ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Μerluccius merluccius).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Μerluccius merluccius) σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου
Άρθρο 2
1.  
  Μέτρα προστασίας νεαρών ατόμων μπακαλιάρου Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο, εκτός των κυκλικών δικτύων (γρι γρι), από την 1η έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται: από δυτικά, ξεκινώντας από την ευθεία που ορίζεται από τα στίγματα Α και Α’ και κατευθυνόμενοι περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή, έως την ευθεία μεταξύ των στιγμάτων Β και Β’, στα ανατολικά. Η περιοχή απεικονίζεται στο χάρτη του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος. Όπου:Α: 40,636347 ή 40ο 38’10,8 Ν / 24,513459 ή 24ο 30’48,5 Ε Α’: 40,691549 ή 40ο 41’29,6 Ν / 24,404509 ή 24ο 24’16,2 Ε Β: 40,625510 ή 40ο 37’31,8 Ν / 24,782801 ή 24ο 46’56,1 Ε Β’: 40,570700 ή 40ο 34’14,6 Ν / 24,891820 ή 24ο 53’30,6 Ε.
Άρθρο 3 "Κυρώσεις"
1.  
  Για τους παραβάτες του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, καθώς και της 3866/78486/14.7.2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’/1587).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 354, 28.12.2013, σ. 22). γ) Των περ. α’, ε’ και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α’/27), όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α’/221).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’/98).
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνονται στα 268/23.12.2016 (θέμα 2ο) και 271/ 22.11.2017 πρακτικά.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ. 225/2017 και 18/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/639 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/639 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/3866/78486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/3866_78486 2015
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία