Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp, για τη χρήση τους ως δόλωμα στην επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, καθώς και για ανθρώπινη κατανάλωση και ειδικότερα:
 1. η χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,
 2. ο καθορισμός των επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων αλίευσης,
 3. ο καθορισμός των επιτρεπόμενων περιόδων και περιοχών αλίευσης,
 4. ο καθορισμός του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους και του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αλιευόμενων ατόμων,
 5. η καταχώριση των συλλεγόμενων ποσοτήτων και
 6. η διατήρηση του πληθυσμού του ως άνω γένους
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας για την αλίευση ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp
Άρθρο 2 "Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη"
1.  
  Η αλιεία των ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης των ειδών αυτών.
2.  
  Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VΜS), ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους καινά τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ΕRS).
3.  
  Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς την υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοσή της
4.  
  Η άδεια αλίευσης έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους ή, εφόσον εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή, από την ημερομηνία έκδοσης της έως και την 30η Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η αίτηση για την αντίστοιχη περίοδο υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου και συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.
5.  
  Οι άδειες αλίευσης καταχωρίζονται σε Μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 116 παρ. 1 περ. δ΄ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (ΕΕL 343, 22.12.2009, σ. 1).
6.  
  Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης σε σκάφος το οποίο κατά την προηγούμενη αλιευτική περίοδο έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος πάνω από δύο (2) φορές
Άρθρο 3 "Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία και μέθοδοι αλίευσης"
1.  
  Η συλλογή των ατόμων των ειδών του γένους Ηοlοthuria spp πραγματοποιείται αποκλειστικά με το χέρι, είτε με ελεύθερη κατάδυση είτε με τη χρήση καταδυτικής συσκευής και σύστημα παροχής αέρα (ναργιλές) της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 (Α΄ 78), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.  
  Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος έχει συνολικό μήκος έως τριάντα (30) μέτρα
Άρθρο 4 "Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας"
1.  
  Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά: α) κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη δύση του ήλιου, το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου κάθε έτους, β) εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, γ) σε θαλάσσιες περιοχές, εκτός των λιμένων, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, των περιοχών ναυαγίων, των ναρκοπεδίων, της γραμμής πορείας πλοίων και των εναλίων αρχαιοτήτων, δ) σε απόσταση από τα όρια μονάδων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182) και ε) σε ελάχιστη απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία.
Άρθρο 5 "Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος και μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλιευόμενων ατόμων"
1.  
  Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των συλλεγόμενων ατόμων των ειδών του γένους Ηοlοthuria spp, με νωπό βάρος κατά την αλίευση μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) γραμμαρίων
2.  
  Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλιευόμενων ατόμων ανά σκάφος ανά ημέρα ανέρχεται σε τετρακόσια (400), ανεξαρτήτως αριθμού αλιευτικών ταξιδιών, είτε πρόκειται για τη συλλογή του για χρήση ως δόλωμα, είτε για ανθρώπινη κατανάλωση
3.  
  Τα αλιευθέντα άτομα που δεν είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, εφόσον είναι ζωντανά, επιστρέφονται αμέσως στη θάλασσα
Άρθρο 6 "Καταχώριση των συλλεγόμενων ποσοτήτων"
1.  
  Οι αλιευθείσες ποσότητες ανά είδος και αριθμό ατόμων καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες αλιείς στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων της 2287/40083/7.4.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 695).
Άρθρο 7
1.  
  Μέτρα για τη διατήρηση του πληθυσμού του γένους Σε περίπτωση που από τα στοιχεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του τελευταίου ή των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, προκύψει η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών είδους ή ειδών του γένους Ηοlοthuria spp, σε όλη την επικράτεια ή σε επί μέρους γεωγραφικές περιοχές, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970, όπως ισχύει.
Άρθρο 8 "Κυρώσεις"
1.  
  Για τους παραβάτες του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, και της παρ. 2 του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω ν.δ. 420/1970, κατά περίπτωση, καθώς και της 3866/78486/14.7.2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1587).
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σημείο 17 του παραρτήματος Ι του άρθρου 6 του π.δ. 109/2002 (Α΄ 92) καταργείται.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 περ. δ΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕL 354, 28.12.2013, σ. 22). γ) Των περ. α΄, ε΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10, της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄ 27), όπως οι διατάξεις αυτές του άρθρου 10 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221).
 • Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». (Α΄ 37).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο 268/23.12.2016 (θέμα 3ο) πρακτικό του.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ. 17/2018 και 50/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-05-22 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/90
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/639 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/639 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/2287/40083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/2287_40083 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/3866/78486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/3866_78486 2015
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΣ 2013/1380 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/1380 2013
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. 2014/4282 2014
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/261 1991
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
Αλιεία δολωμάτων. 2002/109 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 2018/22 2018
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/666 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία