ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου» και κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι εναπομείνασες αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής που αφορούν στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής μεταφέρονται στον δήμο αυτό και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου», με έδρα τον Πολύγυρο, που θα ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες.
2.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου» υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής που αφορούν στο Δήμο Πολυγύρου
3.  
  Το Λιμενικό Ταμείο Χαλκιδικής καταργείται. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3463/2006 (Α 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
 • Το ν.δ. 158/7-4-1969 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων και συστάσεως Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής» (Α 63), όπως ισχύει.
 • Το β.δ. 543/29-7-1969 «Περί καθορισμού της έδρας, της περιοχής και των εσόδων του Λιμ. Ταμείου Χαλκιδικής (Α 166)».
 • Την αριθμ. 233/2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 230/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/158 1969
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/543 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία