ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/42

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/ 2006 (Α’ 258), όπως ισχύει - Ανακατανομή οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι οργανικές θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι (2.186) θέσεις και καταλαμβάνονται από τους οριζόμενους στην παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 προσληφθέντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατά τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου άρθρου. Α) Γενικών Καθηκόντων: Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3 Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 6 Αρχιπύραρχοι 25 Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 59 Πύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 0 Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 129 Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1 Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 146 Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4 Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 203 Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 802 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 47 Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 230 Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 3018 Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) Πυροσβέστες 6375 Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 1814 Β) Ειδικών Καθηκόντων: (1) Διοικητικοί Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι 1 Αντιπύραρχοι 3 Επιπυραγοί 5 Πυραγοί 8 Υποπυραγοί 13 Ανθυποπυραγοί 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες 5 (2) Τεχνικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 8 Πυρονόμοι 15 Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 57 (3) Υγειονομικοί: Υποστράτηγος 0 Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί - Πυραγοί 25 (4) Πλοηγοί Κυβερνήτες: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 36 (5) Πλοηγοί Μηχανικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 30 Πυρονόμοι 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 52 (6) Προσωπικό Πληροφορικής: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 8 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 24 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες -Πυροσβέστες 13 (7) Χειριστές αεροσκαφών Πύραρχοι 1 Πυραγοί 3 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 6 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 10 (8) Τεχνικοί Αεροσκαφών Πυραγοί 1 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 4 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 5
2.  
    Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α’ 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του εδαφίου γ’ της παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 61), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22). β. Της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α’ 258), όπως ισχύει. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98). δ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α’ 167). ε. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). στ. Της υπ’ αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671). ζ. Της υπ’ αριθμ. 4894/16-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης» (Β’ 1125).
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/1/2018/18-α΄/6-3-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος Διατάγματος, σύμφωνα με την οποία από την υπογραφή του δεν προκαλείται δαπάνη τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη στον προϋπολογισμό εξόδων του Ε.Φ. 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», καθόσον οι διατάξεις του αφορούν διοικητικού χαρακτήρα μεταβολές.
  • Την υπ’ αριθμ. 54/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2017/4455 2017
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία