ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο. Διευρύνεται η σύνθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο της Κίνας με την προσθήκη μιας (1) θέσης Πρεσβευτή-Συμβούλου, μιας (1) επιπλέον θέσης Συμβούλου Πρεσβείας Α’ ή Β’ και μιας (1) επιπλέον θέσης Γραμματέα Πρεσβείας Α’, Β’ ή Γ’.
Άρθρο 2
1.  
  Τροποποιείται το άρθρο 2 του π.δ. 194/1998 (Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 59/2005 (Α’ 89) και το π.δ. 89/2017 (Α’ 128), ως προς την περίπτωση 64η του Πίνακα Α’, η οποία αναδιαμορφώνεται ως εξής: 64 Πρεσβεία Πεκίνου - Πρέσβης - Πρεσβευτής-Σύμβουλος - Δύο Σύμβουλοι Πρεσβείας Α ή Β - Τρεις Γραμματείς Πρεσβείας Α, Β ή Γ - Εννέα Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών - Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής - Ιδιαίτερος Γραμματέας - Μεταφραστής - Δυο Κλητήρες - Οδηγός - Φύλακας-θυρωρός - Οικιακός Βοηθός - Μάγειρος
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 41 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 117).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 • Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
 • Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 • Την αριθμ. 42503/28.08.2017 εισήγηση της ΣΤ Γεν. Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: α) για το τρέχον έτος 2018, δαπάνη για μισθοδοσία προσωπικού ύψους 237.191,90 ευρώ περίπου (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0248), δαπάνη για έξοδα μετακίνησης ύψους 84.781,44 ευρώ (φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0723 και 0719) και δαπάνη για λειτουργικές δαπάνες οίκησης ύψους 24.090,00 ευρώ (φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0831, 0832, 0871, 1231 και 1512), β) για το έτος 2019 και επόμενα, δαπάνη για μισθοδοσία ύψους 258.754,80 ευρώ (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0248) και δαπάνες για λειτουργικές δαπάνες οίκησης ύψους 26.280,00 ευρώ (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0831, 0832, 0871, 1231 και 1512), γ) εντός πενταετίας δαπάνη μετακίνησης ύψους 51.390,72 ευρώ (φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0723 και 0719), δαπάνες που στο σύνολό τους βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Την αριθμ. 232/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-04-13 Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/67
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση Προξενικών Γραφείων 2005/59 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2016/80 2016
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας. 2017/89 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία