ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 165/2002 (Α΄150), κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό νέων ορίων Απαγορευμένης Ζώνης (Α.Ζ.) της περιοχής των πρώην φυλακών Καλαμίου Σούδας του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Σούδας της νήσου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση ορίων Ναυτικού Οχυρού"
1.  
    Τροποποιείται το π.δ. 165/2002 (Α΄150), κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό νέων ορίων Απαγορευμένης Ζώνης (Α.Ζ.) της περιοχής των πρώην φυλακών Καλαμίου Σούδας του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Σούδας της νήσου Κρήτης. Τα νέα αυτά όρια εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα του προσαρτημένου στο παρόν παραρτήματος Α, προσδιοριζόμενα με συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων» (Α΄ 546), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) Της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
  • Την αριθμ. 138/26-09-2012 απόφαση της 37ης συνεδρίασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
  • Την αριθμ. 183/2016 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις αριθμ. Δ121/2014 και Δ157/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σούδας της νήσου Κρήτης. 2002/165 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία