ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/3

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-01-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-01-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, με βάση το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009, οποιουδήποτε είδους τεχνική συνεργασία της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για εκτοξεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, ακόμη και εάν χαρακτηρίζονται ως εκτοξεύσεις δορυφόρου ή εκτοξεύσεις διαστημικού οχήματος
Άρθρο 2
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), τα μέτρα του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης σε όλα τα όπλα και το σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και ελαφρών όπλων και του σχετικού υλικού τους καθώς και σε οικονομικές συναλλαγές, τεχνική εκπαίδευση, παροχή συμβουλών, υπηρεσίες ή συνδρομή που σχετίζονται με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση τέτοιων όπλων και σχετικού υλικού.
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1, 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009, όπως επεκτάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 13/2013, εφαρμόζονται σε σχέση με την αποστολή αντικειμένων προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, δοκιμή, ανάδρομη τεχνική έρευνα και εμπορία ανεξάρτητα από το εάν έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα ή ο έλεγχος
2.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 4
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε αντικείμενο, εκτός από τρόφιμα ή φάρμακα, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι το αντικείμενο αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει άμεσα στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε εξαγωγές προς υποστήριξη ή ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων ενός άλλου κράτους μέλους του Ο.Η.Ε. εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
2.  
  Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου παύει να εφαρμόζεται για την προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή παροχή ενός αντικειμένου εάν:
 1. οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι αυτή η δραστηριότητα εξυπηρετεί αποκλειστικά ανθρωπιστικούς ή βιοποριστικούς σκοπούς οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εσόδων και οι οποίοι επίσης δεν σχετίζονται με καμία δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα, υπό την προϋπόθεση οι αρμόδιες ελληνικές αρχές να ενημερώσουν την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), εκ των προτέρων για αυτή την απόφαση και επίσης να την ενημερώσουν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της εκτροπής του αντικειμένου για τους εν λόγω άλλους σκοπούς ή.
 2. η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι η συγκεκριμένη προμήθεια, πώληση ή μεταφορά δεν είναι αντίθετη προς τους σκοπούς των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Άρθρο 5
1.  
  Απαγορεύεται, με βάση το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 13/2013, η φιλοξενία εκπαιδευτών, συμβούλων ή άλλων αξιωματούχων που προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για σκοπούς στρατιωτικής, παραστρατιωτικής ή αστυνομικής εκπαίδευσης
Άρθρο 6
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), τα μέτρα του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και στους φορείς που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Α και Β του παρόντος, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και σε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παρανόμων μέσων.
Άρθρο 7
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης στα άτομα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος και στα άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους.
Άρθρο 8
1.  
  Ο όρος «οικονομικοί πόροι», όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009, περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, είτε υλικά είτε άϋλα, κινητά ή ακίνητα, υφιστάμενα ή δυνητικά, τα οποία μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών όπως σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών σκαφών
Άρθρο 9
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι ένας διπλωμάτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, κυβερνητικός εκπρόσωπος ή άλλος υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ο οποίος ενεργεί με κυβερνητική ιδιότητα, εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή ατόμου ή φορέων που βοηθούν στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οι εν λόγω αρχές απελαύνουν το άτομο αυτό από το ελληνικό έδαφος προκειμένου να επαναπατριστεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει τη μετάβαση εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην έδρα ή σε άλλες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για να διεξάγουν εργασίες των Ηνωμένων Εθνών.
2.  
  Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε σχέση με συγκεκριμένο άτομο εάν: α) η παρουσία του ατόμου απαιτείται για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, β) η παρουσία του ατόμου απαιτείται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή γ) η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος κρίνει κατά περίπτωση ότι η απέλαση του ατόμου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 10
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι ένα άτομο το οποίο δεν είναι Έλληνας υπήκοος εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή βοηθά στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζει τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οι εν λόγω αρχές απελαύνουν το άτομο αυτό από το ελληνικό έδαφος προκειμένου να επαναπατριστεί στο κράτος ιθαγένειάς του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, εκτός εάν η παρουσία του ατόμου είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, ή η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι η απέλαση του ατόμου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τη μετάβαση εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην έδρα ή σε άλλες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για να διεξάγουν εργασίες των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 11
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές προβαίνουν στο κλείσιμο γραφείων αντιπροσώπευσης φορέων που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος στο ελληνικό έδαφος και απαγορεύουν στους εν λόγω φορείς, καθώς και σε άτομα ή φορείς που ενεργούν για ή εκ μέρους τους, άμεσα ή έμμεσα, να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρηματικές διευθετήσεις.
2.  
  Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος τέτοιου γραφείου είναι υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές τον απελαύνουν από το ελληνικό έδαφος προκειμένου να επαναπατριστεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, δυνάμει και σύμφωνα με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 6/2015
Άρθρο 12
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η εξειδικευμένη διδασκαλία ή εκπαίδευση υπηκόων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας εντός του ελληνικού εδάφους ή από Έλληνες υπηκόους, σε γνωστικούς κλάδους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας ή εκπαίδευσης στην προηγμένη φυσική, την προηγμένη προσομοίωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις σχετικές επιστήμες πληροφορικής, τη γεωχωρική πλοήγηση, την πυρηνική μηχανική, την αεροδιαστημική μηχανική, την αεροναυτική μηχανική και σχετικούς γνωστικούς κλάδους.
Άρθρο 13
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν τα φορτία τα οποία βρίσκονται εντός ή διέρχονται μέσω του ελληνικού εδάφους, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια, στους λιμένες και στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου και τα οποία προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προορίζονται για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ή των οποίων η μεσιτεία ή η διευκόλυνση έχει γίνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή τους υπηκόους της ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς ή από άτομα ή φορείς που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή τα οποία μεταφέρονται επί αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή επί σκαφών υπό τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κανένα αντικείμενο δεν μεταφέρεται κατά παράβαση των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 και του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
2.  
  Οι εν λόγω επιθεωρήσεις λαμβάνουν χώρα με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο επί της μεταφοράς φορτίου το οποίο κρίνεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ότι προορίζεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς
Άρθρο 14
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), σε Έλληνες υπηκόους και σε όσους βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, η μίσθωση ή ναύλωση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα ή η παροχή υπηρεσιών επάνδρωσης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
2.  
  Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε άτομα ή φορείς που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οποιουσδήποτε άλλους φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, οποιαδήποτε άλλα άτομα ή φορείς που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι έχουν βοηθήσει στην αποφυγή κυρώσεων ή στην παραβίαση διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 και του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω και οποιουσδήποτε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από οποιουσδήποτε εκ των ανωτέρω.
3.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαγράφουν από τα ελληνικά μητρώα κάθε σκάφος το οποίο ανήκει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή του οποίου η εκμετάλλευση γίνεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή το οποίο επανδρώνεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και δεν εγγράφουν στα μητρώα αυτά κανένα τέτοιο σκάφος το οποίο έχει διαγραφεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
4.  
  Οι προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με την προαναφερθείσα μίσθωση, ναύλωση ή παροχή υπηρεσιών επάνδρωσης που έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, κατά περίπτωση, συνοδευόμενες από: α) στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εισοδήματος και β) πληροφορίες για μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την πρόληψη της συμβολής των δραστηριοτήτων αυτού του είδους σε παραβιάσεις των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή του παρόντος προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 15
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), σε Έλληνες υπηκόους, σε πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε φορείς που έχουν ιδρυθεί στο ελληνικό έδαφος ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, η νηολόγηση σκαφών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η λήψη άδειας για τη χρήση της σημαίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας σε σκάφη και η κατοχή, μίσθωση, εκμετάλλευση, παροχή κάθε είδους πιστοποίησης ταξινόμησης σκάφους, ή συναφείς υπηρεσίες ή ασφάλιση οποιουδήποτε σκάφους φέρει τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
2.  
  Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, κατά περίπτωση, μετά από την παροχή στην Επιτροπή αναλυτικών στοιχείων για τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των ατόμων και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτές, στοιχείων που να καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς που δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εσόδων και σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της συμβολής των δραστηριοτήτων αυτών σε παραβιάσεις των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή του παρόντος προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 16
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αρνούνται την άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος να απογειωθεί από το ελληνικό έδαφος, να προσγειωθεί σε αυτό ή να υπερίπταται αυτού, εκτός της περίπτωσης στην οποία τίθεται ως προϋπόθεση η προσγείωση για επιθεώρηση, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το αεροσκάφος περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα, εκτός της περίπτωσης αναγκαστικής προσγείωσης. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν εξετάζουν εάν θα παράσχουν άδεια υπέρπτησης, αξιολογούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου.
Άρθρο 17
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαγορεύουν την είσοδο οποιουδήποτε σκάφους στους λιμένες της Ελληνικής Δημοκρατίας, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το σκάφος ανήκει σε ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομο ή φορέα που έχει καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή περιέχει φορτίο του οποίου η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα, εκτός εάν η είσοδος επιβάλλεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στο λιμένα προέλευσής του, ή προκειμένου να διεξαχθεί επιθεώρηση, ή εκτός εάν η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει εκ των προτέρων ότι μια τέτοια είσοδος επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς σύμφωνους με τους στόχους της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 18
1.  
  Τα σκάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Γ του παρόντος, αποτελούν οικονομικούς πόρους που ελέγχονται ή των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται από την εταιρία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας Οcean Μaritime Μanagement (ΟΜΜ), η οποία έχει καθοριστεί από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που έχει επιβληθεί με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009.
Άρθρο 19
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος μπορεί να καθορίσει επιπρόσθετα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στα μέτρα των άρθρων 1 έως 6 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 και των συναφών άρθρων του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το έγγραφο που περιέχει τα εν λόγω αντικείμενα (έγγραφο S/2016/308 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.), όπως και οι πλέον επικαιροποιημένες εκδοχές των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 85/2009, στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 13/2013 και στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 132/2014 μπορούν να ανευρεθούν στο διαδικτυακό τόπο της προαναφερθείσας Επιτροπής: https:.
Άρθρο 20
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε αντικείμενο, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι το αντικείμενο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής, σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προαναφερθέντα προεδρικά διατάγματα και με το παρόν προεδρικό διάταγμα.
Άρθρο 21
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), τα άρθρα 6 έως 8 του προεδρικού διατάγματος 13/2013 και το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 132/2014 εφαρμόζονται επίσης σε σχέση με κάθε αντικείμενο το οποίο εντοπίζεται σε επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και του οποίου η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα.
Άρθρο 22
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η προμήθεια από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας άνθρακα, σιδήρου και σιδηρομεταλλευμάτων, από Έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
2.  
  Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε σχέση με:
 1. άνθρακα τον οποίο προμηθεύεται η Ελληνική Δημοκρατία και σχετικά με τον οποίο οι αρμόδιες ελληνικές αρχές βεβαιώνουν, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, ότι προέρχεται εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και έχει μεταφερθεί μέσω της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποκλειστικά για εξαγωγή από το λιμάνι Rajin (Rasοn), υπό την προϋπόθεση οι εν λόγω αρχές να έχουν ενημερώσει εκ των προτέρων την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος και οι εν λόγω συναλλαγές να μη συνδέονται με τη δημιουργία εσόδων για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή για άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα και
 2. συναλλαγές οι οποίες κρίνεται ότι αφορούν αποκλειστικά βιοποριστικούς σκοπούς και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή για άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα
Άρθρο 23
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η προμήθεια από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χρυσού, μεταλλεύματος τιτανίου, μεταλλεύματος βαναδίου και σπανίων ορυκτών γαιών, από Έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
Άρθρο 24
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η πώληση ή προμήθεια από Έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, αεροπορικού καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βενζίνης, του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου νάφθας, του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης και του καυσίμου πυραύλων τύπου κηροζίνης, ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, προς το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, εκτός εάν η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος έχει εγκρίνει εκ των προτέρων κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση, τη μεταφορά προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας τέτοιων προϊόντων για εξακριβωμένες ουσιώδεις ανθρωπιστικές ανάγκες, υπό τον όρο ειδικών διευθετήσεων για την αποτελεσματική εποπτεία της παράδοσης και της χρήσης.
2.  
  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την πώληση ή προμήθεια αεροπορικού καυσίμου σε πολιτικό επιβατικό αεροσκάφος εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποκλειστικά για κατανάλωση κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του
Άρθρο 25
1.  
  Από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η οποία έχει επιβληθεί με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζεται σε όλα τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, τα οποία ανήκουν σε ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από φορείς της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας ή από άτομα ή φορείς τα οποία ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, τα οποία οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα ή με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα.
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, όπως τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος των προαναφερθέντων ατόμων ή φορέων ή ατόμων ή φορέων που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή φορέων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι
3.  
  Τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε σχέση με κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων των αποστολών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη και στους ειδικευμένους οργανισμούς τους και σε συναφείς οργανισμούς ή άλλων διπλωματικών και προξενικών αποστολών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σε οποιαδήποτε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, ότι απαιτούνται για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποπυρηνικοποίηση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 26
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), το άνοιγμα και η λειτουργία, στο ελληνικό έδαφος, νέων υποκαταστημάτων, θυγατρικών και γραφείων αντιπροσώπευσης τραπεζών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
2.  
  Απαγορεύεται επίσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εντός του ελληνικού εδάφους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας να συστήνουν νέες κοινοπραξίες και να αποκτούν δικαίωμα ιδιοκτησίας ή να δημιουργούν ή διατηρούν σχέσεις ανταπόκρισης με τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, εκτός εάν αυτές οι συναλλαγές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος
3.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουν τα υφιστάμενα υποκαταστήματα, θυγατρικές και γραφεία αντιπροσώπευσης της παραγράφου 1 και επίσης να τερματίσουν τις υφιστάμενες κοινοπραξίες, δικαιώματα ιδιοκτησίας και σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας εντός ενενήντα ημερών από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 27
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εντός του ελληνικού εδάφους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, να ανοίγουν νέα γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές, υποκαταστήματα ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
Άρθρο 28
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουν τα υφιστάμενα γραφεία αντιπροσώπευσης, τις θυγατρικές ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εντός ενενήντα ημερών από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εάν διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι οι εν λόγω οικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα.
2.  
  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος κρίνει κατά περίπτωση ότι τα εν λόγω γραφεία, θυγατρικές ή λογαριασμοί είναι απαραίτητοι για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τις δραστηριότητες διπλωματικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 503/1970 (ΦΕΚ Α΄108) ή για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών ή των ειδικευμένων οργανισμών τους ή συναφών οργανισμών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 29
1.  
  Απαγορεύεται, από τη 2α Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2270 (2016), η παροχή δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής υποστήριξης από το ελληνικό έδαφος ή από πρόσωπα ή φορείς οι οποίοι υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή εμπορίου με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης γα τους Έλληνες υπηκόους ή για ελληνικούς φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εμπόριο), στις περιπτώσεις στις οποίες αυτή η οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε να συμβάλει στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 4.
Άρθρο 30
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 6/2015 εφαρμόζονται στις μεταφορές χρυσού, μεταξύ άλλων μέσω μεταφορέων χρυσού οι οποίοι διέρχονται προς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω μεταφορές δεν συμβάλλουν στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 ή από το παρόν προεδρικό διάταγμα ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προαναφερθέντα προεδρικά διατάγματα
Άρθρο 31
1.  
  Ο όρος «είδη πολυτελείας», ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος δ) του προεδρικού διατάγματος 85/2009 περιλαμβάνει τα αντικείμενα τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Δ του παρόντος, χωρίς, ωστόσο, να περιορίζεται σε αυτά.
Άρθρο 32
1.  
Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν ικανοποιείται καμία απαίτηση που προβάλλεται με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή φορέων που έχουν οριστεί λόγω των μέτρων που παρατίθενται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014, 6/2015 και με το παρόν προεδρικό διάταγμα, αντίστοιχα, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει απαιτήσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβάλλονται με το παρόν προεδρικό διάταγμα ή που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009, 13/2013, 132/2014 και 6/2015. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απαγόρευση Ταξιδίου / Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων (Άτομα) 1.CΗΟΕ CΗUΝ-SΙΚ 1)Περιγραφή: Ο Chοe Chun-sik ήταν ο διευθυντής της Δεύτερης Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών (SΑΝS) και ήταν ο επικεφαλής του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Chοe Chun Sik, Ch’οe Ch’un Sik 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 12 Οκτωβρίου 1954, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 2.CΗΟΕ SΟΝG ΙL 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn στο Βιετνάμ 2)Επίσης γνωστός ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Διαβατήριο: 472320665, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 26 Σεπτεμβρίου 2017, διαβατήριο: 563120356, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 3.ΗΥΟΝ ΚWΑΝG ΙL 1)Περιγραφή: Ο Ηyοn Κwang Ιl είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης στην Εθνική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Ανάπτυξης 2)Επίσης γνωστός ως: Ηyοn Gwang Ιl 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 27 Μαΐου 1961, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 4.JΑΝG ΒΟΜ SU 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn στη Συρία 2)Επίσης γνωστός ως: Jang Ροm Su 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 15 Απριλίου 1957, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 5.JΑΝG ΥΟΝG SΟΝ 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) στο Ιράν 2)Επίσης γνωστός ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 20 Φεβρουαρίου 1957, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 6.JΟΝ ΜΥΟΝG GUΚ 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn στη Συρία 2)Επίσης γνωστός ως: Chο’n Μyο’ng-kuk 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Διαβατήριο 4721202031, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 21 Φεβρουαρίου 2017, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ημ/νία γέννησης: 18 Οκτωβρίου 1976 7.ΚΑΝG ΜUΝ ΚΙL 1)Περιγραφή: Ο Κang Μun Κil διεξήγε δραστηριότητες πυρηνικών προμηθειών ως αντιπρόσωπος της Νamchοngang, επίσης γνωστής ως Νamhung. 2)Επίσης γνωστός ως: Jiang Wen-ji 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Διαβατήριο: ΡS 472330208, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 4 Ιουλίου 2017, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 8.ΚΑΝG RΥΟΝG 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) στη Συρία 2)Επίσης γνωστός ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 21 Αυγούστου 1969, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 9.ΚΙΜ JUΝG JΟΝG 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn στο Βιετνάμ 2)Επίσης γνωστός ως: Κim Chung Chοng 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Διαβατήριο: 199421147, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 29 Δεκεμβρίου 2014, διαβατήριο: 381110042, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 25 Ιανουαρίου 2016, διαβατήριο: 563210184, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 18 Ιουνίου 2018, ημ/νία γέννησης: 07 Νοεμβρίου 1966, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 10.ΚΙΜ ΚΥU 1)Περιγραφή: Αξιωματούχος Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) 2)Γνωστός και ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 30 Ιουλίου 1968, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 11.ΚΙΜ ΤΟΝG ΜΥ’ΟΝG 1)Περιγραφή: Ο Κim Τοng Μy’οng είναι ο Πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn και κατείχε διάφορες θέσεις εντός της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn τουλάχιστον από το 2002. Επίσης έχει παίξει ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεων της Αmrοggang. 2)Επίσης γνωστός ως: Κim Chin-Sο’k, Κim Τοng-Μyοng, Κim Jin-Sοk, Κim, Ηyοk-Chοl 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 1964, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 12.ΚΙΜ ΥΟΝG CΗΟL 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) στο Ιράν 2)Γνωστός και ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 18 Φεβρουαρίου 1962, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 13.ΚΟ ΤΑΕ ΗUΝ 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn 2)Επίσης γνωστός ως: Κim Μyοng Gi 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Διαβατήριο 563120630, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 20 Μαρτίου 2018, ημ/νία γέννησης: 25 Μαΐου 1972, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 14.RΙ ΜΑΝ GΟΝ 1)Περιγραφή: Ο Ri Μan Gοn είναι ο Υπουργός Βιομηχανίας Πυρομαχικών 2)Επίσης γνωστός ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 29 Οκτωβρίου 1945, αριθμός διαβατηρίου: ΡΟ381230469, ημ/νία λήξης διαβατηρίου: 6 Απριλίου 2016, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 15.RΥU JΙΝ 1)Περιγραφή: Αντιπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) στη Συρία 2)Επίσης γνωστός ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Ημ/νία γέννησης: 07 Αυγούστου 1965, αριθμός διαβατηρίου: 563410081, υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 16.ΥU CΗΟL U 1)Περιγραφή: Ο Υu Chοl U είναι ο Διευθυντής της Εθνικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Ανάπτυξης 2)Επίσης γνωστός ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Στοιχεία αναγνώρισης: Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Ο κατάλογος επικαιροποιήθηκε για εναλλακτικά ονόματα: Ra, Κyοng-Su (ΚΡi.008) - Νέο εναλλακτικό όνομα: Chang, Μyοng Ηο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων (Φορείς) 1.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤΙΟΝΑL DΕFΕΝSΕ SCΙΕΝCΕ) 1)Περιγραφή: Η Ακαδημία Επιστημών Εθνικής Άμυνας εμπλέκεται στις προσπάθειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας να προωθήσει την ανάπτυξη των προγραμμάτων της βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων. 2)Επίσης γνωστή ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Τοποθεσία: Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 2.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CΗΟΝGCΗΟΝGΑΝG (CΗΟΝGCΗΟΝGΑΝG SΗΙΡΡΙΝG CΟΜΡΑΝΥ) 1)Περιγραφή: Η Ναυτιλιακή Εταιρία Chοngchοngang, μέσω του σκάφους της Chοng Chοn Gang, προσπάθησε να εισάγει απευθείας το παράνομο φορτίο συμβατικών όπλων και οπλισμού στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, τον Ιούλιο 2013. 2)Επίσης γνωστή ως: Chοng Chοn Gang Shipping Cο. Ltd 3)Τοποθεσία: Διεύθυνση: 817 Ηaeun, Dοnghung-dοng, Κεντρική Περιφέρεια, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας: Εναλλακτική Διεύθυνση: 817, Ηaeum, Τοnghun-dοng, Chung-gu, Ρyοngyang, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Αρ. ΙΜΟ: 5342883 3.ΤΡΑΠΕΖΑ DΑΕDΟΝG CRΕDΙΤ (DCΒ) (DΑΕDΟΝG CRΕDΙΤ ΒΑΝΚ, DCΒ) 1)Περιγραφή: Η Τράπεζα Daedοng Credit παρείχε οικονομικές υπηρεσίες στην Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) και στην Εμπορική Τράπεζα Τanchοn. Από τουλάχιστον το 2007, η Τράπεζα Daedοng Credit έχει διευκολύνει εκατοντάδες χρηματοοικονομικές συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, εκ μέρους της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) και της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Τράπεζα Daedοng Credit έχει εν γνώσει της διευκολύνει συναλλαγές με τη χρήση απατηλών χρηματοοικονομικών πρακτικών. 2)Επίσης γνωστή ως: DCΒ και Τράπεζα Τaedοng Credit (Τaedοng Credit Βank) 3)Τοποθεσία: Διεύθυνση: Σουίτα 401, Ξενοδοχείο Ροtοnggang, Αnsan-Dοng, Περιφέρεια Ρyοngchοn, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Εναλλακτική Διεύθυνση: Αnsan-dοng, Ξενοδοχείο Βοtοnggang, Ροngchοn, Ρyοngyang, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας Κωδικός SWΙFΤ: DCΒΚ ΚΚΡΥ 4.Εμπορική Εταιρία ΗΕSΟΝG (ΗΕSΟΝG ΤRΑDΙΝG CΟΜΡΑΝΥ) 1)Περιγραφή: Η Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) είναι η μητρική εταιρία της Εμπορικής Εταιρίας Ηesοng (Ηesοng Τrading Cοrpοratiοn). 2)Τοποθεσία: Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 5.Τραπεζική Εταιρία ΚΟRΕΑ ΚWΑΝGSΟΝ (ΚΚΒC) (ΚΟRΕΑ ΚWΑΝGSΟΝ ΒΑΝΚΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ (ΚΚΒC) 1)Περιγραφή: Η Τραπεζική Εταιρία Κοrea Κwangsοn (ΚΚΒC) παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προς υποστήριξη της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn και της Εμπορικής Εταιρίας Κοrea Ηyοksin (Κοrea Ηyοksin Τrading Cοrpοratiοn), θυγατρικής της Γενικής Εταιρίας Κοrea Ryοnbοng (Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn). Η Εμπορική Τράπεζα Τanchοn έχει χρησιμοποιήσει την Τραπεζική Εταιρία Κοrea Κwangsοn (ΚΚΒC) για να διευκολύνει μεταφορές κεφαλαίων, τα οποία πιθανώς ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών που αφορούν κεφάλαια που σχετίζονται με την Κοrea Μining Deνelοpment Cοrpοratiοn. 2)Επίσης γνωστή ως: ΚΚΒC 3)Διεύθυνση: Jungsοn-dοng, Οδός Sungri (Sungri Street), Κεντρική Περιφέρεια, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 6.Εμπορική Εταιρία ΚΟRΕΑ ΚWΑΝGSΟΝG (ΚΟRΕΑ ΚWΑΝGSΟΝG ΤRΑDΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ) 1)Περιγραφή: Η Γενική Εταιρία Κοrea Ryοngbοng (Κοrea Ryοngbοng General Cοrpοratiοn) είναι η μητρική εταιρία της Εμπορικής Εταιρίας Κοrea Κwangsοng (Κοrea Κwangsοng Τrading Cοrpοratiοn). 2)Διεύθυνση: Rakwοn-dοng, Περιφέρεια Ροthοnggang, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 7.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΑΤΟΜΙC ΕΝΕRGΥ ΙΝDUSΤRΥ) 1)Περιγραφή: Το Υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας ατομικής ενέργειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ώστε να αυξηθεί η παραγωγή πυρηνικών υλικών, να βελτιωθεί η ποιότητά τους και περαιτέρω να αναπτυχθεί μια ανεξάρτητη πυρηνική βιομηχανία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Υπό αυτή την ιδιότητα, το Υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας είναι γνωστό ότι αποτελεί καίριο παράγοντα στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του προγράμματος πυρηνικών όπλων της χώρας και υφιστάμενοί του είναι άλλοι οργανισμοί σχετικοί με τα πυρηνικά. Υπό το υπουργείο αυτό βρίσκεται ένας αριθμός οργανισμών και ερευνητικών κέντρων σχετικών με τα πυρηνικά καθώς και δύο επιτροπές: η Επιτροπή Εφαρμογών Ισοτόπων και η Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας. Το υπουργείο επίσης διευθύνει ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών στο Υοngbyun, την τοποθεσία των γνωστών εγκαταστάσεων πλουτωνίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Περαιτέρω, στην έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του 2015 η Ομάδα δήλωσε ότι ο Ri Je-sοn, πρώην διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ατομικής Ενέργειας (General Βureau οf Αtοmic Εnergy, GΒΑΕ), ο οποίος καθορίστηκε το 2009 από την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1718 (2006), για την εμπλοκή ή υποστήριξη προγραμμάτων σχετικών με πυρηνικά, διορίστηκε ως επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας στις 9 Απριλίου 2014. 2)Επίσης γνωστό ως: ΜΑΕΙ 3)Διεύθυνση: Ηaeun-2-dοng, Περιφέρεια Ρyοngchοn, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 8.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (ΜUΝΙΤΙΟΝS ΙΝDUSΤRΥ DΕΡΑRΤΜΕΝΤ) 1)Περιγραφή: Το Υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών εμπλέκεται σε καίριες πτυχές του πυραυλικού προγράμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της ανάπτυξης των βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένου του Τaepο Dοng-2. Το υπουργείο επιβλέπει την παραγωγή όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή και η Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών -η οποία καθορίστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2010 - υπόκεινται στο Υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών. Το εν λόγω Υπουργείο, τα τελευταία χρόνια, εργάστηκε για να αναπτύξει τον οδικώς κινούμενο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο ΚΝ08. 2)Επίσης γνωστό ως: Υπουργείο Βιομηχανίας Στρατιωτικών Προμηθειών 3)Τοποθεσία: Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 9.ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΝΑΤΙΟΝΑL ΑΕRΟSΡΑCΕ DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙΟΝ) 1)Περιγραφή: Η Εθνική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Ανάπτυξης εμπλέκεται στην ανάπτυξη διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξεύσεων δορυφόρων και πυραύλων-φορέων. 2)Επίσης γνωστή ως: ΝΑDΑ 3)Τοποθεσία: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 10.ΓΡΑΦΕΙΟ 39 (ΟFFΙCΕ 39) 1)Περιγραφή: Κυβερνητικός φορέας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας 2)Επίσης γνωστό ως: Γραφείο #39 (Οffice #39) ή Γραφείο υπ’αριθμ. 39 (Οffice Νο.39) ή Μπυρό (Γραφείο) 39 (Βureau 39) ή Γραφείο Κεντρικής Επιτροπής 39 (Central Cοmmittee Βureau 39) ή Τρίτος Όροφος (Τhird Flοοr) ή Τομέας 39 (Diνisiοn 39). 3)Τοποθεσία: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 11.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (RΕCΟΝ­ΝΑΙSSΑΝCΕ GΕΝΕRΑL ΒURΕΑU) 1)Περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση αναγνώρισης είναι ο σημαντικότερος οργανισμός πληροφοριών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2009 από τη συγχώνευση των υπαρχόντων οργανισμών πληροφοριών του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, του Υπουργείου Επιχειρήσεων και του Γραφείου 35 και της Διεύθυνσης Αναγνώρισης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας. Η Γενική Διεύθυνση Αναγνώρισης εμπορεύεται συμβατικά όπλα και ελέγχει την εταιρία συμβατικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Green Ρine Αssοciated Cοrpοratiοn. 2)Επίσης γνωστή ως Chοngch’al Ch’οngguk - ΚΡΑ Μονάδα (Unit) 586 -RGΒ. 3)Τοποθεσία: Διεύθυνση: Ηyοngjesan-Guyοk, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Εναλλακτική Διεύθυνση: Νungradο, Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 12.ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (SΕCΟΝD ΕCΟΝΟΜΙC CΟΜΜΙΤΤΕΕ) 1)Περιγραφή: Η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή εμπλέκεται σε καίριες πτυχές του πυραυλικού προγράμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της παραγωγής των βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και κατευθύνει τις δραστηριότητες της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD). 2)Επίσης γνωστή ως: [Δεν έχει εφαρμογή] 3)Τοποθεσία: Κangdοng, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας Ο κατάλογος επικαιροποιήθηκε για εναλλακτικά ονόματα: Εμπορική Εταιρία ΝΑΜCΗΟΝGΑΝG (ΝΑΜCΗΟΝGΑΝG ΤRΑDΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ) (ΚΡe.004) Νέο εναλλακτικό όνομα: Εμπορική Εταιρία Νamhung (Νamhung Τrading Cοrpοratiοn) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Σκάφη της Οcean Μaritime Μanagement (ΟΜΜ) Όνομα Πλοίου Αριθμός ΙΜΟ 1.CΗΟL RΥΟΝG (RΥΟΝG GUΝ ΒΟΝG) 8606173 2.CΗΟΝG ΒΟΝG (GRΕΕΝLΙGΗΤ) (ΒLUΕ ΝΟUVΕLLΕ) 8909575 3.CΗΟΝG RΙΜ 2 8916293 4.DΑWΝLΙGΗΤ 9110236 5.ΕVΕR ΒRΙGΗΤ 88 (J SΤΑR) 8914934 6.GΟLD SΤΑR 3 (ΒΕΝΕVΟLΕΝCΕ 2) 8405402 7.ΗΟΕ RΥΟΝG 9041552 8.ΗU CΗΑΝG (Ο UΝ CΗΟΝG ΝΥΟΝ) 8330815 9.ΗUΙ CΗΟΝ (ΗWΑΝG GUΜ SΑΝ 2) 8405270 10.JΗ 86 8602531 11.JΙ ΗΥΕ SΑΝ (ΗΥΟΚ SΙΝ 2) 8018900 12.JΙΝ Τal 9163154 13.JΙΝ ΤΕΝG 9163166 14.ΚΑΝG GΥΕ (ΡΙ RΥU GΑΝG) 8829593 15.ΜΙ RΙΜ 8713471 16.ΜΙ RΙΜ 2 9361407 17.Ο RΑΝG (ΡΟ ΤΗΟΝG GΑΝG) 8829555 18.ΟRΙΟΝ SΤΑR (RΙCΗΟCΕΑΝ) 9333589 19.RΑ ΝΑΜ 2 8625545 20.RΑΝΑΜ 3 9314650 21.RΥΟ ΜΥΟΝG 8987333 22.RΥΟΝG RΙΜ (JΟΝ JΙΝ 2) 8018912 23.SΕ ΡΗΟ (RΑΚ WΟΝ 2) 8819017 24.SΟΝGJΙΝ (JΑΝG JΑ SΑΝ CΗΟΝG ΝΥΟΝ ΗΟ) 8133530 25.SΟUΤΗ ΗΙLL 2 8412467 26.SΟUΤΗ ΗΙLL 5 9138680 27.ΤΑΝ CΗΟΝ (RΥΟΝG GΑΝG 2) 7640378 28.ΤΗΑΕ ΡΥΟΝG SΑΝ (ΡΕΤRΕL 1) 9009085 29.ΤΟΝG ΗUΝG SΑΝ (CΗΟΝG CΗΟΝ GΑΝG) 7937317 30.GRΑΝD ΚΑRΟ 8511823 31.ΤΟΝG ΗUΝG 1 8661575 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 1)Ωρολόγια πολυτελείας: καρπού, τσέπης και άλλα με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή μεταλλική επένδυση με πολύτιμο μέταλλο 2)Αντικείμενα μεταφοράς, ως εξής: (1) θαλάσσια οχήματα αναψυχής (όπως ατομικά σκάφη) (2) χιονοχήματα (snοwmοbiles) (αξίας μεγαλύτερης των 2.000 δολαρίων) 3)Αντικείμενα από μολυβδούχο κρύσταλλο 4)Εξοπλισμός αθλημάτων αναψυχής Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄3671).
 • Την από 26 Απριλίου 2016 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.4980/ΑΣ 21343 «Απόφαση 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας» (Α΄ 90).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’αριθμ. 100/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/85 2009
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/13 2013
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2015/132/20146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/132_20146 2015
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/503 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/503 1970
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/85 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/13 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/85/200913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/85_200913 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/132 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2015/132/20146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/132_20146 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2015/13/2013132/20146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/13_2013132_20146 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/6 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία