ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, η οποία υπάγεται διοικητικώς στην Περιφερειακή Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά
2.  
  Για τη λειτουργία της ανωτέρω Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ τάξεως Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων Δύο (2) θέσεις ΥΕ Νεκροτόμων
3.  
  Η διενέργεια των ιατροδικαστικών πράξεων θα γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
4.  
  Οι ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους εφαρμόζονται και εν προκειμένω
Άρθρο 2
1.  
  Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2018
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3772/2009 (Α 112), β) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α 98), όπως ισχύει και γ) του π.δ/τος 125/2016 (Α 210).
 • Την αριθ. Υ30/09.10.2015 (Β’ 2183) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο».
 • Την αριθ. Υ29/08.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 54.609,19 ευρώ, η οποία, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 61061/08.09.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι εντός των ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και αντιστοιχεί στη μισθοδοτική δαπάνη ενός (1) Ιατροδικαστή και δύο (2) νεκροτόμων, δεδομένου ότι η μισθοδοτική δαπάνη του υπολοίπου προσωπικού δε θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον οι προβλεπόμενες θέσεις θα καλύπτονται, έως το 2021, αποκλειστικά με αποσπάσεις, μετατάξεις ή/και μεταθέσεις υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει, για το έτος 2018, τον ΚΑΕ 0911 του Ειδικού Φορέα 23-200 του Υπουργείου Οικονομικών, για τα δε επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261, 0267, 0269, 0292, 0294, 0211 και 0291 του Ειδικού Φορέα 17-120 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Την αριθ. Δ212/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-03-26 Σύσταση Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/57
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ30 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ30 2015
ΝΟΜΟΣ 2009/3772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3772 2009
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία