Εφαρμογή της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2374 (2017) σχετικά με το Μάλι και για περίοδο ενός έτους από την προαναφερθείσα ημερομηνία, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού, των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 9 της ίδιας απόφασης.
2.  
  Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλονται σε βάρος Ελλήνων υπηκόων
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1, παρ.1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ.1 του παρόντος, κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εν λόγω μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, γ) στις περιπτώσεις που η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Μάλι και της σταθερότητας στην περιοχή.
Άρθρο 3
1.  
  Δεσμεύονται χωρίς καθυστέρηση, από την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2374 (2017) και για περίοδο ενός έτους από την προαναφερθείσα ημερομηνία, όλα τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα ή τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ.1 του παρόντος ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν στους προαναφερθέντες ή ελέγχονται από αυτούς.
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, να τεθούν, άμεσα ή έμμεσα, στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων ή φορέων που καθορίζονται από την προαναφερθείσα Επιτροπή, από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ.1 του παρόντος, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου ενδείκνυται, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από αυτή, γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση τέθηκε σε ισχύ πριν από την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2374 (2017), δεν είναι προς όφελος προσώπου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή, δ) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Μάλι και της σταθερότητας στην περιοχή.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2374 (2017), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, τόκων ή άλλων εσόδων που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι.
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 3 του παρόντος δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο ή φορέα να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από τον καθορισμό του εν λόγω προσώπου ή φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και μετά από γνωστοποίηση, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, της πρόθεσης να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου ενδείκνυται, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση
Άρθρο 7
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1, παρ.1 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ.1 του παρόντος, ως υπεύθυνοι ή συμμετέχοντες ή εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, στις ακόλουθες ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Μάλι: (α) συμμετοχή σε εχθροπραξίες κατά παράβαση της Συμφωνίας για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση στο Μάλι, που υπογράφηκε το 2015, (β) ενέργειες που παρεμποδίζουν εν γένει ή λόγω της εκτεταμένης καθυστέρησης που προκαλούν ή απειλούν την εφαρμογή της προαναφερθείσας Συμφωνίας, (γ) ενέργειες υπέρ ή εκ μέρους ατόμων και φορέων που καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω ή σύμφωνα με τις οδηγίες των εν λόγω ατόμων και φορέων ή που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη ή χρηματοδότηση των τελευταίων, μεταξύ άλλων μέσω των εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, την εμπορία ανθρώπων και τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, το λαθρεμπόριο και την παράνομη διακίνηση όπλων καθώς και την παράνομη διακίνηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, (δ) εμπλοκή στο σχεδιασμό, στη διεύθυνση, στη χρηματοδότηση ή στη διεξαγωγή επιθέσεων κατά: (i) των διαφόρων φορέων που αναφέρονται στη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών θεσμών, των κοινών περιπόλων και των δυνάμεων Ασφαλείας και Άμυνας του Μάλι, (ii) των ειρηνευτικών δυνάμεων της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (ΜΙΝUSΜΑ) και άλλου προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συνδεόμενου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, (iii) των παρουσιών διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Μικτής Δύναμης της Ομάδας των Πέντε (5) Κρατών του Σαχέλ, των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (ΕUΤΜ Μali) και Αποστολή Οικοδόμησης Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUCΑΡ Σαχέλ Μάλι)) και των Γαλλικών δυνάμεων, (ε) παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή της πρόσβασης σ’ αυτήν ή της διανομής της, (στ) σχεδιασμός, διεύθυνση ή διεξαγωγή ενεργειών στο Μάλι που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταπατήσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένου του φόνου, του ακρωτηριασμού, των βασανιστηρίων ή του βιασμού ή άλλων μορφών σεξουαλικής βίας), της απαγωγής, της αναγκαστικής εξαφάνισης, της αναγκαστικής εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή τοποθεσίες όπου οι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο, (ζ) χρήση ή στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης στο Μάλι. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄3671).
 • Την από 16.11.2017 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’αριθμ. Φ. 3400.1/ΑΣ 59778 «Απόφαση 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Μάλι» (Α΄ 179).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 30/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία