Ιράν συμφερόντων σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα στο ελληνικό έδαφος, η οποία συνδέεται με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, κατασκευή ή χρήση των ειδών, των υλικών, του εξοπλισμού, των αγαθών και της τεχνολογίας που περιγράφονται στην υποπαράγραφο α της παρούσας παραγράφου ή συνδέονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος Β της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση έγκρισης από το Συμβούλιο Ασφαλείας:
 3. (α) η σύμβαση για την παράδοση αυτών των ειδών ή της συνδρομής περιλαμβάνει τις δέουσες εγγυήσεις τελικού χρήστη, και (β) το Ιράν θα δεσμευθεί να μη χρησιμοποιήσει αυτά τα είδη για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων.
2.  
  Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής μέχρι την προγενέστερη από τις δύο ακόλουθες ημερομηνίες:
 1. οκτώ έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, Ημερομηνία Υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή β) την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η Ευρύτερη Διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 16η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 5 και 7 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), επιτρέπεται η συμμετοχή και η παροχή άδειας για τις ακόλουθες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αποφασίσει εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, να τις εγκρίνει: η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού ή από Έλληνες υπηκόους ή άτομα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά μητρώα, και είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος είτε όχι, προς το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, οποιωνδήποτε αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, συστημάτων πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος, μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων, πολεμικών πλοίων, πυραύλων ή πυραυλικών συστημάτων, όπως ορίζονται για τους σκοπούς του Μητρώου Συμβατικών Όπλων των Ηνωμένων Εθνών, ή συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, και την παροχή προς το Ιράν από Έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού τεχνικής εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικών πόρων ή υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, άλλων υπηρεσιών ή συνδρομής συνδεόμενης με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση των όπλων και του συναφούς υλικού που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.
2.  
  Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής μέχρι την προγενέστερη από τις δύο ακόλουθες ημερομηνίες:
 1. πέντε έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή β) την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η Ευρύτερη Διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 16η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 5 και 7 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές: (α) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε από τις περιγραφόμενες - στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος - δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο ελληνικό έδαφος ή με τη συμμετοχή Ελλήνων υπηκόων ή ατόμων υποκείμενων στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, ή με τη συμμετοχή σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, μόνον σύμφωνα με τους σχετικούς όρους των ανωτέρω άρθρων. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αποτρέπουν, επίσης, και απαγορεύουν κάθε δραστηριότητα ασύμβατη με αυτές τις διατάξεις, μέχρι την προγενέστερη από τις δύο ακόλουθες ημερομηνίες: i) δέκα έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή ii) την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η Ευρύτερη Διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., (β) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν, με την εξαίρεση διαφορετικής εκ των προτέρων απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά περίπτωση, την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων ή συναφούς υλικού από το Ιράν από Έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, και είτε προέρχονται από το έδαφος του Ιράν είτε όχι, μέχρι την προγενέστερη από τις δύο ακόλουθες ημερομηνίες: ΐ) πέντε έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία Υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή ii) την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η ευρύτερη διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., (γ) για οκτώ έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, Ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή μέχρι την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η ευρύτερη διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη, εξακολουθούν να δεσμεύουν τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και δεσμεύουν τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, που ανήκουν σε ή ελέγχονται από τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στον κατάλογο που είχε εκπονήσει και διατηρούσε η Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατ εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης, κατά την 20η Ιουλίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., με την εξαίρεση εκείνων των ατόμων και φορέων που αναφέρονται στο προσάρτημα του Παραρτήματος Β της απόφασης 2231 (2015), το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ή των οποίων τα ονόματα μπορεί να αφαιρεθούν από τον κατάλογο, ο οποίος μπορεί να ανευρεθεί στο διαδικτυακό τόπο http:(δ) για οκτώ έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή μέχρι την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η ευρύτερη διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη, διασφαλίζουν ότι δεν διατίθενται από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι σε καθορισμένα άτομα ή φορείς ή προς όφελος αυτών. Αυτές οι απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: i. είναι απαραίτητα για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση πραγματοποιηθεισών δαπανών οι οποίες συνδέονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών ή αμοιβές ή χρεώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς το Συμβούλιο Ασφαλείας της πρόθεσης τους να επιτρέψουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, ii. είναι απαραίτητα για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχει εγκριθεί από αυτό, iii. είναι απαραίτητα για τα μη στρατιωτικά προγράμματα πυρηνικής συνεργασίας που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχει εγκριθεί από αυτό, iν. είναι αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή απόφαση εκδόθηκε πριν από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., δεν είναι προς όφελος προσώπου ή φορέα υποκείμενου στα μέτρα του παρόντος άρθρου και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ή ν. είναι απαραίτητα για δραστηριότητες άμεσα συνδεόμενες με τα είδη που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για την υλοποίηση του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχει εγκριθεί από αυτό. Η ανωτέρω διάταξη δεν εμποδίζει καθορισμένο άτομο ή φορέα να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται δυνάμει σύμβασης η οποία είχε συναφθεί πριν την καταχώρηση στον προαναφερθέντα κατάλογο του εν λόγω ατόμου ή φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι η σύμβαση δεν σχετίζεται με κανένα από τα απαγορευμένα είδη, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά, τεχνολογία, συνδρομή, εκπαίδευση, χρηματοοικονομική βοήθεια, επενδύσεις, μεσιτεία ή υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από άτομο ή φορέα που υπόκειται στα μέτρα του παρόντος άρθρου και κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Συμβούλιο Ασφαλείας της πρόθεσης τους να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, κατά περίπτωση, την αποδέσμευση κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου με τόκους ή λοιπά έσοδα που οφείλονται στους εν λόγω λογαριασμούς ή με πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων οι οποίες συνήφθησαν ή ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία δέσμευσης των εν λόγω λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά έσοδα και οι πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα και παραμένουν δεσμευμένοι. (ε) για πέντε έτη από την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή μέχρι την ημερομηνία της υποβολής από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έκθεσης στην οποία θα επιβεβαιώνεται η ευρύτερη διαπίστωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέπουν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή τη διέλευση μέσω αυτού των ατόμων που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να αρνηθεί την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε Έλληνες υπηκόους. Τα επιβαλλόμενα με το παρόν άρθρο μέτρα δεν εφαρμόζονται όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εν λόγω μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο Ασφαλείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε με άλλο τρόπο τους στόχους της απόφασης 2231 (2015), συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που εφαρμόζεται το άρθρο ΧV του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο έχει κυρωθεί με το Νομοθετικό Διάταγμα 3730/1957 (Α’/149). (στ) προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα και την καθοδήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όσον αφορά τα είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή τελείται κατά παράβαση των διατάξεων του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή των άρθρων 2 έως 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και συνεργάζονται στις σχετικές προσπάθειες.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 16η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 5 και 7 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και κατά τρόπο που να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, όλα τα φορτία προς και από το Ιράν, στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή διεξάγεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή των άρθρων 2 έως 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται επίσης σε επιθεωρήσεις στην ανοιχτή θάλασσα με τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας, εάν υπάρχουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το σκάφος μεταφέρει είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή διεξάγεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ή των άρθρων 2 έως 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 7
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος παύουν να ισχύουν δέκα έτη μετά την 18η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, όπως ορίζεται σε αυτό
Άρθρο 8
1.  
  Η παύση της ισχύος των διατάξεων που περιγράφονται στα άρθρα 2 έως 6 και στο άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν θα λάβει χώρα σε περίπτωση εκ νέου εφαρμογής των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011, 27/2012, 124/2012 και 8/2014, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος
Άρθρο 9
1.  
  Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε, με ισχύ από τα μεσάνυχτα ώρα Γκρίνουιτς μετά από την τριακοστή ημέρα από τη γνωστοποίηση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας που αναφέρεται στην προαναφερθείσα παράγραφο 11, όλες οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011, 27/2012, 124/2012 και 8/2014 των οποίων η ισχύς έπαυσε, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται εκ νέου με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονταν πριν από την 20η Ιουλίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2231 (2015) και η ισχύς των άρθρων 1 έως 7 του παρόντος παύει, εκτός κι αν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει διαφορετικά.
Άρθρο 10
1.  
  Η εκ νέου εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011, 27/2012, 124/2012 και 8/2014, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δεν ισχύει αναδρομικά για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με το Ιράν ή με Ιρανούς υπηκόους και ιρανικούς φορείς προ της ημερομηνίας της εκ νέου εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενες σε αυτές τις συμβάσεις δραστηριότητες και η εκτέλεση τους είναι συμβατές με το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το παρόν προεδρικό διάταγμα και τα προαναφερθέντα προεδρικά διατάγματα
Άρθρο 11
1.  
  Από την 20η Ιουλίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011, 27/2012, 124/2012 και 8/2014 δεν εφαρμόζονται στην προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας και στην παροχή οποιασδήποτε συνδεόμενης τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής βοήθειας, επένδυσης, μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με: (α) τη μετατροπή δύο εν σειρά διατάξεων της εγκατάστασης του Fοrdοw για την παραγωγή σταθερών ισοτόπων, (β) την εξαγωγή του εμπλουτισμένου εκείνου ουρανίου του Ιράν που υπερβαίνει την ποσότητα των 300 κιλών με αντάλλαγμα την προμήθεια φυσικού ουρανίου, και (γ) τον εκσυγχρονισμό του αντιδραστήρα του Αrak με βάση το συμφωνηθέντα αρχικό σχεδιασμό και, ακολούθως, το συμφωνηθέντα τελικό σχεδιασμό του αντιδραστήρα αυτού
Άρθρο 12
1.  
  Από την 20η Ιουλίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε περίπτωση συμμετοχής της Ελληνικής Δημοκρατίας στις δραστηριότητες που επιτρέπονται με βάση το άρθρο 11 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι: (α) αυτές οι δραστηριότητες αναλαμβάνονται σε αυστηρή συμμόρφωση με το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, (β) γνωστοποιούν τις δραστηριότητες αυτές στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006), και, αφού συσταθεί, στη Μικτή Επιτροπή δέκα ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους, (γ) έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις, όπως αρμόζει, των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στη σχετική ενημερωτική εγκύκλιο (ΙΝFCΙRC) που αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα 10/2011, όπως έχει ενημερωθεί και ισχύει. (δ) έχουν λάβει και είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα του ελέγχου της τελικής χρήσης και του τόπου τελικής χρήσης κάθε παρεχόμενου είδους, και (ε) στην περίπτωση των παρεχόμενων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που ορίζονται στις σχετικές ενημερωτικές εγκυκλίους που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 10/2011 (ενημερωτική εγκύκλιος ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.8/Μέρος 1 και ενημερωτική εγκύκλιος ΙΝFCΙRC/254/Αναθ.7/Μέρος 2), όπως έχουν ενημερωθεί και ισχύουν, και μπορούν να ανευρεθούν στο διαδικτυακό τόπο http:.
Άρθρο 13
1.  
  Από την 20η Ιουλίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 10/2011, 27/2012, 124/2012 και 8/2014 δεν εφαρμόζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη διεξαγωγή των μεταφορών και δραστηριοτήτων, όπως έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων και κατά περίπτωση, από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006), οι οποίες: (α) συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων συνδεόμενων με τα πυρηνικά όπως καθορίζεται στις παραγράφους 15.1 έως 15.11 του Παραρτήματος V του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, (β) απαιτούνται για την προετοιμασία της εφαρμογής του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, ή (γ) κρίνεται από την Επιτροπή ότι συνάδουν με τους στόχους της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 14
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση εκ νέου εφαρμογής των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 10/2011, 27/2012, 124/2012 και 8/2014, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος
Άρθρο 15
1.  
Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται καμία αξίωση μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Ιράν, ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στο Ιράν, ή προσώπων ή φορέων που καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) και τις σχετικές αποφάσεις, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεση τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 10/2011, 27/2012, 124/2012, 8/2014 και με το παρόν προεδρικό διάταγμα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.ΑGΗΑ-JΑΝΙ, Dawοοd 2.ΑLΑΙ, Αmir Μοayyed 3.ΑSGΑRΡΟUR, Βehman 4.ΑSΗΙΑΝΙ, Μοhammad Fedai 5.ΑSΗΤΙΑΝΙ, Αbbas Rezaee 6.ΑΤΟΜΙC ΕΝΕRGΥ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ ΟF ΙRΑΝ (ΑΕΟΙ) (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ) 7.ΒΑΚΗΤΙΑR, Ηaleh 8.ΒΕΗΖΑD, Μοrteza 9.ΕSFΑΗΑΝ ΝUCLΕΑR FUΕL RΕSΕΑRCΗ ΑΝD ΡRΟDUCΤΙΟΝ CΕΝΤRΕ (ΝFRΡC) ΑΝD ΕSFΑΗΑΝ ΝUCLΕΑR ΤΕCΗΝΟLΟGΥ CΕΝΤRΕ (ΕΝΤC) (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕSFΑΗΑΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕSFΑΗΑΝ) 10.FΙRSΤ ΕΑSΤ ΕΧΡΟRΤ ΒΑΝΚ, ΡLC: (ΤΡΑΠΕΖΑ FΙRSΤ ΕΑSΤ ΕΧΡΟRΤ ΡLC.) 11.ΗΟSSΕΙΝΙ, Seyyed Ηussein 12.ΙRΑΝΟ ΗΙΝD SΗΙΡΡΙΝG CΟΜΡΑΝΥ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙRΑΝΟ ΗΙΝD) 13.ΙRΙSL ΒΕΝΕLUΧ ΝV 14.JΑΒΒΕR ΙΒΝ ΗΑΥΑΝ 15.ΚΑRΑJ ΝUCLΕΑR RΕSΕΑRCΗ CΕΝΤRΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑRΑJ) 16.ΚΑVΟSΗΥΑR CΟΜΡΑΝΥ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑVΟSΗΥΑR) 17.LΕΙLΑΒΑDΙ, Αli Ηajinia 18.ΜΕSΒΑΗ ΕΝΕRGΥ CΟΜΡΑΝΥ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕSΒΑΗ) 19.ΜΟDΕRΝ ΙΝDUSΤRΙΕS ΤΕCΗΝΙQUΕ CΟΜΡΑΝΥ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟDΕRΝ ΙΝDUSΤRΙΕS ΤΕCΗΝΙQUΕ) 20.ΜΟΗΑJΕRΑΝΙ, Ηamid-Reza 21.ΜΟΗΑΜΜΑDΙ, Jafar 22.ΜΟΝΑJΕΜΙ, Εhsan 23.ΝΟΒΑRΙ, Ηοushang 24.ΝΟVΙΝ ΕΝΕRGΥ CΟΜΡΑΝΥ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟVΙΝ) 25.ΝUCLΕΑR RΕSΕΑRCΗ CΕΝΤΕR FΟR ΑGRΙCULΤURΕ ΑΝD ΜΕDΙCΙΝΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ) 26.ΡΑRS ΤRΑSΗ CΟΜΡΑΝΥ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑRS ΤRΑSΗ) 27.ΡΙSΗGΑΜ (ΡΙΟΝΕΕR) ΕΝΕRGΥ ΙΝDUSΤRΙΕS [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙSΗGΑΜ (ΡΙΟΝΕΕR)] 28.QΑΝΝΑDΙ, Μοhammad 29.RΑΗΙΜΙ, Αmir 30.RΑΗΙQΙ, Jaνad 31.RΑSΗΙDΙ, Αbbas 32.SΑΒΕΤ, Μ. Jaνad Κarimi 33.SΑFDΑRΙ, Seyed Jaber 34.SΟLΕΥΜΑΝΙ, Ghasem 35.SΟUΤΗ SΗΙΡΡΙΝG LΙΝΕ ΙRΑΝ (SSL) 36.ΤΑΜΑS CΟΜΡΑΝΥ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΜΑS) Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α’/242).
 • Το άρθρο 1 παρ.1 και 4 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α’/139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’/98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’/3671).
 • Την από 29 Ιανουαρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.3220/ΑΣ 5595 «Απόφαση 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετική με το Ιράν» (Α’/30).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 137/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3730 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2011/10 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2012/10/201127124 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/10_201127124 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/124 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/27 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2014/27/2012124/20128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/27_2012124_20128 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/8 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία