Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Η σύνθεση πληρώματος των οστρακαλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καθορίζεται σύμφωνα με το π.δ. 16/2004 «Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού» (Α΄ 9), όπως κάθε φορά ισχύει.
2.  
  Στα οστρακαλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια αλιεία προς συλλογή οστράκων από δύτη, χρησιμοποιώντας μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή) τοποθετημένο στο σκάφος (καταδυτική μηχανή) και τα οποία αλιεύουν σε βάθος θάλασσας μέχρι 10 μέτρα, επιπλέον της σύνθεσης πληρώματος της παραγράφου 1, εργάζονται ένας (01) δύτης και ένας (01) επιτηρητής (κολαουζιέρης). Ο προβλεπόμενος επιτηρητής μπορεί να παραλείπεται στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος πληρώματος και λοιπού προσωπικού εκτός του δύτη είναι και κάτοχος πτυχίου επιτηρητή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον κυβερνήτη εγγραφή στο ημερολόγιο γεφύρας του σκάφους ότι το συγκεκριμένο μέλος εκτελεί και τα καθήκοντα του επιτηρητή. Ως επιτηρητής θεωρείται ο κάτοχος πτυχίου Επιτηρητού Σχολής Δυτών Καλύμνου.
3.  
  Ως δύτης θεωρείται ο κάτοχος άδειας δύτη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) 10 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/20/1995 υπουργική απόφαση (Β’ 978), όπως ισχύει ή ο κάτοχος άδειας δύτη της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
Article 2
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το εδάφιο ii του άρθρου 4α του β.δ. 228/1963 «Περί του προσληπτέου αριθμού δυτών και λοιπών εκ ναυτικών ανδρών πληρώματος προς επάνδρωσιν των σπογγαλιευτικών και βοηθητικών σπογγαλιείας πλοίων» (Α΄ 50), όπως συμπληρώθηκε με το β.δ. 51/1966 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των υπ αριθ. 112/1963 και 228/1963 β. διαταγμάτων» (Α΄ 11) και τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/1999 «Περί τροποποιήσεως του π.δ. 228/1963 (Α΄ 50), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 51/1965» (Α΄ 162).
Article 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει. β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ. των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 118 του ν. 4504/2017 (Α΄184).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 4/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/3131.1/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/3131_1_20 1995
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/228 1963
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/51 1965
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 228/1963 (Α~ 50), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 51/1965 (Α~ 11). 1999/171 1999
Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού. 2004/16 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/228 1963
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/51 1966
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label