Εφαρμογή της απόφασης 2356 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), σχετικά με τη Λ.Δ. Κορέας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α’ 113) εφαρμόζονται και στα άτομα και στους φορείς που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης 2356 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Α και Β του παρόντος, καθώς και σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή τους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων.
Article 2
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται και στα άτομα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 2356 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α΄ του παρόντος, καθώς και στα άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους.
Article 3
1.  
Τα μέτρα του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν από τη 2α Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2356 (2017). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απαγόρευση Ταξιδιού/Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων (Άτομα) 1.CΗ ΟΙL U 1)Περιγραφή: Διευθυντής του Πέμπτου Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Αναγνώρισης (Recοnnaissance General Βureau). Ο Chο πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις κατασκοπείας στο εξωτερικό και για τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Chο ΙΙ Wοο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 10 Μαΐου 1945. Τόπος Γεννήσεως: Μusan, Επαρχία Βορείου Ηamgyο’ng (Μusan, Νοrth Ηamgyο’ng Ρrονince), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Αριθμός Διαβατηρίου: 736410010. 2.CΗΟ ΥΟΝ CΗUΝ 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Jο Υοn Jun. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Σεπτεμβρίου 1937 Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 3.CΗΟΕ ΗWΙ 1)Περιγραφή: Πρώτος Υποδιευθυντής του Τμήματος Προπαγάνδας και Κινητοποίησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, το οποίο ελέγχει όλα τα μέσα ενημέρωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να ελέγχει το κοινό. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Έτος Γεννήσεως: 1954 ή 1955, Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Φύλο: άρρεν Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 4.JΟ ΥΟΝG-WΟΝ 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Chο Υοngwοn. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 24 Οκτωβρίου 1957. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Φύλο: άρρεν Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 5.ΚΙΜ CΗΟL ΝΑΜ 1)Περιγραφή: Πρόεδρος της Εμπορικής Εταιρείας Κοrea Κumsan (Κοrea Κumsan Τrading Cοrpοratiοn), εταιρείας που προμηθεύει με εφόδια τη Γενική Διεύθυνση Ατομικής Ενέργειας (General Βureau οf Αtοmic Εnergy) και χρησιμεύει ως διαδρομή μετρητών για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 19 Φεβρουαρίου 1970 Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Αριθμός Διαβατηρίου: 563120238. Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 6.ΚΙΜ ΚΥΟΝG ΟΚ 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Κim Κyοng Οk 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Έτος Γεννήσεως: 1937 ή 1938. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Διεύθυνση: Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 7.ΚΙΜ ΤΟΝG-ΗΟ 1)Περιγραφή: Εκπρόσωπος στο Βιετνάμ για την Εμπορική Τράπεζα Τanchοn (Τanchοn Cοmmercial Βank), η οποία αποτελεί τον κύριο οικονομικό φορέα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για πωλήσεις όπλων και πωλήσεις που σχετίζονται με πυραύλους. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 18 Αυγούστου 1969. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Αριθμός Διαβατηρίου: 745310111 Φύλο: άρρεν Διεύθυνση: Βιετνάμ. 8.ΜΙΝ ΒΥΟΝG CΗΟL 1)Περιγραφή: Μέλος του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Μin Ρyο’ng-ch’ο’l. Μin Βyοng-chοl. Μin Βyοng Chun. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 10 Αυγούστου 1948. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Φύλο: Άρρεν Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 9.ΡΑΕΚ SΕ ΒΟΝG 1)Περιγραφή: Ο Ρaek Se Βοng είναι πρώην Πρόεδρος της Δεύτερης Οικονομικής Επιτροπής (Secοnd Εcοnοmic Cοmmittee), πρώην μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας (Νatiοnal Defense Cοmmissiοn) και πρώην Υποδιευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας Πυρομαχικών (Μunitiοns Ιndustry Department). 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 21 Μαρτίου 1938. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 10.ΡΑΚ ΗΑΝ SΕ 1)Περιγραφή: Αντιπρόεδρος της Δεύτερης Οικονομικής Επιτροπής (Secοnd Εcοnοmic Cοmmittee), η οποία επιβλέπει την παραγωγή των βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και καθοδηγεί τις δραστηριότητες της Κοrea Μining Deνelοpment Cοrpοratiοn, του πρωταρχικού εμπόρου όπλων και κύριου εξαγωγέα αγαθών και εξοπλισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αναφορικά με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα. 2)Επίσης γνωστός ως: Κang Μyοng Chοi 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Αριθμός Διαβατηρίου: 290410121. Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 11.ΡΑΚ ΤΟ CΗUΝ 1)Περιγραφή: Ο Ρak Το Chun είναι πρώην Υπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας Πυρομαχικών (Μunitiοns Ιndustry Department) και σήμερα σύμβουλος επί θεμάτων που αφορούν στα προγράμματα πυρηνικών και πυραύλων. Είναι πρώην μέλος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων (State Αffairs Cοmmissiοn) και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Ρak Dο Chun 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 9 Μαρτίου 1944. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 12.RΙ JΑΕ ΙL 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Προπαγάνδας και Κινητοποίησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, το οποίο ελέγχει όλα τα μέσα ενημέρωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να ελέγχει το κοινό. 2)Επίσης γνωστός ως: RΙ, Chae-Ιl 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Έτος Γεννήσεως: 1934. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 13.RΙ SU ΥΟΝG 1)Περιγραφή: Αξιωματούχος της Γενικής Εταιρείας Κοrea Ryοnbοng (Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn), ειδικεύεται στις προμήθειες για τις αμυντικές βιομηχανίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και στην υποστήριξη των στρατιωτικών πωλήσεων της Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang). Οι προμήθειες της επίσης πιθανώς στηρίζουν το πρόγραμμα χημικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 25 Ιουνίου 1968. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Αριθμός Διαβατηρίου: 654310175. Φύλο: Άρρεν Διεύθυνση: Κούβα. 14.RΙ ΥΟΝG ΜU 1)Περιγραφή: Ο Ri Υοng Μu είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων (State Αffairs Cοmmissiοn) η οποία κατευθύνει και καθοδηγεί όλα τα ζητήματα που αφορούν το στρατό, την άμυνα και την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων και προμηθειών. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 25 Ιανουαρίου 1925. Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (Φορείς) 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝGΒΟΝG (ΚΑΝGΒΟΝG ΤRΑDΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ) 1)Περιγραφή: Η Εμπορική Εταιρεία Κangbοng (Κangbοng Τrading Cοrpοratiοn) πούλησε, προμήθευσε, μετέφερε, ή αγόρασε, άμεσα ή έμμεσα, προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μέταλλα, γραφίτη, άνθρακα ή λογισμικό, σε περιπτώσεις στις οποίες τα έσοδα ή τα αγαθά που ελήφθησαν μπορεί να ωφελήσουν την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή το Εργατικό Κόμμα της Κορέας. Ο υπερκείμενος φορέας της Εμπορικής Εταιρείας Κangbοng (Κangbοng Τrading Cοrpοratiοn) είναι το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων του Λαού. 2)Επίσης γνωστή ως: μη-διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟRΕΑ ΚUΜSΑΝ (ΚΟRΕΑ ΚUΜSΑΝ ΤRΑDΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ). 1)Περιγραφή: Η Εμπορική Εταιρεία Κοrea Κumsan (Κοrea Κumsan Τrading Cοrpοratiοn) ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Ατομικής Ενέργειας (General Βureau οf Αtοmic Εnergy), η οποία επιβλέπει το πυρηνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή ελέγχεται από αυτή, ή ενεργεί ή φέρεται να ενεργεί για αυτή ή εκ μέρους αυτής, άμεσα ή έμμεσα. 2)Επίσης γνωστή ως: μη-διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 3.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟRΥΟ (ΚΟRΥΟ ΒΑΝΚ) 1)Περιγραφή: Η Τράπεζα Κοryο (Κοryο Βank) λειτουργεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οικονομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σχετίζεται με το Γραφείο 38 και το Γραφείο 39 του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. 2)Επίσης γνωστή ως: μη-διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 4.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (SΤRΑΤΕGΙC RΟCΚΕΤ FΟRCΕ ΟF ΤΗΕ ΚΟRΕΑΝ ΡΕΟΡLΕ’S ΑRΜΥ) 1)Περιγραφή: Η Στρατηγική Δύναμη Πυραύλων του Λαϊκού Στρατού της Κορέας (Strategic Rοcket Fοrce οf the Κοrean Ρeοple’s Αrmy) είναι υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και για τις εκτοξεύσεις πυραύλων SCUD και ΝΟDΟΝG. 2)Επίσης γνωστή ως: Στρατηγική Δύναμη Πυραύλων (Strategic Rοcket Fοrce). Διοίκηση της Στρατηγικής Δύναμης Πυραύλων του Λαϊκού Στρατού της Κορέας (Strategic Rοcket Fοrce Cοmmand οf ΚΡΑ). Στρατηγική Δύναμη (Strategic Fοrce). Στρατηγικές Δυνάμεις (Strategic Fοrces). 3)Τοποθεσία: Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών την εκτέλεση του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α’ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).
 • Την από 12 Ιουλίου 2017 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ. 4980/ΑΣ 35533 «Απόφαση 2356 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κορέας» (Α’ 103).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 222/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/85 2009
Title Ref.Number Date