ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, οι οποίες συνεστήθησαν από 1ης Ιανουαρίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 25 περ. α και β του ν. 4491/2017 (Α [...]"
1.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι έξι (126)
2.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9) Β) Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (8):.
3.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα τρεις (43)
4.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10)
Άρθρο 2 "Οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Προέδρων Πρωτοδικών και οι δέκα (10) οργανικές θέσεις των Παρέδρων - Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, οι οποίες συνεστήθησαν από 1ης Ιανουαρίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 25 περ. γ και [...]"
1.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178)
2.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6) Β) Παρέδρων - Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων (10):.
3.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
4.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα εννέα (19)
5.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα δύο (72)
6.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)
7.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
8.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10)
9.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α, υποπερ. ββ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β. Του άρθρου 25 του ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» (Α 152). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). δ. Του π.δ. 125/2016 (Α210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Τη με αριθμό 173/28-2-2018 γνώμη της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων η οποία για τη διατύπωση της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας ήτοι: α. Τη με αριθμό ΓΠ 3867/18/1-2-2018 γνώμη του Αναπληρωτή Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. β. Τη με αριθμό ΓΠ 1826/9-2-2018 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. γ. Τη με αριθμό ΓΠ 158/5-2-2018 γνώμη του Προϊστάμενου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. δ. Τη με αριθμό ΓΠ 838/22-2-2018 γνώμη του Προϊσταμένου του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. ε. Τη με αριθμό ΓΠ 810/12-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. στ. Τη με αριθμό ΓΠ 565/8-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. ζ. Τη με αριθμό ΓΠ 1880/5-2-2018 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. η. Τη με αριθμό 218/8-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. θ. Τη με αριθμό ΓΠ 492/7-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 43/2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,