ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή ειδικότητας και μετάταξη στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης με ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής Αξιωματικών Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενικά"
1.  
  Αξιωματικοί Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) μπορούν να αλλάζουν την κατεχόμενη ειδικότητα και να λαμβάνουν την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης
2.  
  Με τη λήψη της νέας ειδικότητας οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης μετατάσσονται στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης
Άρθρο 2 "Στελέχωση"
1.  
  Η ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης στελεχώνεται από: α) Αξιωματικούς προερχόμενους από Ανθυπασπιστές του Τεχνικού Σώματος της ΠΑ με ειδικότητα Πληροφορικής. β) Αξιωματικούς του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ οι οποίοι αλλάζουν την κατεχόμενη ειδικότητα και αποκτούν ειδικότητα Έρευνας- Πληροφορικής, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 5 έως 9. γ) Αξιωματικούς του Σώματος Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ οι οποίοι αλλάζουν την κατεχόμενη ειδικότητα και μετατάσσονται στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 5 έως 9.
Άρθρο 3 "Επετηρίδα - Αρχαιότητα"
1.  
  Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής εντάσσονται στην επετηρίδα του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Ειδικά για τους ομοιόβαθμους αξιωματικούς που εντάσσονται στην επετηρίδα του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης με τη νέα ειδικότητα, εξακολουθεί να διατηρείται η υφιστάμενη, προ της αλλαγής ειδικότητας και της τυχόν μετάταξης, μεταξύ τους αρχαιότητα
Άρθρο 4 "Χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας"
1.  
  Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, μέχρι και τον βαθμό του Αντισμηνάρχου, συμπληρώνουν για τον βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς του Σώματος Έρευνας -Πληροφορικής της ΠΑ
2.  
  Ο χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στην ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης συμπεριλαμβάνει και αυτόν που είχαν συμπληρώσει ή διανύσει οι Αξιωματικοί των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 2 στην προηγούμενη ειδικότητά τους
3.  
  Ο χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας που διήνυσαν πριν από τη μετάταξη τους οι αξιωματικοί των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 2 λογίζεται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στο βαθμό τους για την κατά περίπτωση συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αξιωματικών της ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης
Άρθρο 5
1.  
  Αρχική στελέχωση-όροι και προϋποθέσεις αλλαγής ειδικότητας - μετάταξης Η αρχική στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης πραγματοποιείται: α) Με λήψη της ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής και μετάταξη στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης Αξιωματικών των Σωμάτων Υπηρεσιών Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων, μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση Πληροφορικής που τους έχει αναγνωριστεί με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). Την εξειδίκευση αυτή πρέπει να διαθέτουν οι αξιωματικοί κατά την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 προσκλήσεως ή να τη διέθεταν κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την έκδοση της προσκλήσεως αυτής. β) Με αλλαγή ειδικότητας Αξιωματικών του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης λοιπών ειδικοτήτων μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση Πληροφορικής που τους έχει αναγνωριστεί με διαταγές του ΓΕΑ. Την εξειδίκευση αυτή πρέπει να διαθέτουν οι αξιωματικοί κατά την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 προσκλήσεως ή να τη διέθεταν κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την έκδοση της προσκλήσεως αυτής. γ) Με λήψη της ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής και μετάταξη στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης Αξιωματικών των Σωμάτων Υπηρεσιών Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων μέχρι το βαθμό του Σμηναγού, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΠΑ ή των ΕΔ κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου διαταγής προκήρυξης μετάταξης ή είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. δ) Με αλλαγή ειδικότητας αξιωματικών του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης λοιπών ειδικοτήτων, μέχρι το βαθμό του Σμηναγού, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΠΑ ή των ΕΔ κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου διαταγής προκήρυξης αλλαγής ειδικότητας ή είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6 "Όργανα-Διαδικασία"
1.  
  Με εγκύκλιο διαταγή του Αρχηγού ΓΕΑ που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί του άρθρου 5 να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για την αρχική στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Η διαταγή αυτή περιλαμβάνει κατ ελάχιστον:.
 1. Τον αριθμό των προς μετάταξη ή αλλαγή ειδικότητας αξιωματικών κατά βαθμό, όπως αυτός καθορίζεται με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ)
 2. Την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων
2.  
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν, η οποία τις προωθεί στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.
Άρθρο 7 "Βαθμολόγηση προσόντων υποψηφίων"
1.  
  Η βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων Αξιωματικών που επιθυμούν να στελεχώσουν αρχικά την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ γίνεται ως εξής:
 1. Κτήση διδακτορικού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια εννέα (9)]
 2. Κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια επτά (7)]
 3. Κτήση πτυχίου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια τέσσερα (4)]
 4. Κτήση πτυχίου ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια τρία (3)]
 5. Πιστοποίηση δημόσιου ή ιδιωτικού κρατικώς αναγνωρισμένου ΙΕΚ ειδικότητας ομάδων Πληροφορικής [μόρια δύο (2)]
 6. Αποφοίτηση από Σχολές Πληροφορικής της ΠΑ ή των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών υπερβαίνει το τρίμηνο [μόρια ένα (1)]
 7. Προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) την τελευταία πενταετία πριν από το έτος εκδόσεως της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 προσκλήσεως, συμπεριλαμβανομένου του έτους αυτού [για κάθε έτος προϋπηρεσίας μόρια δύο (2)].
 8. Προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα Πληροφορικής και ΚΜΗ στο ΓΕΑ, στο ΑΤΑ, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών κλάδων των ΕΔ, του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ πέραν της τελευταίας πενταετίας πριν από το έτος εκδόσεως της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 προσκλήσεως, συμπεριλαμβανομένου του έτους αυτού και μέχρι δέκα (10) έτη [για κάθε έτος προϋπηρεσίας μόρια ένα (1)].
 9. Προϋπηρεσία άνω του ενός (1) έτους σε μια από τις παρακάτω θέσεις [μόρια επτά (7)]:
  • Διευθυντής Διεύθυνσης πληροφορικής στο ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ, Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και στο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)
  • Διοικητής Κέντρου Μηχανογράφησης στο ΓΕΑ, το ΑΤΑ, τη ΔΑΥ, τη ΔΑΕ και το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
 10. Οι υπηρετούντες κατά το έτος έκδοσης της εγκυκλίου διαταγής προκήρυξης αλλαγής ειδικότητας-μετάταξης σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα πληροφορικής και ΚΜΗ στο ΓΕΑ, στο ΑΤΑ, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ [μόρια τρία (3)]
2.  
  Για τη μοριοδότηση των προσόντων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 1. Ο κάτοχος περισσοτέρων του ενός τίτλων σπουδών των περιπτώσεων α έως και ε λαμβάνει μόνο τα μόρια του ανώτερου τίτλου
 2. Ο απόφοιτος περισσοτέρων του ενός Σχολείων της περίπτ. στ λαμβάνει μόνο ένα (1) μόριο.
 3. Ως έτος προϋπηρεσίας σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα πληροφορικής και ΚΜΗ στο ΓΕΑ, στο ΑΤΑ, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, του ΓΕΕΘΑ ή του ΥΠΕΘΑ νοείται διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών
 4. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως θέσεις Πληροφορικής νοούνται και οι αντίστοιχες των άλλων κλάδων των ΕΔ και του ΥΠΕΘΑ καθώς επίσης και οι θέσεις Πληροφορικής εξωτερικού, εθνικές ή διεθνείς, που καλύπτονται από προσωπικό της ΠΑ
Άρθρο 8 "Πίνακες"
1.  
  Η Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, συντάσσει γενικούς πίνακες κατά βαθμό και κατά σειρά αξιολογήσεως των υποψηφίων ξεχωριστά για τους επιλεγόμενους και τους μη επιλεγόμενους για αλλαγή ειδικότητας και κατά περίπτωση για μετάταξη, με βάση τα ακόλουθα και κατά σειρά προτεραιότητας:
 1. Τις θέσεις ανά βαθμό που πρέπει να πληρωθούν
 2. Τα κριτήρια, τα προσόντα και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7
 3. Σε περίπτωση ισόβαθμης βαθμολόγησης ομοιόβαθμων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος
 4. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπολείπεται των προς πλήρωση θέσεων, η κάλυψη των θέσεων ανά βαθμό μπορεί να πραγματοποιηθεί και από υποψήφιους κατά ένα βαθμό ανώτερο ή κατώτερο του βαθμού της προς πλήρωση θέσης.
 5. Στην περίπτωση αυτή προηγούνται οι υποψήφιοι που φέρουν τον ανώτερο βαθμό και ακολουθούν οι υποψήφιοι που φέρουν τον κατώτερο της θέσης βαθμό.
2.  
  Το ΑΑΣ ελέγχει και εγκρίνει με απόφαση του τους καταρτισθέντες πίνακες ως ακολούθως:
 1. Επιλεγομένων για αλλαγή ειδικότητας και κατά περίπτωση για μετάταξη, όπου περιλαμβάνονται όσοι επελέγησαν για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων
 2. Μη επιλεγομένων για αλλαγή ειδικότητας και κατά περίπτωση για μετάταξη, όπου περιλαμβάνονται, αφενός όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, και αφετέρου όσοι δεν επελέγησαν για αλλαγή ειδικότητας και κατά περίπτωση για μετάταξη, λόγω κάλυψης των θέσεων
Άρθρο 9 "Προσφυγές-Κύρωση Πινάκων"
1.  
  Η απόφαση του ΑΑΣ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του ΑΑΣ. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
2.  
  Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 8 συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
3.  
  Η αλλαγή ειδικότητας και μετάταξη των επιλεγέντων αξιωματικών στην ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης γίνεται με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση των σχετικών πινάκων
4.  
  Η μετάταξη γίνεται σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Σε περίπτωση έλλειψης κενής οργανικής θέσης, με τη μετάταξη μεταφέρεται και η αντίστοιχη οργανική θέση από το Σώμα προέλευσης του μετατασσομένου. Ο καθορισμός της οργανικής θέσης, κενής ή μεταφερόμενης γίνεται από το ΑΑΣ με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8.
Άρθρο 10 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» (Α 165). β. Της υποπερίπτ, 8 της περιπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 3 ν. 3883/2010 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 157).
 • Την υπ αριθμ. 89/27-6-2017 εισήγηση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
 • Την υπ αριθμ. 203/2016 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 233/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. 2014/4278 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία