ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/50

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Νομική Φύση 1.Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. 2.Η εκπαιδευτική λειτουργία οργανώνεται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 2 Σκοπός Λειτουργίας Σκοπός λειτουργίας της ΣΣΕ είναι να παρέχει στον Στρατό Ξηράς (ΣΞ) Μόνιμους Αξιωματικούς με την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών του, καθώς επίσης να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί τη Στρατιωτική Επιστήμη. Άρθρο 3 Αποστολή 1.Αποστολή της ΣΣΕ είναι: 1)Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους Ευέλπιδες και στους λοιπούς εκπαιδευόμενους της ΣΣΕ με την έρευνα και διδασκαλία της Στρατιωτικής Επιστήμης καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. 2)Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς του ΣΞ με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντας τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγέτες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. 3)Να σχεδιάζει και να οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Ερευνητικά Προγράμματα σε θέματα Στρατιωτικής Επιστήμης σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3187/2003. 4)Κάθε έργο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της καθορισθείσας αποστολής της, από το ν.3187/2003, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 4 Εκπαίδευση 1.Στη ΣΣΕ λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων και παρέχεται Στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ΣΞ. 2.Η εκπαίδευση είναι τετραετής, κατανέμεται σε οχτώ (8) εξάμηνα, που αρχίζει το μήνα Σεπτέμβριο και τελειώνει το μήνα Αύγουστο και αποσκοπεί στην απόκτηση πτυχίου στη Στρατιωτική Επιστήμη. 3.Στρατιωτική Επιστήμη είναι η συστηματική γνώση του Πολέμου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την εφαρμογή προσωπικών δεξιοτήτων στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. 4.Η Στρατιωτική Επιστήμη αποτελείται από τη δομημένη γνώση των αμιγώς στρατιωτικών αντικειμένων (Πυρήνας Στρατιωτικής Επιστήμης) καθώς και των επιστημονικών γνώσεων που άμεσα και συνδυαστικά υποβοηθούν τον στρατιωτικό στο έργο του, δημιουργώντας έναν «κορμό» γνωστικών αντικειμένων της Στρατιωτικής Επιστήμης. 5.Τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο κορμό και τον πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης έχουν όπως παρακάτω: 1)Πυρήνας Στρατιωτικής Επιστήμης (1) Γενική Στρατιωτική Μόρφωση. (2) Επιτελικά. (3) Επιχειρήσεις-Τακτική. (4) Διοικητική Μέριμνα. (5) Τεχνικές Όπλων - Σωμάτων. (6) Τεχνική Εκπαίδευση Οπλομηχανημάτων και Μέσων. 2)Κορμός Στρατιωτικής Επιστήμης (1) Θεωρία και Εφαρμογές Πολέμου. (2) Στρατηγική και Διεθνής Ασφάλεια. (3) Ηγεσία. (4) Δίκαιο. (5) Ψυχολογία. (6) Κοινωνιολογία. (7) Ιστορία. (8) Γεωγραφία. (9) Τοπογραφία. (10) Φυσική Αγωγή Μάχης. 6.Η Στρατιωτική Επιστήμη αναφέρεται και στην προσωπική δεξιότητα που θα πρέπει να αποκτήσει κάθε Εύελπις ώστε ως Αξιωματικός να εφαρμόσει την επιστημονική γνώση στο πεδίο των επιχειρήσεων και περιλαμβάνει: 1)Στοιχεία του χαρακτήρα του και εν γένει της προσωπικότητάς του όπως φαντασία, δημιουργικότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα κ.α. και όπως αυτά αναπτύχθηκαν με τη στρατιωτική αγωγή, εκπαίδευση και ζωή. 2)Τη συσσωρευμένη εμπειρία του από τη Διοίκηση προσωπικού και Μονάδων, καθώς και από τη συμμετοχή του στη ζωή των μονάδων και των επιτελείων και στις διάφορες ασκήσεις. 3)Τη γενικότερη αντίληψη, που σταδιακά έχει διαμορφώσει, για τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 7.Η Στρατιωτική Εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της Στρατιωτικής Επιστήμης στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. 8.Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών οι οποίες διδάσκονται στη ΣΣΕ και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ευελπίδων και λοιπών εκπαιδευομένων (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. 9.Ο διαθέσιμος εκπαιδευτικός χρόνος της τετραετούς φοίτησης των Ευελπίδων, κατανέμεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, σε Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. 10.Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε Μονάδες και Υπηρεσίες του Ελληνικού Στρατού, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε ομόλογες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατόπιν έγκρισης του ΓΕΣ. 11.Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η ΣΣΕ διοργανώνει εσωτερικούς αθλητικούς αγώνες και συμμετέχει με αθλητικές ομάδες σε αγώνες που πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων στρατιωτικών ή λοιπών σχολών και φορέων, στο πλαίσιο καλλιέργειας πνεύματος ομάδας, αθλητισμού και άμιλλας. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με διαταγές της ΣΣΕ, του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ. 12.Εκπαιδευόμενο Προσωπικό 1)Με τον όρο «Εύελπις», νοούνται οι ημεδαποί και αλλοδαποί σπουδαστές και των δυο φύλων που εκπαιδεύονται, ώστε να αποφοιτήσουν ως Αξκοί Όπλων - Σωμάτων του Στρατού Ξηράς. 2)Με τον όρο «Προπαιδευόμενοι», νοούνται οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα πριν τον πρώτο κύκλο σπουδών (Προπτυχιακός κύκλος) για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. 3)Με τον όρο «Μεταπτυχιακοί», νοούνται οι εκπαιδευόμενοι στη ΣΣΕ, πλην των Ευελπίδων, οι οποίοι παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακός κύκλος). Άρθρο 5 Υπαγωγή - Έδρα - Σημαία 1.Η εποπτεία στη ΣΣΕ ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) μέσω του ΓΕΣ σύμφωνα με τον ν.3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2.Η ΣΣΕ εδρεύει στη Βάρη Αττικής. 3.Η ΣΣΕ έχει δική της Πολεμική Σημαία κατά τις διατάξεις του Δ/Προέδρου Κυβέρνησης/11/1926 (ΦΕΚ Α΄ 133/1926). Σημαιοφόρος είναι κάθε φορά ο αρχαιότερος Εύελπις που φέρει την ελληνική ιθαγένεια. 4.Η ΣΣΕ έχει δικό της έμβλημα, στο οποίο απεικονίζονται ο τίτλος της Σχολής, δύο (2) τυφέκια, δύο (2) ξίφη, σωλήνας πυροβόλου και φλογοφόρος ροιά, που συμβολίζουν τα ιστορικά όπλα του Στρατού Ξηράς, το Πεζικό, το Ιππικό - Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό. Πλαισιώνεται με το έτος ίδρυσης της ΣΣΕ (1828), με δύο (2) κλάδους δάφνης και επιστέφεται με το εθνόσημο. Στο επίγραμμά του αναγράφεται η φράση του Σόλωνα του Αθηναίου, «Άρχεσθαι Μαθών Άρχειν Επιστήσει». Απεικόνιση του εμβλήματος εμφανίζεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 6 Αργίες - Ημέρα Σχολής 1.Ως αργίες καθορίζονται για τη ΣΣΕ, οι επίσημες αργίες του Κράτους και του Στρατού Ξηράς. 2.Ως «Ημέρα Σχολής» για τη ΣΣΕ, καθορίζεται η 21η Δεκεμβρίου, ημέρα ίδρυσής της (21 Δεκεμβρίου 1828), κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ορκωμοσία των πρωτοετών Ευελπίδων, πέραν των προβλεπομένων από το ΓΕΣ εορταστικών εκδηλώσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 7 Στρατιωτική Εκπαίδευση 1.Η Στρατιωτική Εκπαίδευση των Ευελπίδων, αφορά σε θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου, περιλαμβάνει μαθήματα του πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και αποσκοπεί: 1)Στην διάπλαση, ενδυνάμωση και τελικώς χαλύβδωση του χαρακτήρα του Ευέλπιδος. 2)Στην καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών και της στρατιωτικής αγωγής. 3)Να καταστήσει τον Εύελπι άριστο μαχητή και ηγήτορα μικρών κλιμακίων. 4)Να εξοικειώσει τον Εύελπι με τις βασικές έννοιες της τακτικής. 5)Να αποκτήσει ο Εύελπις βασικές γνώσεις για την οργάνωση και αποστολή των Όπλων - Σωμάτων καθώς και την τακτική χρησιμοποίηση των κυρίων μέσων τους. 6)Στην ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση της σωματικής ικανότητας και υγείας. 2.Η διάρθρωση του διαθέσιμου χρόνου στρατιωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 3.Η πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση (πεδίου) οργανώνεται σε 3 περιόδους: 1)Τη φθινοπωρινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Σεπτέμβριο. 2)Τη χειμερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Φεβρουάριο. 3)Τη θερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Ιούνιο. 4.Ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια της κάθε μιας από τις παραπάνω περιόδους καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της ΣΣΕ. 5.Πέραν των ανωτέρω στρατιωτικών εκπαιδεύσεων, με την κατάταξη των Ευελπίδων Ιης Τάξης, ξεκινά η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση (ΒΣΕ), όπως καθορίζεται παρακάτω: 1)Σκοπός της ΒΣΕ είναι η προσαρμογή των νέων Ευελπίδων στο περιβάλλον της ΣΣΕ, η εκμάθηση και κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη στρατιωτική αγωγή και τον στρατιωτικό τρόπο ζωής, καθώς και η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. 2)Η ΒΣΕ περιλαμβάνει αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων ειδικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης-ενδυνάμωσης, υποβολή σε στρατιωτική δοκιμασία, διαλέξεις, συμβουλευτική και πρακτική εκπαίδευση. 3)Η οργάνωση, η σχεδίαση και ο προγραμματισμός της ΒΣΕ γίνονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΔΣΕ). Η υλοποίησή της πραγματοποιείται με μέριμνα του Συντάγματος Ευελπίδων σε συνεργασία με το Διευθυντή ΣΕ, από Αξιωματικούς εκπαιδευτές της ΣΣΕ και από διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό με ειδικότητα στη Φυσική Αγωγή, με την ενεργό συμμετοχή της Διοικούσας Τάξης των Ευελπίδων. 4)Λεπτομέρειες που αφορούν στην ελάχιστη χρονική διάρκεια, στο αναλυτικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στα εκπαιδευτικά αντικείμενα, στον τρόπο διεξαγωγής των διαφόρων εκπαιδεύσεων, στις αρχές και στους περιορισμούς που τις διέπουν, στην υγειονομική κάλυψη, στη συμβουλευτική, στο επιφορτιζόμενο προσωπικό και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, περιέχονται στον οδηγό σπουδών, στο εγκόλπιο του Ευέλπιδος και στις εκάστοτε διαταγές της ΣΣΕ. 5)Η ΒΣΕ είναι διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) εβδομάδες. 6.Η πρακτική εκπαίδευση αποβλέπει στην απόκτηση ικανοτήτων των Ευελπίδων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του μαχητή στο τέλος του πρώτου έτους, του Ομαδάρχη Ομάδας Τυφεκιοφόρων (Τ/Φ) στο τέλος του δευτέρου έτους, του Διμοιρίτη Διμοιρίας Τ/Φ με το πέρας του τρίτου έτους και του εκπαιδευτή με το πέρας του τέταρτου έτους σπουδών. 7.Οι Ευέλπιδες, πλέον της στρατιωτικής εκπαίδευσης η οποία τους παρέχεται από τη ΣΣΕ, δύνανται να εκπαιδεύονται και σε άλλα σχολεία ή να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατόπιν έγκρισης του ΓΕΣ, όπως Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού, Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), Εκπαιδευτικό Πλου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολεία - Εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. (π.χ. Μilitary Εrasmus κλπ) και άλλα Σχολεία - Εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. 8.Ειδικότερα για το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού ισχύουν τα παρακάτω: 1)Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 3ου ή του 4ου έτους σπουδών και σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί Ευέλπιδες. 2)Η συμμετοχή των Ευελπίδων (Όπλων και Σωμάτων) στηρίζεται σε εθελοντική βάση. 3)Οι Ευέλπιδες δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. 4)Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται για τους Ευέλπιδες. 5)Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων καθώς και των εξετάσεων σωματικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης, οι οποίες προηγούνται της εκπαίδευσης. Άρθρο 8 Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση - Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης 1.Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ευελπίδων οργανώνεται έτσι ώστε: 1)Ο νεοεισερχόμενος Εύελπις να παρακολουθεί ενιαία εκπαίδευση γενικής μόρφωσης διάρκειας δυο ετών (4 εξαμήνων). 2)Με την έναρξη του τρίτου έτους και για τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα σπουδών ακολουθεί εξειδίκευση σύμφωνα με τις δύο κατευθύνσεις που λειτουργούν στη ΣΣΕ: (1) Εξειδίκευση για την κατεύθυνση των Όπλων: Διοικητική και Ηγεσία. (2) Εξειδίκευση για την κατεύθυνση των Σωμάτων: Στρατιωτική Επιμελητεία. 2.Η αναλυτική περιγραφή της εκπαίδευσης καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 3.Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση οργανώνεται σε Τομείς κατά την κείμενη νομοθεσία. Στη ΣΣΕ οι θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (πλην Στρατιωτικών Εκπαιδευτών) είναι μέχρι 117 και λειτουργούν οι ακόλουθοι Τομείς με τα αντίστοιχα, κατ’ αρχήν, γνωστικά αντικείμενα και τις θέσεις προσωπικού, όπως παρακάτω: 1)Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών. (1) Ο Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα: 1)Πόλεμος και Πολιτισμός, Διαφωτισμός και Νεοελληνική Ταυτότητα. 3)Ξένες Γλώσσες. 4)Στοιχεία Ηγεσίας και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Δημόσια Οικονομία, Ηγεσία - Διοικητική, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 5)Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Σύγχρονη Ιστορία. 6)Κοινωνιολογία, Στρατιωτική Κοινωνιολογία. 7)Ψυχολογία. 8)Συνταγματικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. 9)Εφοδιαστική Αλυσίδα - Επιμελητεία - Δημόσιο Στρατιωτικό Λογιστικό. (2) Στον Τομέα εντάσσονται δέκα (10) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και οχτώ (8) θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ). 3)Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών. (1) Ο Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα: 1)Γενική Φυσική, Σύγχρονη Φυσική. 3)Εφαρμοσμένη Χημεία (Τρόφιμα - Πυρομαχικά - Εκρηκτικά). 4)Στρατιωτική Χημική Τεχνολογία. 5)Γενική Μετεωρολογία. (2) Ο Τομέας περιλαμβάνει, επίσης, τα παρακάτω εργαστήρια: 1)Εργαστήριο Γενικής Φυσικής. 3)Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής. 4)Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας. (3) Στον Τομέα εντάσσονται πέντε (5) θέσεις ΔΕΠ και έξι (6) θέσεις ΕΕΔΙΠ. 4)Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού. (1) Ο Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα: 1)Ανώτερα Μαθηματικά, Ανώτερη Γεωμετρία. 3)Στατιστικές μέθοδοι και Στοχαστικές Διαδικασίες. 4)Βλητική Κλασσικών Όπλων, Πυραύλων, Κατευθυνόμενων Βλημάτων. 5)Τεχνικό Σχέδιο Κτιριακών Κατασκευών και Μηχανολογικών Εξαρτημάτων, Τεχνικό Σχέδιο. 6)Στρατιωτική Τοπογραφία - Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 7)Μηχανική, Μηχανολογία και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. 8)Ηλεκτρολογία, Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονικές Μηχανές. 9)Εισαγωγή στα Στρατιωτικά Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ηλεκτρονικά. 27)Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική στις Ένοπλες Δυνάμεις, Αλγόριθμοι και Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. 28)Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατιωτικές Εφαρμογές. (2) Ο Τομέας περιλαμβάνει, επίσης, τα παρακάτω εργαστήρια: 1)Εργαστήριο Μηχανικής. 3)Εργαστήριο Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 4)Εργαστήριο Ηλεκτρονικών. 5)Εργαστήριο Τοπογραφίας - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. 6)Εργαστήριο Μηχανολογίας. 8)Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας - Ηλεκτρικών Μηχανών. (3) Στον Τομέα εντάσσονται δέκα (10) θέσεις ΔΕΠ και τέσσερις (4) θέσεις ΕΕΔΙΠ. 5)Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής Φυσική Αγωγή - Εφαρμογές Αθλητισμού. (1) Ο Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα: 1)Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός. 3)Μουσική. 4)Μουσικοκινητική Αγωγή. (2) Ο Τομέας περιλαμβάνει, το εργαστήριο Ανθρώπινης Απόδοσης Αποκατάστασης. (3) Στον Τομέα εντάσσονται τέσσερις (4) θέσεις ΔΕΠ και δεκατέσσερις (14) θέσεις ΕΕΔΙΠ. 6)Τομέας Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου. (1) Ο Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα: 1)Στρατιωτική Ιστορία - Ανάλυση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. 3)Ψυχολογικές Επιχειρήσεις - Στρατιωτικές Εφαρμογές. 4)Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση, Γεωπολιτική, Στρατιωτική Στρατηγική και Θεωρίες Πολέμου. 5)Πολεμική Τέχνη και Εφαρμογές. 6)Προσομοίωση Επιχειρήσεων. 7)Στρατιωτική Γεωγραφία - Επιχειρησιακή Ανάλυση Γεωγραφικών Διαμερισμάτων. 8)Στρατηγική - Τακτική Ανάλυση Εδαφικών Διαμερισμάτων. (2) Στον Τομέα εντάσσονται έντεκα (11) θέσεις ΔΕΠ. 4.Ίδρυση, συγχώνευση, μετονομασία, κατάργηση Τομέα, μπορεί να γίνει με π.δ., σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν.3187/2003. 5.Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης ή μετονομασίας τομέων, πρέπει να εξασφαλίζεται: 1)Η ένταξη μέρους ή όλου του περιεχομένου του τομέα στο πρόγραμμα σπουδών της ΣΣΕ. 2)Η υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού περιεχομένου του τομέα από ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη ίδρυση τομέα της ΣΣΕ περιορίζεται από την ελάχιστη στελέχωσή της, η οποία είναι τρία (3) μέλη ΔΕΠ, ή τουλάχιστον δύο (2) μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΕΔΙΠ. 3)Η μη επικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων του τομέα με άλλους τομείς της ΣΣΕ. 4)Η ένταξη των υπηρετούντων μελών του υπό συγχώνευση ή κατάργηση τομέα στο νέο ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου τομέα της ΣΣΕ. 6.Για την ίδρυση, συγχώνευση, μετονομασία, κατάργηση Τομέα, όποτε προκύψει η ανάγκη, σε επίπεδο ΣΣΕ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Πρόταση στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο από τους αρμόδιους. 2)Σύγκληση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για διαμόρφωση εισήγησης. 3)Υποβολή σχετικής πρότασης αρμοδίως προκειμένου να εκδοθεί π.δ. 7.Το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. 8.Η τροποποίηση, η εξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου εποπτεύοντος ΥΕΘΑ κατόπιν εισήγησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 9 Όργανα Διοίκησης 1.Τα όργανα διοίκησης της ΣΣΕ, για την εκπαιδευτική της λειτουργία, είναι: 1)Συλλογικά: (1) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. (2) Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 2)Μονοπρόσωπα: (1) Ο Διοικητής. (2) Ο Υποδιοικητής. (3) Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. (4) Ο Κοσμήτορας. (5) Οι Διευθυντές Τομέων. 2.Η εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΣΕ υποστηρίζεται από όργανα και διοικητικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό. 3.Η οργανωτική διάρθρωση της ΣΣΕ καθορίζεται στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 10 Διοικητής 1.Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία Αξιωματικός βαθμού Υποστράτηγου, είναι απόφοιτος της ΣΣΕ, κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 3187/2003, ο παρών Οργανισμός και οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί, Διαταγές και Διατάξεις που διέπουν τον ΣΞ, οι οποίες εστιάζονται: 1)Στη διοίκηση της ΣΣΕ και στην ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής της και της τήρησης των διατάξεων της σχετικής με αυτή νομοθεσίας και του παρόντος Οργανισμού. 2)Στη διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο ν. 3187/2003 και ο παρών Οργανισμός. 3)Στην ευθύνη της εκπαίδευσης των φοιτούντων στην ΣΣΕ σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. 4)Στην επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και της τήρησης του παρόντος Οργανισμού. 5)Στη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ) και στο Διασχολικό Συμβούλιο ΑΣΕΙ (ΔΙΣΑΣΕΙ). 6)Στην παρακολούθηση των θεμάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων στη ΣΣΕ. 2.Το Διοικητή της ΣΣΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο μέχρι τριάντα ημέρες αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υποδιοικητής της ΣΣΕ. Πέραν του χρόνου αυτού ο αντικαταστάτης του ορίζεται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 11 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή της ΣΣΕ και έχει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 3187/2003 και ο παρών Οργανισμός. 2.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από το Διοικητή της ΣΣΕ, ως Πρόεδρο και μέλη τους: 1)Υποδιοικητή της ΣΣΕ. 2)Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 3)Κοσμήτορα. 4)Τρεις εν ενεργεία Αξιωματικούς από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο της ΣΣΕ, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με θητεία δύο ετών, που ορίζει ο Διοικητής της ΣΣΕ. 5)Τέσσερις Διευθυντές Τομέων με θητεία δυο ετών. Εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων, ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Εκπαιδευτικού Συμβούλιου, τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 3.Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου το οποίο απέχει αδικαιολογήτως συνεχόμενα ή διακεκομμένα από τις εργασίες του καλείται από τον Πρόεδρο να δικαιολογήσει τις απουσίες του και, εφόσον οι λόγοι δεν κριθούν επαρκείς, κινούνται οι πειθαρχικές διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4.Η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τη Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία υπάγεται στο Διοικητή της ΣΣΕ. Η Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει την προετοιμασία των συνεδριάσεών του, την τήρηση, φύλαξη και διακίνηση των πρακτικών του, καθώς και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξή του. Επιπλέον, συντάσσει την Ημερησία Διάταξη (ΗΔ), η οποία, μετά την υπογραφή της από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, κοινοποιείται εγγράφως δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 5.Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ΗΔ. Είναι δυνατό να συζητηθούν και θέματα εκτός ΗΔ, μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 6.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του μεταξύ των οποίων ο Κοσμήτορας, ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τουλάχιστον ένα μέλος από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2δ και 2ε παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις και οι γνώμες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικές και αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε με φανερή ψηφοφορία εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας που προβλέπονται στο ν.3187/2003. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 7.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΣ, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΣΣΕ, επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. 2)Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και τα μαθήματα που θα διδαχθούν ανά τάξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη Στρατιωτική Εκπαίδευση και του Κοσμήτορα για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο και το πρόγραμμα ημερήσιας εκπαίδευσης των Ευελπίδων. 3)Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του ΓΕΣ, για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει μεταβολές Τομέων ή ΠΜΣ, καθώς και στις θέσεις προσωπικού. 4)Ορίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα τους Διευθυντές των εργαστηρίων, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα εισηγείται ο Κοσμήτορας. 5)Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων και τον καθορισμό των κενών θέσεων του διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει. 6)Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα σχέδιο προϋπολογισμού του κατ’ άρθρο 27, ν.3187/2003 ειδικού λογαριασμού, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο ΓΕΣ. 7)Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή ΣΣΕ σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΣΣΕ, το οποίο υποβάλει στο ΓΕΣ προς έγκριση. 8)Αποφασίζει για τα συγγράμματα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση, καθώς και για τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, του Κοσμήτορα και των αρμοδίων Διευθυντών Τομέων. 9)Μεριμνά για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και υποβοήθηση αυτού στο έργο του. 10)Καθορίζει τα μέλη που απαρτίζουν την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) με αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Οργανισμό καθώς και τις διαδικασίες διεκπεραίωσης του εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης ύστερα από πρόταση της ΜΟΔΙΠ. 11)Καθορίζει τα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή έρευνας όπως καθορίζεται στον παρόντα Οργανισμό. 12)Είναι υπεύθυνο για την μονιμοποίηση και εξέλιξη του ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό), σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του Οργανισμού. 13)Επιλέγει μετά από εισήγηση του Διευθυντού Στρατιωτικής Εκπαίδευσης τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές. 14)Εγκρίνει τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών που συγκροτούν το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, επιλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος Οργανισμού. 15)Οι λεπτομέρειες επί εκπαιδευτικών θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον παρόντα Οργανισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 16)Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεμάτων και κατάρτιση σχετικών προτάσεων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 17)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 12 Ακαδημαϊκή Συνέλευση 1.Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του ΔΕΠ της ΣΣΕ, από έναν εκπρόσωπο του ΕΕΔΙΠ και έναν εκπρόσωπο του ΕΤΕΠ. Οι εκπρόσωποι ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ εκλέγονται μεταξύ τους με ετήσια θητεία, σε ειδικές συνεδριάσεις των μελών ΕΕΔΙΠ και των μελών ΕΤΕΠ της ΣΣΕ αντίστοιχα, που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον παρόντα Οργανισμό. 2.Της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης προεδρεύει ο Κοσμήτορας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Κοσμήτορα προεδρεύει της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας, όπως φαίνεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του παρόντος Οργανισμού. 3.Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης αναλαμβάνει η Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 4.Απαρτία επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται κατ’ ελάχιστο τα μισά συν ένα μέλη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 5.Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται σχετικό πρακτικό με μέριμνα του προεδρεύοντα και η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 6.Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι υποχρεωτική για τον Προεδρεύοντα. 7.Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Εκλέγει τον Κοσμήτορα και τα αιρετά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ. 2)Καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών που συγκροτούν τις επταμελείς επιτροπές για την εκλογή, επιλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος Οργανισμού. 3)Ορίζει τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση του ΔΕΠ. 4)Είναι υπεύθυνη για την εκλογή, επιλογή του ΕΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του παρόντος Οργανισμού. 5)Είναι υπεύθυνη για την επιλογή του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) και του επί συμβάσει διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του παρόντος Οργανισμού. 6)Εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, δια του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν στην στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης της ΣΣΕ και ειδικότερα: (1) Επί των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. (2) Του ερευνητικού προσανατολισμού. (3) Των ακαδημαϊκών συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. (4) Της ίδρυσης και κατάργησης Τομέων και Εργαστηρίων. (5) Του προγραμματισμού προκήρυξης νέων θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας. 7)Επιπλέον, εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για την ανακήρυξη των Ομότιμων Καθηγητών καθώς και Επιτίμων Διδακτόρων μετά από πρόταση που υπογράφεται τουλάχιστον από τρία μέλη ΔΕΠ. Άρθρο 13 Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής είναι εν ενεργεία Αξιωματικός βαθμού Ταξιάρχου, είναι απόφοιτος της ΣΣΕ και κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1.Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητού κατά την απουσία του. 2.Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον ν. 3187/2003, τον παρόντα Οργανισμό και τους σχετικούς νόμους, Κανονισμούς, Διαταγές και Διατάξεις που διέπουν το ΣΞ. 3.Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΣΣΕ. Άρθρο 14 Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 1.Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι εν ενεργεία Αξιωματικός, βαθμού Ταξιάρχου, απόφοιτος της ΣΣΕ, και κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη τουλάχιστον. 2.Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο ν. 3187/2003 και ο παρών Οργανισμός, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1)Προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη Στρατιωτική Εκπαίδευση. 2)Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για τα παρακάτω: (1) Για θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης. (2) Για κάθε θέμα που κατά την κρίση του αφορά την συνολική εκπαίδευση της ΣΣΕ. (3) Τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές. (4) Τους Στρατιωτικούς που αποτελούν μέλη της ΜΟΔΙΠ. (5) Για την έκδοση συγγραμμάτων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων, που αφορούν στη Στρατιωτική Εκπαίδευση. (6) Για κάθε άλλο ζήτημα αρμοδιότητάς του. 2)Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα ΠΜΣ και τα τυχόν διακλαδικά προγράμματα σπουδών στρατιωτικής φύσης. 4)Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή της ΣΣΕ σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΣΕ ως προς τη Στρατιωτική Εκπαίδευση. 5)Συμμετέχει στο ΣΑΑΣΕ και στο ΔΙΣΑΣΕΙ. 6)Εκπροσωπεί την ΣΣΕ σε δραστηριότητες Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 7)Συγκαλεί, εφόσον απαιτείται και σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα, συσκέψεις για το συντονισμό της Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 8)Μεριμνά για τη διαμόρφωση και σύνταξη του Ετήσιου και του Εξαμηνιαίου Προγράμματος Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 9)Εποπτεύει και ασκεί τον έλεγχο για την υλοποίηση της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την Στρατιωτική Εκπαίδευση. 10)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από τον ν. 3187/2003, τον παρόντα Οργανισμό και τους σχετικούς Νόμους, Κανονισμούς, Διαταγές και Διατάξεις που διέπουν το ΣΞ. 3.Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης σε όλες τις αρμοδιότητες, πλην της συμμετοχής του στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, στο ΔΙΣΑΣΕΙ και στο ΣΑΑΣΕ. Άρθρο 15 Κοσμήτορας 1.Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Καθηγητή. Ο Κοσμήτορας έχει θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών και εκλέγεται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 2.Η θητεία του Κοσμήτορα αρχίζει με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και λήγει με το πέρας του τέταρτου εκπαιδευτικού έτους, από την έναρξη της θητείας του. 3.Δεν επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δυο συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή για περισσότερες από δυο θητείες συνολικά. Ως θητεία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δυο εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω αξίωμα πριν την εφαρμογή του ν. 3883/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τους περιορισμούς αυτής της παραγράφου. 4.Ο Κοσμήτορας προΐσταται της Κοσμητείας διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με το ν. 3187/2003 (Α΄ 233) και τον οικείο Οργανισμό. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 1)Την οργάνωση, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της υλοποίησης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, του εγκεκριμένου από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Προγράμματος Σπουδών, που παρέχεται στη ΣΣΕ. 2)Τη συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα, τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ΣΣΕ. 3)Την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των Τομέων. 4)Την εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αποφάσεων της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης. 5)Την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο παρών Οργανισμός, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 6)Την ενημέρωση της Διοίκησης της ΣΣΕ για την πρόοδο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και την αναφορά σχετικών δυσχερειών και προβλημάτων. 7)Την εκπροσώπηση της ΣΣΕ, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, για θέματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 8)Τη μέριμνα για την ενημέρωση των μητρώων του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 9)Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, για την έκδοση του ετήσιου Κανονισμού (Οδηγού) Σπουδών και του παραρτήματος διπλώματος. 10)Την επίβλεψη της φυσικής παρουσίας και της εν γένει απασχόλησης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που εμπλέκεται με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και την ανάλογη ενημέρωση της ιεραρχίας της ΣΣΕ. 11)Την εποπτεία της απόδοσης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, καθώς και της στάσης και της συμπεριφοράς του. 12)Τη συγκρότηση επιτροπών, με συμμετοχή του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΣΣΕ, για τη μελέτη, επεξεργασία ή διεκπεραίωση θεμάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 13)Την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στα μέλη ΔΕΠ που υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και τη συμμετοχή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον ν. 3187/2003 (Α΄ 233). 14)Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Τομέων, του καταλόγου θεμάτων για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και την εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για έγκριση. 15)Τη διανομή του εγκεκριμένου καταλόγου θεμάτων πτυχιακών εργασιών στους Διευθυντές Τομέων και στον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για την ενημέρωση και την επιλογή θεμάτων από τους Ευέλπιδες. 16)Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων από τους Ευέλπιδες θεμάτων πτυχιακών εργασιών και του επιβλέποντος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και την υποβολή για έγκριση της ανάθεσης στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 17)Την οργάνωση των παρουσιάσεων των πτυχιακών εργασιών των Ευελπίδων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 18)Τη συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Τομέων για θέματα εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης της ΣΣΕ. Τον έλεγχο της επάρκειας και την υποβολή προς έγκριση από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των κατ’ έτος απαιτούμενων τίτλων βιβλίων ή μέσων που υποστηρίζουν τα μαθήματα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 19)Την προεδρία της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης. 20)Την υποβολή πρότασης στον Υποδιοικητή της ΣΣΕ σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΣΕ ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 21)Τη μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 22)Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό και τη σχετική νομοθεσία. 5.Το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Κοσμήτορα υλοποιείται από τη Γραμματεία Κοσμητείας. 6.Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, ο οποίος είναι το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ μεταξύ των Διευθυντών Τομέων. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Κοσμήτορα πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, στο ΔΙΣΑΣΕΙ, στο ΣΑΑΣΕ, και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ο Κοσμήτορας γνωστοποιεί εγγράφως το αίτημα προς αναπλήρωση και το χρονικό διάστημα της απουσίας του, στο Διοικητή της ΣΣΕ και στον Αναπληρωτή του. Η αναπλήρωση παύει αυτοδικαίως με την επιστροφή του Κοσμήτορα και την έγγραφη ενημέρωση του Διοικητού της ΣΣΕ και του Αναπληρωτή του. 7.Για την εκλογή του Κοσμήτορα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 31 του παρόντος Οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, να ασκήσει τα καθήκοντά του, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η διαδικασία του άρθρου 31 του παρόντος Οργανισμού. 8.Μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος εκλογής στο Διοικητή και πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Κοσμήτορα, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, στον οποίο παραδίδεται το πλήρες αρχείο της παρελθούσας περιόδου. Άρθρο 16 Διευθυντής Τομέα 1.Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή Καθηγητή εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα. Η θητεία του Διευθυντή Τομέα είναι για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και εκλέγεται από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο μελών ΔΕΠ του Τομέα του και από έναν εκπρόσωπο του ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα του. 2.Ο Διευθυντής Τομέα πέραν των καθοριζομένων στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233), έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Την οργάνωση, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και την ευθύνη για την υλοποίηση του ακαδημαϊκού έργου και της ποιότητας της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης από τον Τομέα του. 2)Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού, καθώς και για την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα του. 3)Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο επί θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση νέων εργαστηρίων ή την κατάργηση, τη συγχώνευση ή τη μετονομασία των υφιστάμενων εργαστηρίων του Τομέα. 4)Τον έλεγχο της φυσικής παρουσίας, της απασχόλησης, της συμπεριφοράς όλου του προσωπικού του Τομέα του στους χώρους της ΣΣΕ και ενημέρωση του Κοσμήτορα. 5)Τη συνεργασία με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και την ενημέρωση του Κοσμήτορα επί θεμάτων που αφορούν στην παροχή διδακτικού έργου από το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό. 6)Την κατάρτιση καταλόγου θεμάτων για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα του και τελικού καταλόγου των επιλεγέντων από τους Ευέλπιδες θεμάτων πτυχιακών εργασιών και επιβλέποντος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα του. Την έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω καταλόγων στον Κοσμήτορα. Την υποβολή προτάσεων στον Κοσμήτορα για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών των Ευελπίδων. 7)Την υποβολή προτάσεων στον Κοσμήτορα και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για τα προγράμματα σπουδών και γενικά για θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 8)Τον έλεγχο επάρκειας των κατ’ έτος απαιτούμενων τίτλων βιβλίων ή μέσων που υποστηρίζουν το έργο του Τομέα του. 9)Μεριμνά για την έγκαιρη συγκέντρωση και υποβολή αρμοδίως των βαθμολογιών των εξετάσεων, που αφορούν στον Τομέα του. 10)Εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για τον ορισμό Διευθυντών Εργαστηρίων του Τομέα του. 11)Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα για θέματα εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης της ΣΣΕ. 12)Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό και την κείμενη νομοθεσία. 3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του Τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Διευθυντής Τομέα συμμετέχει, ως μέλος, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 4.Η θητεία του Διευθυντή Τομέα αρχίζει με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και λήγει με το πέρας του δευτέρου εκπαιδευτικού έτους, από την έναρξη της θητείας. Για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 31 του παρόντος Οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής Τομέα παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η διαδικασία του άρθρου 31 του παρόντος Οργανισμού. 5.Μετά την ολοκλήρωση εκλογής του νέου Διευθυντή Τομέα, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης της διαδικασίας εκλογής, η θητεία του Διευθυντή Τομέα περατώνεται με τη λήξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. 6.Εάν στον Τομέα δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, για την αναπλήρωση του Διευθυντή Τομέα το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει Συντονιστή του Τομέα, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένης της αρμοδιότητας της εισήγησης προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία νέων θέσεων Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 7.Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή Τομέα παρέχει το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης της Κοσμητείας. Άρθρο 17 Διοικητικές Υπηρεσίες και Διοικητικά Όργανα της ΣΣΕ 1.Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες της ΣΣΕ υποστηρίζονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τα Διοικητικά Όργανα της, που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό για την επίτευξη του σκοπού και της αποστολής της ΣΣΕ. 2.Οι Διοικητικές Υπηρεσίες και τα Διοικητικά Όργανα της ΣΣΕ περιλαμβάνουν, τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, την Κοσμητεία, το Σύνταγμα Ευελπίδων (ΣΕ), τη Διεύθυνση Πληροφοριών Ασφαλείας, τη Διεύθυνση Επικοινωνιών - Έρευνας και Πληροφορικής, τη Διεύθυνση Προσωπικού, τη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας, το Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων - Εθιμοτυπίας, την Κεντρική Γραμματεία, τη Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου - Ακαδημαϊκής Συνέλευσης και το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, όπως φαίνονται και στο Παράρτημα «Β» του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 18 Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 1.Η Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διευθύνεται από το Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, οργανώνεται με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και αποτελείται από το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Υλικών Σπουδών, το Γραφείο Μελετών, το Γραφείο Παρακολούθησης Αλλοδαπών και Ελληνοκυπρίων, το Γραφείο Σωματικής Φυσικής Πολιτισμικής Αγωγής (Γρ. ΣΦΠΑ) και το Γραφείο Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Πιστοποιητικών Σπουδών (ΓΠΕΠΣ). 2.Το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης μεριμνά και ενεργεί για όλα τα θέματα που αφορούν τη Στρατιωτική Εκπαίδευση, στην οργάνωση και στα σχέδια της ΣΣΕ. 3.Το Τμήμα Υλικών Σπουδών μεριμνά και ενεργεί για: 1)Τη διαχείριση του Υλικού Σπουδών. 2)Την έκδοση συγγραμμάτων και την προμήθεια γραφικής ύλης και εκτυπωτικών μέσων. 3)Την καλή λειτουργία του τυπογραφείου και των σπουδαστηρίων (αίθουσες, εργαστήρια, αμφιθέατρα). 4)Την παρακολούθηση δαπανών για συγγραφικά δικαιώματα. 5)Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 4.Το Γραφείο Μελετών μεριμνά και ενεργεί για: 1)Τις πάσης φύσεως μελέτες, που αφορούν στη βελτίωση της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και γενικά της οργάνωσης και λειτουργίας της ΣΣΕ. 2)Τη διδασκόμενη ύλη και τις μεθόδους εκπαίδευσης της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης εξάγοντας συμπεράσματα και υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις. 3)Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με ισχύουσες διαταγές. 5.Το Γραφείο Παρακολούθησης Αλλοδαπών και Ελληνοκυπρίων είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και το συντονισμό στο επίπεδο της ΣΣΕ θεμάτων προσωπικού που αφορούν στους Ελληνοκύπριους (Ε/Κ), στους αλλοδαπούς Ευέλπιδες, στους αλλοδαπούς προπαιδευόμενους σπουδαστές καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 6.Το Γραφείο ΣΦΠΑ μεριμνά για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης των μαθημάτων του Τομέα Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Διευθυντή Τομέα καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 7.Το ΓΠΕΠΣ ενεργεί για τη διεξαγωγή των κανονικών γραπτών εξετάσεων σε συνεργασία με την Κοσμητεία, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την εξαγωγή της σειράς αρχαιότητας Ευελπίδων την κατανομή των τελειοφοίτων Ευελπίδων στα Όπλα και τα Σώματα, την έκδοση πιστοποιητικών σπουδών, την καταχώρηση των απουσιών των Ευελπίδων καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. Άρθρο 19 Κοσμητεία 1.Η Κοσμητεία διευθύνεται από τον Κοσμήτορα, οργανώνεται με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και αποτελείται από το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, τη Βιβλιοθήκη και τη Γραμματεία και εξυπηρετεί τους Ακαδημαϊκούς Τομείς Εκπαίδευσης. Η οργάνωση της Κοσμητείας φαίνεται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος Οργανισμού. 2.Το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο έναντι του Κοσμήτορα για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης της ΣΣΕ και αποτελείται από το Γραφείο Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών και το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1)Το Γραφείο Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού μεριμνά και ενεργεί: (1) Για τον προγραμματισμό στελέχωσης με το αναγκαίο Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. (2) Για την προκήρυξη θέσεων και οργάνωση εκλογής των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. (3) Για την υποστήριξη του έργου των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. (4) Την υποβολή προϋπολογισμού συμμετοχής σε συνέδρια. (5) Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του. 2)Το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών μεριμνά και ενεργεί: (1) Για τη σύνταξη και έλεγχο εφαρμογής του προγράμματος Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (Εβδομαδιαίο, Εξαμηνιαίο). (2) Για τον έλεγχο των προπτυχιακών σπουδών και τη βαθμολογία σπουδαστών (Ευελπίδων). Μεριμνά για τον έλεγχο και την καταγραφή προπτυχιακού διδακτικού έργου των μελών του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και κάθε, διοικητικής φύσης, θέματος της Κοσμητείας. (3) Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του. 3)Το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών μεριμνά και ενεργεί: (1) Για τη σύνταξη, και έλεγχο εφαρμογής των προγραμμάτων Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. (2) Για τον έλεγχο και την καταγραφή μεταπτυχιακού διδακτικού έργου των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μεριμνά και υποστηρίζει τα επιμορφωτικά προγράμματα. (3) Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του. 3.Στη ΣΣΕ λειτουργεί Βιβλιοθήκη που υπάγεται στην Κοσμητεία της ΣΣΕ. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, κατάταξης και διάθεσης - προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για την στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναλυτικά η λειτουργία της Βιβλιοθήκης περιγράφεται στο άρθρο 93 του παρόντος Οργανισμού. 4.Η Γραμματεία μεριμνά για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Κοσμητείας. Άρθρο 20 Σύνταγμα Ευελπίδων (ΣΕ) Το ΣΕ είναι Στρατιωτικό Συγκρότημα ισότιμο προς Σύνταγμα Πεζικού. Αναλυτικά η οργάνωση και η αποστολή του περιγράφεται στα άρθρα 75-76 του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 21 Διεύθυνση Πληροφοριών Ασφαλείας Η Διεύθυνση Πληροφοριών και Ασφαλείας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, επεξεργασία, και αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με την ασφάλεια προσωπικού, πληροφοριών, υλικού και εγκαταστάσεων, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων. Η ως άνω συλλογή και επεξεργασία υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 22 Διεύθυνση Επικοινωνιών - Έρευνας Πληροφορικής 1.Η Διεύθυνση Επικοινωνιών - Έρευνας Πληροφορικής έχει ως αποστολή την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία όλων των διοικητικών και εκπαιδευτικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων της ΣΣΕ, καθώς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας των υπολογιστών και των συστημάτων προσομοίωσης. Ο Διευθυντής αποτελεί σύμβουλο της Διοίκησης της ΣΣΕ σε θέματα Επικοινωνιών - Έρευνας Πληροφορικής. 2.Η Διεύθυνση Επικοινωνιών - Έρευνας Πληροφορικής αποτελείται από το Τμήμα Επικοινωνιών, το Τμήμα Συστημάτων Στατιστικής Επιχειρησιακής Έρευνας και από το Τμήμα Εκπαίδευσης - Προσομοίωσης Επιχειρήσεων Πολεμικών Παιγνίων. 3.Το Τμήμα Επικοινωνιών μεριμνά και ενεργεί για: 1)Την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία όλων των επικοινωνιακών συστημάτων της ΣΣΕ. 2)Την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνιών της ΣΣΕ. 3)Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του. 4.Το Τμήμα Συστημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας - Στατιστικής μεριμνά και ενεργεί για: 1)Το σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, για την κάλυψη αναγκών ΣΣΕ. 2)Τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και της σωστής εκμετάλλευσης του υπάρχοντος εξοπλισμού πληροφορικής. 3)Την υποβολή ανά εξάμηνο των προβλεπόμενων στατιστικών στοιχείων και την εκμετάλλευσή τους από τη ΣΣΕ, καθώς και από το ΓΕΣ. 4)Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του. 5.Το Τμήμα Εκπαίδευσης - Προσομοίωσης Επιχειρήσεων Πολεμικών Παιγνίων μεριμνά και ενεργεί για: 1)Την τεχνική υποστήριξη των Ευελπίδων στη χρήση μέσων τεχνολογίας Πληροφορικής, Προσομοίωσης και Πολεμικών Παιγνίων. 2)Την οργάνωση, διεξαγωγή ή άμεση υποστήριξη διεξαγωγής σχετικών ασκήσεων και την εκπαίδευση των εκπαιδευομένων υπό τις ρεαλιστικότερες συνθήκες. 3)Οποιαδήποτε άλλα θέματα αρμοδιότητάς του. Άρθρο 23 Διεύθυνση Προσωπικού 1.Η Διεύθυνση Προσωπικού είναι υπεύθυνη για το χειρισμό πάσης φύσης διοικητικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων που αφορούν στην εν γένει, υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις και τη σχετική νομοθεσία. 2.Η Διεύθυνση Προσωπικού αποτελείται από το Τμήμα Προσωπικού, το Γραφείο Διδακτικού Προσωπικού, το Γραφείο Θρησκευτικού, το Γραφείο Διοικητικών Δικαστικών Πράξεων και το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων. 3.Το Τμήμα Προσωπικού, το οποίο αποτελείται από το Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού και το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού, μεριμνά και ενεργεί για: 1)Την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, τήρηση φακέλων, έκδοση αδειών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κ.λπ. 2)Τα θέματα ωραρίου εργασίας, ωράριο μητέρων καθώς και για τον έλεγχο της παρουσίας προσωπικού. 3)Τα θέματα πειθαρχικού ελέγχου καθώς και για τυχόν παράπονα ή αιτήματα του προσωπικού και τηρεί σχετικό αρχείο. 4)Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού. 5)Προαγωγές, Αποστρατείες, Ηθικές αμοιβές, φάκελοι «γ». 6)Κατατάξεις και Ορκωμοσίες Ευελπίδων και νέων Ανθυπολοχαγών. 7)Παραπομπές σε Υγειονομικές επιτροπές. 4.Το Γραφείο Διδακτικού Προσωπικού, μεριμνά και ενεργεί για το μόνιμο και έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό σε ότι αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές (άδειες πάσης φύσης, την καταχώρηση παρουσιών, παραπομπές σε υγειονομικές επιτροπές, οικονομικές προαγωγές, οδοιπορικά έξοδα, επιδόματα, κινήσεις, έκδοση φύλλων πορείας, ορκωμοσίες) και τις μεταβολές της μισθοδοσίας τους. 5.Το Γραφείο Θρησκευτικού εκτελεί όλες τις θρησκευτικές ακολουθίες της ΣΣΕ. Εισηγείται στη Διοίκηση της ΣΣΕ κάθε απαραίτητο μέτρο για τη βελτίωση και εξύψωση του Θρησκευτικού συναισθήματος των Ευελπίδων. 6.Το Γραφείο Διοικητικών - Δικαστικών Πράξεων μεριμνά και ενεργεί για την: 1)Διεκπεραίωση θεμάτων δικαστικής και νομικής φύσης (ΕΔΕ, Προανακρίσεις, κ.λπ.). 2)Επίλυση θεμάτων νομοθετικού περιεχομένου. 3)Για τα παραπάνω θέματα, όταν είναι αναγκαίο αιτείται τη συνδρομή του ΓΕΣ/ΓΣΝΣ. 7.Το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων μεριμνά και ενεργεί για όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των επιτυχόντων υποψηφίων στη ΣΣΕ και συγκεκριμένα: 1)Έκδοση διαταγών και ανακοινώσεων σχετικά με τη προκήρυξη των εξετάσεων. 2)Συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 3)Οργάνωση και διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων της ΣΣΕ οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις. 4)Εισαγωγικές εξετάσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών που προβλέπονται βάσει του ν.1294/1982. 5)Πρόσκληση και κατάταξη των επιτυχόντων στη ΣΣΕ. 6)Λοιπά θέματα όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Θ’ του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 24 Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας 1.Η Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και συντονισμό των δραστηριοτήτων της τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν: 1)Τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων. 2)Την έγκαιρη και ομαλή προμήθεια υλικών και μέσων. 3)Την εκμετάλλευση των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων. 2.Η Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας, αποτελείται από το Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης, το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και το Λόχο Διοίκησης. 3.Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται από το Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης της ΣΣΕ σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, στο οποίο λειτουργεί Αναρρωτήριο και Οδοντιατρείο και μεριμνά και ενεργεί για: 1)Τη διατήρηση της υγείας των Ευελπίδων με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση της εκπαίδευσής τους. 2)Την απόδοση υγειών στελεχών στο στράτευμα. 3)Τη διατήρηση της υγείας του υπόλοιπου Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΣΣΕ. 4.Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, που αποτελείται από το Γραφείο Προμηθειών και το Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, μεριμνά και ενεργεί για: 1)Τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον επιτελικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τεχνικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης σε θέματα που αφορούν στην συντήρηση, διασφάλιση ποιότητας και διαθεσιμότητας των τεχνικών μέσων. 2)Τη λειτουργία και συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, δικτύων και περιβάλλοντος χώρου. 3)Την έγκαιρη και ομαλή προμήθεια υλικών και μέσων και τέλος στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων. 5.Το Γραφείο Προμηθειών ενεργεί κατά τις κείμενες διατάξεις τη διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη των σχετικών συμβάσεων για τη προμήθεια υλικών και εφοδίων που δεν χορηγούνται από την Υπηρεσία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους για την κάλυψη των αναγκών της ΣΣΕ. Πέραν τούτου το Γραφείο συντάσσει και υποβάλλει τις δαπάνες αρμοδιότητάς του. 6.Το Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά και ενεργεί: 1)Τη συντήρηση - επισκευή όλων των κτιριακών - μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 2)Τη σύνταξη μελετών, την εκτέλεση διαφόρων κατασκευών και την εκτέλεση έργων. 7.Ο Λόχος Διοίκησης έχει αποστολή την από πλευράς Διοικητικής Μέριμνας παροχή προσωπικού και μέσων για τη λειτουργία της ΣΣΕ. Άρθρο 25 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων - Εθιμοτυπίας Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων - Εθιμοτυπίας είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση, βάσει των κατευθύνσεων του Διοικητή, των υπηρεσιακών και δημοσίων σχέσεων αυτού και για την άρτια διεκπεραίωση των Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας των λοιπών εκδηλώσεων της ΣΣΕ, όπως: ορκωμοσία Πρωτοετών Ευελπίδων, ορκωμοσία Νέων Ανθυπολοχαγών, χοροεσπερίδες Ευελπίδων, διεξαγωγή αθλητικών αγώνων κ.ά. Άρθρο 26 Κεντρική Γραμματεία Η Κεντρική Γραμματεία είναι αρμόδια για την οργάνωση, καταχώριση και διακίνηση της εξωτερικής και εσωτερικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας της ΣΣΕ καθώς και της αλληλογραφίας των στελεχών, των πολιτικών υπαλλήλων και των Ευελπίδων. Με ευθύνη της Κεντρικής Γραμματείας τηρούνται και αρχειοθετούνται κάθε χρόνο τα σχέδια των εξερχομένων σχεδίων εγγράφων - σημάτων σε ιδιαίτερο τόμο τα οποία αποθηκεύονται στο αρχείο της ΣΣΕ. Άρθρο 27 Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου - Ακαδημαϊκής Συνέλευσης 1.Η Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου - Ακαδημαϊκής Συνέλευσης είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των παρακάτω: 1)Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2)Ακαδημαϊκής Συνέλευσης. 3)Συμβουλίων Επιλογής, Εξέλιξης και Μονιμοποίησης μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως καθορίζονται στο ν.3187/2003. 2.Η Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει την προετοιμασία των συνεδριάσεών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, την τήρηση, φύλαξη και διακίνηση των πρακτικών τους καθώς και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξή τους. Επιπλέον, συντάσσει την Ημερησία Διάταξη (ΗΔ), η οποία, μετά την υπογραφή της από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, κοινοποιείται εγγράφως δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά ή και αυτούσια εάν συντρέχει λόγος,οι εισηγήσεις, οι προτάσεις, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των προαναφερθέντων συμβουλίων. Λοιπά όπως καθορίζεται στο ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». Άρθρο 28 Γραφείο Υγιεινής και Ασφαλείας Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας υπαγόμενο στον Υποδιοικητή, αποτελεί το σύμβουλο της Διοίκησης της ΣΣΕ, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Άρθρο 29 Υπασπιστής Διοικητή Ο Υπασπιστής του Διοικητή της ΣΣΕ υπάγεται στις άμεσες διαταγές του. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του είναι: 1.Παρευρίσκεται σε κάθε αναφορά της ΣΣΕ. 2.Συντάσσει την Ημερήσια Διαταγή της ΣΣΕ, υποβάλλει αυτήν στο Διοικητή προς υπογραφή και μεριμνά για την κοινοποίηση αυτής. 3.Ασχολείται με προσωπικά υπηρεσιακά ζητήματα του Διοικητή της Σχολής, όπως προσωπική αλληλογραφία, υπομνήσεις υπηρεσιακού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και λοιπά συναφή αντικείμενα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή. 4.Θέτει υπ’ όψη του Διοικητή, τους φακέλλους με τα προς υπογραφή έγγραφα των Διευθύνσεων και λοιπών τμημάτων της Σχολής και μεριμνά για την παραλαβή αυτών, μετά την υπογραφή, από τους αρμόδιους. 5.Τηρεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τα σχετικά βιβλία και πίνακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 30 Καθήκοντα Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Εισηγούνται στην Ακαδημαϊκή Συνέλευση τα βιβλία και τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για την διδασκαλία του μαθήματός τους. 2.Υποβάλλουν στην Ακαδημαϊκή Συνέλευση προτάσεις αντικατάστασης ή τροποποίησης των ισχυόντων βιβλίων. 3.Υποβάλλουν στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προς έγκριση το πρόγραμμα εκπαίδευσης για το μάθημα το οποίο διδάσκουν, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η διδακτέα ύλη και η κατανομή της κατά εκπαιδευτικές περιόδους βάσει του συνολικά διατιθέμενου χρόνου. 4.Διδάσκουν τα ανατιθέμενα εις αυτούς μαθήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών της ΣΣΕ. 5.Εξετάζουν και βαθμολογούν τους Ευέλπιδες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος Οργανισμού. 6.Ευθύνονται έναντι της ΣΣΕ για την απόλυτη τάξη και ευκοσμία των Ευελπίδων κατά την διάρκεια του μαθήματος. 7.Σε περιπτώσεις απουσίας τους, οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την Κοσμητεία. Άρθρο 31 Εκλογικές Διαδικασίες Ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης και Αιρετών Εκπροσώπων Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Οι διαδικασίες εκλογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αφορούν: 1)Στην εκλογή των μονοπρόσωπων αιρετών οργάνων διοίκησης ή αιρετών μελών οργάνων διοίκησης για την εκπαιδευτική λειτουργία, τα οποία είναι: (1) Ο Κοσμήτορας. (2) Ο Διευθυντής Τομέα. (3) Ο εκπρόσωπος των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην εκλογή του Διευθυντή Τομέα. (4) Ο εκπρόσωπος των μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για την συμμετοχή τους στην Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 2)Στην εκλογή των συλλογικών οργάνων διοίκησης για την εκπαιδευτική λειτουργία, τα οποία είναι τα αιρετά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2.Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή όλων των μονοπρόσωπων αιρετών οργάνων διοίκησης ή αιρετών μελών οργάνου διοίκησης για την εκπαιδευτική λειτουργία, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχει ως ακολούθως: 1)Η προκήρυξη της εκλογής γίνεται από τον Κοσμήτορα, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του οργάνου διοίκησης ή των αιρετών μελών στο όργανο διοίκησης, μη περιλαμβανομένων των διακοπών του θέρους ή εκτάκτως στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 15 -16 του παρόντος Οργανισμού. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής του Κοσμήτορα, η προκήρυξη γίνεται από τον Διοικητή της ΣΣΕ, αναρτάται σε κατάλληλα και επαρκή σε αριθμό σημεία της ΣΣΕ, ώστε να γίνει εγκαίρως γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους η διαδικασία εκλογής. 2)Με την προκήρυξη ορίζονται: (1) Ο τόπος που θα λάβει χώρα η διαδικασία εκλογής, ο οποίος είναι κατάλληλος για το σκοπό αυτό. (2) Η ημέρα και η ώρα της εκλογής, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) έως τριάντα (30) ημερών μετά την ανάρτησή της, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι. (3) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της τυχόν αναγκαίας επαναληπτικής εκλογής, για την περίπτωση μη απαρτίας ή άγονης, κατά την αρχική διαδικασία, εκλογής. Εάν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η επαναληπτική εκλογή συγκαλείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αρχικής διαδικασίας εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή δεν πρέπει να απέχει της αρχικής περισσότερο από μία (1) εβδομάδα. (4) Τα μέλη του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού, περιγραφικά ή ονομαστικά, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (5) Τα μέλη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή, καθώς και οι αναπληρωτές έκαστου μέλους. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ που δεν έχουν δικαίωμα εκλογής και ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές τους, με κλήρωση που διενεργείται από τον Κοσμήτορα παρουσία των δύο αρχαιοτέρων μελών ΔΕΠ της ΣΣΕ. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής Κοσμήτορα, η κλήρωση διενεργείται από τον Διοικητή της ΣΣΕ, παρουσία των δύο (2) αρχαιοτέρων μελών ΔΕΠ της ΣΣΕ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί το πρακτικό της εκλογής, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της. 3.Η διαδικασία εκλογής είναι η εξής: 1)Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της ΣΣΕ με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καθορισμένη στην προκήρυξη ημερομηνία εκλογής. Στην περίπτωση εκλογής του Κοσμήτορα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Διοικητή της ΣΣΕ. 2)Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει εάν υπάρχει απαρτία του κατά περίπτωση σύμφωνα με το ν. 3187/2003 (Α΄ 233) αρμοδίου εκλεκτορικού σώματος. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, τότε η διαδικασία αναβάλλεται για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εκλογής, στην οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 3)Στη συνέχεια, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους της εκλογής, από όσους έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και έχουν το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέλος ΔΕΠ που συνταξιοδοτείται πριν τη λήξη της θητείας του υπό εκλογή οργάνου. 4)Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις των υποψηφίων και οι γνώμες των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατανέμοντας ισομερώς το χρόνο σε όλους τους επιθυμούντες να λάβουν το λόγο. Οι απόψεις όσων λαμβάνουν το λόγο καταχωρούνται συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης. 5)Ο Πρόεδρος κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση εγκαίρως, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή και την καταγραφή της ψηφοφορίας. 6)Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως: (1) Με φροντίδα του προεδρεύοντος, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σε καθένα των οποίων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων. Ετοιμάζεται επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. (2) Σε κάθε εκλέκτορα ο προεδρεύων παραδίδει έναν (1) φάκελο, ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της ΣΣΕ και τη μονογραφή του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. (3) Κάθε εκλέκτορας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει με σταυρό, αριθμό υποψηφίων ίσο με τις εκλόγιμες θέσεις, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον οποίο κλείνει και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη. (4) Ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφονται στο πρακτικό τα παρακάτω: 1)Οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. 2)Οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά υποψηφιότητα. (5) Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας χρησιμοποιείται από την εφορευτική επιτροπή ο εκλογικός κατάλογος, στον οποίο έχουν υπογράψει οι εκλέκτορες που ψήφισαν. 9)Εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί και οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των δύο (2), η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων και όσων ισοψηφούν με τον δεύτερο και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά τις δύο (2) προαναφερθείσες ψηφοφορίες, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφισάντων και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση πλήρους ισοψηφίας, ακολουθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων, η οποία διενεργείται επί τόπου, αμέσως, από την εφορευτική επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου εκλέγεται αυτός, ανεξαρτήτως αριθμού ψήφων. Ειδικά για την περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου, για την εκλογή του απαιτείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών του εκλεκτορικού σώματος. 10)Στην περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, στο Διοικητή της ΣΣΕ για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, στον Κοσμήτορα της ΣΣΕ, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, επίσης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Τη διαπιστωτική πράξη εκλογής ο Κοσμήτορας κοινοποιεί στον Διοικητή της ΣΣΕ. 4.Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης του παρόντος άρθρου λόγω παραίτησης, έκλειψης ή παρατεταμένης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του για λόγους υγείας, η θητεία του εκτάκτως εκλεγμένου αιρετού οργάνου λήγει, για μεν τον Διευθυντή Τομέα, με το πέρας του δευτέρου εκπαιδευτικού έτους, κατά το δεύτερο έτος από την έναρξη της θητείας του, για δε τον Κοσμήτορα, με το πέρας του τέταρτου εκπαιδευτικού έτους, κατά το τέταρτο έτος από την έναρξη της θητείας του. 5.Της εκλογής του Διευθυντή Τομέα, προηγείται η εκλογή του αιρετού εκπροσώπου των μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που θα μετέχουν στο αρμόδιο εκλεκτορικό σώμα. 6.Τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας εκλογής υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή, έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Το πρακτικό συντάσσεται αμέσως μετά τη διαλογή των ψήφων και οι ενστάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η εφορευτική επιτροπή, η απόφαση της οποίας θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα και επιτόπου και να είναι αιτιολογημένη. 7.Τα αιρετά όργανα διοίκησης της ΣΣΕ, σε θέματα πρωτοκόλλου και εθιμοτυπίας, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη θέση και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και με τη διαδικασία ανάδειξής τους, όπως προβλέπεται στο ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 8.Η εκλογή των αιρετών μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου γίνεται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Η προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζει: 1)Τον τόπο, την ημέρα και ώρα που θα γίνει η διαδικασία εκλογής. 2)Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της τυχόν αναγκαίας, επαναληπτικής εκλογής. Εάν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η επαναληπτική εκλογή συγκαλείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αρχικής διαδικασίας εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή δεν πρέπει να απέχει της αρχικής περισσότερο από μία (1) εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εκλογής είναι τελικό. 3)Περιγραφικά ή ονομαστικά, τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή. 4)Ονομαστικά, τριμελή εφορευτική επιτροπή για την εκλογή, με τους αναπληρωτές τους. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ που δεν είναι υποψήφιοι και ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές, με κλήρωση που διενεργείται από το Διοικητή. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος στην υψηλότερη βαθμίδα από τους κληρωθέντες. 9.Η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι η εξής: 1)Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει εάν υπάρχει απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η οποία ορίζεται στο να είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, τότε η διαδικασία αναβάλλεται για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εκλογής, στην οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 2)Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους της εκλογής, από όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιο μέλος ΔΕΠ που συνταξιοδοτείται πριν από τη λήξη της θητείας του ως μέλους του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 3)Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις των υποψηφίων και οι γνώμες των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατανέμοντας ισομερώς τον χρόνο σε όλους τους επιθυμούντες να λάβουν τον λόγο. Οι απόψεις όσων λαμβάνουν τον λόγο, καταχωρούνται συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης. 4)Ο Πρόεδρος κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση εγκαίρως, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή και την καταγραφή της ψηφοφορίας. 5)Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως: (1) Με φροντίδα του προεδρεύοντος, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σε καθένα των οποίων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων. Ετοιμάζεται επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. (2) Σε κάθε εκλέκτορα ο προεδρεύων παραδίδει ένα (1) φάκελο, ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της ΣΣΕ και τη μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής. (3) Κάθε εκλέκτορας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει με σταυρό αριθμό υποψηφίων ίσο με τις εκλόγιμες θέσεις, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον οποίο κλείνει εκεί και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη. 6)Ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφονται στο πρακτικό τα παρακάτω: (1) Οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. (2) Οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά υποψηφιότητα. 7)Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας χρησιμοποιείται από την εφορευτική επιτροπή ο εκλογικός κατάλογος, στον οποίο έχουν υπογράψει οι εκλέκτορες που ψήφισαν. 8)Εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Για όσες από το τέλος εκλόγιμες θέσεις δεν είναι δυνατή η εκλογή λόγω ισοψηφίας, ακολουθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, η οποία διενεργείται επί τόπου, αμέσως, από την εφορευτική επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 9)Τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, στον Διοικητή της ΣΣΕ, ο οποίος κυρώνει το αποτέλεσμα με την έκδοση σχετικής διαταγής. 10)Τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας εκλογής υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Το πρακτικό συντάσσεται αμέσως μετά τη διαλογή των ψήφων και οι ενστάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η εφορευτική επιτροπή, η απόφαση της οποίας θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα και επιτόπου και να είναι αιτιολογημένη. 10.Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Για την εκλογή τους ακολουθείται η εκλογική διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 11.Σε περίπτωση κατά την οποία αιρετό μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα του, τότε ενεργοποιείται εντός (10) δέκα ημερών από τον Διοικητή της ΣΣΕ η διαδικασία εκλογής του παρόντος άρθρου. Το μέλος που θα εκλεγεί αναλαμβάνει καθήκοντα αμέσως μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής του από τον Διοικητή της ΣΣΕ. Η θητεία του εκτάκτως εκλεγμένου αιρετού μέλους του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου λήγει με το πέρας του δευτέρου ακαδημαϊκού έτους κατά το δεύτερο έτος από την έναρξη της θητείας του. Άρθρο 32 Όργανα - Διαδικασίες Προκήρυξης, Εκλογής, Επιλογής, Μονιμοποίησης και Εξέλιξης του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Τα όργανα εκλογής, επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ορίζονται στον ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233) και έχουν ως εξής: 1)Για τα μέλη ΔΕΠ είναι το Εκλεκτορικό Σώμα, τα μέλη του οποίου ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 2)Για τα μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ: (1) Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση για την επιλογή και εκλογή τους. (2) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για την μονιμοποίηση και εξέλιξή τους. 3)Για τα μέλη ΣΔΠ και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 4)Για τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 2.Τα θέματα διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΣΣΕ ορίζονται στο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 33 Όργανα - Διαδικασίες Προκήρυξης, Εκλογής, Επιλογής, Μονιμοποίησης και Εξέλιξης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 1.Τα όργανα εκλογής, επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ είναι το Εκλεκτορικό Σώμα, τα μέλη του οποίου ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση όπως ορίζεται στα άρθρα 5 και 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233). 2.Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ της ΣΣΕ ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την προκήρυξη, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, όπως ορίζει ο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 3.Η επιλογή, μονιμοποίηση ή εξέλιξη των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, τα μέλη των οποίων επιλέγονται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Σχολής, από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Τα ονόματα των μελών των επιτροπών και τα βιογραφικά τους σημειώματα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Σχολής. 4.Το μητρώο εσωτερικών μελών απαρτίζεται από καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της ΣΣΕ. Το μητρώο εξωτερικών μελών απαρτίζεται από καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων ΑΣΕΙ καθώς και ομοταγών Πανεπιστημίων ή ΑΕΙ της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και της ημεδαπής. 5.Τα μητρώα καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Σχολής, εγκρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο της ΣΣΕ. Ειδικότερα καθορίζονται τα παρακάτω: 1)Αναπλήρωση μέλους ή μελών τους για οιονδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου, γίνεται με διαδικασία ανάλογη εκείνης της αρχικής επιλογής και έγκρισης. 2)Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των μητρώων είναι, τουλάχιστον, ο διπλάσιος του αριθμού των μελών του αρμοδίου θεσμικού οργάνου επιλογής, μονιμοποίησης ή εξέλιξης. 3)Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών των μητρώων αυτών είναι αντίστοιχα ή ανάλογα των γνωστικών αντικειμένων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 4)Ως κύριο και βασικό κριτήριο για την επιλογή των μελών τους και την κατάρτιση των μητρώων ορίζεται ο βαθμός συνάφειας ή συγγένειας προς τα γνωστικά αντικείμενα της ΣΣΕ. 5)Λόγω γνωστικής ιδιαιτερότητας του Προγράμματος Σπουδών της ΣΣΕ, στην περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο στα άλλα Ιδρύματα, αναζητούνται μέλη που διδάσκουν ή ερευνούν το πλησιέστερο αντικείμενο μάθησης και διαθέτουν στοιχεία του επιστημονικού έργου τους που αφορούν ή προσεγγίζουν τα ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα της ΣΣΕ, άμεσα ή έμμεσα. 6)Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής, μονιμοποίησης ή εξέλιξης ΔΕΠ, προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές ΑΕΙ της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών μελών, είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. 6.Οι κατά τις παράγραφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου επταμελείς επιτροπές, απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας ή σε περίπτωση κρίσης για βαθμίδες κατώτερες του καθηγητή και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα. 7.Η επιτροπή επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του κοσμήτορα και επιλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών της μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρών ο Πρόεδρος και τρία τουλάχιστον ακόμη μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει στη ΣΣΕ, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. 8.Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα της ΣΣΕ και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. 9.Για την επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης, συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. 10.Οι αποφάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του ΔΕΠ, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από το Διοικητή της ΣΣΕ. Σε περίπτωση που ο Διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού - Διοικητή Δογμάτων και Εκπαίδευσης (ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ), δυο Αξιωματικούς βαθμού Υποστρατήγου, οι οποίοι ορίζονται από τον Α/ΓΕΣ, καθώς και δυο καθηγητές, μέλη του ΔΕΠ, οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση της ΣΣΕ, πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη του Προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος Αξιωματικός. Άρθρο 34 Πειθαρχική Διαδικασία για Μέλη ΔΕΠ 1.Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών ΔΕΠ ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2.Ο Διοικητής της ΣΣΕ, ο Κοσμήτορας και ο Διευθυντής του Τομέα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών ΔΕΠ και τον βαθμό ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους. 3.Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών ΔΕΠ ορίζονται στο ν. 3187/2003. 4.Ο Διοικητής ή ο Κοσμήτορας, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους ή περιέλθει σε γνώση τους κατόπιν αναφοράς ένδειξη για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος ΔΕΠ, μπορεί να αναθέσει σε μέλος ΔΕΠ της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας τη διεξαγωγή Διοικητικής Εξέτασης και ακολούθως να αποφασίσει για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης. 5.Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Διοικητή ή τον Κοσμήτορα της ΣΣΕ είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη γνώση της καταγγελλόμενης πράξης. 6.Ο Διοικητής ή ο Κοσμήτορας επιβάλλουν μετά από εξέταση της απολογίας του εγκαλουμένου την από το Νόμο προβλεπόμενη ποινή κατά την κρίση τους εφόσον πρόκειται για τις ποινές της επίπληξης ή του προστίμου. Προσφυγή κατά της επιβαλλόμενης ποινής δύναται να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ποινής στον Α/ΓΕΣ, ο οποίος αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό. 7.Εάν ο Διοικητής ή ο Κοσμήτορας κρίνουν ότι το παράπτωμα υπερισχύει της πειθαρχικής τους δικαιοδοσίας, δύνανται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της απολογίας, να παραπέμψουν το θέμα στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση ή στον ΥΕΘΑ για περαιτέρω άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 8.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και εκδίδει απόφαση με την οποία εισηγείται στον ΥΕΘΑ την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης. 9.Εφόσον η πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αφορά τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, η ΣΣΕ υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΓΕΣ και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αλληλογραφίας αποστέλλεται σχετικός φάκελος προς τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, το ΓΕΣ υποχρεούται να ενημερώσει τον ΥΕΘΑ σχετικά με την πειθαρχική δίωξη προκειμένου να προβεί στον ορισμό του έβδομου μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 3 εδάφιο ζ του ν. 3187/2003. 10.Ο ΥΕΘΑ μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη μετά από πρόταση του Διοικητή ή του Κοσμήτορα ή μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3187/2003. 11.Η παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα της ΣΣΕ (Διοικητής και Κοσμήτορας) αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 12.Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος του Κοσμήτορα, η πειθαρχική δίωξη, εις βάρος του, ασκείται από τον ΥΕΘΑ, μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 13.Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την άσκηση ποινικής δίωξης, εκτός αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να απέχει ο εγκαλούμενος από την άσκηση των καθηκόντων του. Για την αποχή ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 3187/2003. 14.Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3187/2003. Άρθρο 35 Όργανα - Διαδικασίες Προκήρυξης, Επιλογής, Εξέλιξης ΕΕΔΙΠ 1.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή των μελών ΕΕΔΙΠ είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Για την εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΕΕΔΙΠ, αρμόδιο όργανο είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 2.Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών ΕΕΔΙΠ εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α’ 233). 3.Οι αποφάσεις περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης των μελών ΕΕΔΙΠ, καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις των συμβάσεων εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ προσεπικυρώνονται από το Διοικητή της Σχολής Ευελπίδων. 4.Η πράξη επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μετάταξης του μέλους ΕΕΔΙΠ υποβάλλεται από τη ΣΣΕ, μέσω του ΓΕΣ, στον ΥΕΘΑ ο οποίος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, εκδίδει, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, τη σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του ΕΕΔΙΠ καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από το Διοικητή της ΣΣΕ. Σε περίπτωση που ο Διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού - Διοικητή Δογμάτων και Εκπαίδευσης (ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ), δυο Αξιωματικούς βαθμού Υποστρατήγου, οι οποίοι ορίζονται από τον Α/ΓΕΣ, καθώς και δυο καθηγητές, μέλη του ΔΕΠ, οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση της ΣΣΕ, πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη του Προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος Αξιωματικός. Άρθρο 36 Υπηρεσιακή Κατάσταση ΕΕΔΙΠ 1.Τα μέλη ΕΕΔΙΠ επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στη ΣΣΕ και επικουρούν γενικά τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου και διακρίνονται σε δυο (2) Κλάδους, όπως καθορίζονται στο ν.3187/2003: 1)Στον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδο Ι), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο. Το έργο αυτό συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη διδασκαλία φυσικής αγωγής, σχεδίου, μουσικής και χορού, καθώς και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της επιστημονικής ορολογίας στους φοιτούντες αλλοδαπούς. 2)Στον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδος ΙΙ), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο. Το έργο αυτό συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή φροντιστηρίων, την προετοιμασία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. 2.Οι θέσεις των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες, ως ακολούθως: 1)Βαθμίδα Δ. 2)Βαθμίδα Γ. 3)Βαθμίδα Β. 4)Βαθμίδα Α. Εισαγωγική βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες και για όλους τους Κλάδους είναι η βαθμίδα Δ και καταληκτική η βαθμίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την εισαγωγική μέχρι την καταληκτική βαθμίδα. Στις εισαγωγικές βαθμίδες οι θέσεις είναι με τριετή θητεία, ενώ στις λοιπές βαθμίδες οι θέσεις είναι μόνιμες. Για την εξέλιξη μέλους ΕΕΔΙΠ από βαθμίδα σε βαθμίδα, απαιτείται συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα, εκτός από την εξέλιξη από την εισαγωγική βαθμίδα Δ προς την επόμενη, όπου απαιτείται τριετής υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτήν, η θετική κρίση για εξέλιξη προς βαθμίδα Γ συνεπάγεται τη μονιμοποίησή τους, ενώ τυχόν αρνητική κρίση τερματίζει την υπηρεσία τους. 3.Οι θέσεις του ΕΕΔΙΠ που ανήκουν στο ΑΣΕΙ είναι πλήρους απασχόλησης, και κατανέμονται στους Τομείς και τα Εργαστήρια σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 4.Τα θέματα που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, καθώς και τον διορισμό τους και τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 22, 25 και 30 του ν. 3187/2003 και το άρθρο 35 του παρόντος Οργανισμού. 5.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Κοσμήτορας είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών ΕΕΔΙΠ και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 22, παράγραφος 1 του ν. 3187/2003 και των άρθρων 15-16 του παρόντος Οργανισμού. 6.Ως ελάχιστη υποχρέωση φυσικής παρουσίας των μελών ΕΕΔΙΠ στους χώρους της ΣΣΕ, ορίζονται οι είκοσι (20) ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε τέσσερις (4) ημέρες κατ’ ελάχιστο. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και βαθμολόγησης των σπουδαστών, συμμετοχή στην εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών, διεξαγωγή διοικητικού έργου σχετικού με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, και συνδράμουν γενικά τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Επιπλέον συμμετέχουν σε επιτροπές για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της ΣΣΕ. 7.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών ΕΕΔΙΠ. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος ΕΕΔΙΠ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή επιδεικνύει διαγωγή που δεν αρμόζει στην αξιοπρέπεια του Διδακτικού Προσωπικού της ΣΣΕ υποβάλλει σχετική αναφορά στον Κοσμήτορα. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Κοσμήτορας όταν διαπιστώσει αντίστοιχη συμπεριφορά μέλους ΕΕΔΙΠ. 8.Για την αξιολόγηση των μελών ΕΕΔΙΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ Α΄ 26)», όπως εκάστοτε ισχύουν. Κατά τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση του διδακτικού - εκπαιδευτικού έργου της ΣΣΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παρόντα Οργανισμό. Η κατ’ έτος αξιολόγηση του μέλους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μονιμοποίηση ή εξέλιξη από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Ως αξιολογητές ορίζονται ιεραρχικά οι ακόλουθοι: 1)Για την κατηγορία ΕΕΔΙΠ Ι, ο Διευθυντής του οικείου Τομέα και ο Κοσμήτορας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντού Τομέα, η αξιολόγηση γίνεται από τον Συντονιστή του Τομέα. 2)Για την κατηγορία ΕΕΔΙΠ ΙΙ, ο Διευθυντής του οικείου εργαστηρίου και ο Διευθυντής του οικείου Τομέα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντή Τομέα, η αξιολόγηση γίνεται από τον Συντονιστή του Τομέα, εφόσον δε ο Συντονιστής του Τομέα τυγχάνει να είναι και Διευθυντής του οικείου εργαστηρίου, από τον Κοσμήτορα. 3)Και για τις δυο ως άνω κατηγορίες ΕΕΔΙΠ, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν υφίσταται κάποιος από τους αξιολογητές, αξιολογεί ο προϊστάμενος αυτού μέχρι του επιπέδου του Κοσμήτορα. 9.Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη ΕΕΔΙΠ είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 έως 146 του ν. 3528/2007. 10.Τα μέλη ΕΕΔΙΠ δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Την κανονική άδεια τη λαμβάνουν κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο - Αύγουστο), όποτε διακόπτονται τα μαθήματα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 11.Για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών ΕΕΔΙΠ που δεν ρυθμίζονται από τον ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 37 Όργανα - Διαδικασία Προκήρυξης, Επιλογής, Εξέλιξης ΕΤΕΠ 1.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή, των μελών ΕΤΕΠ είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α’ 233) και στην Υπουργική απόφαση Φ.330/157993/Σ.2636/16 Μαϊ 11/Αποφ. Κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 879). Για την εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΕΤΕΠ, αρμόδιο όργανο είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 2.Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΕΤΕΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003. 3.Η πράξη επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του μέλους ΕΤΕΠ διαβιβάζεται από την ΣΣΕ στον ΥΕΘΑ μέσω του ΓΕΣ, ο οποίος, εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκδίδει την πράξη διορισμού για ένταξη στην εισαγωγική βαθμίδα Δ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και στην βαθμίδα Ε για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. 4.Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του ΕΤΕΠ καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από το Διοικητή της ΣΣΕ. Σε περίπτωση που ο Διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού - Διοικητή Δογμάτων και Εκπαίδευσης (ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ), δυο Αξιωματικούς βαθμού Υποστρατήγου, οι οποίοι ορίζονται από τον Α/ΓΕΣ, καθώς και δυο καθηγητές, μέλη του ΔΕΠ, οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση της ΣΣΕ, πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη του Προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος Αξιωματικός. Άρθρο 38 Υπηρεσιακή Κατάσταση ΕΤΕΠ 1.Τα μέλη ΕΤΕΠ παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αποτελεσματική επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της ΣΣΕ. Τα θέματα που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση και τον διορισμό τους καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3187/2003 και το άρθρο 37 του παρόντος Οργανισμού. 2.Οι θέσεις των μελών ΕΤΕΠ διακρίνονται στις κατηγορίες της ΠΕ, της ΤΕ και της ΔΕ. Ο εισαγωγικός βαθμός και η βαθμολογική διάρθρωση προβλέπονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι θέσεις του ΕΤΕΠ ανήκουν οργανικά στη ΣΣΕ, είναι πλήρους απασχόλησης και κατανέμονται στους Τομείς και στα Εργαστήρια. 3.Η χρόνος παραμονής στον εισαγωγικό βαθμό καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής στον επόμενο βαθμό ρυθμίζονται από τον ν. 3187/2003 και τον ν. 3528/2007. 4.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Κοσμήτορας της ΣΣΕ είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νομιμότητας της άσκησης των καθηκόντων των μελών ΕΤΕΠ και το βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 23 του ν. 3187/2003 και κατά τα άρθρα 15 - 16 του παρόντος Οργανισμού. 5.Η υποχρέωση φυσικής παρουσίας των μελών ΕΤΕΠ στους χώρους του ΑΣΕΙ ορίζεται σε τριάντα επτά και μισή (37,5) ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 6.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών ΕΤΕΠ. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος ΕΤΕΠ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα, ο Διευθυντής του Τομέα υποβάλλει σχετική αναφορά στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στον Κοσμήτορα. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Κοσμήτορας όταν διαπιστώσει αντίστοιχη συμπεριφορά μέλους ΕΤΕΠ. 7.Για την αξιολόγηση των μελών ΕΤΕΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3528/2007 όπως εκάστοτε ισχύουν. Ως αξιολογητές ορίζονται ιεραρχικά ο Διευθυντής του οικείου Εργαστηρίου και ο Διευθυντής του οικείου Τομέα. Εφόσον το μέλος ΕΤΕΠ δεν ανήκει σε Εργαστήριο, ως αξιολογητές ορίζονται ο Διευθυντής του οικείου Τομέα και ο Κοσμήτορας. Κατά τις περιπτώσεις μη ύπαρξης αξιολογητή, εφαρμόζονται κατά αντιστοιχία περιπτώσεων οι διατάξεις υποπαραγράφων 5β και 5γ του άρθρου 36 του παρόντος Οργανισμού. 8.Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη ΕΤΕΠ είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 έως 146 του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. 9.Τα μέλη του ΕΤΕΠ δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. 10.Για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών ΕΤΕΠ που δεν ρυθμίζονται από τον ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 39 Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ) 1.Η παροχή του διδακτικού - εκπαιδευτικού έργου, στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί το Διδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ή που απουσιάζουν μέλη αυτού, ή που δεν έχουν πληρωθεί προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει από Ειδικό Προσωπικό με Σύμβαση, το οποίο προσκαλείται ή προσλαμβάνεται για τον σκοπό αυτό. Το ΕΠΣ διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 1)Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές ΑΣΕΙ ή καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση. 2)Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάμηνα. 2.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή του ΕΠΣ είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003. 3.Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής και επιλογής του ΕΠΣ εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 και στην Υπουργική απόφαση Φ.330/157993/Σ.2636/16 Μαϊ 2011/Αποφ. Κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 879). Οι προκηρύξεις θέσεων ΕΠΣ, γίνονται από τη ΣΣΕ, κατόπιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, δια του Κοσμήτορα και των Διευθυντών Τομέων για τον Τομέα τους, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και μετά από σχετική απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποβάλλεται από τη ΣΣΕ, δια του Γενικού Επιτελείου, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για έγκριση, μέχρι τέλος του χειμερινού εξαμήνου. 4.Η πρόσληψη των διδασκόντων Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του ΥΕΘΑ ύστερα από πρόταση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης και σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η πρόταση υποβάλλεται από τη ΣΣΕ, δια του ΓΕΣ, στον ΥΕΘΑ το αργότερο έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου. Η σύμβαση καταρτίζεται με ευθύνη του Κοσμήτορα ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. 5.Οι Ειδικοί Επιστήμονες προσλαμβάνονται με πλήρη ή μερική απασχόληση και ασκούν το έργο τους στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών και των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 6.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Ειδικών Επιστημόνων, πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζονται με τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, καθώς και με τις συμβάσεις που συνάπτουν με τη ΣΣΕ. Για τον έλεγχο των ανωτέρω ως προς το βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα για τα μέλη ΔΕΠ στο ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες υπόκεινται οι ανωτέρω, εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, είναι η μη ανανέωση της πρόσληψής τους ή και η μονομερής από πλευράς ΣΣΕ καταγγελία της σύμβασής τους. 7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά το παρόν άρθρο. Άρθρο 40 Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ) - Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές 1.Το ΣΔΠ αποτελείται από Αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος και Στρατιωτικούς Δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία μαθημάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Τα προσόντα των μελών του ΣΔΠ προσδιορίζονται στο ν. 3187/2003. Το έργο του ΣΔΠ είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει: 1)Διδασκαλία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων. 2)Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων. 3)Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα κατά την εξεταστική διαδικασία. 4)Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου. 5)Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών. 6)Συγγραφή βιβλίων ή εκπαιδευτικών σημειώσεων κατόπιν ανάθεσης από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 7)Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα για τα μέλη ΣΔΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. 2.Ο προσδιορισμός των θέσεων ΣΔΠ της ΣΣΕ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα για τα γνωστικά αντικείμενα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. 3.Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει. 4.Τα μέλη του ΣΔΠ τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβουν. 5.Ο διορισμός των μελών ΣΔΠ από πλευράς ΣΣΕ γίνεται με απόφαση του ΥΕΘΑ, η οποία υποβάλλεται από τη ΣΣΕ, δια του ΓΕΣ, στον ΥΕΘΑ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.Το όργανο επιλογής του ΣΔΠ είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης και επιλογής ΣΔΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί πανεπιστημίων όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 και στην υπουργική απόφαση Φ.330/157993/Σ.2636/16 Μαϊ 2011/Αποφ. Κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 879). Οι προκηρύξεις θέσεων ΣΔΠ, γίνεται από τη ΣΣΕ, κατόπιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, δια του Κοσμήτορα και των Διευθυντών Τομέων για τον Τομέα τους, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και μετά από σχετική απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποβάλλεται από τη ΣΣΕ, δια του ΓΕΣ, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για έγκριση, μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου. 7.Η πρόσληψη του ΣΔΠ, γίνεται με απόφαση του ΥΕΘΑ ύστερα από πρόταση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης και σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η πρόταση υποβάλλεται από τη ΣΣΕ, δια του ΓΕΣ, στον ΥΕΘΑ έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου. Η σύμβαση καταρτίζεται με ευθύνη του Κοσμήτορα ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. 8.Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος και είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΣΕΙ ή Πανεπιστημίου. 9.Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 10.Το όργανο επιλογής των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο επιλέγει τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές μετά από εισήγηση του Διευθυντού Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 11.Η ανάθεση του εκπαιδευτικού έργου στους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ μετά από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Άρθρο 41 Ομότιμοι Καθηγητές 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ, ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά, απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας. Οι Ομότιμοι καθηγητές των ΑΣΕΙ μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδαστών και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. 2.Οι Ομότιμοι καθηγητές συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από την αποχώρησή τους, μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών ΔΕΠ, των ΑΣΕΙ και δύνανται να διδάξουν έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως χωρίς αμοιβή, μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα και απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Άρθρο 42 Επίτιμοι Διδάκτορες 1.Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση, μετά από αιτιολογημένη πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών ΔΕΠ, προτείνει την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα σε ημεδαπό ή αλλοδαπό, ο οποίος διέπρεψε στην Στρατιωτική Επιστήμη ή προσέφερε εξαίρετες υπηρεσίες στην Ελλάδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις ή τη ΣΣΕ. 2.Η πρόταση υποβάλλεται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 3.Η διαδικασία απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα είναι η ακόλουθη: 1)Η απονομή γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ. 2)Ο Διοικητής της ΣΣΕ αναγιγνώσκει το σχετικό ψήφισμα του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ένας Καθηγητής εκφωνεί τον έπαινο και ακολουθεί ομιλία του Επίτιμου Διδάκτορα. 4.Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα αναιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια ως άνω διαδικασία. 5.Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δε δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκηση της ΣΣΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 43 Οργάνωση Σπουδών 1.Οι Ευέλπιδες συγκροτούνται σε ξεχωριστές τάξεις, μία (1) για κάθε έτος σπουδών και οι οποίες διακρίνονται με σειρά λατινικών αριθμών. Η αρίθμηση αρχίζει από την κατώτερη τάξη, που φέρει τον αριθμό Ι. 2.Η κάθε τάξη διαιρείται σε τμήματα διδασκαλίας, ανάλογα με τον αριθμό των Ευελπίδων αυτής, με επιδίωξη τη μέγιστη δυνατή ομοιομορφία της διδασκαλίας και βαθμολογίας στα επιμέρους τμήματα. Είναι δυνατή σε ορισμένα μαθήματα η συνδιδασκαλία δύο ή περισσοτέρων τμημάτων διδασκαλίας, ή η δημιουργία υποτμημάτων διδασκαλίας, με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της σύνταξης του προγράμματος σπουδών. 3.Ο Διευθυντής Τομέα έχει αρμοδιότητα για τη σωστή και κατά ενιαίο τρόπο διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Τομέα του, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, των εργαστηρίων, των ασκήσεων, των εξετάσεων και της βαθμολογίας. 4.Ο Διευθυντής Τομέα μπορεί να αναθέτει επιμέρους καθήκοντα ανά μάθημα ή ομάδα ομοειδών μαθημάτων στο εκάστοτε αρχαιότερο μέλος του Διδακτικού Προσωπικού, εκ των διδασκόντων το συγκεκριμένο μάθημα ή ομάδα μαθημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωση του Κοσμήτορα. 5.Όλα τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, καθώς και η γραφική ύλη παρέχονται από τη ΣΣΕ δωρεάν στους Ευέλπιδες και στο Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της. 6.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από κοινού εισήγηση του Κοσμήτορα και του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, προβαίνει στην κατάρτιση των παρακάτω προγραμμάτων: 1)Πρόγραμμα σπουδών (Ετήσιο - Γενικό - Αναλυτικό κατά τάξεις και περιόδους). 2)Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 3)Πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης. 7.Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και ο Κοσμήτορας, συνεργάζονται για τη σύνταξη του γενικού απολογισμού εκπαίδευσης έκαστου ακαδημαϊκού έτους. 8.Η διάρκεια εκπαίδευσης στη ΣΣΕ είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.3187/2003, όπως ισχύει. 9.Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει το μήνα Σεπτέμβριο και λήγει το μήνα Αύγουστο, κάθε έτους. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης προτείνονται από τη ΣΣΕ μέσω του γενικού προγράμματος εκπαίδευσης κάθε ακαδημαϊκού έτους και εγκρίνονται από το ΓΕΣ. 10.Το ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα: 1)Χειμερινό εξάμηνο: Είναι η χειμερινή περίοδος και περιλαμβάνει μαθήματα, ασκήσεις και εφαρμογές πεδίου. Αρχίζει τον Αύγουστο, μετά τη θερινή άδεια των Ευελπίδων και λήγει τον Ιανουάριο, με το πέρας των εξετάσεων του εξαμήνου. 2)Εαρινό εξάμηνο: Είναι η εαρινή περίοδος και περιλαμβάνει μαθήματα, ασκήσεις και εφαρμογές πεδίου. Αρχίζει τον Ιανουάριο, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει τον Αύγουστο. Σε αυτό περιλαμβάνεται η ορκωμοσία των αποφοιτούντων και η θερινή άδεια των Ευελπίδων. 11.Εντός του χρόνου των δύο εκπαιδευτικών εξαμήνων, συμπεριλαμβάνεται και ο απαιτούμενος χρόνος για τις εξετάσεις στην Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική Εκπαίδευση. 12.Σε εξαιρετικές περιστάσεις (όπως η επιστράτευση), είναι δυνατό να καθορίζεται, με απόφαση του ΥΕΘΑ, διαφορετική χρονολογία έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού έτους. Με την ίδια διαταγή καθορίζονται και οι εκπαιδευτικές περίοδοι. 13.Η κατανομή των μαθημάτων στη ΣΣΕ, για όλα τα έτη σπουδών, γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις του ΓΕΣ. 14.Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, για όλα τα μαθήματα. 15.Ο Εύελπις λαμβάνει πτυχίο στη Στρατιωτική Επιστήμη και ορκίζεται Ανθυπολοχαγός όταν έχει: 1)Παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος Οργανισμού. 2)Περατώσει επιτυχώς τις πρακτικές ασκήσεις στο σύνολό τους. 16.Στους αποφοιτούντες χορηγούνται τα ακόλουθα: 1)Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης, που αποτελεί αντίγραφο του βιβλιαρίου σπουδών του Ευέλπιδος. 2)Πιστοποιητικό σπουδών. 3)Πτυχίο. Άρθρο 44 Πρόγραμμα Σπουδών 1.Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.3187/2003, όπως ισχύει. 2.Αρμόδιο για την έγκριση του προγράμματος σπουδών είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, για τα θέματα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και του Κοσμήτορα, για τα θέματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών επανεξετάζεται και αναθεωρείται κάθε Οκτώβριο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου να υποβληθεί έγκαιρα στο ΓΕΣ. Οι εισηγήσεις υποβάλλονται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Οι Διευθυντές Τομέων υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για το πρόγραμμα σπουδών, το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. 3.Για όλα τα μαθήματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης του προγράμματος σπουδών καθορίζεται ο Τομέας που έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία τους. 4.Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της σύνταξης του προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα αναπλήρωσης των τυχόν απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας, σε χρόνο που θα καθορίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 5.Οι σπουδές στη ΣΣΕ ολοκληρώνονται με την απόκτηση αναγνωρισμένου από την πολιτεία πτυχίου στη Στρατιωτική Επιστήμη, που παρέχει τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στο ΣΞ. Άρθρο 45 Εξετάσεις - Βαθμολογία Μαθήματος 1.Οι προφορικές εξετάσεις πρέπει να διεξάγονται σε κάθε περίπτωση και σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα, μέσα στο διατιθέμενο για την διδασκαλία χρόνο και περιλαμβάνουν προφορική εξέταση καθώς και πρόχειρες γραπτές εξετάσεις. 2.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το χρονικό προσδιορισμό των κανονικών εγγράφων εξετάσεων κατά τη σύνταξη του Γενικού Προγράμματος Σπουδών. Η Κοσμητεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης, συντάσσει ένα μήνα πριν την έναρξη των εξετάσεων λεπτομερές πρόγραμμα, το οποίο κοινοποιείται στους Καθηγητές και στους Ευέλπιδες. 3.Οι κανονικές γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα δύο φορές το έτος για όλες τις τάξεις, ανά μία στο τέλος έκαστου εκ των δύο εκπαιδευτικών εξαμήνων. 4.Τα θέματα των εξετάσεων προέρχονται από την διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού εξαμήνου. 5.Η βαθμολογική κλίμακα για όλες τις κατηγορίες εξετάσεων (μαθημάτων, δοκιμασιών, αξιολογήσεων, στρατιωτικής αγωγής, διαγωγής, πτυχιακής εργασίας), είναι 0 - 100 όπως παρακάτω: Εκατοστιαία Εικοσαβάθμια Αλφαβητική 1)Άριστα 95% - 100%, 19 - 20 Α 2)Λίαν Καλώς 75% - 94,99%, 15 - 18,99 Β 3)Καλώς 60% - 74,99%, 12 - 14,99 Γ 4)Μετρίως 50% - 59,99% 10 - 11,99 Δ 5)Αποτυχών 0% - 49,99% 0 - 9,99 Ε 6.Ο Βαθμός Έτους (ΒΕ) αποτελεί το Μέσο Όρο (ΜΟ) των βαθμών των εξαμήνων. 7.Ο Βαθμός Εξαμήνου αποτελεί το ΜΟ των τελικών βαθμών όλων των μαθημάτων (Ακαδημαϊκών - Στρατιωτικών) για το εξάμηνο. 8.Ο Τελικός Βαθμός Μαθήματος (ΤΒΜ) εξαμήνου εξάγεται από τις: 1)Προφορικές Εξετάσεις. 2)Πρόχειρες Γραπτές Εξετάσεις/Αθλητικές Δοκιμασίες (τουλάχιστον μία). 3)Κανονικές Γραπτές Εξετάσεις/Αθλητικές Δοκιμασίες. Ο ΜΟ των προφορικών και των πρόχειρων γραπτών εξετάσεων, αποτελεί τον προφορικό βαθμό εξαμήνου. Στη συνέχεια ο ΜΟ του προφορικού βαθμού εξαμήνου και της κανονικής γραπτής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος για το εξάμηνο. 9.Όσα μαθήματα περιλαμβάνουν εκτός από θεωρία και λειτουργία εργαστηρίου, ο προφορικός βαθμός εξαμήνου προκύπτει κατά 40% από το εργαστήριο και 60% από τη θεωρία. 10.Η πτυχιακή εργασία στην ΙV τάξη, βαθμολογείται πριν το τέλος του 8ου εξαμήνου και εκλαμβάνεται ως ένα επιπλέον μάθημα. 11.Η φυσική αγωγή βαθμολογείται για κάθε εξάμηνο, με προφορική βαθμολογία και με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών. Η μουσικοκινητική αγωγή (χορός - μουσική) δε βαθμολογείται. 12.Οι Ευέλπιδες που έχουν βαθμολογηθεί κάτω του πενήντα (50) δικαιούνται μίας επανεξέτασης για κάθε μάθημα, οι οποίες διενεργούνται: 1)Για τους επανεξεταστέους Χειμερινού εξαμήνου, η επανεξέταση πραγματοποιείται την περίοδο Απρίλιου - Μαΐου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους. 2)Για τους επανεξεταστέους του Εαρινού εξαμήνου η επανεξέταση πραγματοποιείται μετά τη θερινή άδεια. Για τους Ευέλπιδες ΙV Τάξης, διενεργείται προ της τελετής ορκωμοσίας και οπωσδήποτε πριν την κατανομή σε Όπλα - Σώματα. 13.Ειδικά για την εξέταση στο μάθημα της σωματικής αγωγής ισχύουν τα παρακάτω: 1)Εύελπις ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών λόγων, δεν συμμετέχει στην εξέταση του μαθήματος (κύρια και εφεδρική ημερομηνία), βαθμολογείται με το ΜΟ προφορικής, πρόχειρης και τελικής αθλητικής δοκιμασίας και εάν υστερεί στο μάθημα έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις ίδιες ημερομηνίες με τους επανεξεταστέους των άλλων μαθημάτων. 2)Σε περίπτωση που για δεύτερο συνεχόμενο εξάμηνο ή κατά την περίοδο της επανεξέτασης εξακολουθεί να μην συμμετέχει στην εξέταση του μαθήματος για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται αποτυχών, επαναλαμβάνει την τάξη και παραπέμπεται στην Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), εάν οι λόγοι μη συμμετοχής είναι ιατρικοί, για κρίση σωματικής ικανότητας. 14.Περισσότερες λεπτομέρειες σε ότι αφορά στη σειρά επιτυχίας των επανεξεταστέων καθορίζονται στα άρθρα 49 και 50 του παρόντος Οργανισμού. 15.Για το μάθημα της Εφαρμοσμένης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ισχύουν τα παρακάτω: 1)Ο προφορικός βαθμός (προφορική εξέταση και πρόχειρη γραπτή εξέταση) για κάθε εξάμηνο, προκύπτει: (1) Για το Χειμερινό εξάμηνο: Από την εκπαίδευση πεδίου το Σεπτέμβριο. (2) Για το Εαρινό εξάμηνο: Από τις εκπαιδεύσεις πεδίου το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. 2)Όσοι Ευέλπιδες απουσιάζουν για διάρκεια μεγαλύτερη του ημίσεως, των ημερολογιακών ημερών εκπαίδευσης πεδίου, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών λόγων, βαθμολογούνται με βαθμό έως εξήντα (60) στη προφορική εξέταση. 16.Το μάθημα Γενικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, αφορά όλες τις λοιπές στρατιωτικές δραστηριότητες κάθε εξαμήνου. Λεπτομέρειες επί του τρόπου βαθμολόγησης και των αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΣΕ. 17.Εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας, που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα, είναι μικρότερος από το 70% του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα, τότε αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν υπολογίζεται στη συνολική βαθμολογία. 18.Δικαίωμα αίτησης αναβαθμολόγησης έχουν όλοι οι Ευέλπιδες μόνο για τις κανονικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης έχει ως ακολούθως: 1)Ο Εύελπις υποβάλλει γραπτή αναφορά την επομένη της κοινοποίησης της βαθμολογίας (έντυπα ή ηλεκτρονικά), η οποία διαβιβάζεται με μέριμνα του Συντάγματος Ευελπίδων άμεσα εντός της ίδιας ημέρας προς τη ΣΣΕ (Κοσμητεία ή Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, αναλόγως του μαθήματος στο οποίο αιτείται την αναβαθμολόγηση). Κατόπιν και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών η αίτηση παραπέμπεται στον αντίστοιχο Καθηγητή. 2)Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας αναβαθμολόγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. 19.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει την ακύρωση και επανάληψη της εξέτασης κάποιου μαθήματος κατόπιν σχετικής καταγγελίας. 20.Η στρατιωτική αγωγή βαθμολογείται μία φορά στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους, με τη λήξη της εκπαίδευσης κάθε Τάξης. 21.Για τον καθορισμό της σειράς προαγωγής - αποφοίτησης (αρχαιότητας), ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό. 22.Όλα τα μαθήματα Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ως μαθήματα προαγωγής. Η μουσικοκινητική αγωγή (χορός - μουσική) δεν είναι μάθημα προαγωγής. 23.Για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα προαγωγής, ως βάση καθορίζεται ο βαθμός πενήντα (50) στην εκατοστιαία κλίμακα βαθμολογίας. 24.Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται ως ο ΜΟ των ΒΕ, για το σύνολο των ετών φοίτησης. 25.Οι προπαιδευόμενοι μαθητές, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, υποβάλλονται σε δοκιμασίες προόδου. Στο τέλος κάθε έτους προπαίδευσης και στην περίπτωση που μαθητής δεν συγκεντρώσει το 50% της βαθμολογίας, παραπέμπεται στο συμβούλιο κρίσης αλλοδαπών, με το ερώτημα του επαναπατρισμού του ή της μετατάξεώς του σε άλλη Σχολή, στην οποία τα κριτήρια είναι χαμηλότερου επιπέδου, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αλλοδαπών σπουδαστών. 26.Λοιπές λεπτομέρειες δύναται να καθορίζονται σε Μόνιμη Διαταγή της ΣΣΕ. Άρθρο 46 Δεοντολογία Εξετάσεων 1.Όλα τα στάδια σπουδών της ΣΣΕ περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογής. 2.Βασικός εξεταστικός κανόνας επιβάλλει, ότι η βαθμολογία αποτελεί μέσο κατανόησης του γενικού και ατομικού γνωστικού επιπέδου των σπουδαστών και σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιείται ως μέσο τιμωρίας και ανάλογης διαπαιδαγώγησης. 3.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από επιτηρητή αντιγραφή, συνεργασία, παροχή ή λήψη βοήθειας κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, ο παραβάτης αποκλείεται οριστικά από τη γραπτή εξέταση του μαθήματος και το γραπτό μηδενίζεται. Ο επιτηρητής, που αντιλαμβάνεται την παράβαση, αφαιρεί το γραπτό από τον παραβάτη μαζί με τυχόν υπάρχοντα πειστήρια, ειδοποιεί αμέσως τον αρμόδιο Καθηγητή, αμφότεροι μονογράφουν το γραπτό, ο Καθηγητής μηδενίζει το γραπτό και το παραδίδει στα αρμόδια όργανα της ΣΣΕ. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στις δοκιμασίες της φυσικής αγωγής, καθώς και της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 4.Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πλέον του μηδενισμού του γραπτού του, και του πειθαρχικού ελέγχου, ο Διοικητής της ΣΣΕ, δύναται να εφαρμόζει τη διαδικασία του παρόντος Οργανισμού, για παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο. Άρθρο 47 Στρατιωτική Αγωγή (Στρατιωτικά Προσόντα) - Διαγωγή Ευέλπιδος 1.Η Στρατιωτική Αγωγή είναι απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας του Εύελπι και η ανάπτυξή της, αποτελεί σημαντικό έργο για τη ΣΣΕ, επιτελείται δε αδιάλειπτα κατά το διάστημα των σπουδών του. 2.Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ευέλπιδος στον στρατιωτικό τρόπο ζωής, στην ανάπτυξη των αισθημάτων αγάπης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και προς τη σημαία, στη στρατιωτική δεοντολογία, στα έθιμα και στις παραδόσεις της ΣΣΕ, με την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, στην καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, στην ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, στην προσήλωση στην αποστολή, με τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, στην καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, στην καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών. 3.Η ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής στηρίζεται σε αρχές, όπως της σταδιακής εξέλιξης, ανάληψης πρωτοβουλιών, ανάληψης της ευθύνης, της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης, του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόμου, της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας, της αποτελεσματικότητας, της ακρίβειας και σαφήνειας οδηγιών και διαταγών, της πιστής τήρησης και εκτέλεσης των διαταγών, του σεβασμού των εθίμων και των παραδόσεων της ΣΣΕ. 4.Η Στρατιωτική Αγωγή, ως δια βίου καλλιέργεια, υλοποιείται κυρίως με το παράδειγμα των ανωτέρων Ευελπίδων προς τους κατωτέρους και το παράδειγμα των Αξιωματικών προς όλους τους Ευέλπιδες. Υποστηρίζεται από την πιστή τήρηση του ημερησίου προγράμματος της ΣΣΕ, την απονομή ηθικών αμοιβών, την επιβολή ποινών και ενισχύεται με δραστηριότητες όπως, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, παρότρυνση και συμβουλευτική. 5.Η αξιολόγηση του Ευέλπιδος στη Στρατιωτική Αγωγή διενεργείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από: 1)Το Διοικητή Συντάγματος. 2)Το Διοικητή Τάγματος, όπου είναι τοποθετημένος ο Εύελπις. 3)Το Διοικητή Λόχου, όπου είναι τοποθετημένος ο Εύελπις. 4)Το Διμοιρίτη της Διμοιρίας, όπου είναι τοποθετημένος ο Εύελπις. 6.Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 1)Την εν γένει συμπεριφορά του Ευέλπιδος. 2)Χαρακτήρα, θάρρος, ευσυνειδησία, ειλικρίνεια, τιμιότητα, δικαιοσύνη, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, σταθερότητα και ευθύτητα στις πράξεις. 3)Ηγετική ικανότητα, κρίση, αντίληψη, ταχύτητα αντίδρασης, ενεργητικότητα, πνεύμα ομάδας, παραδειγματισμός, πρωτοβουλία, δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις, συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες Ευελπίδων της ΣΣΕ. 4)Σωματικά προσόντα - παράστημα. 5)Ζήλος για την υπηρεσία και ενδιαφέρον για μάθηση. 7.Ο κάθε ένας βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος των βαθμολογιών αποτελεί τον τελικό βαθμό έτους του Ευέλπιδος στη Στρατιωτική Αγωγή. Ο βαθμός αξιολόγησης αποτυπώνεται όπως τα μαθήματα, στην κλίμακα 0 - 100. Υπόδειγμα έντυπου αξιολόγησης καθορίζεται σε Μόνιμη Διαταγή της ΣΣΕ. 8.Αν κριθεί αποτυχών με τελική βαθμολογία κάτω του 50% το θέμα παραπέμπεται στη Διοίκηση της ΣΣΕ προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της αποπομπής από τη ΣΣΕ. 9.Τα μόρια της Διαγωγής υπολογίζονται στην κλίμακα 0 έως 100. 10.Για την εξαγωγή των μορίων της διαγωγής, λαμβάνονται υπόψη οι ποινές του Ευέλπιδος, όπως παρακάτω: 1)Μία (1) ημέρα στέρησης εξόδου αντιστοιχεί σε 0,5 αρνητικό μόριο. 2)Μία (1) ημέρα περιορισμού αντιστοιχεί σε 1 αρνητικό μόριο. 3)Μία (1) ημέρα κράτησης αντιστοιχεί σε 1,5 αρνητικά μόρια. 4)Μία (1) ημέρα φυλάκισης αντιστοιχεί σε 2 αρνητικά μόρια. 5)Μία (1) ημέρα αυστηρής φυλάκισης αντιστοιχεί σε 3 αρνητικά μόρια. 11.Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, το άθροισμα των αρνητικών μορίων αφαιρείται από το «άριστα» της κλίμακας και το υπόλοιπο είναι τα μόρια διαγωγής του Ευέλπιδος. Σε περίπτωση που προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο η Διαγωγή ισούται με μηδέν (0) και παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της αποπομπής από τη ΣΣΕ. Άρθρο 48 Πτυχιακή Εργασία 1.Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ΣΣΕ, οι Ευέλπιδες της τελευταίας Τάξης εκπονούν πτυχιακή εργασία. 2.Αφετηρία της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάγκη να προσφερθεί σε όλους τους τελειόφοιτους Ευέλπιδες μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική κατάρτιση και συστηματική γνώση του διεπιστημονικού πεδίου της Στρατιωτικής Επιστήμης. 3.Η περάτωσή της είναι ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των γνώσεων του Ευέλπιδος πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο προέρχεται από το αντικείμενο σπουδών του. 4.Η πτυχιακή εργασία: 1)Είναι δυνατόν να είναι ατομική ή ομαδική (έως 4 Ευέλπιδες ανά εργασία), ανάλογα προς το επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου της εργασίας. Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας να είναι διακριτή η συμβολή κάθε Εύελπι κατά την εκπόνηση και παρουσίαση. 2)Είναι δυνατή η παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών, παρουσία ακροατηρίου σε σεμινάρια, που οργανώνονται για το σκοπό αυτό. 3)Προϋπόθεση ανάθεσης πτυχιακών εργασιών είναι η έγκριση από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του συνόλου των θεμάτων εργασίας (πτυχιακών) που υποβάλλονται από επιτροπή με μέριμνα της Κοσμητείας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, λαμβανόμενων υπόψη τυχόν απαιτήσεων του ΓΕΣ και της επιθυμίας των Ευελπίδων. 4)Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της ΣΣΕ. 5.Σκοπός Πτυχιακών Εργασιών. Πρωταρχικός σκοπός της πτυχιακής εργασίας, δεν είναι η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά η πρακτική εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας και η εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και μεθοδολογία. 6.Κατανομή. 1)Πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, οι Ευέλπιδες ΙΙΙ Τάξης κατανέμονται, ατομικά ή ομαδικά, στους Καθηγητές, οι οποίοι θα επιβλέψουν την πτυχιακή εργασία τους, το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. 2)Οι διδάσκοντες μπορούν να ανακοινώνουν, προηγουμένως, θέματα εργασιών, που ενδιαφέρονται να επιβλέψουν. Κάθε μέλος ΔΕΠ έχει υποχρέωση πρότασης θέματος και εποπτείας πτυχιακών εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκει και σε συναφή επιστημονικά πεδία. 3)Επιτροπή πτυχιακών εργασιών, συγκροτούμενη από τον Κοσμήτορα, το Διευθυντή του οικείου Τομέα τους επιβλέποντες Καθηγητές και Αξιωματικό της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης μεριμνά για την κατανομή των θεμάτων εργασίας, με βάση τις ομάδες εργασίας που θα προκύψουν, τις επιθυμίες των Ευελπίδων και του έργου επίβλεψης των καθηγητών. 7.Διαδικασία Κρίσης - Σύνθεση Εξεταστικής Επιτροπής. 1)Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται εγγράφως από τον Εύελπι ή από την ομάδα εργασίας τουλάχιστον, είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Η παρουσίασή της είναι προφορική, δύναται να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. 2)Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση ορίζει τις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης, μετά από σχετική πρόταση του Κοσμήτορα, με Πρόεδρο τον Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα και μέλη τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και ένα μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα που ορίζει ο Διευθυντής ή Συντονιστής του Τομέα. Η συγκρότηση των επιτροπών εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή ή Συντονιστή Τομέα. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής είναι και Διευθυντής ή Συντονιστής του Τομέα, στην επιτροπή συμμετέχει και βαθμολογεί μέλος του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του ίδιου ή συναφούς ως προς το θέμα της πτυχιακής εργασίας γνωστικού αντικειμένου που ορίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα. Η τριμελής επιτροπή μπορεί να συμπληρωθεί και από επιστήμονες, οι οποίοι, σύμφωνα με το νόμο, έχουν την δυνατότητα να διδάσκουν μεταπτυχιακά μαθήματα των ΠΜΣ. 3)Τον Πρόεδρο της επιτροπής μπορεί να αντικαταστήσει ο Κοσμήτορας ή ο αναπληρωτής Κοσμήτορας σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης των εξεταστικών απαιτήσεων των πτυχιακών εργασιών με τον περιορισμό ότι στην τριμελή επιτροπή συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ. 4)Η επιτροπή αυτή καθορίζει το βαθμό που δίνεται στην εργασία. 5)Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδιαφορίας Ευέλπιδος της ομάδας συγκεκριμένης εργασίας, αυτός/η αποβάλλεται από αυτήν και του/της ανατίθεται ατομική εργασία. Στην περίπτωση αυτή ο επιβλέπων Καθηγητής εισηγείται σχετικά στην επιτροπή πτυχιακών εργασιών. 6)Εύελπις θεωρείται επιτυχών εφόσον λάβει βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Εύελπις που έλαβε βαθμολογία κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%), επαναλαμβάνει την εργασία και επανεξετάζεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση βαθμολογίας κατά την επανεξέτασή του με πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται αποτυχών. 7)Η τελική βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής. Μετά το πέρας της εξέτασης συντάσσεται έντυπο βαθμολογίας, που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Με μέριμνα του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζεται αυθημερόν το έντυπο βαθμολογίας στην Κοσμητεία και στη ΔΣΕ, όπου τηρείται σχετικό αρχείο βαθμολογίας πτυχιακών εργασιών. 8)Εύελπις του τελευταίου έτους σπουδών, που λόγω αποτυχίας του στα μαθήματα επαναλάβει το τελευταίο έτος σπουδών, αλλά έχει λάβει στην πτυχιακή εργασία βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), διατηρεί τον βαθμό και δεν εκπονεί πτυχιακή εργασία κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 8.Μετά την επιτυχή παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ένα (1) αντίγραφο σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της ΣΣΕ. 9.Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Πτυχιακών Εργασιών σύμφωνα με τον πρότυπο οδηγό, που εγκρίνει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Άρθρο 49 Κρίση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Καταλληλότητα Σπουδαστών 1.Θεωρείται επιτυχών και προάγεται από τάξη σε τάξη ή αποφοιτά από τη ΣΣΕ, ο Εύελπις ο οποίος λαμβάνει σε κάθε μάθημα βαθμό μεγαλύτερο, ή ίσο, με 50 στα 100. 2.Θεωρείται επανεξεταστέος, ο Εύελπις ο οποίος λαμβάνει έστω και σε ένα (1) μάθημα βαθμό κάτω από 50 στα 100. Ο Εύελπις αυτός επανεξετάζεται στο μάθημα ή μαθήματα, σε χρόνο που καθορίζεται στον παρόντα Οργανισμό. Στην περίπτωση αποτυχίας μετά από την επανεξέταση, έστω και σε ένα μάθημα, θεωρείται ως αποτυχών και δεν προάγεται στην επόμενη τάξη. Στην περίπτωση που φοιτά στην ΙV τάξη, δεν αποφοιτά από τη Σχολή. 3.Στην περίπτωση της επανεξέτασης, ο Εύελπις κρίνεται είτε ως επιτυχών είτε ως αποτυχών. Η διαδικασία επανεξέτασης καθορίζεται στις παραγράφους 12 έως 16 του Άρθρου 45 του παρόντος Οργανισμού. 4.Οι επανεξεταστέοι Ευέλπιδες, που επέτυχαν, τάσσονται κατά σειρά αρχαιότητας τελευταίοι στην τάξη τους. Για τον καθορισμό της μεταξύ τους σειράς αρχαιότητας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της κανονικής εξεταστικής περιόδου και όχι της επανεξέτασης. 5.Οι αποτυχόντες Ευέλπιδες, επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη, τάσσονται κατά σειρά αρχαιότητας τελευταίοι και διατηρούν την μεταξύ τους αρχαιότητα. 6.Οι αποτυχόντες Ευέλπιδες δύνανται να επαναλάβουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ίδιας Τάξης, κατά το επόμενο έτος και για μία (1) μόνο φορά. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης στη ΣΣΕ, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από πέντε (5) χρόνια και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του παρόντος Οργανισμού. 7.Εύελπις που δεν παρακολούθησε, για οποιονδήποτε λόγο, είτε την Ακαδημαϊκή είτε τη Στρατιωτική Εκπαίδευση, συνεχώς ή διακεκομμένα κατά το αυτό εκπαιδευτικό έτος για χρόνο μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) της διάρκειας εκπαίδευσης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών, δεν προάγεται στην επόμενη τάξη, ωστόσο συνεχίζει να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις δραστηριότητες του έτους του. Εάν ο Εύελπις φοιτά στην ΙV τάξη, δεν δύναται να αποφοιτήσει από τη ΣΣΕ. Ο μη προαγόμενος/μη αποφοιτών Εύελπις, επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στην αυτή τάξη κατά το επόμενο έτος. 8.Εξαίρεση στην παραπάνω διάταξη αποτελεί η συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών με Στρατιωτικές Ακαδημίες ή ΑΕΙ που εφαρμόζουν το σύστημα Πιστοποίησης και Διακίνησης Πιστωτικών Μονάδων. 9.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου, ο μη προαγόμενος ή μη αποφοιτών Εύελπις, εντάσσεται ανάλογα σε επόμενη χρονολογικά τάξη αποφοίτησης. Άρθρο 50 Σειρά Επιτυχίας - Αρχαιότητα 1.Για τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ των Ευελπίδων, χρησιμοποιούνται οι Συντελεστές Βαρύτητας (ΣΒ) των μαθημάτων. 2.Οι ΣΒ των μαθημάτων καθορίζονται με βάση τον αριθμό των αυτοτελών περιόδων διδασκαλίας. Συντελεστές είναι οι αριθμοί από 2 έως 5. Όλοι οι συντελεστές των μαθημάτων της Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. 3.Τα Μόρια Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΜΑΕ) προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων των Τελική Βαθμολογία Μαθήματος (ΤΒΜ) Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης επί τους αντίστοιχους ΣΒ διά του αθροίσματος των συντελεστών των αντίστοιχων μαθημάτων Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. ΜΑΕ=[(ΤΒΜ1 * ΣΒ1+ ΤΒΜ2 * ΣΒ2+…….+ΤΒΜν * ΣΒν)/(ΣΒ1+ΣΒ2+….+ΣΒν)] 4.Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας συνυπολογίζεται, με το μέγιστο ΣΒ, στα ΜΑΕ του τετάρτου έτους. 5.Τα Μόρια Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΜΣΕ) προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων των ΤΒΜ Στρατιωτικής Εκπαίδευσης επί τους αντίστοιχους ΣΒ διά του αθροίσματος των συντελεστών των αντίστοιχων μαθημάτων Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. ΜΣΕ=[(ΤΒΜ1 * ΣΒ1+ ΤΒΜ2 * ΣΒ2+…….+ΤΒΜν * ΣΒν)/(ΣΒ1+ΣΒ2+….+ΣΒν)] 6.Τα Μόρια Έτους (ΜΕ) προκύπτουν από τον τύπο: ΜΕ=ΜΑΕ* 0,5+ΜΣΕ*0,3+ΒΣΑ*0,15+ΒΔ* 0,05, όπου ΒΣΑ: Βαθμός Στρατιωτικής Αγωγής και ΒΔ: Βαθμός Διαγωγής. 7.Η αρχαιότητα έτους για τους Ευέλπιδες, πλην Ι Τάξης, καθορίζεται από τα ΜΕ. 8.Για την Ι τάξη, η σειρά επιτυχίας που κατατάσσονται στη ΣΣΕ είναι και η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Ακολουθούν οι Ελληνοκύπριοι και στη συνέχεια οι αλλοδαποί Ευέλπιδες κατά αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με την επίσημη ονομασία της χώρας τους σε λατινικούς χαρακτήρες. 9.Αρχηγός Ι Τάξης ονομάζεται όποιος επιτυγχάνει την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις υπόλοιπες τάξεις, αρχηγός ονομάζεται ο Εύελπις που συγκεντρώνει τα περισσότερα Μόρια Έτους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. 10.Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι Ευέλπιδες έχουν τα ίδια ακριβώς ΜΕ τότε η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας καθορίζεται: 1)Για την Ι τάξη, από το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου. 2)Για τις υπόλοιπες τάξεις, από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων πυρήνα. 11.Η τελική σειρά αποφοίτησης καθορίζει την αρχαιότητα των νέων Ανθυπολοχαγών και υπολογίζεται από το άθροισμα των ΜΕ των τεσσάρων (4) ετών, επί τον αντίστοιχο συντελεστή του κάθε έτους, ως εξής: Για την Ι Τάξη συντελεστής 1, για την ΙΙ Τάξη συντελεστής 2, για την ΙΙΙ τάξη συντελεστής 3 και για την ΙV τάξη συντελεστής 4. 12.Σε περίπτωση επανεξέτασης μαθήματος/ων: 1)Για τον υπολογισμό των ΜΕ (για τη σειρά αρχαιότητας) λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του μαθήματος/ων προ της επανεξέτασης. 2)Για το βαθμό του πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του μαθήματος/ων της επανεξέτασης. 13.Κατά τον υπολογισμό των ΜΕ δεν γίνονται στρογγυλοποιήσεις. Η κοινοποίηση των ΜΕ θα γίνεται με στρογγυλοποίηση στο 4ο δεκαδικό ψηφίο. Άρθρο 51 Πτυχίο (Δίπλωμα) - Παράρτημα Διπλώματος - Πιστοποιητικό Σπουδών 1.Στους αποφοιτούντες από τη ΣΣΕ απονέμεται πτυχίο (δίπλωμα) στο οποίο φαίνεται ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης του αποφοίτου. Υπόδειγμα πτυχίου φαίνεται στο Παράρτημα «Γ» του παρόντος Οργανισμού. 2.Ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης γίνεται, λαμβανομένου υπόψη του Βαθμού Πτυχίου (ΒΠ), ως εξής: 1)«ΑΠΟΤΥΧΩΝ» για ΒΠ 0 - 49,99. 2)«ΜΕΤΡΙΩΣ» για ΒΠ 50 - 59,99. 3)«ΚΑΛΩΣ» για ΒΠ 60 - 74,99. 4)«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» για ΒΠ 75 - 94,99. 5)«ΑΡΙΣΤΑ» για ΒΠ 95 και άνω. 3.Το πτυχίο υπογράφεται από το Διοικητή της ΣΣΕ. 4.Στους ήδη αποφοιτήσαντες από τη ΣΣΕ, χορηγείται επιπλέον μετά από αίτησή τους Πιστοποιητικό Σπουδών και Παράρτημα Διπλώματος. Υποδείγματα φαίνονται στα Παραρτήματα «Δ» και «Ε» του παρόντος Οργανισμού αντίστοιχα. 5.Το Παράρτημα Διπλώματος, χορηγείται σε εφαρμογή του ν.3374/2005, επισυνάπτεται του Πτυχίου αλλά δεν το υποκαθιστά. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, τις οποίες ολοκλήρωσε επιτυχώς ο κάτοχος του διπλώματος. Χορηγείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 6.Το Πιστοποιητικό Σπουδών χορηγείται μετά από αίτηση του αποφοιτήσαντος, περιλαμβάνει την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων και έχει αναγωγή του ΒΠ στην 10βαθμια και 20βαθμια κλίμακα. Δεν έχει αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. 7.Το Παράρτημα Διπλώματος και το Πιστοποιητικό Σπουδών πληρούν τις προϋποθέσεις γνησιότητας του τίτλου σπουδών και φέρουν τις υπογραφές του Κοσμήτορα, του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και του Διοικητή. 8.Η ημερομηνία έκδοσης τους δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του πτυχίου, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. 9.Η ΣΣΕ χορηγεί στους αποφοίτους βεβαίωση θεωρητικής επάρκειας επαγγελματικών μαθημάτων. Άρθρο 52 Αποφοίτηση - Διαδικασία Κατανομής σε Όπλα και Σώματα - Ορκωμοσία Ανθυπολοχαγών 1.Η αποφοίτηση των Ευελπίδων ΙV Τάξης γίνεται ως εξής: 1)Μετά τις τελευταίες εξετάσεις των Ευελπίδων καταρτίζεται, με βάση τα αποτελέσματα όλων των τάξεων, πίνακας με τη γενική σειρά επιτυχίας, που αποτελεί και την οριστική σειρά αρχαιότητας και καλείται Πίνακας Σειράς Αρχαιότητας - Αποφοίτησης, ο οποίος υπογράφεται από το Διοικητή της ΣΣΕ και κυρώνεται από τον Επιτελάρχη ΓΕΣ. 2)Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται με κριτήριο τα συνολικά μόρια αρχαιότητας - αποφοίτησης κατά φθίνουσα ταξινόμηση. 3)Στη συνέχεια στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της κατανομής στα Όπλα - Σώματα, η οποία γίνεται μετά την επιτυχία τους στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ΙVου έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο και ονομάζεται Πίνακας Σειράς Αρχαιότητας και Κατανομής στα Όπλα και Σώματα. 2.Ο Πίνακας Σειράς Αρχαιότητας και Κατανομής στα Όπλα και Σώματα Ανθυπολοχαγών (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος Οργανισμού), υποβάλλεται στο ΓΕΣ για κύρωση και έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που εντάσσει στον ΣΞ τους αποφοιτούντες Ευέλπιδες. 3.Οι επιτυχόντες, κατά τις εξετάσεις του τελευταίου έτους, Ευέλπιδες αφού δώσουν το στρατιωτικό όρκο, ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού π.δ. 4.Οι αποφοιτούντες Ευέλπιδες κατατάσσονται στο ΣΞ με σειρά αρχαιότητας στα Όπλα και Σώματα σύμφωνα με την υφιστάμενη περί Αξιωματικών νομοθεσία. 5.Οι Ευέλπιδες ΙV Τάξης που θα κριθούν ως επανεξεταστέοι, δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα σειράς αρχαιότητας και κατανομής στα Όπλα - Σώματα Ανθυπολοχαγών. Εφόσον μετά από επανεξέταση κριθούν: 1)Επιτυχόντες, κατατάσσονται σε νέο πίνακα σειράς αρχαιότητας ο οποίος ακολουθεί τον αρχικό πίνακα αρχαιότητας της Τάξης τους. Η μεταξύ τους αρχαιότητα εξάγεται με βάση τα συνολικά τους μόρια από τα τέσσερα έτη πριν την επανεξέταση και κατανέμονται στο Όπλο ή Σώμα τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί. 2)Αποτυχόντες, επαναλαμβάνουν την τάξη για ένα και μόνο έτος, όπως καθορίζεται στον παρόντα Οργανισμό. 6.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος λογίζεται ο Εύελπις που έχει υψηλότερο γενικό μέσο όρο μαθημάτων Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, αρχαιότερος λογίζεται ο Εύελπις που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία κατά σειρά στα μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, στα στρατιωτικά προσόντα και στο μάθημα της φυσικής αγωγής. 7.Αν κατόπιν των παραπάνω, προκύψει ισοβαθμία, η αρχαιότητα καθορίζεται με κλήρωση. 8.Το ΓΕΣ ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ΙVου έτους αποστέλλει τον Πίνακα αριθμητικής κατανομής των Ευελπίδων ανά Όπλο και Σώμα. 9.Δύο (2) εβδομάδες τουλάχιστον πριν την ορκωμοσία των αποφοιτούντων Ευελπίδων η ΣΣΕ προβαίνει στην κατανομή των αποφοιτούντων στα Όπλα και Σώματα, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος Οργανισμού. 10.Οι αποφοιτήσαντες Ευέλπιδες της ΙV Τάξης, ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του ΥΕΘΑ, μετά την κύρωση των πινάκων αρχαιότητας - κατανομής στα Όπλα - Σώματα και εγγράφονται στην αντίστοιχη επετηρίδα του ΓΕΣ. 11.Άρνηση Έλληνα Εύελπι να ορκιστεί συνεπάγεται τη μη ονομασία του σε Ανθυπολοχαγό. 12.Οι νέοι Ανθυπολοχαγοί, αφού συνταχθεί το πρακτικό ορκωμοσίας που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 3 του ΣΚ 20-1 (π.δ. 130/1984, ΦΕΚ Α΄ 42), δίνουν τον στρατιωτικό όρκο σε επίσημη τελετή που λαμβάνει χώρα στη ΣΣΕ σε ημέρα που ορίζεται από το ΓΕΣ κατόπιν πρότασης της ΣΣΕ. 13.Αφού ορκισθούν στη συνέχεια φοιτούν στις οικείες Σχολές εφαρμογής Όπλου ή Σώματος, που έχουν κατανεμηθεί. Άρθρο 53 Διακοπή - Σύντμηση Εκπαίδευσης - Συνέπειες 1.Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης, μπορεί, να διακόπτεται ή και να συντομεύεται η εκπαίδευση των Ευελπίδων μετά από ενεργοποίηση σχετικού μέτρου του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού (ΕΘΣΥΣΥ). Στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες Ευέλπιδες κατατάσσονται στο ΣΞ, ως εξής: 1)ΙV τάξη. (1) Κατατάσσονται, οριστικά, στον ΣΞ, ως Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί στο Όπλο ή Σώμα, στο οποίο έχουν κατανεμηθεί τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στο παράρτημα ΣΤ του παρόντος Οργανισμού. Ως σειρά αρχαιότητας, για την ως άνω κατανομή, λαμβάνεται η σειρά επιτυχίας αυτών στο τέλος της ΙΙΙ Τάξης ή τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου της ΙV Τάξης, αντίστοιχα. Οι νέοι Ανθυπολοχαγοί τάσσονται στη συνέχεια των κανονικά εξελθόντων της ΣΣΕ κατά την προηγούμενη αποφοίτηση. Για την υλοποίηση των ως άνω, προκαλείται άμεσα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Προεδρικό Διάταγμα ονομασίας και κατάταξής τους, οι δε ονομαζόμενοι δίνουν αμελλητί το στρατιωτικό όρκο. (2) Τοποθετούνται και διακινούνται σε Μονάδες και Υπηρεσίες του ΣΞ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2)ΙΙΙ Τάξη. (1) Κατατάσσονται προσωρινά στο Πεζικό, με το βαθμό του Ανθυπασπιστή τασσόμενοι στην αρχή της επετηρίδας όλων των ομοιοβάθμων τους που απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους Ανθυπασπιστές προέλευσης Ανωτέρας Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). (2) Ως σειρά αρχαιότητας, για την κατάταξή τους, λαμβάνεται η σειρά επιτυχίας αυτών στο τέλος της ΙΙ Τάξης. (3) Τοποθετούνται και διακινούνται σε Μονάδες και Υπηρεσίες του ΣΞ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3)ΙΙ Τάξη. (1) Κατατάσσονται, προσωρινά, στο Πεζικό, με το βαθμό του Αρχιλοχία τασσόμενοι στην αρχή της επετηρίδας όλων των ομοιοβάθμων τους που απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ. (2) Ως σειρά αρχαιότητας, για την κατάταξή τους, λαμβάνεται η σειρά επιτυχίας αυτών στο τέλος της Ι Τάξης. (3) Τοποθετούνται και διακινούνται σε Μονάδες και Υπηρεσίες του ΣΞ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4)Ι Τάξη. (1) Κατατάσσονται, προσωρινά στο στράτευμα και στο Πεζικό, στις Μονάδες αναπλήρωσης Απωλειών με τον βαθμό του Επιλοχία εάν έχουν υποστεί τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου ή με τον βαθμό του Λοχία εάν δεν έχουν υποστεί τις εξετάσεις αυτές, τασσόμενοι στην αρχή της επετηρίδας όλων των ομοιοβάθμων τους που απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ. (2) Στην περίπτωση που δεν έχουν ορκιστεί ως Ευέλπιδες, αποφασίζεται από το ΓΕΣ ο περαιτέρω χειρισμός τους. (3) Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) πριν την ορκωμοσία τους κατατάσσονται με το βαθμό του Λοχία ενώ μετά ως Επιλοχίες Πεζικού. 2.Όταν αποφασισθεί η επαναλειτουργία της ΣΣΕ, οι Ευέλπιδες Ι και ΙΙ Τάξης συνεχίζουν, κανονικά, τη φοίτησή τους στη ΣΣΕ. Για τους Ευέλπιδες ΙΙΙ Τάξης, αποφασίζει ο ΥΕΘΑ, εντός τριμήνου, αν θα επανέλθουν στη ΣΣΕ για να συνεχίσουν και να περατώσουν την εκπαίδευσή τους ή αν θα καταταγούν οριστικά στα αντίστοιχα Όπλα και Σώματα. 3.Οι Ευέλπιδες της ΙΙΙ Τάξης, επανερχόμενοι, διατηρούν τη μεταξύ τους αρχαιότητα, πλην εκείνων που προήχθησαν επί ανδραγαθία, οι οποίοι διατηρούν την αρχαιότητα, που απέκτησαν από αυτή την προαγωγή. Εφόσον αποφασισθεί να μη συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη ΣΣΕ, η κατάταξή τους στον ΣΞ θεωρείται οριστική, και, εντός του έτους, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού. 4.Όσοι, κατά την υπηρεσία τους στην επιστράτευση ή στην εμπόλεμη κατάσταση, κατέστησαν ανίκανοι και δεν μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη ΣΣΕ, διατηρούν, οριστικά την αρχαιότητα, που απέκτησαν κατά την προσωρινή κατάταξή τους στον ΣΞ. 5.Στην περίπτωση της διακοπής της λειτουργίας της ΣΣΕ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για τους αλλοδαπούς Ευέλπιδες και τους Προπαιδευόμενους αναστέλλεται η φοίτησή τους στη ΣΣΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διακρατικές συμφωνίες και τις κείμενες διατάξεις. 6.Κατά τη διακοπή της εκπαίδευσης, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, το Διδακτικό και Πολιτικό Προσωπικό της ΣΣΕ, που δεν εμπλέκεται επιστρατευτικά σε Μονάδες, διατίθεται με διαταγή του ΥΕΘΑ για εκτέλεση αναλόγου έργου στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αυτό που επιτελεί στη ΣΣΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΣΕ Άρθρο 54 Διασφάλιση της Ποιότητας στη ΣΣΕ Αξιολόγηση του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Έργου 1.Η ΣΣΕ υπόκειται σε αξιολόγηση όπως τα Πανεπιστήμια, όπως ορίζει ο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233). Με π.δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες. 2.Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο της ΣΣΕ υπόκειται σε διαρκή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή στο πλαίσιο της αποστολής της. 3.Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ της ΣΣΕ η οποία λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) - αφού η Σχολή είναι μονοτμηματική - και ορίζεται η σύνθεσή της της οποίας η σύνθεση ορίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 4.Η αξιολόγηση γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων εγκεκριμένων από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνουν ερωτήματα σχετικά με την διδασκαλία, καθώς και τα μέσα, βοηθήματα, συνθήκες, υπηρεσίες και διαδικασίες παροχής του εκπαιδευτικού έργου. Για την αξιολόγηση του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου και τις συνθήκες παροχής του εκφέρουν γνώμη και οι Ευέλπιδες. 5.Τα στοιχεία της αξιολόγησης επεξεργάζονται τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Κοσμητεία και η Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 6.Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, μαζί με εισηγήσεις για αλλαγές σε εκπαιδευτικά μέσα, προγράμματα και διαδικασίες, παρουσιάζονται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης, ανανέωσης θητείας καθώς και κρίσης εξέλιξης ή μονιμοποίησης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 7.Τα στοιχεία της αξιολόγησης είναι διαβαθμισμένα. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχουν τα διοικητικά όργανα της ΣΣΕ ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και το αξιολογούμενο διδακτικό προσωπικό, σε ότι το αφορά προσωπικά. Άρθρο 55 Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης Για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τη ΣΣΕ, τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της ΣΣΕ και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές, χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189). Άρθρο 56 Πιστωτικές μονάδες 1.Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη ΣΣΕ, οι Ευέλπιδες συγκεντρώνουν πιστωτικές μονάδες, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189). 2.Το σύστημα πιστωτικών μονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΣΣΕ, στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, που πρέπει να ολοκληρώσει ο Εύελπις προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος σπουδών, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. 3.Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό και την έγκριση του συστήματος πιστωτικών μονάδων της ΣΣΕ είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ. 4.Ως ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων, ορίζονται οι διακόσιες σαράντα (240), που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) έτη σπουδών, εκ των οποίων εκατόν ογδόντα (180) αφορούν κατ΄ ελάχιστο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 5.Η πιστωτική μονάδα εκφράζει τον φόρτο εργασίας, διάρκειας 25 έως 30 ωρών, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του Προγράμματος Σπουδών από κάθε Εύελπι. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης της ΣΣΕ, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, τα εργαστήρια, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η προετοιμασία και πρακτική εξάσκηση στο επιχειρησιακό περιβάλλον. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΡΕΥΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Άρθρο 57 Αρχές Έρευνας 1.Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, παράγει επιστημονική γνώση και συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης στη ΣΣΕ εκπαίδευσης και την υποστήριξη του ΣΞ. 2.Κάθε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της ΣΣΕ είναι ελεύθερο να διεξάγει έρευνα ατομικά ή μέσω ερευνητικών προγραμμάτων των ΑΣΕΙ ή άλλων φορέων. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 27 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Τα μέλη ΣΔΠ της ΣΣΕ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών επιτρέπεται να διεξάγουν έρευνα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων της ΣΣΕ. 3.Κάθε ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ και ΣΔΠ διεξάγεται εν γνώσει του Τομέα, της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ) και κατόπιν έγκρισης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ. 4.Οι ερευνητικοί πόροι της ΣΣΕ προέρχονται από: 1)Την κρατική επιχορήγηση της ΣΣΕ ανά οικονομικό έτος από το ΥΠΕΘΑ (εσωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα). 2)Εξωτερική χρηματοδότηση από άλλους εθνικούς, κοινοτικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή και φυσικά πρόσωπα που χρηματοδοτούν ερευνητικές ομάδες ή/και μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ για την παραγωγή συγκεκριμένων ερευνητικών έργων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (εξωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα). 5.Με τον όρο εξωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα ή απλά «χρηματοδοτούμενη έρευνα», νοείται η επιχορηγούμενη έρευνα η οποία ανατίθεται και χρηματοδοτείται από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κ.λπ., που προκηρύσσουν ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και της οποίας τα αποτελέσματα είναι ιδιοκτησία της ΣΣΕ και του ΣΞ. 6.Τα έργα της χρηματοδοτουμένης έρευνας υλοποιούνται βάσει συμφωνίας μεταξύ ΣΣΕ και χρηματοδότη, η οποία περιέχει υποχρεωτικά το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του και προϋπολογισμό δαπανών και ονομάζεται «Ερευνητικό Πρόγραμμα». Ο υπόλογος εκ μέρους της ΣΣΕ για την εκτέλεση του έργου ονομάζεται «Επιστημονικός Υπεύθυνος». 7.Η ευθύνη της συλλογικής λειτουργίας και της τήρησης της σχετικής δεοντολογίας μεταξύ των μελών ανήκει στον υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας. Ο σεβασμός της ατομικής συμβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση των βασικών κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης είναι υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων. 8.Όσοι διεξάγουν έρευνα στη ΣΣΕ οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας, καθώς και τους αναγνωρισμένους στις επιστημονικές περιοχές επαγγελματικούς ή δεοντολογικούς κανόνες και επιπλέον τους ειδικούς κανόνες που ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ. 9.Όσοι διεξάγουν έρευνα στη ΣΣΕ οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας, τον Κανονισμό του Εργαστηρίου του οποίου τα μέσα χρησιμοποιούνται και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων στα προγράμματα, από ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. 10.Η χρήση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, καθώς επίσης και η αξιοποίηση προσωπικού της ΣΣΕ, για τη διεξαγωγή έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων γίνεται κατόπιν έγκρισης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ή λειτουργίες της ΣΣΕ, καθώς και ότι τα ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο πλαίσιο των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Οργανισμού. 11.Όσοι διεξάγουν έρευνα στη ΣΣΕ κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, να φροντίζουν ώστε η έρευνά τους να εκτελείται με εχεμύθεια και με τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ερευνητή και της ΣΣΕ. 12.Μέλη ΔΕΠ, καθώς και ΣΔΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν να διεξάγουν και διαβαθμισμένη έρευνα, η οποία θα πραγματοποιείται με όρους τους οποίους θέτει ιεραρχικά ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος εθνικός φορέας. 13.Κάθε μη διαβαθμισμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ υπό αυτή τους την ιδιότητα, διεξάγεται με γνώση του Τομέα και έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ, η δε δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τη διεύθυνση της ΣΣΕ. 14.Δεν επιτρέπεται η άμεση ή η έμμεση διαφημιστική χρήση του ονόματος και του εμβλήματος της ΣΣΕ από φορείς που έχουν χρηματοδοτήσει και αναθέσει ερευνητικά προγράμματα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΣΣΕ. Άρθρο 58 Οργάνωση Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.Η διεξαγωγή έρευνας στη ΣΣΕ διέπεται από τον ν.3187/2003 (Α΄ 233), το άρθρο 22 του ν.2913/2001 (Α΄102) και τον παρόντα οργανισμό. 2.Η πρόταση για έγκριση ερευνητικού προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί στη ΣΣΕ ή στο οποίο μετέχει η ΣΣΕ, γίνεται με την υποβολή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου προγράμματος και σχετικής γνώμης της Επιτροπής Ερευνών. Η πρόταση ερευνητικού προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Το σκοπό και τη σημασία του ερευνητικού προγράμματος. 2)Τον φορέα χρηματοδότησης και την αιτία ανάληψης του ερευνητικού προγράμματος. 3)Το πρόγραμμα της έρευνας. 4)Το απαιτούμενο προσωπικό. 5)Τα απαιτούμενα αναλώσιμα. 6)Τα απαιτούμενα ερευνητικά μέσα (εάν υπάρχουν ή εάν θα αγορασθούν από τους πόρους του προγράμματος). 7)Το βαθμό απασχόλησης του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων της ΣΣΕ. 8)Τον βαθμό απασχόλησης του υπευθύνου στο ερευνητικό πρόγραμμα. 9)Τους χρήστες των αποτελεσμάτων ή των συμπερασμάτων της έρευνας. 10)Την οικονομική ανάλυση (προϋπολογισμό) του ερευνητικού προγράμματος. 3.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, κατά την έγκριση προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων, κρίνει: 1)Την ουσία του ερευνητικού προγράμματος. 2)Τη συμβατότητα του ερευνητικού προγράμματος με τις αρχές έρευνας της ΣΣΕ. 3)Τη συμβατότητα του ερευνητικού προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα της ΣΣΕ. 4)Το βαθμό απασχόλησης των ερευνητών σε σχέση με τα άλλα καθήκοντα τους προς την ΣΣΕ, ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά. 5)Τη δυνατότητα εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος στη ΣΣΕ (προσωπικό, μέσα, εγκαταστάσεις). 4.Η οριστική εγκριτική απόφαση για το ερευνητικό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του ΓΕΣ, κατόπιν εισήγησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Τόσο το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή Ερευνών μπορούν να ζητούν την παροχή διευκρινίσεων ως προς το ερευνητικό πρόγραμμα πριν διαμορφώσουν την τελική τους θέση. 5.Η Επιτροπή Ερευνών είναι το όργανο το οποίο διαχειρίζεται την ερευνητική δραστηριότητα στη ΣΣΕ. Η Επιτροπή Ερευνών διεκπεραιώνει όλα τα οικονομικά θέματα που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 27 του ν. 3187/2003. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελεί τον ενδιάμεσο στην επικοινωνία των μελών ΔΕΠ που εκτελούν χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα με τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Επιτροπή Ερευνών διασφαλίζει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού. 6.Η Επιτροπή Ερευνών είναι πενταμελής. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και από Αξιωματικούς ήτοι, από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα ως Πρόεδρο, τρία (3) μέλη ΔΕΠ και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Επικοινωνιών - Έρευνας και Πληροφορικής της ΣΣΕ. Ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για δύο (2) έτη, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Έρευνας παραιτηθεί ή εκλείψει, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει νέο μέλος, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. 7.Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της Σχολής και σύμφωνα με το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3187/2003. Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση της σύνταξης ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού και της συγκέντρωσης και ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων για την επιστημονική και οικονομική πρόοδο κάθε χρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού. 8.Κάθε μέλος ΔΕΠ έχει τη δυνατότητα να συντάξει προτάσεις ερευνητικού έργου για χρηματοδότηση. Στη συνέχεια υποβάλλει την πρόταση προς έλεγχο οικονομικής βιωσιμότητας στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία διασφαλίζει παράλληλα πως η Σχολή μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ενδεχόμενη έγκριση της ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση. 9.Την υποβολή της πρότασης ερευνητικού έργου προς τον φορέα χρηματοδότησης υπογράφουν ο Κοσμήτορας, ως αρμόδιος για την έρευνα στη Σχολής και ο Διοικητής, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Σχολής, ύστερα από τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και την έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 10.Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στην περίπτωση που απαιτείται υπογραφή σύμβασης με το χρηματοδότη, αυτή υπογράφεται από τον Κοσμήτορα και τον Διοικητή της Σχολής. Ο Κοσμήτορας και ο Διοικητής υπογράφουν από κοινού και συμβάσεις συμμετοχής της Σχολής σε πολυμερή σχήματα που υποβάλλουν προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων. 11.Η Επιτροπή Ερευνών και η υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού παρακολουθούν την διαχειριστική και οικονομική εξέλιξη του έργου και φροντίζουν σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει η σύμβαση. 12.Οι δαπάνες του έργου ακολουθούν τους λογιστικούς κανόνες του Ειδικού Λογαριασμού (έγκριση, εκτέλεση, καταχώριση). Άρθρο 59 Οργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 1.Η ΣΣΕ για την εκπλήρωση του Σκοπού λειτουργίας της και της Αποστολής της, μπορεί να οργανώνει και να διεξάγει ειδικά Προγράμματα Επιμόρφωσης προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και έγκρισης του ΓΕΣ. 2.Η οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, το περιεχόμενο σπουδών και η διάρκειά τους, οι προϋποθέσεις φοίτησης σε αυτά, ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών, ο τύπος των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους αποφοίτους των προγραμμάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ, οι οποίες κυρώνονται από τον Αρχηγό του ΓΕΣ. 3.Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, δεν αποτελούν τίτλους σπουδών. Άρθρο 60 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 1.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της ΣΣΕ και θετική γνώμη του ΣΑΑΣΕ, μπορεί να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται ΠΜΣ σε θέματα Στρατιωτικής Επιστήμης και σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Άμυνας της χώρας. 2.Τα ΠΜΣ της προηγούμενης παραγράφου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης οργανώνονται είτε αυτοδύναμα από τη ΣΣΕ, είτε σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια. 3.Στη ΣΣΕ δύναται να λειτουργούν ΠΜΣ, που οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε θέματα ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 4.Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ΣΣΕ και των άλλων ΑΣΕΙ, καθώς και άλλων Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 5.Λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής για κάθε ΠΜΣ αναφέρονται στον Κανονισμό ΠΜΣ της ΣΣΕ και στην εκάστοτε προκήρυξη. 6.Για τα κριτήρια επιλογής στο ΠΜΣ, ορίζονται Συντελεστές Βαρύτητας από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων του ΠΜΣ προς την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. 7.Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας και επιλέγονται μέχρι του αριθμού που καθορίζεται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα. 8.Η διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 9.Η παρακολούθηση των διαλέξεων και κάθε είδους ασκήσεων φροντιστηριακών ή και εργαστηριακών είναι υποχρεωτική σε ποσοστό που καθορίζεται από τη σύσταση του ΠΜΣ. 10.Το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του ΠΜΣ, ανατίθεται σε γραμματεία όπως αυτή ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα του ΠΜΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Άρθρο 61 Εισαγωγή Ευελπίδων - Προκαταρκτικές Εξετάσεις 1.Η εισαγωγή στη ΣΣΕ γίνεται μέσω των εξετάσεων που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την κείμενη νομοθεσία. 2.Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην ΣΣΕ καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 1351/1983 μετά από εισήγηση του ΑΣΣ και πρόταση του ΣΑΑΣΕ. 3.Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων στη ΣΣΕ είναι οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να φοιτήσουν επιτυχώς στη ΣΣΕ και να ασκήσουν το επάγγελμα του στρατιωτικού ως μόνιμα στελέχη, σύμφωνα με το πρότυπο του Αξιωματικού του ΣΞ. 4.Οι ΠΚΕ συμπεριλαμβάνουν την Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλόλητας (Ψυχοτεχνική Δοκιμασία), την Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) και την Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία). Οι αποτυχόντες των ΠΚΕ αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής για την κατάρτιση του τελικού πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων) που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του παρόντος. 5.Οι ΠΚΕ αφορούν τόσο τους αποκλειστικούς υποψήφιους της ΣΣΕ όσο και τους κοινούς υποψήφιους των άλλων ΑΣΕΙ που δηλώνουν συμμετοχή και στη ΣΣΕ. Οι ΠΚΕ προγραμματίζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται με μέριμνα του Τμήματος Εισαγωγικών Εξετάσεων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Οργανισμό. 6.Στις ΠΚΕ συμμετέχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν τα προσόντα και έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τα άρθρα 63 και 64 του παρόντος Οργανισμού. 7.Οι ΠΚΕ διεξάγονται βάσει αναλυτικού ημερολογιακού προγράμματος που εκπονείται με μέριμνα του Τμήματος Εισαγωγικών Εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει διαχωρισμό των υποψηφίων σε ομάδες, ημερομηνίες και τόπους διεξαγωγής των ΠΚΕ για τον καθένα. 8.Οι ΠΚΕ διεξάγονται κατά σειρά, δηλαδή, Ψυχοτεχνική Δοκιμασία, Υγειονομική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι κρίνονται ως κατάλληλοι ή ακατάλληλοι. Οι κριθέντες ως ακατάλληλοι αποκλείονται της συμμετοχής στην επόμενη εξέταση ή δοκιμασία. Κατά τον ίδιο τρόπο αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν για να υποβληθούν σε κάποια από τις δοκιμασίες - εξετάσεις ή τις διακόπτουν για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις ΠΚΕ για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση του Τμήματος Εισαγωγικών Εξετάσεων, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Ως λόγοι ανωτέρας βίας νοούνται η ασθένεια/τραυματισμός του υποψήφιου, ο θάνατος μέλους οικογένειας και η αδυναμία μετακίνησης λόγω θεομηνίας και πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως με ευθύνη του υποψήφιου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών αυτών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται. 9.Οι αποφάσεις των Επιτροπών ΠΚΕ είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους, τηρουμένων των διατάξεων - περιορισμών που θέτει ο ν. 2472/1997 (Περί προσωπικών δεδομένων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα (ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109Α’/2001). Επανάληψη ή επανεξέταση των δοκιμασιών - εξετάσεων για όσους κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κρίνονται ακατάλληλοι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εκτός ομάδας υποψηφίων ατομική εξέταση. 10.Η ψυχοτεχνική και η αθλητική δοκιμασία διενεργούνται από επιτροπές, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 66 και 68 του παρόντος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται στο άρθρο 65 του παρόντος. 11.Η υγειονομική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος. 12.Μετά την ολοκλήρωση των ΠΚΕ, το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο ΓΕΕΘΑ για την έκδοση του τελικού πίνακα επιτυχόντων για κατάταξη. Άρθρο 62 Προκήρυξη Προκαταρκτικών Εξετάσεων 1.Κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προκηρύσσεται διαγωνισμός επιλογής σπουδαστών στα ΑΣΕΙ. Αντίτυπα της προκήρυξης αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στις Στρατιωτικές Διοικήσεις και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητα των όρων του διαγωνισμού επιλογής. 2.Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναγράφονται και τα ακόλουθα: 1)Ο αριθμός των Ευελπίδων κατά κατεύθυνση (Όπλων και Σωμάτων) που θα εισαχθούν στη ΣΣΕ, ανάλογα με τις ανάγκες του ΣΞ. 2)Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό, μαζί με τα υποδείγματα των δικαιολογητικών. 3)Η προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών. 4)Ο τόπος και η ημερομηνία έναρξης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων. 5)Οι ισχύουσες διατάξεις με βάση τις οποίες γίνεται η Υγειονομική Εξέταση των Υποψηφίων, η ελάχιστη επιτρεπόμενη οπτική και ακουστική οξύτητα καθώς και τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από άποψη υγείας. 6)Τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας, ο τρόπος δοκιμασίας τους και τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια επίδοσης σ’ αυτά. 7)Οι οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ενήλικοι ή εάν είναι ανήλικοι αυτοί που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία εάν εισαχθούν στη ΣΣΕ και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση αυτών. 8)Η υποχρέωση εκπαίδευσης των Ευελπίδων με οποιοδήποτε μέσο εκπαίδευσης την οποία η Υπηρεσία θα έκρινε αναγκαία. 9)Η υποχρέωση του υποψηφίου να φέρει μαζί του το δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας. 10)Η αναλαμβανόμενη από τους κατατασσόμενους υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. 11)Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Άρθρο 63 Προσόντα και Κωλύματα Υποψηφίων Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι θα πρέπει ναι διαθέτουν τα εξής προσόντα: 1.Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν όταν εισαχθούν, σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 2.Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για την κρίση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού γενικά (π.δ. 11/2014, ΦΕΚ Α’ 17). 3.Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. 4.Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους. 5.Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». 6.Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 μέχρι 211, 216 μέχρι 218, 222, 224, 229, 235, 236, 336 μέχρι 351, 363, 372 μέχρι 378, 385 μέχρι 389 του Ποινικού Κώδικα ή για έγκλημα λιποταξίας ή ανυποταξίας, ούτε να διώκονται για κάποιο από αυτά. 7.Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 8.Να μην έχουν αποβληθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή για λόγους στρατιωτικής ανεπάρκειας. 9.Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων. Άρθρο 64 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 1.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες υποβολής τους καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη. 2.Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών γίνεται από τριμελή επιτροπή από Αξιωματικούς, η οποία συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητού της ΣΣΕ και εκτελεί στον καθοριζόμενο σ’ αυτή χρόνο, τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Μετά τον έλεγχο, αυτή καταρτίζει και αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ, κατάλογο των ονομάτων των υποψηφίων στα δικαιολογητικά των οποίων διαπίστωσε ελλείψεις ή παρατυπίες και καλεί αυτούς να τα συμπληρώσουν και να τα επανυποβάλουν στη ΣΣΕ, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. 3.Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται, η επιτροπή, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει: 1)Ονομαστικό πίνακα των δεκτών υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά. 2)Ονομαστικό πίνακα των απορριπτέων υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν αντικανονικά και κρίθηκαν αυτοί ως οριστικά αποκλειόμενοι, με αναγραφή της αιτιολογίας αποκλεισμού. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ και υποβάλλεται για ενημέρωση στο ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ. 4.Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999). Οι μη εισαχθέντες υποψήφιοι/ες μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη εντός δύο (2) μηνών από της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων. Μετά το δίμηνο τα δικαιολογητικά καταστρέφονται από επιτροπή που συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. 5.Μετά την ανάρτηση του πρακτικού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ΣΣΕ προσκαλεί με ανακοίνωσή της τους υποψηφίους των οποίων τα - 74 δικαιολογητικά είναι κανονικά να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ. 6.Η επιτροπή ή εάν αδυνατεί αυτή, νέα επιτροπή αξιωματικών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΣΣΕ, ελέγχει και τα λοιπά δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εισαγόμενοι στη ΣΣΕ κατά την κατάταξή τους, και καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο κανονικότητας ή μη των δικαιολογητικών που υποβάλλει στον Διοικητή ΣΣΕ και στο ΓΕΣ, σε χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία τους. 7.Τα δικαιολογητικά των τελικά εισαγομένων στη ΣΣΕ μαζί με το πρακτικό καταλληλόλητας φυλάσσονται στο Αρχείο της ΣΣΕ για 20 έτη, δεν καταστρέφονται αλλά αποστέλλονται στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ως ιστορικό αρχείο. Άρθρο 65 Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων 1.Η ψυχοτεχνική δοκιμασία διεξάγεται από Εξεταστική Επιτροπή Προκαταρκτικών Εξετάσεων η οποία συγκροτείται με διαταγή του ΓΕΣ ως ακολούθως: 1)Συνταγματάρχης του ΓΕΣ, ως Πρόεδρος. 2)Αντισυνταγματάρχης, ως μέλος, του ΓΕΣ. 3)Ταγματάρχης, ως μέλος, του ΓΕΣ. 4)Υπολοχαγός, ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, από τους υπηρετούντες στη ΣΣΕ. 5)Με κατάλληλο Αξιωματικό ειδικευμένο σε θέματα επιλογής προσωπικού, ως και με κατάλληλο υγειονομικό Αξιωματικό ειδικότητας Ψυχιάτρου ή Αξιωματικό ειδικότητας ψυχολόγου που διατίθενται στη ΣΣΕ από το ΓΕΣ. 2.Η αθλητική δοκιμασία διεξάγεται από Εξεταστική Επιτροπή Προκαταρκτικών Εξετάσεων η οποία συγκροτείται με διαταγή του ΓΕΣ ως ακολούθως: 1)Συνταγματάρχης, του ΓΕΣ, ως Πρόεδρος. 2)Δύο Αντισυνταγματάρχες και δύο Ταγματάρχες, ως μέλη του ΓΕΣ. 3)Υπολοχαγός, ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, από τους υπηρετούντες στη ΣΣΕ. 4)Με δυο (2) μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της Φυσικής Αγωγής, χωρίς ψήφο, που υπηρετούν στη ΣΣΕ. 3.Για τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη των Επιτροπών, των παραγράφων 1 και 2, ορίζονται και αναπληρωτές, με την ίδια διαταγή. 4.Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι υπεύθυνος για την άψογη ενάσκηση των καθηκόντων της επιτροπής του. 5.Με μέριμνα του ΓΕΣ και για τη ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, τότε είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες από μία (1) επιτροπές. 6.Οι αρμοδιότητες της επιτροπής των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών είναι οι ακόλουθες: 1)Ελέγχει την παρουσία των υποψηφίων, σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε ομάδες και τον προγραμματισμό που έχει εκπονήσει το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 7 του παρόντος. 2)Ενημερώνει τους υποψηφίους και παρέχει οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμασιών. Κατανέμει τους υποψηφίους και χορηγεί το απαιτούμενο έντυπο υλικό. Διεξάγει τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με απόλυτη τάξη και προσοχή και ελέγχει με σχολαστικότητα τα αποτελέσματα των υποψήφιων. 3)Συντάσσει πρακτικά και πίνακες και κοινοποιεί αυτούς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 69 παράγραφος 4 του παρόντος. 4)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη διαταγή του ΓΕΣ με την οποία ορίζονται σε κάθε περίπτωση τα μέλη της. 7.Οι αρμοδιότητες της επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών είναι οι ακόλουθες: 1)Επιθεωρεί και ελέγχει την καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και ευκολιών του σταδίου (στίβος, σκάμματα, βαλβίδες και λοιπά μέσα). 2)Ελέγχει την παρουσία των υποψηφίων σύμφωνα με τους πίνακες καταλλήλων και τους διαχωρίζει σε ομάδες. 3)Καθορίζει τη σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους. 4)Ενημερώνει τους υποψηφίους και παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των αγωνισμάτων, την απαιτούμενη ελάχιστη για κάθε αγώνισμα επίδοση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων. 5)Διεξάγει τα αγωνίσματα με απόλυτη τάξη και προσοχή, ελέγχοντας σχολαστικά σε κάθε αγώνισμα την ταυτότητα των μετεχόντων. 6)Τηρεί για κάθε εξεταζόμενο την επίδοση που επιτυγχάνει σε κάθε αγώνισμα. 7)Με βάση τις επιδόσεις των εξεταζόμενων, συντάσσει πρακτικά και πίνακες και κοινοποιεί αυτούς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 69 παράγραφος 4 του παρόντος. 8)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη διαταγή του ΓΕΣ με την οποία ορίζονται σε κάθε περίπτωση τα μέλη της. 8.Η συγκρότηση της Υγειονομικής Επιτροπής, η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και γενικά κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί «Κρίσης Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». Άρθρο 66 Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες 1.Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καλούνται σε οριζόμενο τόπο και χρόνο να υποβληθούν στην ψυχοτεχνική δοκιμασία. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ. 2.Η ψυχοτεχνική δοκιμασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές των αρμοδίων Διευθύνσεων ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. «περί Ψυχοτεχνικής Επιλογής των υποψηφίων μαθητών των Παραγωγικών Σχολών του Ελληνικού Στρατού». Εφόσον διεξάγεται στην ψυχοτεχνική δοκιμασία και γραπτή εξέταση απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων που διαπιστώνει η επιτροπή ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και τον χαρακτηρισμό του ως αποτυχόντα. Τα ανωτέρω γνωρίζονται στους υποψηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας. 3.Υποψήφιος ο οποίος κρίθηκε αποτυχών ή υποψήφιος που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την Ψυχοτεχνική Δοκιμασία αποκλείεται από την εισαγωγή του στη ΣΣΕ πλην περιπτώσεων παραγράφου 8 του άρθρου 61. 4.Μετά το τέλος της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τους κριθέντες ως επιτυχόντες και τους κριθέντες ως αποτυχόντες. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της ή των επιτροπών και υποβάλλεται στη ΣΣΕ. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή τους από τον Διοικητή, υποβάλλονται στο ΓΕΣ και αναρτώνται με φροντίδα της ΣΣΕ στους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ. Ειδικότερα η επιτροπή συντάσσει ειδικό πρωτόκολλο για τον κάθε αποτυχόντα ξεχωριστά, αναγράφοντας τους λόγους αποτυχίας του. Το εν λόγω πρωτόκολλο είναι εμπιστευτικό - προσωπικό, φυλάσσεται στα αρχεία της ΣΣΕ για διάρκεια ενός (1) έτους και καταστρέφονται από επιτροπή, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό πρωτόκολλο. 5.Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου, κατόπιν αίτησής τους στη ΣΣΕ, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής στις διοικητικές αρχές. 6.Τα Έντυπα της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους υποψηφίους, καταστρέφονται από την Επιτροπή εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 4, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό πρωτόκολλο. Άρθρο 67 Υγειονομικές Εξετάσεις 1.Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 65 του παρόντος Οργανισμού. 2.Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την υγειονομική εξέταση θεωρείται αποτυχών. 3.Η ΑΣΥΕ μετά το πέρας της υγειονομικής εξέτασης συντάσσει πρακτικό γνωμάτευσης, το οποίο υποβάλλει στη ΣΣΕ. Το πρακτικό αυτό περιλαμβάνει: 1)Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι ή ακατάλληλοι, με διευκρίνιση για ποια Κατεύθυνση αυτοί κρίθηκαν κατάλληλοι ή ακατάλληλοι αντιστοίχως. 2)Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν ακατάλληλοι, κατά Κατεύθυνση μαζί με την αιτιολογία ακαταλληλότητας για καθένα από αυτούς. Ο πίνακας αυτός είναι εμπιστευτικός και δεν ανακοινώνεται. Αποκλειστικά και μόνον στον ίδιο τον κρινόμενο ως ακατάλληλο, ανακοινώνεται το αιτιολογικό της ακαταλληλότητας. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου, κατόπιν αίτησης τους στην ΑΣΥΕ, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών αποτελεσμάτων. 4.Το πρακτικό της παραγράφου θα αναρτάται με φροντίδα της ΣΣΕ στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ. 5.Η γνωμάτευση της ΑΣΥΕ δεν υπόκειται σε ένσταση. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής στις διοικητικές αρχές. 6.Υποψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι από την ΑΣΥΕ αποκλείονται από την εισαγωγή τους στη ΣΣΕ. Άρθρο 68 Αθλητικές Δοκιμασίες 1.Η ΣΣΕ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υγειονομικής εξέτασης καλεί με ανακοίνωσή της αυτούς που κρίθηκαν κατάλληλοι να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ. 2.Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται κατά την αθλητική δοκιμασία στα αθλήματα που καθορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής. 3.Υποψήφιος που δεν πέτυχε τα καθοριζόμενα όρια επίδοσης ή δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την αθλητική δοκιμασία θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την εισαγωγή του στη ΣΣΕ πλην περιπτώσεων παραγράφου 8 του άρθρου 61 του παρόντος Οργανισμού. 4.Μετά το τέλος της αθλητικής δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τους κριθέντες ως επιτυχόντες και τους κριθέντες ως αποτυχόντες. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της ή των επιτροπών και υποβάλλεται στη ΣΣΕ. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή του από τον Διοικητή, υποβάλλονται στο ΓΕΣ και αναρτώνται με φροντίδα της ΣΣΕ στους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του ΓΕΣ και της ΣΣΕ. 5.Οι αποφάσεις των Επιτροπών ΠΚΕ είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους, τηρουμένων των διατάξεων - περιορισμών που θέτει ο ν. 2472/1997 (Περί προσωπικών δεδομένων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα (ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109Α’/2001). Άρθρο 69 Επιτυχόντες - Κατάταξη 1.Μετά την έκδοση και ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών εξετάσεων συντάσσονται με μέριμνα της ΣΣΕ δύο τελικοί πίνακες, ανά ένας για κάθε Κατεύθυνση (Όπλων - Σωμάτων), στους οποίους αναγράφονται οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις εξετάσεις αυτές. Αντίγραφα των πινάκων αυτών υποβάλλονται ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου το τελευταίο να επιλέξει αυτούς που θα εισαχθούν τελικά κατά Κατεύθυνση (Όπλων - Σωμάτων) στη ΣΣΕ, σύμφωνα με το σύστημα επιλογής των Πανελληνίων Εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2.Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και των εξετάσεων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκδίδει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων της ΣΣΕ, ο οποίος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 3.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν της κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων, προσκαλεί τους επιτυχόντες να παρουσιασθούν, σε καθορισμένη ημερομηνία, για κατάταξη στη ΣΣΕ. 4.Η μη παρουσίαση επιτυχόντος προς κατάταξη στη ΣΣΕ εντός πέντε (5) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία κατάταξης, επιφέρει απώλεια δικαιώματος εγγραφής του στη ΣΣΕ. 5.Μετάταξη καταταγέντων Ευελπίδων από Όπλα σε Σώματα και αντίστροφα απαγορεύεται. 6.Εύελπις των Όπλων ο οποίος λαμβάνει μέρος σε Εισαγωγικές Εξετάσεις και επιτυγχάνει στα Σώματα ή το αντίστροφο, συνεχίζει τη φοίτησή του στη ΣΣΕ από το έτος στο οποίο βρίσκεται και δεν επαναλαμβάνει τη φοίτησή του από το πρώτο έτος. 7.Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στη ΣΣΕ ως Ευέλπιδες Ιης Τάξης, θεωρούνται στρατιωτικοί και δικαιούνται την ανάλογη υγειονομική περίθαλψη. 8.Οι Ευέλπιδες υποβάλλονται ετησίως σε πλήρη υγειονομική εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές του ΣΞ. Άρθρο 70 Ορκωμοσία Πρωτοετών 1.Οι Ευέλπιδες υπάγονται στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) από την είσοδό τους στη ΣΣΕ κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του ν.2287/1995 (ΦΕΚ Α΄ 20) και στον ΣΚ 20-1 (π.δ. 130/1984, ΦΕΚ Α΄ 42), όπως εκάστοτε ισχύει. 2.Μετά την ολοκλήρωση της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατατάξεώς τους, οι Έλληνες Ευέλπιδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δίνουν τον στρατιωτικό όρκο και οι αλλοδαποί την υπόσχεση που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, σε επίσημη τελετή που γίνεται στην ΣΣΕ, με την παρουσία επιτροπής που συγκροτείται με την ημερήσια διαταγή της ΣΣΕ. 3.Μετά την τελετή υπογράφεται από τον Διοικητή της ΣΣΕ το σχετικό πρακτικό ορκωμοσίας, το οποίο συντάσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3 του ΣΚ 20-1. 4.Οι Ευέλπιδες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ορκίζονται σε ειδική τελετή στις αρχές του επόμενου έτους από την κατάταξή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Άρθρο 71 Εκπαίδευση Αλλοδαπών 1.Στη ΣΣΕ παρέχεται εκπαίδευση και σε αριθμό αλλοδαπών σπουδαστών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διακρατικές συμφωνίες και διατάξεις. 2.Η παρεχόμενη εκπαίδευση στους αλλοδαπούς σπουδαστές είναι η ίδια με την παρεχόμενη στους ημεδαπούς Ευέλπιδες, πλην των διαβαθμισμένων θεμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των αρμοδίων κλιμακίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 72 Προπαιδευμένοι Μαθητές Η ΣΣΕ με βάση τις διακρατικές συμφωνίες παρέχει εκπαίδευση εκμάθησης, κυρίως, της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς προπαιδευμένους, διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων προκειμένου να καταστούν ικανοί να φοιτήσουν σ’ ένα από τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ. Άρθρο 73 Πειθαρχικές Ποινές Αλλοδαπών Σπουδαστών Για τους αλλοδαπούς Ευέλπιδες σε θέματα τάξης, πειθαρχίας και εν γένει συμπεριφοράς εντός και εκτός ΣΣΕ ισχύει ό,τι και για τους Έλληνες Ευέλπιδες με εξαίρεση ότι αντί να παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο, παραπέμπονται στο συμβούλιο κρίσης αλλοδαπών, το οποίο συγκροτείται με βάση τον Κανονισμό Εκπαίδευσης Αλλοδαπών του ΓΕΕΘΑ (υπουργική απόφαση Φ.380/12/122346/Σ.773), με τη σύνθεση που ορίζεται στο άρθρο 74 του παρόντος Οργανισμού και για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 80 του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 74 Συμβούλιο Κρίσης Αλλοδαπών 1.Η συγκρότηση του συμβούλιου κρίσης αλλοδαπών προβλέπεται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης Αλλοδαπών του ΓΕΕΘΑ (υπουργική απόφαση Φ.380/12/122346/Σ.773). 2.Το συμβούλιο κρίσης αλλοδαπών συγκαλείται με διαταγή του Διοικητή της ΣΣΕ και εισηγείται ιεραρχικά στο ΓΕΕΘΑ τον επαναπατρισμό ή μη του Ευέλπιδος. Συγκροτείται κατά περίπτωση με την παρακάτω σύνθεση: 1)Ο Υποδιοικητής της ΣΣΕ, ως Πρόεδρος. 2)Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 3)Ο Διοικητής του Συντάγματος Ευελπίδων. 4)Ο Διοικητής του Τάγματος που ανήκει ο Εύελπις. 5)Ο Διευθυντής Προσωπικού. 6)Ο Διοικητής Λόχου που ανήκει ο Εύελπις, ως μέλη. 7)Ο Αξιωματικός επιτηρητής αλλοδαπών, ως εισηγητής και Γραμματέας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Α’ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Άρθρο 75 Διοικητική Οργάνωση Ευελπίδων 1.Διοικητικά οι τέσσερις τάξεις των Ευελπίδων συγκροτούν το Σύνταγμα Ευελπίδων (ΣΕ). 2.Το ΣΕ είναι Στρατιωτικό Συγκρότημα που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της ΣΣΕ και είναι ισότιμο προς Σύνταγμα Πεζικού. 3.Ο Διοικητής του ΣΕ, οι Διοικητές των Ταγμάτων Ευελπίδων (ΤΕ) και οι Διοικητές των Λόχων Ευελπίδων (ΛΕ) είναι όλων των Όπλων και οι Διμοιρίτες όλων των Όπλων - Σωμάτων. Όλοι οι Αξιωματικοί του ΣΕ είναι απόφοιτοι της ΣΣΕ. 4.Ο Διοικητής του ΣΕ είναι εν ενεργεία Αξιωματικός βαθμού Συνταγματάρχη, απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) ή της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ). Ο Διοικητής ΣΕ ευθύνεται έναντι του Διοικητή της ΣΣΕ για την κανονική και εύρυθμη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Συντάγματος και την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος των Ευελπίδων. Επίσης ευθύνεται για τη Στρατιωτική Εκπαίδευση, τη Στρατιωτική Αγωγή, τη διαγωγή και διαβίωση των Ευελπίδων. Έχει τη διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού του ΣΕ σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και διαταγές, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα Οργανισμό και είναι Διοικητής του Στρατοπέδου θερινής εκπαίδευσης των Ευελπίδων. Αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει, από τον αρχαιότερο Διοικητή ΤΕ. 5.Στα βασικά οργανωτικά στοιχεία του ΣΕ περιλαμβάνονται τα ΤΕ των οποίων οι Διοικητές είναι εν ενεργεία Αξιωματικοί βαθμού Αντισυνταγματάρχη και απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ. Ο Διοικητής του ΤΕ ευθύνεται έναντι του Διοικητή του ΣΕ για την κανονική και εύρυθμη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Τάγματος και την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος των Ευελπίδων. Επίσης ευθύνεται για τη Στρατιωτική Εκπαίδευση, τη Στρατιωτική Αγωγή, τη διαγωγή και διαβίωση των Ευελπίδων του Τάγματος. Τα ΤΕ αποτελούνται από ΛΕ και ο αριθμός τους είναι ανάλογος της δύναμης των Ευελπίδων. Αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει, από τον αρχαιότερο Αξιωματικό του Τάγματος. 6.Το ΣΕ δεν διαθέτει κανένα όργανο ή μέσο Διοικητικής Μέριμνας. Οι ανάγκες του, πάσης φύσης, καλύπτονται από τα όργανα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας της ΣΣΕ. Άρθρο 76 Αποστολή Συντάγματος Ευελπίδων 1.Ηθική και Στρατιωτική διαπαιδαγώγηση των Ευελπίδων, καθώς και η ανάπτυξη των ηγετικών προσόντων τους, χωρίς αυτό να συντελείται ανταγωνιστικά ή επικυριαρχικά. 2.Διασφάλιση της άψογης εμφάνισης και παράστασης των Ευελπίδων σε κάθε εκδήλωσή τους, εντός και εκτός της ΣΣΕ. 3.Διασφάλιση της κανονικής και εύρυθμης διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας του, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης. 4.Οργάνωση και εκτέλεση της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (εφαρμοσμένης, επιτελικών και τεχνικής οπλομηχανημάτων - μέσων) των Ευελπίδων, καθώς και της στρατιωτικής σωματικής αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες και το Πρόγραμμα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 5.Οργάνωση, προετοιμασία, συντονισμός και υλοποίηση λοιπών δραστηριοτήτων της ΣΣΕ όπως κατάταξη, ορκωμοσίες, συμμετοχή σε στρατιωτικές παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. 6.Παρακολούθηση της καθαριότητας, ευταξίας και συντήρησης των κτιρίων στρατωνισμού και λοιπών εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούν οι Ευέλπιδες, των συνθηκών διαβίωσης τους στη ΣΣΕ (συσσίτιο, διαβίωση, ψυχαγωγία, κ.λπ.) και εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για την βελτίωσή τους. Άρθρο 77 Όργανα Υπηρεσίας Συντάγματος - Εσωτερικές Υπηρεσίες και Καθήκοντα Ευελπίδων 1.Για την εύρυθμη λειτουργία της ΣΣΕ, οι Αξιωματικοί του ΣΕ εκτελούν τις παρακάτω υπηρεσίες: 1)Αξιωματικός Επιτηρητής (ΑΞΕΠ), βαθμού Λοχαγού. 2)Βοηθός Αξιωματικού Επιτηρητή (ΒΑΞΕΠ), βαθμού Υπολοχαγού. 2.Οι παραπάνω υπηρεσίες των Αξιωματικών, είναι 24ωρες, προγραμματίζονται περιοδικά με μέριμνα του Συντάγματος Ευελπίδων και ορίζονται καθημερινά στην Ημερήσια Διαταγή του Συντάγματος. 3.Τα καθήκοντα, ο τρόπος άσκησης αυτών και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στις υπηρεσίες του ΑΞΕΠ και του ΒΑΞΕΠ, περιγράφονται στο σχέδιο ασφαλείας της ΣΣΕ. Είναι δυνατόν, με διαταγή του Διοικητή της ΣΣΕ, να ορίζονται και άλλες υπηρεσίες ή καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΣΕ. 4.Οι Ευέλπιδες, στο πλαίσιο της στρατιωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανάλογα με τον βαθμό τους και την ιεραρχία τους στη ΣΣΕ, εκτελούν υπηρεσίες και καθήκοντα, κατ’ ελάχιστο, ως ακολούθως: 1)Αρχηγού των Ευελπίδων. 2)Επιλοχία Λόχου. 3)Λοχία - Βοηθού Διμοιρίτη. 4)Ομαδάρχη. 5)Θαλαμάρχη. 6)Λοχία Υπηρεσίας Συντάγματος και βοηθών αυτού. 7)Δεκανέα Υπηρεσίας Λόχου και βοηθών αυτού. 8)Συσσιτιάρχη και βοηθών αυτού. 9)Ευέλπιδος Υπηρεσίας αιθουσών διδασκαλίας. 10)Βοηθού Αξιωματικού Επιτηρητή. 11)Υπηρεσίες φρουράς. 5.Οι υπηρεσίες των παραγράφων 4(στ) έως και 4(ια) προγραμματίζονται περιοδικά με μέριμνα του Συντάγματος Ευελπίδων και των Λόχων και ορίζονται καθημερινά με τις αντίστοιχες Ημερήσιες Διαταγές. Οι λοιπές υπηρεσίες προκύπτουν από το βαθμό και την αρχαιότητα των Ευελπίδων. 6.Τα καθήκοντα, ο τρόπος άσκησης αυτών και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στις υπηρεσίες των Ευελπίδων περιλαμβάνονται σε Μόνιμες Διαταγές της ΣΣΕ και στο Εγκόλπιο του Ευέλπιδος. Είναι δυνατόν, με διαταγή του Διοικητή της ΣΣΕ, να ορίζονται και άλλες υπηρεσίες ή καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΣΕ. Οι γενικές υποχρεώσεις των Ευελπίδων είναι οι παρακάτω: 1)Οφείλουν σεβασμό, υπακοή και πειθαρχία προς όλους τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το διδακτικό προσωπικό της ΣΣΕ και κάθε αρχαιότερο Εύελπι. 2)Φέρουν κανονικώς τη προβλεπόμενη στολή εντός της ΣΣΕ και εκτός αυτής (όταν προβλέπεται). 3)Τηρούν ανελλιπώς και ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα και τις διαταγές της ΣΣΕ, καθώς και τα καθοριζόμενα στο Εγκόλπιο του Ευέλπιδος. 4)Έχουν άψογη παράσταση και συμπεριφορά σε κάθε τόπο και χρόνο. 5)Αναφέρουν τους κατώτερους τους για κάθε παράπτωμα. 6)Απονέμουν χαιρετισμό σε όλους τους Αξιωματικούς, τους αρχαιοτέρους Ευέλπιδες και τους μαθητές ανώτερων τάξεων των λοιπών ΑΣΕΙ. 7)Εκτελούν τις υπηρεσίες στις οποίες προγραμματίζονται και τα καθήκοντα αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγκόλπιο του Ευέλπιδος και τις διαταγές. 8)Συμπεριφέρονται προς τους κατώτερους Ευέλπιδες με σύνεση και ευπρέπεια που πηγάζουν από τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του ατόμου. 9)Ειδικά η Διοικούσα Τάξη οφείλει να συμμετέχει και να παρατηρεί τη διαπαιδαγώγηση και την εν γένει συμπεριφορά των λοιπών Ευελπίδων, ακολουθώντας πιστά τις ισχύουσες διαταγές για τη λειτουργία της ΣΣΕ, τα καθοριζόμενα στο Εγκόλπιο του Ευέλπιδος και τις οδηγίες του Διοικητή και των λοιπών οργάνων διοίκησης της ΣΣΕ. 7.Πέραν των ανωτέρω, οι Ευέλπιδες συμμετέχουν σε ομάδες που σχετίζονται με τη διαβίωση και την ψυχαγωγία των Ευελπίδων, καθώς και σε αγώνες με αθλητικές ομάδες της ΣΣΕ, στο πλαίσιο καλλιέργειας πνεύματος, ομάδας, αθλητισμού και άμιλλας. Άρθρο 78 Βαθμοφόροι Ευέλπιδες 1.Καθήκοντα Υπαξιωματικών βαθμοφόρων, εκτελούν οι ονομαζόμενοι και φέροντες τα διακριτικά σήματα του βαθμού τους Ευέλπιδες της ΙV Τάξης. 2.Ο αριθμός των βαθμοφόρων Ευελπίδων είναι: 1)Ένας Αρχιλοχίας Συντάγματος, αρχηγός των Ευελπίδων ο οποίος είναι ο αρχαιότερος Έλληνας Εύελπις Όπλων. 2)Ένας Επιλοχίας κατά Λόχο. 3)Ένας Λοχίας κατά Διμοιρία. 4)Ένας Δεκανέας κατά Ομάδα. 3.Οι Ευέλπιδες για ανάγκες στρατωνισμού και διοίκησης, συγκροτούν Διμοιρίες ή Λόχους ανάλογα με τη δύναμή τους και στρατωνίζονται σε ξεχωριστούς δικούς τους θαλάμους, ανάλογα με το φύλο τους. Οι παρουσιαζόμενες ανάγκες διοίκησης μεταξύ Ευελπίδων λόγω στρατωνισμού, ρυθμίζονται με αποφάσεις της ΣΣΕ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των βαθμοφόρων προκύπτει με βάση την επίδοση σε κάθε τάξη ανεξάρτητα φύλου. 4.Η εν γένει οργάνωση και λειτουργία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι βαθμοφόρων, κυρίως στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, επιτελούνται με την ανάθεση καθηκόντων με βάση την αρχαιότητα. Άρθρο 79 Δήλωση Παραίτησης - Διαγραφή Ευελπίδων 1.Δήλωση παραίτησης. 1)Προ της ορκωμοσίας της Ι Τάξης, οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις και μη παρουσιασθέντες όπως περιγράφεται στο άρθρο 69 του παρόντος Οργανισμού, θεωρούνται παραιτηθέντες. 2)Οι Ευέλπιδες δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως δήλωση παραίτησης την οποία έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που ανακαλέσουν την παραίτησή τους κατά τα προβλεπόμενα και υποβάλλουν εκ νέου παραίτηση, τότε η ΣΣΕ την υποβάλλει εντός της ίδιας ημέρας στο ΓΕΣ, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης. 3)Για τους Ευέλπιδες που είναι ανήλικοι η δήλωση παραίτησης υποβάλλεται αποκλειστικώς δια του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία. 4)Η δήλωση παραίτησης υποβάλλεται εγγράφως προς τη Διοίκηση της ΣΣΕ η οποία την υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών από την πάροδο του χρονικού περιθωρίου ανάκλησής της, στο ΓΕΣ. 5)Η αποδοχή της δήλωσης παραίτησης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της δήλωσης παραίτησης. 6)Ο Διοικητής της ΣΣΕ μπορεί, κατά τη κρίση του, να αποστείλει τους παραιτηθέντες Ευέλπιδες σε άδεια στις κατοικίες τους μέχρι να εκδοθεί η απόφαση περί αποδοχής της παραίτησής τους. 7)Σε περίπτωση δήλωσης παραίτησης, οι Ευέλπιδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το δημόσιο κατά το χρόνο φοίτησης τους στη ΣΣΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πλην των Ευελπίδων Ι Τάξης που δεν έχουν ορκιστεί. Για τους Ευέλπιδες που είναι ανήλικοι, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία του παραιτουμένου ή απολυόμενου Ευέλπιδος υποχρεούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το δημόσιο κατά το χρόνο φοίτησης τους στη ΣΣΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2.Διαγραφή. Εύελπις διαγράφεται απολυόμενος της ΣΣΕ με απόφαση του Α/ΓΕΣ για τις παρακάτω αιτίες: 1)Εάν αρνηθεί να δώσει το στρατιωτικό όρκο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του παρόντος Οργανισμού. 2)Εάν απουσιάσει αδικαιολογήτως ή αυθαιρέτως, προ της ορκωμοσίας ως πρωτοετής Εύελπις, συνεχώς ή διακεκομμένα, επί πέντε ημέρες. 3)Εάν διαπιστωθεί η εισαγωγή στη ΣΣΕ με βάση ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά, όταν αυτό ανακαλυφθεί, ανεξάρτητα του έτους στο οποίο φοιτά. 4)Εάν παραιτηθεί, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 5)Εάν αποτύχει λόγω υπαιτιότητάς του κατά την εκπαίδευση, όπως καθορίζεται στο άρθρο 49 του παρόντος Οργανισμού. 6)Σε περίπτωση σωματικής ανικανότητας με βάση τη γνωμάτευση της αρμόδιας ΑΣΥΕ. 7)Εάν αποπεμφθεί της ΣΣΕ σύμφωνα με το Άρθρο 80 του παρόντος Οργανισμού. 8)Σε περίπτωση καταδίκης για ένα από τα αδικήματα που αποκλείουν τους υποψηφίους κατά το διαγωνισμό επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών, ανεξάρτητα από την ποινή, καθώς και για καταδίκη σε φυλάκιση συνοδευόμενη και από στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου αδικήματος. Η παραγραφή της ποινής ή η αναστολή ή η μετατροπή της ή η απονομή χάρης, δεν αίρουν την παραπάνω συνέπεια. 3.Οι Ευέλπιδες οι οποίοι έχουν παραιτηθεί ή διαγραφεί, δεν μπορούν να επανέλθουν στη ΣΣΕ ή να καταταγούν εκ νέου σε αυτήν. Άρθρο 80 Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 1.Εύελπις παραπέμπεται σε Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της αποπομπής του από τη ΣΣΕ, με διαταγή του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για τους παρακάτω λόγους: 1)Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην ανατροπή του συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος ή την άμβλυνση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων ή για κάθε ενέργεια που αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα. 2)Λιποταξία. 3)Παραβίαση απορρήτου που σχετίζεται με εθνικά θέματα ή που μπορεί να επιφέρει βλάβη της Υπηρεσίας ή διαρροή υπηρεσιακών εγγράφων, με διαβάθμιση ασφαλείας απορρήτου και άνω. 4)Κατ’ επανάληψη αυθαίρετη απουσία, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εφόσον η επιβολή συνήθων πειθαρχικών ποινών δεν επέφερε αποτέλεσμα. 5)Διακίνηση, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ουσιών. 6)Οποιασδήποτε μορφής δημόσιες εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων. 7)Δημόσια άσκηση κριτικής επί θεμάτων διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων με προσβλητικές ή υποτιμητικές ή απρεπείς εκφράσεις ή με χρήση ψευδών ή αβάσιμων επιχειρημάτων ή ανακριβών στοιχείων. 8)Απώλεια οπλισμού ή πυρομαχικών. 9)Απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ή ενέργειες που αποσκοπούν σ’ αυτή, σε βάρος της Υπηρεσίας ή τρίτων. 10)Σοβαρή ή κατ’ επανάληψη παράβαση των κανόνων δεοντολογίας εξετάσεων ή δοκιμασιών εν γένει, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 46 του παρόντος Οργανισμού. 11)Σοβαρά παραπτώματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη διασάλευση της τάξης στη ΣΣΕ. 12)Πράξεις από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια, από τις οποίες επήλθε σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσωπικού. 13)Σοβαρή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων, των κανονισμών και των διαταγών της Υπηρεσίας. 14)Αναξιοπρεπή ή ασυμβίβαστη ή ανάρμοστη προς την ιδιότητα του Ευέλπιδος πράξη ή συμπεριφορά, για την οποία κρίνονται ανεπαρκείς και ατελέσφορες οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές. 15)Αποτυχία στα στρατιωτικά προσόντα ή την διαγωγή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 47 του παρόντος Οργανισμού. 2.Η πειθαρχική δίωξη Ευέλπιδος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ασκείται από τον Διοικητή της ΣΣΕ στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και του Α/ΓΕΣ στα Δευτεροβάθμια, με δυνατότητα μεταβίβασης σε κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας. 3.Σε ότι αφορά στις διαδικασίες για τη συγκρότηση και σύγκληση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, την παραπομπή, συνεδρίαση και διάσκεψη αυτών, τις περιπτώσεις ακύρωσης των γνωμοδοτήσεων, την άσκηση προσφυγής, τις εξαιρέσεις και τα κωλύματα των μελών τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα Πειθαρχικά Συμβούλια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 4.Η ποινή της αποπομπής επιβάλλεται κατόπιν τελεσίδικής γνωμοδότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ. 5.Οι Ευέλπιδες που αποπέμφθηκαν, δεν μπορούν να επανέλθουν στη ΣΣΕ ή να καταταγούν εκ νέου σε αυτήν. Άρθρο 81 Ηθικές Αμοιβές Ευελπίδων 1.Οι εν γένει ηθικές αμοιβές καθορίζονται απ’ την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Στρατού ειδικότερα. 2.Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται στους Ευέλπιδες, κατά την φοίτηση τους στη ΣΣΕ, ισχύουν μόνο για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα του Ευέλπιδος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή απονομής. 3.Επιπλέον, στους Ευέλπιδες που επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς επιδόσεων στην Ακαδημαϊκή - Στρατιωτική Εκπαίδευση και διακρίνονται σε τομείς των δραστηριοτήτων τους, απονέμονται από τη Διοίκηση της ΣΣΕ οι παρακάτω ηθικές αμοιβές: 1)Μνημόνευση στην Ημερήσια Διαταγή ΣΣΕ. 2)Απονομή διπλώματος. 3)Απονομή εμβλήματος. 4)Τιμητικές άδειες εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση. 4.Στους διακρινόμενους Ευέλπιδες, ως ηθική αμοιβή, απονέμονται κατά περίπτωση και δύνανται να φέρονται τα παρακάτω εμβλήματα. 1)Κεφαλή Αθηνάς, για τους τρεις πρώτους σε ΜΕ ανά τάξη. 2)Ολυμπιακοί κύκλοι, για όσους κατάκτησαν μετάλλιο στους αθλητικούς αγώνες μεταξύ των παραγωγικών Σχολών. 3)Όπλα χιαστί, για τους συμμετέχοντες στην διμοιρία επιδείξεων της ΣΣΕ. 4)Ξίφη χιαστί, για τους συμμετέχοντες στην ομάδα ξιφασκίας της ΣΣΕ. Άρθρο 82 Πειθαρχικές Ποινές 1.Οι πειθαρχικές ποινές αποσκοπούν στην καλλιέργεια και διατήρηση της στρατιωτικής πειθαρχίας. Αποτελούν σημαντικότατο στοιχείο και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της στρατιωτικής αγωγής και διαγωγής των Ευελπίδων. 2.Το είδος και το μέγεθος της ποινής είναι ανάλογα του αιτιολογικού της. 3.Για κάθε παράπτωμα επιβάλλεται μόνο ένα είδος ποινής. 4.Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι οι εξής: 1)Επίπληξη. 2)Στέρηση εξόδου. 3)Περιορισμός. 4)Κράτηση. 5)Φυλάκιση απλή. 6)Αυστηρά φυλάκιση. 7)Αποπομπή. 5.Οι ποινές τίθενται υπό την κρίση και τελική έγκριση του Διοικητού ΣΣΕ, πλην της αποπομπής. Άρθρο 83 Πειθαρχικά Παραπτώματα 1.Πειθαρχικά παραπτώματα κατά κατηγορία, θεωρούνται τα ακόλουθα: 1)Από Εύελπι ανώτερης τάξης προς Εύελπι κατώτερης τάξης: (1) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία σχετικά με την επιτήρηση και διαπαιδαγώγηση των κατώτερων Ευελπίδων. (2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας. (3) Η βάναυση συμπεριφορά καθώς και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός. (4) Η αδικία, η μεροληπτική αντιμετώπιση ή η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά. (5) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατώτερους. (6) Η στενή οικειότητα με τους κατώτερους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. (7) Η αποσιώπηση και η απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των κατώτερων Ευελπίδων. (8) Κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος του. 2)Από Εύελπι κατώτερης τάξης προς Εύελπι ανώτερης τάξης: (1) Κάθε αυθάδεια. (2) Η απροθυμία, αδιαφορία, δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση εντολής. (3) Η επίκριση ή ο σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανώτερων, εφόσον δε διατυπώνονται με τον πρέποντα σεβασμό, σε ήπιο ύφος, με γλωσσική εγκράτεια και με υπεύθυνο τρόπο. (4) Η κολακεία ή προσφορά δώρων. (5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων δήλωσης σεβασμού. (6) Η υπέρβαση της ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων. (7) Κάθε έλλειψη σεβασμού ή υπακοής, όσο και να υποτεθεί ότι ο νεότερος θεωρεί ότι αδικείται. 3)Από όλους του Ευέλπιδες γενικότερα: (1) Η μη τήρηση των γενικών υποχρεώσεων των Ευελπίδων όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 77 του παρόντος. (2) Η αδικαιολόγητη απουσία από τη ΣΣΕ, τις προγραμματισμένες κινήσεις, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. (3) Η αμέλεια ή αδιαφορία κατά την εκπαίδευση, την εκτέλεση των καθηκόντων και γενικά η κακή θέληση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. (4) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις χρήσης ή διαχείρισης των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων της ΣΣΕ. (5) Η αδιαφορία και η αμέλεια σχετικά με τη διαφύλαξη του απορρήτου. (6) Το κάπνισμα σε μη επιτρεπόμενους χώρους κατά τις διαταγές της ΣΣΕ. (7) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες, η χαρτοπαιξία με χρήματα, η κατοχή και χρήση εθιστικών/ψυχοτρόπων ουσιών, η αναξιοπρεπής διαβίωση ή ανειλικρίνεια, καθώς και κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. (8) Η αλλαγή κλινών και θέσεων στους θαλάμους καθώς και θέσεων στις τάξεις και στα εστιατόρια. (9) Η συμμετοχή σε ομιλίες και πράξεις οι οποίες στρέφονται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πολιτειακών Αρχών ή βλάπτουν την ασφάλεια της χώρας και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της. Επίσης η κομματική δραστηριότητα και οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος. (10) Κάθε πράξη που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη, όπως αυτές ορίζονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές της ΣΣΕ. 2.Μικρές παραλείψεις που αφορούν σε λεπτομέρειες εκτέλεσης καθήκοντος και γενικά, συμπεριφοράς του Ευέλπιδος, για τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της Επίπληξης. 3.Ελαφρές παραβάσεις, ιδιαίτερα για ό,τι σχετίζεται με την κανονικότητα της στολής, τη γενική εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά μέσα στο Στρατόπεδο, καθώς και για ανεπαρκή απόδοση στα μαθήματα, για τα οποία επιβάλλεται η ποινή της στέρησης εξόδου. 4.Αμέλεια σχετικά με την καθαριότητα και τον κανονικό τρόπο που φέρεται η στολή, αμέλεια ως προς τη συντήρηση του ιματισμού, οπλισμού και των άλλων δημόσιων ειδών και γενικά για υπηρεσιακές παραλείψεις, για τα οποία επιβάλλεται η ποινή του περιορισμού. 5.Σοβαρά παραπτώματα, τα οποία έχουν σχέση με την υπηρεσία, πειθαρχία, φιλονικίες, γενικά την τάξη και τη συμπεριφορά, καθώς και για απουσία από το βραδινό ή οποιοδήποτε προσκλητήριο και άλλα συναφή παραπτώματα, για τα οποία επιβάλλεται η ποινή της κράτησης. 6.Βαρύτερα παραπτώματα κατά της πειθαρχίας ή ελαφρύτερα, που όμως γίνονται σε κατάσταση μέθης ή επανειλημμένα ή κατά τη διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας, για τα οποία επιβάλλεται η ποινή της φυλάκισης. 7.Βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία επιβάλλεται η ποινή της αυστηρής φυλάκισης. 8.Για όσα θέματα πειθαρχίας των Ευελπίδων δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του ΣΚ 20-1 (π.δ. 130/1984, ΦΕΚ Α΄ 42), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 84 Αφαίρεση Διοίκησης 1.Η αφαίρεση διοίκησης δεν συνιστά πειθαρχική ποινή, αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο. 2.Η αφαίρεση διοίκησης από τους Ευέλπιδες που την ασκούν, αποφασίζεται από τη Διοίκηση της ΣΣΕ, η οποία κρίνει ότι έχει κλονισθεί το κύρος των ασκούντων διοίκηση, έναντι των διοικουμένων από αυτούς, καθώς και η εμπιστοσύνη της Διοίκησης της ΣΣΕ, όσον αφορά στη δυνατότητά τους, για αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση των κατωτέρων τους. 3.Η αφαίρεση της διοίκησης κοινοποιείται με την ημερήσια Διαταγή ΣΣΕ, καθοριζομένης, ταυτοχρόνως και της χρονικής διαρκείας και αποχής του Ευέλπιδος (ή Ευελπίδων) από τα καθήκοντα του, φέροντας όμως τα διακριτικά του. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 4.Μετά τη συμπλήρωση του καθορισθέντος με την Ημερήσια Διαταγή ΣΣΕ χρόνου, ο απαλλαγείς των καθηκόντων του, επανέρχεται στο Λόχο που ανήκει και αναλαμβάνει υπηρεσία. 5.Η αφαίρεση της διοίκησης, επειδή δεν είναι ποινή, δεν έχει αυτοδύναμη επίδραση στη μοριοδότηση της διαγωγής των Ευελπίδων, αλλά στην αξιολόγηση των στρατιωτικών τους προσόντων. Άρθρο 85 Δικαιοδοσία Επιβολής Ποινών 1.Για κάθε παράπτωμα επιβάλλεται ένα μόνο είδος ποινής. 2.Η πειθαρχική δικαιοδοσία επί των Ευελπίδων, είναι η παρακάτω: 1)Ο ΥΕΘΑ, κράτηση ή φυλάκιση μέχρι δύο μήνες. 2)Ο Α/ΓΕΣ, κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 50 ημέρες. 3)Ο Διοικητής της ΣΣΕ έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητού Μεραρχίας. 4)Ο Υποδιοικητής της ΣΣΕ περιορισμό, κράτηση, απλή φυλάκιση μέχρι είκοσι (20) ημέρες. 5)Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης περιορισμό, κράτηση, απλή φυλάκιση μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες. 6)Ο Διοικητής Συντάγματος Ευελπίδων, περιορισμό, κράτηση, απλή φυλάκιση μέχρι δέκα (10) ημερών, και στέρηση εξόδου μέχρι τεσσάρων (4) ημερών. 7)Οι Διοικητές Ταγμάτων Ευελπίδων, περιορισμό, κράτηση, απλή φυλάκιση μέχρι πέντε (5) ημέρες και στέρηση εξόδου μέχρι δύο (2) ημέρες. 8)Οι Διοικητές Λόχων Ευελπίδων περιορισμό ή κράτηση μέχρι τέσσερις (4) ημέρες. 9)Οι Διμοιρίτες Λόχων Ευελπίδων περιορισμό ή κράτηση μέχρι δύο (2) ημέρες. 10)Τα εντεταλμένα ημερήσια όργανα υπηρεσίας του ΣΕ περιορισμό ή κράτηση μέχρι τεσσάρων (4) ημερών από το βαθμό του Λοχαγού και άνω και μέχρι δύο (2) ημέρες στο βαθμό του Υπολοχαγού. 3.Οι Αξιωματικοί της ΣΣΕ, οι εν ενεργεία Αξιωματικοί εκπαιδευτές και το Διδακτικό Προσωπικό αναφέρουν, μέσω της αναφοράς του αρμοδίου οργάνου του ΣΕ στη Διοίκηση, για κάθε παράπτωμα Ευέλπιδος, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει και επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις. 4.Οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχουν δικαίωμα επιβολής ποινής στους Ευέλπιδες, σε περίπτωση κατά την οποία Εύελπις, βρισκόμενος σε άδεια, υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Εάν τούτο έλαβε χώρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς, ο Αξιωματικός ενημερώνει σχετικά τη ΣΣΕ, η οποία διατάσσει άμεσα τον Εύελπι να επιστρέψει στη ΣΣΕ. Εάν έλαβε χώρα σε άλλες περιοχές, αναφέρει ο Αξιωματικός σχετικά, στο Φρουραρχείο, το οποίο ενεργεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 5.Κάθε ανώτερος Εύελπις για κάθε παράπτωμα άλλου Ευέλπιδος, εντός ή εκτός της ΣΣΕ, οφείλει να αναφέρει τούτο ιεραρχικά. Άρθρο 86 Κοινοποίηση - Έκτιση - Καταχώρηση Ποινών 1.Οι ποινές υποβάλλονται εγγράφως καθημερινώς, δια της Ημερήσιας Κατάστασης Αναφοράς Συντάγματος και των Ημερήσιων Καταστάσεων Αναφοράς Λόχων, προς την ιεραρχία της ΣΣΕ, κατόπιν προφορικής απολογίας του αναφερομένου - τιμωρημένου Εύελπι. Ακολούθως, αναγράφονται και κοινοποιούνται στους Ευέλπιδες με την Ημερήσια Διαταγή της ΣΣΕ. 2.Η έκτιση των ποινών ξεκινά από την ημερομηνία επιβολής και λήγει με τη συμπλήρωση του αριθμού των ημερών ποινής. 3.Οι τιμωρούμενοι Ευέλπιδες εκτίουν τις επιβαλλόμενες σε αυτούς ποινές, ως εξής: 1)Στέρηση εξόδου: Παραμένουν εντός της ΣΣΕ κατά τις ημέρες εξόδου των λοιπών Ευελπίδων. 2)Περιορισμό: Εκτίουν την ποινή στο θάλαμό τους, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. Δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. 3)Κράτηση: Εκτίουν την ποινή στο θάλαμό τους, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. Δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. 4)Φυλάκιση: Εκτίουν την ποινή στο θάλαμό τους, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. Δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. 5)Αυστηρά Φυλάκιση: Εκτίουν την ποινή στο θάλαμό τους, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. Δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. 4.Σε περίπτωση που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επιβάλλονται περισσότερες της μίας ποινές, η έκτιση αυτών αρχίζει από την αυστηρότερη. 5.Κάθε επιβαλλόμενη ποινή καταχωρείται στην ατομική καρτέλα του Εύελπι. Άρθρο 87 Επαύξηση - Μείωση - Άρση - Αναστολή - Απαλλαγή Έκτισης Ποινών 1.Δικαίωμα επαύξησης της ποινής που επιβάλλεται σε Εύελπι, έχουν οι ιεραρχικώς προϊστάμενοι αυτού που επέβαλε τη ποινή στον Εύελπι, όπως φαίνεται στο άρθρο 85 του παρόντος, εφόσον διαπιστώνουν ότι η φύση του παραπτώματος, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε ή η πρότερη διαγωγή του Εύελπι επιβάλλουν αυστηρότερη ποινή. Με τον όρο επαύξηση νοείται η μετατροπή της ποινής προς το αυστηρότερο. Στην περίπτωση της επαύξησης, λαμβάνονται υπόψη και εκπίπτουν για την έκτιση αυτής οι ημέρες ποινής οι οποίες έχουν ήδη εκτιθεί με την αρχικά επιβληθείσα ποινή. 2.Δικαίωμα μείωσης ή άρσης της ποινής που επιβάλλεται σε Εύελπι έχει ο Διοικητής της ΣΣΕ, εφόσον από νεότερη εξέταση διαπιστωθεί ότι η αρχική απόφαση στηρίχθηκε σε ατελείς πληροφορίες ή εσφαλμένη εκτίμηση. Με τον όρο μείωση νοείται η μετατροπή της ποινής προς το ελαφρότερο. 3.Αναστολή έκτισης της ποινής επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας ή προσωπικούς. Δικαίωμα αναστολής έχει ο Διοικητής της ΣΣΕ κατόπιν σχετικής αίτησης του Ευέλπιδος, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή. Ως αναστολή νοείται η διακοπή της έκτισης της ποινής για ορισμένο χρόνο. Με τη διαταγή αναστολής καθορίζεται και η ημερομηνία έναρξης έκτισης του υπολοίπου της ποινής. Η έκτιση των ποινών αναστέλλεται αυτεπάγγελτα και το υπόλοιπο αυτών εκτίεται με το πέρας των παρακάτω μεταβολών: 1)Όταν ο Εύελπις νοσηλεύεται. 2)Όταν κατά τον χρόνο έκτισης επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή για άλλον λόγο, οπότε αρχίζει και εκτίεται η αυστηρότερη ποινή. 4.Σε εθνικές εορτές ή για άλλους λόγους, είναι δυνατό να χορηγείται απαλλαγή έκτισης ποινών ή υπολοίπου αυτών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρθρο 88 Απολογία - Παράπονα 1.Ο Εύελπις, για παραπτώματα του άρθρου 82 του παρόντος Οργανισμού, καλείται να απολογηθεί προφορικά με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 1)Στον Διοικητή του Λόχου στον οποίο ανήκει, παρουσία των υπολοίπων Ευελπίδων, κατά την πρωινή πρόσκληση του Λόχου. 2)Στη βραδινή πρόσκληση αναφερομένων του Αξιωματικού Επιτηρητή. 3)Με κλήση από το Διοικητή του ΤΕ, για σοβαρά παραπτώματα. 4)Με κλήση από το Διοικητή του ΣΕ, στην αναφορά του ΣΕ, για σοβαρότερα παραπτώματα. 5)Με κλήση, στην αναφορά Σχολής, στον Διοικητή της ΣΣΕ για πολύ σοβαρά παραπτώματα. 2.Ο Εύελπις δύναται να υποβάλει παράπονα για ποινή ή για δυσμενή μέτρα που ελήφθησαν εναντίον του, προφορικά, προς το Διοικητή του Λόχου όπου ανήκει, στην αναφορά του Λόχου. Ο Διοικητής του Λόχου εξετάζει τα παράπονα και ενεργεί αναλόγως άμεσα, ή εντός δύο (2) ημερών το αργότερο. Ο παραπονούμενος Εύελπις, εφόσον δεν ικανοποιείται από την απάντηση, έχει δικαίωμα ακρόασης από τον Διοικητή του Τάγματός του. Ο Διοικητής του Τάγματος εξετάζει τα παράπονα και ενεργεί αναλόγως άμεσα, ή εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο. Σε κάθε περίπτωση ο Εύελπις έχει δικαίωμα να υποβάλει τα παράπονά του μέχρι το αμέσως ανώτερο κλιμάκιο διοίκησης αυτού που επέβαλε τα μέτρα ή την ποινή. Το ανώτερο κλιμάκιο στο οποίο μπορεί να υποβάλει τα παράπονά του Εύελπις είναι ο Διοικητής της ΣΣΕ. 3.Οι Ευέλπιδες οφείλουν να υποβάλλουν τα παράπονα τους με δέοντα σεβασμό, αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς, κρίσεις ή συμπεράσματα για τους ανωτέρους τους. Μη τήρηση των προαναφερθέντων κατά την υποβολή παραπόνων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Άρθρο 89 Άδειες - Έξοδοι Ευελπίδων 1.Οι Ευέλπιδες λαμβάνουν κανονική άδεια, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 2.Επίσης, οι Ευέλπιδες μπορούν να λαμβάνουν: 1)Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση, ανάλογα με τις διαταγές της ΣΣΕ. 2)Τιμητική άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση για περιπτώσεις που καθορίζονται, κάθε φορά, από τη Διοίκηση της ΣΣΕ. 3)Άδεια απομάκρυνσης, από τη Φρουρά, χορηγείται στους επιθυμούντες Ευέλπιδες, ανεξαρτήτως ποσοστών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαταγές και τους περιορισμούς του ΓΕΣ για το υπόψη θέμα. 3.Ο Διοικητής της ΣΣΕ έχει το δικαίωμα να χορηγεί σε κάθε Εύελπι, εκτάκτως και για επείγοντα λόγο, άδεια απουσίας μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, εφάπαξ ή τμηματικά. Για περισσότερες ημέρες ζητείται η έγκριση από το ΓΕΣ. 4.Οι ευρισκόμενοι σε άδεια Ευέλπιδες, οφείλουν να υποβάλουν κάθε έκτακτη αίτησή τους προς τη ΣΣΕ, μέσω των κατά τόπους, φρουραρχείων ή των αστυνομικών αρχών. Σε περιπτώσεις ασθένειας, εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για όλους τους Στρατιωτικούς. 5.Οι χορηγούμενες από την αρμόδια επιτροπή απαλλαγών αναρρωτικές άδειες διανύονται κατά βάση στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ ή στον τόπο επιθυμίας του Ευέλπιδος, ή και στα δύο, κατά την κρίση του Διοικητού της ΣΣΕ. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια της αδείας, σε συνάρτηση με το όριο απουσιών για απώλεια της Τάξης και των επιπτώσεων στις απαιτούμενες γνώσεις των μαθημάτων. 6.Ειδικότερα για τις άδειες των αλλοδαπών Ευελπίδων ισχύουν τα παρακάτω: 1)Δικαιούνται τον αυτό αριθμό αδειών, όπως και οι ημεδαποί Ευέλπιδες. 2)Σε περίπτωση αίτησης επιπλέον αδείας, για εθνικούς και θρησκευτικούς λόγους, κατά την περίοδο της εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να δοθεί άδεια εξόδου ή απουσίας, κατόπιν αίτησης της οικείας πρεσβείας και έγκρισης από τη Διοίκηση της ΣΣΕ. 7.Όλοι οι Ευέλπιδες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στη ΣΣΕ την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο τους στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών - Πειραιώς, στην οποία διαμένουν κατά τις εξόδους τους. Άρθρο 90 Διοικητική Μέριμνα 1.Όλες οι δαπάνες εκπαίδευσης, διατροφής, ιματισμού, διδάκτρων των Ευελπίδων βαρύνουν το Δημόσιο. 2.Οι Ευέλπιδες δικαιούνται μηνιαίες αποδοχές οι οποίες καθορίζονται με ειδικές μισθολογικές διατάξεις. 3.Οι αλλοδαποί Ευέλπιδες έχουν τις ίδιες παροχές Διοικητικής Μέριμνας και εντάσσονται στο ισχύον σύστημα Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας της ΣΣΕ, με τους ημεδαπούς. Τα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που αφορούν στις άδειες παραμονής, στη μηνιαία αποζημίωση και λοιπές ιδιαιτερότητες, καθορίζονται από τις διακρατικές συμφωνίες, τον Κανονισμό περί «Εκπαίδευσης Αλλοδαπών» του ΓΕΕΘΑ και τις συναφείς διατάξεις. 4.Για την υποστήριξη της Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και της διαβίωσης των Ευελπιδων η ΣΣΕ διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις. 1)Αίθουσες διδασκαλίας. 2)Εργαστήρια. 3)Αμφιθέατρο 1200 θέσεων. 4)Αμφιθέατρα 270 θέσεων και αμμοδόχους. 5)Αθλητικές εγκαταστάσεις. 6)Εστιατόρια - μαγειρεία. 7)Τυπογραφείο. 8)Κτήρια Λόχων Ευελπίδων. 9)Αίθουσα διασκέδασης. 10)Θεραπευτήριο - Αναρρωτήριο. 5.Για τις ανάγκες των Ευελπίδων και της ΣΣΕ λειτουργούν τα παρακάτω συνεργεία: 1)Συνεργείο συντήρησης κτηρίων. 2)Ραφείο. 3)Υποδηματοποιείο. 4)Κουρείο. 5)Συνεργείο Οικουρείου - Σιδερωτηρίου. 6.Οι Ευέλπιδες φέρουν στολή, διακριτικά και εμβλήματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Στολών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών του ΣΞ. 7.Στους Ευέλπιδες χορηγείται στρατιωτικός ιματισμός - εξοπλισμός και προσωπικά είδη σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ισχύοντα θεσμικά κείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Άρθρο 91 Εργαστήρια - Κανονισμός Εργαστηρίου 1.Σκοπός λειτουργίας των εργαστηρίων της ΣΣΕ είναι η κατανόηση από τους Ευέλπιδες, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και επίδειξης, εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων και πτυχιακών εργασιών. Επιπλέον, υποστηρίζουν την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στη ΣΣΕ καθώς και τη μετά από κατάλληλο συντονισμό και σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, την εκπαιδευτική - ερευνητική δραστηριότητα άλλων φορέων του ΣΞ ή των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου. 2.Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα. Κάθε εργαστήριο της ΣΣΕ ανήκει στους τομείς του άρθ. 8 του παρόντος Οργανισμού και διευθύνεται από Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα, κατά προτίμηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας. 3.Η υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων σε θέματα διοικητικής μέριμνας, συντήρησης συσκευών, προμήθειας αναλωσίμων υλικών, απόκτησης νέων συσκευών, πρώτων υλών και βιβλιογραφίας, γίνεται από το τμήμα Υλικού Σπουδών της ΣΣΕ. 4.Χώροι του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα, οι χώροι των εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εξοπλισμό για τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών έργων και μελετών. 5.Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο τριών (3) ετών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 6.Ο Διευθυντής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας και μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία αυτού. 7.Ο Διευθυντής του Τομέα, δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των Διευθυντών των Εργαστηρίων, δύναται να ζητήσει από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο την ανανέωση της θητείας ενός έκαστου εκ των Διευθυντών Εργαστηρίων ή να ζητήσει εγγράφως από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα που έχουν τα προσόντα για κατάληψη θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου. 8.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα, την εισήγηση για ανανέωση της θητείας του Διευθυντή Εργαστηρίου προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ή το αίτημα για υποβολή υποψηφιοτήτων προωθεί ο Κοσμήτορας. 9.Ο Διευθυντής του οικείου Τομέα ή ο Κοσμήτορας, για την περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, καταρτίζει πίνακα υποψηφίων ανά εργαστήριο του Τομέα και υποβάλλει εισήγηση προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 10.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ των υποψηφίων τον Διευθυντή Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου αναλαμβάνει καθήκοντα με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. 11.Η θητεία του Διευθυντή Εργαστηρίου λήγει με το πέρας του εκπαιδευτικού έτους, κατά το τρίτο έτος από την έναρξη της θητείας του. 12.Σε περίπτωση κατά την οποία Διευθυντής Εργαστηρίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε ενεργοποιείται εντός (10) δέκα ημερών από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα ή τον Κοσμήτορα για την περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία ορισμού νέου Διευθυντή Εργαστηρίων. 13.Εάν στον Τομέα δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, τότε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου σε μέλος ΔΕΠ άλλου Τομέα, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα. 14.Ένα μέλος ΔΕΠ του Τομέα μπορεί να είναι Διευθυντής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια. 15.Η οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων διέπεται από τον ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233), τον παρόντα Οργανισμό και τον εσωτερικό Κανονισμό Εργαστηρίων, που εκδίδεται από τη ΣΣΕ μετά από εισήγηση του Διευθυντή Τομέα και έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ρυθμίζει, εντός των ορίων του Οργανισμού, λεπτομέρειες που αφορούν οργανωτικά και λειτουργικά θέματα. Άρθρο 92 Βιβλιοθήκη Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 1.Στη ΣΣΕ λειτουργεί Βιβλιοθήκη που υπάγεται στην Κοσμητεία της ΣΣΕ. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, κατάταξης και διάθεσης - προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για την στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευμένη γνώση είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, χειρόγραφα, μικροφίλμ και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό. 2.Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Βιβλιοθήκης, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. Της Επιτροπής Βιβλιοθήκης προεδρεύει το αρχαιότερο, μεταξύ των μελών της, μέλος ΔΕΠ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι: 1)Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 2)Συνεχής παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας της ΣΣΕ. 3)Σύνταξη του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 4)Σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 5)Εξασφάλιση μόνιμης ροής πληροφορίας προς διδάσκοντες και διδασκόμενους για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. 3.Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται κατά το μήνα Ιούνιο και η θητεία της είναι τριετής με αρχή την 1η του επομένου Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει νέο μέλος, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. 4.Όλα τα στελέχη της ΣΣΕ, το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το Στρατιωτικό και το Πολιτικό Προσωπικό, έχουν δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη μπορούν να χρησιμοποιούν και μελετητές εκτός της ΣΣΕ, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 5.Με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ρυθμίζει θέματα συνεργασίας με ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας και της αλλοδαπής, ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαδικτυακής πρόσβασης, οργάνωσης απαιτήσεων - παραγγελιών - προμηθειών υλικού, ωραρίου, κανόνων χρήσης του αναγνωστηρίου, οργάνωσης και ταξιθέτησης του υλικού, καθώς επίσης και τις κατηγορίες και τους κανόνες χρήσης, δανεισμού και αντιγραφής του υλικού. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης γίνεται με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Άρθρο 93 Μουσείο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Στη ΣΣΕ λειτουργεί Μουσείο που υπάγεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και στεγάζεται στο αυτό κτήριο με το Διοικητήριο της ΣΣΕ. Εκεί φυλάσσονται ιστορικά κειμήλια της ΣΣΕ, ζωγραφικοί πίνακες και σπάνιες φωτογραφίες, αρχεία, προσωπικά αντικείμενα πρώην Διοικητών, παλαιές στολές Ευελπίδων, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φυλάσσεται παλαιός οπλισμός. Υπεύθυνος ορίζεται Αξιωματικός δια της Ημερήσιας Διαταγής της ΣΣΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γ΄ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 94 Θέσεις Προσωπικού (Διοικητικό Πολιτικό και Στρατιωτικό) 1.Η οργάνωση της ΣΣΕ καθορίζεται σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Παραρτήματος «Β». 2.Ο Πίνακας κατανομής Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού καθορίζεται από το ΓΕΣ. Άρθρο 95 Οικονομικές Διατάξεις 1.Το Λογιστικό Σύστημα της ΣΣΕ διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των ισχυόντων κανονισμών και των διαταγών του ΓΕΣ. 2.Η διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών της ΣΣΕ γίνεται βάσει των ισχυουσών οικονομικών και λογιστικών διατάξεων και των διαταγών των Προϊσταμένων Αρχών. Άρθρο 96 Μεταβατικές Διατάξεις Ευέλπιδες που εισήχθησαν στη ΣΣΕ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του β.δ. 312/1968 «Περί κυρώσεως του Σ.Κ. 5-53 Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων». Άρθρο 97 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, τα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε», «ΣΤ» και «Ζ» που ακολουθούν: Παράρτημα «Α» «Απεικόνιση του Εμβλήματος της ΣΣΕ» Παράρτημα «Β» «Οργανόγραμμα της ΣΣΕ» Παράρτημα «Γ» «Πτυχίο (Υπόδειγμα)» Παράρτημα «Δ» «Πιστοποιητικό Σπουδών (Υπόδειγμα)» Παράρτημα «Ε» «Παράρτημα Διπλώματος (Υπόδειγμα)» Παράρτημα «ΣΤ» «Διαδικασία Επιλογής Όπλων-Σωμάτων» Παράρτημα «Ζ» «Πίνακας Συντμήσεων» Άρθρο 98 Ισχύς Οργανισμού 1.Ο παρών Οργανισμός ισχύει από την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από τη δημοσίευσή του. 2.Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 96, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισμού καταργείται το β.δ. 312/1968 «Περί κυρώσεως του ΣΚ 5-53 Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄99). 3.Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του ν.3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 26 του νόμου αυτού. β. Των περιπτ. ιη΄ της παρ. 3 του άρθρου 5, ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 και ι΄ της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).
  • Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄37).
  • Την Υ10/9.3.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη» (Β΄854).
  • Την υπ’ αριθμ. 258/2017 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  • Την υπ’ αριθμ. 23/Σ.5η/17 Φεβ 2017 γνωμοδότηση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση.
  • Τις υπ’ αριθμ. 254/2017 και 56/2018 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-05-30 Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/92
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/Υ10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2018/Υ10 2018
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 2018/22 2018
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία