ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-01-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 126/2001(Α’ 113) και σύσταση ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το π.δ. 126/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις Κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσης» (Α΄113) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Δήμο Αμοργού αφαιρούνται από το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου» και μεταφέρονται σε συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού» που θα ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες
2.  
  Το υφιστάμενο «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου» παύει να έχει διαδημοτικό χαρακτήρα
3.  
  Το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού» με τη δημοσίευση του παρόντος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, που αφορούν στο Δήμο Αμοργού. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/ 1999 (Α΄ 180), όπως η παρ.1 αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α’ 102) και η παρ.2 συμπληρώθηκε με την παρ.12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α’ 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ.1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Τη γνώμη με αριθμ.134/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού.
 • Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθμ. 67/2017 και 229/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία