ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του π.δ. 113/2008 (Α΄ 178), αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου μόνου του π.δ. 296/1990 (Α΄ 121), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του π.δ. 112/2009 (Α΄ 146), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: 3 Οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίμου αξιωματικοί απολαμβάνουν τα προνόμια που προβλέπονται για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων στο άρθρο 1 του π.δ. 147/2014 (Α΄ 238) Το δελτίο επιτίμου, με το οποίο εφοδιάζονται οι ως άνω επίτιμοι αξιωματικοί, εκδίδεται, κατά περίπτωση, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του π.δ. 296/1990, όπως αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής: 3α Το δελτίο επιτίμου στερείται της γενικής αποδεικτικής ισχύος της αστυνομικής ταυτότητας του ν.δ. 127/1969 (Α΄ 29) και του δελτίου ταυτότητας του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) Αρμόδια για τον καθορισμό του τύπου και τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου αυτού ορίζεται η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας/Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων.
Άρθρο 3 "Καταργούμενη διάταξη"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του π.δ. 27/1986 (Α΄ 11), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 12/1994 (Α΄ 10), καταργείται.
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Τα δελτία ταυτότητας επιτίμου, που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 296/1990, ως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το παρόν, παύουν να ισχύουν με την παραλαβή των νέων δελτίων επιτίμου και το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα δελτία αυτά παραδίδονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση απώλειάς τους συντάσσεται σχετική δήλωση.
2.  
  Κατά την παράδοση της προηγούμενης παραγράφου, συντάσσεται αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής, φωτοαντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας/Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων, προκειμένου να τηρηθεί στο αρχείο της
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. στ΄, ζ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186 από 10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
 • Την υπ’ αριθ. 8000/1/2017/135-α΄ από 7-12-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία».
 • Την υπ’ αριθ. 6/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-02-08 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/21
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/127 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/27 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/296 1990
Ρύθμιση θεμάτων αδειών και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1994/12 1994
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Καθεστώς που διέπει τους Ανώτατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους. 2014/147 2014
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία