ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0010-09-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Ι . ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Άρθρο 1 "Αποστολή του Υπουργείου"
1.  
  Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής Υπουργείο) είναι η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της παιδείας με σκοπό: α) την ηθική, την πνευματική και τη φυσική αγωγή των Ελλήνων, β) την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, γ) την προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας και την εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών, δ) την καλλιέργεια του σεβασμού στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, ε) την ανοχή στη διαφορετικότητα, στ) τη διαπαιδαγώγηση με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, ζ) τον σεβασμό στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, και την εμπέδωση της αρχής της αειφορίας, η) τη διαμόρφωση ελεύθερων, ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, θ) την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της κοινωνίας της πληροφορίας, ι) τη μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς και της δια βίου μάθησης
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Υπουργείου διαρθρώνονται ως εξής: Α. Τα Γραφεία του Υπουργείου είναι:.
 1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς,
 2. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης,
 3. Ζ. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπάγονται:.
 4. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
 5. η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων.
 6. ΣΤ.
 7. Στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων υπάγονται:.
 8. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
 9. Γ. Οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου που υπάγονται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου ή στον Αναπληρωτή Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου, είναι:.
 10. η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 11. η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 12. Δ. Στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου ή στον Αναπληρωτή Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου υπάγονται και οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 13. Ε. Οι αυτοτελείς μονάδες που υπάγονται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου είναι:.
 14. το Γραφείο του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.
 15. Β. Οι αυτοτελείς μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό είναι:.
2.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων λειτουργούν, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
 1. Γραφείο Τύπου, υπαγόμενο στον Υπουργό,
 2. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 3. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. ΙΙ.
 5. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Άρθρο 3 "Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών"
1.  
  Στα πολιτικά γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τους Υφυπουργούς στο έργο τους ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και ή των Υφυπουργών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 4 "Γραφεία Γενικών/Διοικητικού/"
1.  
  Τομεακών Γραμματέων Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς/Διοικητικό/Τομεακούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετούν ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους, διέπονται δε σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΙΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
 1. η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στην περίπτωση που αυτοί δεν διαθέτουν τέτοια μονάδα, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,
 2. ο εντοπισμός, με τη διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, ενδείξεων ή στοιχείων διαφθοράς ή απάτης υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και η αποτελεσματική συμβολή της στη διερεύνηση αυτών από τα αρμόδια διοικητικά όργανα ή τις Δικαστικές Αρχές,
 3. η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
 4. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
 5. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών,
 6. η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
 7. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου,
 8. η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης ελέγχου του Υπουργείου καθώς και η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου,
 9. η καθοδήγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου προκειμένου να ενσωματώνουν στις λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,
 10. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
2.  
  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως εξής:
 1. Τμήμα Α’ Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης,
 2. Τμήμα Β’ Διενέργειας Ελέγχων
3.  
  Το Τμήμα Α’ Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαμόρφωση μεθοδολογικού και θεσμικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου και την καθοδήγηση τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων,
 2. την κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας, κατόπιν καθορισμού των ελεγκτέων περιοχών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου, συνεκτιμώντας πάσης φύσεως αναφορές, καταγγελίες, εκθέσεις και κάθε άλλο στοιχείο, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
 3. την έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται,
 4. τη διασφάλιση τήρησης των Διεθνών Προτύπων και των ορθών πρακτικών κατά την ελεγκτική διαδικασία, την επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και τη σύνταξη ετήσιας ή/και ενδιάμεσης έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου,
 5. την υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον οικείο Υπουργό με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και την τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
 6. την εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και την εισήγηση για την τροποποίηση του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο,
 7. τη μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και την διερεύνηση και την πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β’ Διενέργειας Ελέγχων είναι αρμόδιο για:
 1. τον σχεδιασμό διενέργειας προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος ελεγκτικής δράσης ή κατόπιν λήψης της σχετικής εντολής κατά τα προβλεπόμενα,
 2. τη διενέργεια των ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των υπηρεσιών και των Φορέων του Υπουργείου κατά τα προαναφερόμενα,
 3. την υλοποίηση του προγράμματος/επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων, κατά το μέρος που αναλογεί στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη των αντίστοιχων προσωρινών ή οριστικών εκθέσεων, καθώς και ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, όπου απαιτείται,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 6 "Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου"
1.  
  Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι αρμόδιο για: α) τον συντονισμό των οργανικών μονάδων και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη σύνταξη και προώθηση των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 7 "Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας"
1.  
  Το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι αρμόδιο για: α) τη συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και την κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός, β) την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, γ) τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 ν. 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, δ) τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης (βλ. ν. 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, Α 34΄/23-2-2012 και το άρθρο 76 Α΄ του π.δ. 63/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4368/2016, Α’ 21), για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, ε) την επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, στ) τη συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης, ζ) τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 ν. 4048/2012, η) τη συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, θ) την ενσωμάτωση του δικαίου της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
Άρθρο 8 "Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων"
1.  
  Το Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι αρμόδιο για: α) την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, β) τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) την αξιολόγηση των δομών της Εκπαίδευσης και την παιδαγωγική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, δ) την παρακολούθηση, μελέτη και αποτύπωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ε) την επιστημονική επεξεργασία των ετήσιων εκθέσεων των Διευθυντών Περιφερειών και των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των σχολείων των περιφερειών τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων, στ) τη μελέτη του περιεχόμενου των σχολικών βιβλίων των Βαλκανικών χωρών, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.
Άρθρο 9 "Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου, ο προγραμματισμός και η διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού,
 2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών,
 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων,
 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
 5. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,
 6. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο προγραμματισμός και συντονισμός των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών,
 2. Τμήμα Β’ Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων,
 3. Τμήμα Γ’ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών,
 4. Τμήμα Δ’ Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 5. Τμήμα Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
3.  
  Το Τμήμα Α’ Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών είναι αρμόδιο για:
 1. τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου,
 2. τη διερεύνηση συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης:
  • της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου,
  • της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
 3. τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους προς όφελος του πολίτη,
 4. τον συντονισμό των στόχων και τον καθορισμό των δεικτών αξιολόγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και των πολιτικών,
 5. τον καθορισμό των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3230/2004,.
 6. την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δομές, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ), καθώς και για τον καθορισμό ενός πλαισίου αυτοαξιολόγησης,
 7. τη διερεύνηση μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου και των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων,
 8. τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων του Υπουργείου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
 9. τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 10. τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών και την εφαρμογή τους σε άλλες υπηρεσίες, ια)τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β’ Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων είναι αρμόδιο για:
 1. τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερμηνεία των δεδομένων των δράσεων και των προγραμμάτων του Υπουργείου,
 2. τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων:
 3. αα) των δεικτών, ββ) των αυτοαξιολογήσεων και γγ) του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του,
 4. την εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 5. τη συγκέντρωση όλων των στατιστικών εργασιών του Υπουργείου,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ’ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδιο για:
 1. τον χειρισμό όλων των θεμάτων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών,
 2. την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων,
 3. τη μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι και την εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ’ Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για:
 1. τον σχεδιασμό και την εποπτεία εφαρμογής των πολιτικών Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 2. την κατάρτιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης και των προγραμμάτων εφαρμογής του,
 3. τη σύνταξη συνολικής ετήσιας έκθεσης για τη Νέα Γενιά και Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα,
 4. την ανάθεση μελετών για την προώθηση καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 5. τη διενέργεια μελετών, ερευνών, στατιστικών και συγκριτικών αναλύσεων των θεμάτων που αφορούν στη Νέα Γενιά και Διά Βίου Μάθηση,
 6. την υλοποίηση του Προγράμματος «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας»,
 7. τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων για εκπαιδευτικούς λόγους,
 8. τον διαπολιτισμικό διάλογο προς όφελος των νέων,
 9. τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα νεολαίας με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και την παρακολούθηση της σύναψης και υλοποίησης συμφωνιών,
 10. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
7.  
  Το Τμήμα Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης είναι αρμόδιο για:
 1. την κατάρτιση, την τήρηση, την αναμόρφωση, την προσαρμογή και την υλοποίηση των σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου σε καιρό πολέμου ή έκτακτης ανάγκης (πολιτική άμυνα),
 2. την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, τη δέσμευση και την επίταξη υλικών και μέσων,
 3. την εκπαίδευση και την εξουσιοδότηση για τη διαβάθμιση του προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης (πολιτική άμυνα),
 4. τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οργάνωσης της πολιτικής άμυνας των εποπτευόμενων δημοσίων ανεξάρτητων ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής,
 5. την παρακολούθηση και την τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας στο Υπουργείο και σε εποπτευόμενους φορείς,
 6. την τήρηση και την επίβλεψη της ασφάλειας και των υποδομών του Υπαρχείου ΕΤΝΑ του Υπουργείου,
 7. την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συστημάτων και των μέτρων συναγερμού του Υπουργείου,
 8. τα θέματα Πολιτικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα Γενικά και τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια,
 9. την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων, σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση,
 10. τη λειτουργία των σχολείων και των ΑΕΙ, σε περίπτωση βλάβης των οικείων κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα,
 11. την κατάρτιση μνημονίων με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με αντικείμενο τις ενέργειες για την εκκένωση των εποπτευόμενων κατασκηνώσεων, σε περίπτωση κινδύνου από καταστροφικά φαινόμενα,
 12. τα θέματα πολιτικής προστασίας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και τα ειδικά εθνικά σχέδια,
 13. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 11 "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο ψηφιακός σχεδιασμός των δράσεων και των προγραμμάτων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Εφαρμογών Διορισμών Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. Τμήμα Β’ Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Τμήμα Γ’ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 4. Τμήμα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρμογών,
 5. Τμήμα Ε’ Εφαρμογών Εξετάσεων,
 6. Τμήμα Στ’ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 7. Τμήμα Ζ’ Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη,
 8. Τμήμα Η’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης
3.  
  Το Τμήμα Α’ Εφαρμογών Διορισμού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στο διορισμό των μονίμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην πρόσληψη των αναπληρωτών και του λοιπού προσωπικού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. την εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β’ Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του μόνιμου εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην κινητικότητα του μόνιμου εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. την εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ’ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των Φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα δίκτυα και Πληροφοριακά Συστήματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
 2. την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 3. την εκπόνηση μελετών για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
 4. τη δημιουργία, την οργάνωση και τη συντήρηση των βάσεων δεδομένων που αφορούν σε ιδρύματα, φορείς, προσωπικό, φοιτητές/σπουδαστές της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 5. την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν σε διαδικασίες του προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών,
 6. τη συντήρηση και την επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για:
 1. τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών του Υπουργείου,
 2. την αναβάθμιση και επέκταση παλαιότερων εφαρμογών και τη μετατροπή τους σε νέες σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ανάπτυξης, ασφάλειας και λειτουργίας,
 3. την ενοποίηση υπολογιστικών συστημάτων με σκοπό την εξάλειψη καταχώρισης και συντήρησης στοιχείων σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήματα,
 4. την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μεθόδων και των λογισμικών που αναπτύσσει,
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
7.  
  Το Τμήμα Ε’ Εφαρμογών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων για την προετοιμασία και τη δημιουργία αρχείου Εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,
 2. την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των βαθμολογιών και των αιτήσεων προτιμήσεων των υποψηφίων,
 3. την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 4. τη δημιουργία και την οργάνωση βάσεων δεδομένων υποψηφίων για την πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων,
 5. την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισμικών,
 6. την εισήγηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στη διεξαγωγή Εξετάσεων,
 7. την επεξεργασία των στατιστικών αποτελεσμάτων που εξάγονται από τις βάσεις δεδομένων της Διεύθυνσης και αφορούν σε Εξετάσεις,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
8.  
  Το Τμήμα Στ’ Εφαρμογών των Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με την Επαγγελματική Κατάρτιση είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δομές,
 2. τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,
 3. την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό (διοικητικό και εκπαιδευτικό) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 4. την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας,
 5. τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης/Κολλέγια (μητρώο αδειοδοτήσεων, μητρώο διδασκόντων κ.τ.λ.),.
 6. τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 7. την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών των φορέων που υλοποιούν και διαχειρίζονται Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
 8. την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισμικών,
 9. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
9.  
  Το Τμήμα Ζ’ Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη είναι αρμόδιο για:
 1. τη συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς του δημοσίου με σκοπό τον καθορισμό και την εποπτεία της διαλειτουργικότητας μεταξύ των οικείων πληροφοριακών συστημάτων,
 2. τη συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς που παράγουν πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να ορίσει και να εποπτεύσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των οικείων Πληροφοριακών Συστημάτων,
 3. τη διερεύνηση, τη μελέτη και την εφαρμογή της ψηφιακής σύγκλισης των Υπηρεσιών του Υπουργείου,
 4. την ενημέρωση των πολιτών δια ζώσης,
 5. τη συλλογή προτάσεων από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου,
 6. τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση και τη διακίνηση των εντύπων και των ηλεκτρονικών εγγράφων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και την παρακολούθηση και τη διακίνηση της έντυπης και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
 8. 10) Το Τμήμα Η’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:.
Άρθρο 12 "Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση και η λειτουργία του κεντρικού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου, η εποπτεία των δικτυακών συνδέσεων των σχολικών μονάδων και η ασφαλής διασύνδεσή τους με άλλα δίκτυα
2.  
  Η ΔιεύθυνσηΗλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Υπολογιστικών Συστημάτων,
 2. Τμήμα Β’ Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών Συστημάτων,
 3. Τμήμα Γ’ Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,
 4. Τμήμα Δ’ Τεχνικής Υποστήριξης,
 5. Τμήμα Ε’ Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας,
 6. Τμήμα Στ’ Πρωτοκόλλου
3.  
  Το Τμήμα Α’ Υπολογιστικών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη συντήρηση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (sοftware) του Υπουργείου,
 2. τη συντήρηση και τη λειτουργία του υλικού (hardware) των κεντρικών εξυπηρετητών του Υπουργείου,
 3. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του υλικού (hardware) και του λογισμικού (sοftware) των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων του Υπουργείου,
 4. τη διαχείριση και τη λειτουργία της υπολογιστικής δομής «νέφους» (clοud infrastructure) του Υπουργείου,
 5. τη διαχείριση και τη λειτουργία της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφάλειας (Βack-up),
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β’ Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών συσκευών και συστημάτων του Υπουργείου,
 2. την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των υποδομών του δικτύου και του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου,
 3. τη διασύνδεση του Υπουργείου με άλλα δίκτυα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
 4. τη δικτυακή σύνδεση με τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.),.
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ’ Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία αα) των δεδομένων, ββ) των υπολογιστικών συστημάτων και γγ) του δικτύου,
 2. την εφαρμογή και την αναθεώρηση του κανονισμού ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου,
 3. τη σύνταξη εγκυκλίων με οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου,
 4. τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις Ένοπλες δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων,
 5. τη συμμετοχή σε ασκήσεις κυβερνο-άμυνας (cyber security) που διοργανώνονται είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, από διεθνείς οργανισμούς, από όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κράτη,
 6. την εκπαίδευση των διαχειριστών συστημάτων και εφαρμογών και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων σε θέματα ασφάλειας, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη των υπαλλήλων του Υπουργείου σε θέματα ασφάλειας,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ’ Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
 1. την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους του Υπουργείου,
 2. την εγκατάσταση εφαρμογών και νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του Υπουργείου,
 3. την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου σε θέματα εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου,
 4. τη διαχείριση, τη διακίνηση και τη συντήρηση των υπολογιστών και των περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτών, σαρωτών) των χρηστών του Υπουργείου,.
 5. τη διαχείριση και τη λειτουργία του κεντρικού διακομιστή αποθήκευσης κοινόχρηστων αρχείων (fileserνer) του Υπουργείου,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
7.  
  Το Τμήμα Ε’ Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση:
 2. αα) του πληροφοριακού συστήματος της ασφαλούς μετάδοσης των θεμάτων εξετάσεων και άλλων εγγράφων, ββ) του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, γγ) του πληροφοριακού συστήματος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δδ) των ψηφιακών υπογραφών,
 3. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώματος ψηφιακής υπογραφής σε άλλες μονάδες του Υπουργείου,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
8.  
  Το Τμήμα Πρωτοκόλλου είναι αρμόδιο για:
 1. τη διακίνηση κάθε είδους αλληλογραφίας, αδιαβάθμητης και διαβαθμισμένης,
 2. την πρωτοκόλληση εγγράφων και την επικύρωση αντιγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
 3. την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου,
 4. τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων,
 5. την τήρηση του γενικού αρχείου των διευθύνσεων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,
 6. την οργάνωση και τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του Υπουργείου,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η πιστοποίηση γλωσσομάθειας, καθώς και η οργάνωση και η διεξαγωγή των Εξετάσεων που διενεργούν οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Εξετάσεων ΑΣΕΠ
 2. Τμήμα Β’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Κατηγοριών
 3. Τμήμα Γ’ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
3.  
  Το Τμήμα Α’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Εξετάσεων ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για:
 1. την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων,
 2. τη σύνταξη των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών των ΓΕΛ και ιδίως:
 3. αα) στην πρόσβαση και τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ββ) στον αριθμό των εισακτέων, γγ) στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, δδ) στον καθορισμό του προγράμματος των εξετάσεων, εε) στον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων, στστ) στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται στις εν λόγω εξετάσεις,
 4. τη σύνταξη των εγκυκλίων που παρέχουν οδηγίες που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών των ΓΕΛ και ειδικότερα:
 5. αα) στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ββ) στην ενημέρωση των υποψηφίων και των φορέων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις,
 6. την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων που εξετάζονται σε Ειδικά Μαθήματα,
 7. τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων και των σχετικών εγκυκλίων με αντικείμενο αα) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων, ββ) τις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων των ΤΕΦΑΑ,
 8. την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις λοιπές γενικές εξετάσεις του Δημοσίου, όταν αυτές διενεργούνται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων,
 9. τη συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία για την οργάνωση της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στις σχολές της αρμοδιότητάς τους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ,
 10. τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων,
 11. τη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ,
 12. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Κατηγοριών είναι αρμόδιο για:
 1. την οργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 2. την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων και των λοιπών διαδικασιών επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των Ειδικών Κατηγοριών,
 3. τη σύνταξη των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών των ΕΠΑΛ, των ειδικών και άλλων κατηγοριών και ιδίως:
 4. αα) στον αριθμό των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών των ΕΠΑΛ και των ειδικών κατηγοριών, ββ) στην πρόσβαση, την οργάνωση και τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών των ΕΠΑΛ, των Ειδικών Κατηγοριών (Ελλήνων εξωτερικού, αλλογενών, αλλοδαπών, υποτρόφων κ.λπ.), των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, των διακριθέντων αθλητών κ.λπ., γγ) στον καθορισμό του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων, δδ) στον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων, εε) στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ, στστ) στον καθορισμό του προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων, τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού,.
 5. τη σύνταξη των σχετικών εγκυκλίων αα) για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών των ΕΠΑΛ και την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τις εξετάσεις αυτές, ββ) για την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων των ειδικών και λοιπών κατηγοριών και την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τις εξετάσεις αυτές,
 6. τη συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία για την οργάνωση της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές της αρμοδιότητάς τους μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών των ΕΠΑΛ και των Ελλήνων του Εξωτερικού,
 7. τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τα θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων,
 8. τη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ, των ειδικών και λοιπών κατηγοριών,
 9. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι αρμόδιο για:
 1. τον προγραμματισμό των εξετάσεων και τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη των εξετάσεων σε δύο εξεταστικές περιόδους το χρόνο,
 2. την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος σε συνεργασία με την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, την κατανομή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων, με αντικείμενο τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισμό μονοπρόσωπων οργάνων, τον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων και την κατανομή βαθμολογητών προφορικής δοκιμασίας όλων των εξεταζόμενων γλωσσών,
 3. τη συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες,
 4. τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στα προκαθορισμένα κέντρα, μέσω του συστήματος ασφαλούς (κρυπτογραφημένης) μετάδοσης θεμάτων,
 5. τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ΚΠΓ,
 6. τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ, όπως η σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση μετακίνησης των βαθμολογητών προφορικής δοκιμασίας,
 7. τη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι η αναβάθμιση και η αξιοποίηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης."
2.  
  Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Β’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης
3.  
  Το Τμήμα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης σε ψηφιακό περιβάλλον και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα και τις διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,.
 2. τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών,
 3. την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών,.
 4. την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για άτομα με μαθησιακές φυσικές δυσκολίες, και τη χρήση του υλικού αυτού μέσω των Τ.Π.Ε.,.
 5. την υλοποίηση προγράμματος για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
 6. τη μελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας για τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
 7. την ανάπτυξη συνεργασιών με ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ελληνικούς ή διεθνείς φορείς για την καινοτομία στην εκπαίδευση,
 8. τη σύνταξη κανονιστικών πράξεων που αφορούν ειδικές μεθοδολογίες, ψηφιακά συστήματα εκπαίδευσης μαθητών και πρότυπα για την περιγραφή του μαθησιακού υλικού,
 9. την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσύνης και την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση καινοτομιών,
 10. την προώθηση της χρήσης του ανοικτού λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την ανάπτυξη αποθετηρίων (repοsitοry) και γενικά τη διάδοση της χρήσης των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων,
 11. την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που τηρούν αα) δεδομένα για το μαθητικό δυναμικό της Πρωτοβάθμιας της Δευτεροβάθμιας και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ββ) δεδομένα των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών όλων των σχολικών μονάδων, καθώς και των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων,
 12. τη συνεργασία και την εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων που αναπτύσσουν και λειτουργούν πληροφοριακά συστήματα που απευθύνονται σε μαθητές,
 13. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:
 1. τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου σε θέματα που αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της καινοτομίας και σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
 2. τη δημιουργία ομάδων εργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών, σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, με αντικείμενο αα) την επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, ββ) την καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,.
 3. την ενημέρωση ελληνικών και διεθνών φορέων σχετικά με δείκτες πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα αα) ψηφιακού περιεχομένου, ββ) ψηφιακού εξοπλισμού, γγ) ψηφιακών δεξιοτήτων,
 4. την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης,.
 5. τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την εκπαιδευτική τεχνολογία και καινοτομία,
 6. τον συντονισμό όλων των αποθετηρίων (repοsitοry) εκπαιδευτικού περιεχομένου, με σκοπό την πρόσβαση σε αυτά με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,
 7. τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών σε ενήλικες, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης,
 8. την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών και τη χρήση του υλικού αυτού στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης με χρήση Τ.Π.Ε.,.
 9. την υλοποίηση προγράμματος για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών της Διά Βίου μάθησης πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
 10. τη μελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
 11. την εισήγηση μεθοδολογιών, ψηφιακών συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και προτύπων για την περιγραφή του μαθησιακού υλικού,
 12. τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στη Διά Βίου μάθηση και στον απόδημο ελληνισμό,
 13. την προώθηση της χρήσης του ανοικτού λογισμικού, την ανάπτυξη αποθετηρίων (repοsitοry) και γενικά τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων,
 14. την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού,
 15. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η διοίκηση τεχνικών μελετών, παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και τεχνικών έργων των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), η υποβολή αιτημάτων για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για θέματα αρμοδιότητας της και η απρόσκοπτη λειτουργία του Υπουργείου μέσα από τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των αναγκαίων πόρων, υλικών και τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής αρμοδιότητα της ανατεθεί από τον Υπουργό.
2.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Μελετών,
 2. Τμήμα Β΄ Τεχνικών Έργων,
 3. Τμήμα Γ΄ Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού,
 4. Τμήμα Δ’ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Μελετών είναι αρμόδιο για:
 1. τον προγραμματισμό και την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη προδιαγραφών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών μελετών, και παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και αφορούν:.
  • στο Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε., ββ) στα κτιριολογικά πρότυπα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, γγ) στις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, δδ) στις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία του Υπουργείου, εε) στις αποθήκες του Υπουργείου, στστ) στα «καταλύματα» του Υπουργείου στο Δήμο Μαραθώνα και στις μαθητικές κατασκηνώσεις,.
 2. την εισήγηση για χορήγηση παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. τη σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον έλεγχο και την έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 4. την υποστήριξη εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου οι οποίοι διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά:
 5. αα) τον καθορισμό των όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων τεχνικών μελετών ή παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, ββ) τις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης μελέτης ή παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, γγ) την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών ή παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, δδ) την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους,
 6. τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
 7. την εποπτεία, αξιολόγηση και τον συντονισμό της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλων οικονομικών οργανισμών, καθώς και την προετοιμασία ωρίμανσης και ένταξης νέων συναφών έργων,
 8. τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω δράσεις του Τμήματος,
 9. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Τεχνικών Έργων είναι αρμόδιο για:
 1. τον προγραμματισμό, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και αφορούν:
 2. αα) στο Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε., ββ) στις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, γγ) στις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία του Υπουργείου, δδ) στις αποθήκες του Υπουργείου, εε) στα καταλύματα του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα και στις μαθητικές κατασκηνώσεις,.
 3. την υποστήριξη εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου οι οποίοι διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες κατά:
 4. αα) τις διαδικασίες για την ανάθεση τεχνικών έργων, ββ) την εποπτεία της εκτέλεσής τους και την παραλαβή τους, γγ) την προετοιμασία των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και κάθε Παρεπόμενου Συμφώνου,
 5. τη σύνταξη των αποφάσεων συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου,
 6. την λειτουργικότητα του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου και τη διαβίβαση σε αυτό των αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται για τεχνικά έργα και μελέτες,
 7. τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του τμήματος,
 8. τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω δράσεις του Τμήματος,
 9. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού είναι αρμόδιο για:
 1. τον ετήσιο προγραμματισμό, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού, εργαστηριακού εξοπλισμού, επίπλωσης, που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και αφορούν:
 2. αα) στην κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ββ) στην παροχή ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, γγ) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στην Ε.Β.Ε., δδ) στις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, εε) στις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία του Υπουργείου, στστ) στις αποθήκες του Υπουργείου, ζζ) στα καταλύματα του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα και στις μαθητικές κατασκηνώσεις,.
 3. τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
 4. τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω δράσεις του Τμήματος,
 5. την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ΄ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής είναι αρμόδιο για:
 1. τον προγραμματισμό, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης του Υπουργείου για τις ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), καθώς και την υποστήριξη των προαναφερθέντων υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ),.
 2. την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), καθώς και των εποπτευόμενων φορέων και τη διαχείριση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας και την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας,.
 3. τη διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών σύνταξης τοπογραφικών μελετών και την τήρηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών μητρώων, αρχείων και διευθύνσεων για την λειτουργία του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) του Υπουργείου,
 4. τον χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με τη διοίκηση και διαχείριση των καταλυμάτων του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα και τις μαθητικές κατασκηνώσεις,
 5. την παρακολούθηση λειτουργίας των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας και φυσικής ασφάλειας (έλεγχος φυσικής πρόσβασης και η περιβαλλοντική ασφάλεια) καθώς και την τήρηση των σχετικών κανονισμών, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου,
 6. τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του τμήματος,
 7. τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω υπηρεσίες,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 16 "Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, τη λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου, της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), των Ανεξάρτητων Αρχών και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ).
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ),
 2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,
 3. Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων,
 4. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων,
 5. Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων,
 6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
 7. Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Γενικών Γραμματειών και Ανεξάρτητων Αρχών του ΥΠΠΕΘ,
 8. Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ,
 9. Τμήμα Αρχείου Ενταλμάτων
Άρθρο 17 "Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση του ΜΠΔΣ, το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
2.  
  Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού,
 2. Τμήμα Β΄ Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων,
 3. Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων (άρθρο 24, παρ. 5ε του ν. 4270/2014).
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:
 1. τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου σε ετήσια βάση και του ΜΠΔΣ σε βάθος τετραετίας, κατόπιν υποβολής των σχετικών προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 2. την κατανομή των ανωτάτων ορίων πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου ανά μείζονα κατηγορία δαπάνης και Κωδικό Αριθμό Εξόδου,
 3. τα αιτήματα μεταβολών Προϋπολογισμού, ποσοστών διάθεσης και τη σύνταξη των Υπουργικών Αποφάσεων που επιφέρουν μεταβολές στον Προϋπολογισμό, κατόπιν αιτιολογημένων σχετικών αιτημάτων των άλλων Διευθύνσεων,
 4. τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ,
 5. τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή υπερωριών των Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε γραφεία Βουλευτών,
 6. την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων κ.λπ., που αφορούν σε διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου Τμήματος,.
 7. την παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ,
 8. την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού,
 9. την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα,
 10. την παρακολούθηση των μεταβολών του προϋπολογισμού του Μητρώου Δεσμεύσεων, όπως αυτό τηρείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις,
 11. την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης, προγράμματος ή δράσης με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων Υπουργείων και την παροχή σχετικής γνώμης,
 12. την παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και παρεπόμενων αναφορών,
 13. την κοινοποίηση εγκυκλίων οικονομικού περιεχομένου,
 14. την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για την καταβολή των μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
 15. τη σύνταξη και την υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας, τη σύνταξη της ετήσιας στοχοθεσίας, του ορίου πληρωμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
 16. την υποβολή αιτήματος ανάκλησης πιστώσεων για θέματα αρμοδιότητάς του στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
 17. τη μεταφορά των πιστώσεων (σύνταξη σχετικών αιτημάτων και αποφάσεων) για αποσπάσεις και μετατάξεις, από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, αα) του διοικητικού προσωπικού του υπουργείου και των φορέων του, ββ) του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,
 18. την υποβολή αιτήματος εγγραφής πιστώσεων για διορισμούς διοικητικών υπαλλήλων,
 19. την παροχή απόψεων επί της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 20. την καταχώριση των στοιχείων του Προϋπολογισμού όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των Ανεξάρτητων Αρχών στην ηλεκτρονική πύλη e-pοrtal του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ),
 21. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την υποβολή προτάσεων κατάρτισης προϋπολογισμού στο Τμήμα Α΄, σε ετήσια βάση, για κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του Εξωτερικού και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
 2. την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για δαπάνες εκπαίδευσης και εξετάσεων,
 3. την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων για τις ανάγκες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
 4. τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση,
 5. τη σύνταξη σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων που αφορούν στην εκπαίδευση,
 6. τη σύναψη συμβάσεων για τη διευκόλυνση μετακινήσεων φοιτητών και μαθητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), εντός των οικονομικών περιθωρίων του προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
 7. τη σύνταξη των ΚΥΑ για συμβάσεις μεταφοράς φοιτητών που συνάπτουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ),
 8. τη μεταφορά των πιστώσεων (σύνταξη των σχετικών αιτημάτων και αποφάσεων) για αποσπάσεις και μετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και την υποβολή αιτήματος εγγραφής πιστώσεων για διορισμούς υπαλλήλων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης όπου απαιτείται,
 9. την υποβολή αιτήματος ανάκλησης πιστώσεων για θέματα αρμοδιότητάς του στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
 10. την κατανομή των πιστώσεων βάσει των υποβληθέντων προϋπολογισμών από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης για τα λειτουργικά τους έξοδα,
 11. την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων, κλπ, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου Τμήματος,
 12. την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων ως προς το μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
 13. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων (άρθρο 24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014) είναι αρμόδιο για:.
 1. τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να καταρτισθούν οι εισηγήσεις της ΓΔΟΥ επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων, προγραμμάτων ή προτάσεων του Υπουργείου,
 2. τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, προκειμένου να καταρτισθούν οι εισηγήσεις της ΓΔΟΥ, μόνο σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των ως άνω φορέων επηρεάζεται από τις προωθούμενες ρυθμίσεις,
 3. την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για προωθούμενες ρυθμίσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας προς το επισπεύδον Υπουργείο για την κατάρτιση των σχετικών εισηγήσεων,
 4. την κατάρτιση εισηγήσεων που αφορούν στην έκδοση ΠΥΣ για διορισμούς ή μετατάξεις, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας,
 5. την κατάρτιση κάθε είδους εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας,
 6. την παροχή οδηγιών προς τις μονάδες του Υπουργείου για την παροχή κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης για την ασφαλέστερη αποτύπωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των προωθούμενων ρυθμίσεων,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 18 "Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο προγραμματισμός, η κατάρτιση, η εκτέλεση, η αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του Π.Δ.Ε.
2.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),.
 2. Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
3.  
  Το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είναι αρμόδιο για:.
 1. την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή του Προϋπολογισμού ΠΔΕ του Υπουργείου,
 2. τον σχεδιασμό, την επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του επί μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων, σε κάθε τομέα δραστηριότητας ανά Ειδικό Φορέα, Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) και ΚΑΕ,
 3. την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα αιτήματα, τις ανάγκες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες,.
 4. την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση του ΜΠΔΣ, το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
 5. την αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου,
 6. την σύνταξη αποφάσεων ορισμού υπολόγων - διαχειριστών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., ανεξαρτήτως αν εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου ή εποπτευόμενα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή άλλους φορείς,.
 7. την πληροφόρηση των «φορέων εφαρμογής» και των υπηρεσιών, που είναι υπεύθυνες για έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) και την κοινοποίηση των οικείων οικονομικών στοιχείων για τα ως άνω έργα,.
 8. την τακτική παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. (π.χ. τα ανώτατα όρια και τους στόχους), όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και οι οικείες κανονιστικές αποφάσεις,.
 9. την αναμόρφωση του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα αιτήματα, τις ανάγκες, τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις καθορισμένες προθεσμίες,.
 10. την αποστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο αιτημάτων για χρηματοδότηση από τη Σ.Α.,.
 11. τη μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για δαπάνες του Π.Δ.Ε.,.
 12. τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και την προώθηση των προτάσεων χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε.,.
 13. τη συγκέντρωση και την παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σε βάρος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία,.
 14. την εισήγηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών στον προγραμματισμό για την αποτελεσματική εκτέλεση του Π.Δ.Ε.,.
 15. την εισήγηση για έγκριση αγοράς ακινήτων των Νομικών Προσώπων δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,.
 16. την πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους, που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.,.
 17. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε.,.
 18. την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,
 19. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είναι αρμόδιο για:.
 1. τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων,
 2. την αποστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων κατανομής χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ,
 3. τη σύνταξη αποφάσεων ορισμού υπευθύνων λογαριασμών του Π.Δ.Ε. για έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου,.
 4. τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών και των πληρωμών των έργων του ΠΔΕ, την έκδοση αποφάσεων εντολών πληρωμής και αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τα έργα του Π.Δ.Ε., καθώς και την εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών,.
 5. την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε.,.
 6. την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων και την επεξεργασία του προϋπολογισμού δεσμεύσεων στο Π.Δ.Ε.,.
 7. τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο δεσμεύσεων και την υποβολή αναφορών στη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων,
 8. τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και αφορούν σε έργα του ΠΔΕ,
 9. τη συγκέντρωση παραστατικών και στοιχείων για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων και την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στην δημόσια ληψοδοσία,.
 10. τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 11. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 19 "Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων,
 2. Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστήμιων, των ΕΛΚΕ, των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ,
 3. Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,
 4. Τμήμα Δ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων είναι αρμόδιο για:
 1. την υποβολή αιτήματος και σύνταξη αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, πλην αυτών για τους οποίους είναι αρμόδιο το Τμήμα Β’ και Τμήμα Γ’,
 2. τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών και των απολογισμών των εποπτευόμενων φορέων, την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών,
 3. τη σύνταξη αποφάσεων επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς,
 4. την σύνταξη αποφάσεων επιχορήγησης και τον απολογιστικό έλεγχο των σχολικών επιτροπών εξωτερικού, πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό και των λοιπών νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης,
 5. την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόμενους φορείς για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους,
 6. τη σχετική ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων,
 7. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων,
 8. την προετοιμασία και προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, με την έννοια του άρθρου 107. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΣΛΕΕ) καθώς και την υποβολή για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
 9. Την έγκριση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση (όπως οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) κατόπιν οδηγιών της ΚΕΜΚΕ
 10. Την παροχή κάθε είδους υποστήριξης και συνδρομής στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κατά την κοινοποίηση σχεδίου από αυτήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,
 11. τη μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ,
 12. την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SΑRΙ,
 13. τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους,.
 14. την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ.
 15. Ειδικότερα:.
  • Την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν,
  • Τη μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης κ.λπ.),.
 16. συγκέντρωση δικαιολογητικών για την καταβολή των μισθωμάτων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών,
 17. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων των ΑΕΙ είναι αρμόδιο για:
 1. τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών, απολογισμών και την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Φοιτητικών Λεσχών των Πανεπιστημίων),.
 2. την υποβολή αιτήματος και σύνταξη αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων,
 3. τις προεγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος προϋπολογισμών ΑΕΙ,
 4. τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του Τμήματος Οδηγιών και Δημοσιονομικών αναφορών, προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
 5. τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόμενους φορείς για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους,
 6. την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων,
 7. τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό των ΑΕΙ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΑΕΙ,
 8. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις επιτροπών και συλλογικών οργάνων των φορέων αρμοδιότητας του Τμήματος,
 9. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, το καθορισμό τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού και την παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών,
 10. τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
 11. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:
 1. τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών και των απολογισμών και την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των φορέων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), των ΕΛΚΕ των φορέων της ΓΓΕΤ, φορέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΝΓΔΒΜ),
 2. την υποβολή αιτήματος και σύνταξη αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των λοιπών φορέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,.
 3. τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
 4. τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόμενους φορείς για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους,
 5. τις προεγκρίσεις για επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς διακρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ,
 6. την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων,
 7. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις επιτροπών και συλλογικών οργάνων των φορέων αρμοδιότητας του Τμήματος,
 8. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, το καθορισμό τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού και την παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών,
 9. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων είναι αρμόδιο για:
 1. τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ),
 2. την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών,
 3. τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς και τις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διαβίβασή τους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε άλλους προβλεπόμενους φορείς,.
 4. την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,.
 5. τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων, σε συνεργασία μαζί τους,.
 6. την παροχή οδηγιών στους εποπτευόμενους φορείς για την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους,
 7. τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του υπουργείου και διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή,.
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 20 "Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πλέον αποδοτικό και χρονικά κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
2.  
  Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α’ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
 2. β) Τμήμα Β’ Διαχείρισης Υλικού.
3.  
  Το Τμήμα Α’ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών είναι αρμόδιο για:
 1. οι συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων,
 2. οι συμβάσεις εκπόνησης, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών,
 3. οι συμβάσεις που σχετίζονται με συγχρηματοδοτούμενα έργα,
 4. την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων ως προς το μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
 5. τη συγκρότηση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
 6. την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης,
 7. αα) με κάθε είδους εξετάσεων, ββ) την εκτύπωση και μεταφορά των αριστείων βραβείων, γγ) την εκτύπωση και μεταφορά ψηφοδελτίων για τα αιρετά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε), και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),.
 8. την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων για θέματα αρμοδιότητας του, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
 9. τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω προμήθειες,
 10. κάθε άλλη συναφής με το αντικείμενο του Τμήματος αρμοδιότητα ανατεθεί από τον/την Υπουργό.
 11. Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται:.
Άρθρο 21 "Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των αποδοχών και λοιπών επιδομάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ)
2.  
  Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Γενικών Γραμματειών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ανεξάρτητων Αρχών
 2. Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Γ.Α.Κ.
 3. Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Καταβολής Επιμισθίου
 4. Τμήμα Δ΄ Καταβολής Εργοδοτικών Εισφορών, Αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης και Επιδομάτων
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου είναι αρμόδιο για:
 1. τον έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας και την εκκαθάριση αποδοχών πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών,
 2. την έκδοση τίτλων πληρωμής για όλες τις παραπάνω αποζημιώσεις και δαπάνες, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων,
 3. την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,
 4. τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω ΓΛΚ,
 5. την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, κρατήσεις, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις (πλην των εξετάσεων) για τις οποίες προβαίνει στην ενοποίησή τους και ανάρτηση στο ΤΑΧΙS κ.λπ.,.
 6. την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές,
 7. την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων μισθολογικού περιεχομένου,
 8. τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα αρμοδιότητάς του,
 9. την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 10. την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
 11. την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 12. την τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα,
 13. τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,
 14. τη σύνταξη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του,
 15. τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή σχετικής βεβαίωσης
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Καταβολής Επιμισθίου είναι αρμόδιο για:
 1. την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας των υπαλλήλων και εκπαιδευτικών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και των Ανεξάρτητων Αρχών, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 2. την καταβολή αποζημιώσεων στους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και των Ανεξάρτητων Αρχών, λόγω συνταξιοδότησης,
 3. την καταβολή κάθε είδους επιδομάτων που καταβάλλονται από το Υπουργείο,
 4. την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων για θέματα αρμοδιότητάς του,
 5. τη σύνταξη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
 6. την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων μισθολογικού περιεχομένου,
 7. τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα αρμοδιότητάς του,
 8. την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 9. την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
 10. την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ια)την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του,
 11. τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή σχετικής βεβαίωσης. 6.Το Τμήμα Δ΄ Καταβολής Εργοδοτικών Εισφορών, Αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης και Επιδομάτων είναι αρμόδιο για:.
Άρθρο 22 "Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). 2.Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:.
 1. Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών
 2. Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Αποζημιώσεων, Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων
 4. Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ)
 5. Τμήμα Ε΄ Επιχορηγήσεων - Χρηματοδοτήσεων, Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, Έκδοσης Συμψηφιστικών Ενταλμάτων και λοιπών θεμάτων
 6. Γραφείο Πρωτοκόλλου. 3.Το Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών είναι αρμόδιο για:.
 7. την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
 8. την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
 9. τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 10. τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων,
 11. την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν.4270/2014,.
 12. την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,
 13. τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή σχετικής βεβαίωσης,
 14. τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης και τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού Διατάγματος,.
 15. την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
 16. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του,
 17. την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 18. την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
 19. την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 20. την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. τον έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας και την εκκαθάριση κάθε είδους αποζημίωσης που αφορά σε καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης της πολιτικής ηγεσίας, πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων,
 2. την έκδοση εντολών πληρωμής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 3. τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,.
 4. τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,.
 5. τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,
 6. την έκδοση εντολών πληρωμής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 7. την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη Δημόσια Ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου απαιτείται,
 8. τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 9. τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 10. τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων,
 11. την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία καιτην ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του,
 12. την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,
 13. την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 14. τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης και τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του π.δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων,.
 15. την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 16. την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών. 5.Το Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Αποζημιώσεων, Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για:.
 17. την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
 18. την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών. 6.Το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για:.
 19. την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών,
 20. σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γ. Δ/νση του Γ.Λ.Κράτους, για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.
 21. μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
 22. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 4270/2014. 7.Το Τμήμα Ε’ Επιχορηγήσεων – Χρηματοδοτήσεων, Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, Έκδοσης Συμψηφιστικών Ενταλμάτων και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για:.
8.  
  Το Γραφείο Πρωτοκόλλου είναι αρμόδιο για την πρωτοκόλληση των αιτημάτων, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και για τη διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης
Άρθρο 23 "Αυτοτελή Τμήματα Πληρωμών και Αρχείου"
1.  
  Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Γενικών Γραμματειών και Ανεξάρτητων Αρχών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το Α΄ Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Γενικών Γραμματειών και Ανεξάρτητων Αρχών του ΥΠΠΕΘ είναι αρμόδιο για:.
 1. την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,
 2. τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
 3. την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
 4. την καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα,
 5. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του,
 6. την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων,
 7. την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος