ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εται­ρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» για την υποστήριξη του έργου του στην εταιρεία.
Άρθρο 2
1.  
  Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.
2.  
  Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθορίζονται βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) όπως ισχύουν.
3.  
  Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» χωρίς άλλη διαδικασία.
4.  
  Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση
Άρθρο 3
1.  
  Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 14 και 22 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, β. της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», γ. του άρθρου 7 του ν. 1965/1991 (Α΄ 146) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, δ. του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ε. της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2737/1999 (Α΄ 174) «Μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων και λοιπές διατάξεις», στ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 • Τα με αριθμ. πρωτ. 9115/17.2.2017 και 9128/2.3.2017 έγγραφα της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. και το με αριθμ. πρωτ. Β2(α)οικ. 34072/5.5.2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την από 12-10-2017 εισηγητική έκθεση του Υπουργού Υγείας.
 • Την αριθμ. Δ.2/2018 γνωμοδότηση του ΣΤΕ με πρόταση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4354 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία