Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής και σκοπός"
1.  
  Με το παρόν καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται από το μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Καλύπτει συνολικά και με συνεπή τρόπο όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποτυπώνονται λογιστικά βάσει της αρχής (παραδοχής) του δεδουλευμένου, με σκοπό την παροχή στοιχείων βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕSΑ).
2.  
  Οι οντότητες της παραγράφου 1, οι οποίες από άλλη νομοθεσία υποχρεούνται να εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζουν εκείνο το πλαίσιο (λογιστικό πλαίσιο οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα). Ωστόσο, οι εν λόγω οντότητες, υποχρεούνται να καταρτίζουν τις πρόσθετες χρηματοοικονομικές αναφορές βάσει του παρόντος π.δ.
3.  
  Οι οντότητες του Δημόσιου Τομέα, οι οποίες δεν υπάγονται στις οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα
Άρθρο 2 "Λογιστικό σύστημα"
1.  
  Οι οντότητες, οι οποίες υπόκεινται στην εφαρμογή του παρόντος, υποχρεούνται να τηρούν κατάλληλο λογιστικό σύστημα για:
 1. την παρακολούθηση των εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης, περιουσιακών στοιχείων, ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, ενδεχόμενων υποχρεώσεων, προβλέψεων και λοιπών οικονομικών ροών
 2. τη σύνταξη των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών αναφορών
2.  
  Η διοίκηση των υπόχρεων οντοτήτων είναι υπεύθυνη για την τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος. Η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος διασφαλίζεται όταν:.
 1. τα λογιστικά αρχεία τηρούνται βάσει των προβλεπόμενων πολιτικών με τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων,
 2. οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες είναι ευχερώς ελέγξιμες.
 3. Οι διαδικασίες του λογιστικού συστήματος θεωρούνται ως ευχερώς ελέγξιμες, όταν:
 4. (β1) υπάρχει αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ:
 5. - γεγονότων, συναλλαγών και λοιπών πράξεων, - λογιστικών αρχείων, - χρηματοοικονομικών αναφορών, (β2) πρόσωπα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, μπορούν να αποκτούν εντός εύλογου χρόνου, κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, των τηρούμενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές, τα γεγονότα και οι λοιπές πράξεις, καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα.
 6. οι συναλλαγές, τα γεγονότα, και οι λοιπές πράξεις στηρίζονται σε κατάλληλη και επαρκή τεκμηρίωση
3.  
  Το λογιστικό σύστημα τηρείται με βάση την διπλογραφική μέθοδο και επιτρέπει την παρακολούθηση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών σε έσχατο επίπεδο
Άρθρο 3 "Κοινό σχέδιο λογαριασμών"
1.  
  Ως μέρος του λογιστικού συστήματος, οι οντότητες του άρθρου 1, χρησιμοποιούν το κοινό σχέδιο λογαριασμών των άρθρων 4-7, για την καταγραφή των συναλλαγών, γεγονότων και λοιπών πράξεων, την διευκόλυνση της λογοδοσίας και της διαφάνειας και την ευχερή κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών
2.  
  Η ενημέρωση των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου, μπορεί να γίνεται είτε βάσει αναφορών των τηρούμενων υποσυστημάτων είτε με άλλο κατάλληλο και αξιόπιστο κατά περίπτωση τρόπο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που καταχωρούνται και αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς, συμφωνούν με τις αναφορές των πάσης φύσεως τηρούμενων υποσυστημάτων και των άλλων πηγών πληροφοριών από τις οποίες τροφοδοτούνται.
3.  
  Το σχέδιο λογαριασμών, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με το πληροφοριακό σύστημα της οντότητας, εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον, την οικονομική, τη διοικητική, τη λειτουργική και τις λοιπές ταξινομήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4-7. Η οικονομική, διοικητική και λειτουργική ταξινόμηση είναι υποχρεωτικές.
4.  
  Οι υποκείμενες στο παρόν π.δ. οντότητες, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τηρούν ξεχωριστά όλους τους αναφερόμενους λογαριασμούς, αλλά μπορούν να τους αναπτύσσουν περαιτέρω βάσει των αναγκών τους και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα επίπεδα όλων των ταξινομήσεων εκφράζονται με αριθμητικούς ή και γραμματικούς κωδικούς.
Άρθρο 4 "Οικονομική ταξινόμηση"
1.  
  Η οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών. Η ανάλυση ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕSΑ), και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). Η οικονομική ταξινόμηση αποτελεί τη βάση σύνταξης όλων των χρηματοοικονομικών αναφορών.
2.  
  Οι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών ταξινομούνται σε οκτώ ομάδες, ως εξής: • ομάδα λογαριασμών 1: Έσοδα, • ομάδα λογαριασμών 2: Δαπάνες, • ομάδα λογαριασμών 3: Ενσώματα Πάγια, Άυλα Πάγια και Αποθέματα, • ομάδα λογαριασμών 4: Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, • ομάδα λογαριασμών 5: Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, • ομάδα λογαριασμών 6: Προβλέψεις, • ομάδα λογαριασμών 7: Λοιπές Οικονομικές Ροές, • ομάδα λογαριασμών 8: Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης
3.  
  Η οικονομική ταξινόμηση αναπτύσσεται τουλάχιστον σε πεμπτοβάθμιους λογαριασμούς, εκ των οποίων ο πρώτος δηλώνει την ομάδα λογαριασμών. Ο δεύτερος, τρίτος, και τέταρτος βαθμός αναλύουν σε περαιτέρω κατηγορίες τον εκάστοτε προηγούμενο βαθμό, ανάλογα με τη φύση τους και το απαιτούμενο επίπεδο συγκέντρωσης των πληροφοριών. Ο πέμπτος βαθμός του σχεδίου λογαριασμών, αναλύει περαιτέρω τον τέταρτο βαθμό και αναπτύσσεται σε διψήφιους λογαριασμούς (01 – 99). Ομοίως, ο τέταρτος βαθμός αναπτύσσεται σε διψήφιους λογαριασμούς. Ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος βαθμός, έχουν από ένα ψηφίο.
Άρθρο 5 "Διοικητική ταξινόμηση"
1.  
  Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική και ιεραρχική δομή των υπόχρεων οντοτήτων και καθορίζει τις διοικητικές θέσεις που είναι νομικά υπεύθυνες για την διαχείριση των εξόδων, των εσόδων, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των οντοτήτων
2.  
  Για σκοπούς διοικητικής ταξινόμησης, στο σχέδιο λογαριασμών ενσωματώνονται τρία τουλάχιστον επίπεδα πληροφοριών
Άρθρο 6 "Λειτουργική ταξινόμηση"
1.  
  Η λειτουργική ταξινόμηση καθορίζει τους τομείς ανάλωσης των δαπανών και αναπτύσσεται βάσει των αρχών που τίθενται από τα Διεθνή Πρότυπα CΟFΟG (Classificatiοn οf the Functiοns οf Gονernment - Ταξινόμηση των Λειτουργιών των Κυβερνήσεων) που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη
2.  
  Για σκοπούς λειτουργικής ταξινόμησης, στο σχέδιο λογαριασμών ενσωματώνονται δύο τουλάχιστον επίπεδα πληροφοριών
Άρθρο 7 "Λοιπές ταξινομήσεις Το σχέδιο λογαριασμών, σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα της κάθε οντότητας, επιτρέπει την ενσωμάτωση και άλλων τύπων ταξινομήσεων, όπως:"
1.  
  Ταξινόμηση κατά πρόγραμμα, η οποία αντανακλά τα τομεακά προγράμματα που αναλώνουν πόρους, και επιτρέπει τη μέτρηση της επίδοσης των αναλωνόμενων πόρων
2.  
  Ταξινόμηση κατά πηγή χρηματοδότησης, η οποία αντανακλά τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των δαπανών, καθώς και την μεταξύ τους σύνδεση
3.  
  Γεωγραφική ταξινόμηση, η οποία αντανακλά την χωρική κατανομή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών
4.  
  Ταξινόμηση για κοστολογικούς σκοπούς
Άρθρο 8 "Χρηματοοικονομικές αναφορές Οι χρηματοοικονομικές αναφορές συμπεριλαμβάνουν:"
1.  
  Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
2.  
  Την κατάσταση δημοσιονομικής αναφοράς
3.  
  Την κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού και σύγκρισης του απολογισμού με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 9 "Χρηματοοικονομικές καταστάσεις"
1.  
  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
 1. την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός),
 2. την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης (κατάσταση αποτελεσμάτων),
 3. την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης,
 4. την κατάσταση ταμιακών ροών,
 5. τις επεξηγηματικές σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (προσάρτημα)
2.  
  Υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρέχονται στο Παράρτημα 2
3.  
  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τις παραδοχές:
 1. του δουλευμένου, εκτός της κατάστασης ταμιακών ροών και
 2. της συνέχισης της δραστηριότητας
4.  
  Οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του παρόντος π.δ. θεμελιώνονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (Ιnternatiοnal Ρublic Sectοr Αccοunting Standards - ΙΡSΑS). Ενδεχόμενες τροποποιήσεις των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα, και ιδιαιτέρως των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΙΡSΑS), θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία θα εισηγείται τυχόν προσαρμογές των κανόνων του παρόντος προς τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3148/2003 (Α 136) παρέχει σχετική γνωμοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος φέρει την ευθύνη τροποποίησης των λογιστικών πολιτικών.
Άρθρο 10 "Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές"
1.  
  Με ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι χρηματοοικονομικές αναφορές των οντοτήτων του παρόντος ενοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα:
 1. ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές της κεντρικής κυβέρνησης,
 2. ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 3. ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
 4. ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές της γενικής κυβέρνησης
2.  
  Για σκοπούς σύνταξης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών, όλες οι οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, χρησιμοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών τους. Κατ΄ εξαίρεση, οι χρηματοοικονομικές αναφορές των συγγενών οντοτήτων και των κοινοπραξιών, επιτρέπεται να έχουν συνταχθεί με διαφορετικές λογιστικές πολιτικές, εφόσον δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος π.δ.
Άρθρο 11 "Δημοσιονομική αναφορά"
1.  
  Η δημοσιονομική αναφορά εμφανίζει τα οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕSΑ) και παρουσιάζει:
 1. το πλεόνασμα/έλλειμμα της περιόδου που περιλαμβάνει τα έσοδα, τα έξοδα και τις καθαρές αποκτήσεις των παγίων στοιχείων, των τιμαλφών και των αποθεμάτων,
 2. την καθαρή χρηματοδότηση της περιόδου που περιλαμβάνει τις καθαρές αποκτήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
2.  
  Η κατάρτιση της δημοσιονομικής αναφοράς γίνεται βάσει της παραδοχής του δουλευμένου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη:
 1. οι λογαριασμοί της ομάδος 7 «Λοιπές οικονομικές ροές»,
 2. οι αποσβέσεις,
 3. ο πεμπτοβάθμιος λογαριασμός Χ.Χ.Χ.ΧΧ.97 με τον τίτλο «Προβλέψεις».
3.  
  Υπόδειγμα της κατάστασης δημοσιονομικής αναφοράς παρέχεται στο Παράρτημα 3
Άρθρο 12 "Προϋπολογισμός Α. Ορισμοί προϋπολογισμού"
1.  
  Για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, τα μεγέθη των προβλεπόμενων και πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων συμπεριλαμβανομένων των αγορών και πωλήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των τιμαλφών, καθώς και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρακολουθούνται σύμφωνα με την οικονομική ταξινόμηση, βάσει της ανάλυσης του παραρτήματος 4 του παρόντος π.δ.
2.  
  Η λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού παρέχει λεπτομερή καταγραφή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Η προκύπτουσα διαφορά των προβλεπόμενων στο οικονομικό έτος αναφοράς του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, καθώς και των εσόδων από πώληση και των εξόδων για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων και τιμαλφών, διαμορφώνει το προβλεπόμενο ετήσιο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού.
3.  
  Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 2 η λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού καταγράφει όλα τα προβλεπόμενα στάδια εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και τα έξοδα. Ειδικότερα το σύστημα παρακολούθησης του προϋπολογισμού πρέπει να παρέχει τις εξής πληροφορίες κατ’ ελάχιστον:.
 1. τον εγκεκριμένο αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και την τυχόν αναμόρφωσή του,
 2. τα βεβαιωθέντα έσοδα (αν πρόκειται για φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή ΝΠΔΔ) και τα έσοδα βάσει νομότυπων παραστατικών ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων (αν πρόκειται για ΝΠΙΔ) στη διάρκεια του οικονομικού έτους,
 3. τα εισπραχθέντα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς και τα ανείσπρακτα έσοδα,
 4. τις επιστροφές εσόδων,
 5. τον εγκεκριμένο αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων, την τυχόν αναμόρφωσή του και τα όρια διάθεσης των πιστώσεών του,
 6. τις ανειλημμένες δεσμεύσεις,
 7. τις υπολειπόμενες προς διάθεση πιστώσεις,
 8. τα ποσά των υποχρεώσεων βάσει νομότυπων παραστατικών ή ισοδύναμων εγγράφων,
 9. τα ποσά των πληρωμών,
 10. τις απλήρωτες υποχρεώσεις,
 11. τις εκκρεμείς δεσμεύσεις
4.  
  Αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, είναι η αναλυτική πρόβλεψη των μειζόνων κατηγοριών, μέχρι τον τελευταίο βαθμό ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης, όπως αυτός καθορίζεται από τις εκδιδόμενες κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 55 και 156 του ν. 4270/2014, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Για τις λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός συντάσσεται και εγκρίνεται ανά μείζονα κατηγορία εσόδων και εξόδων καθώς και στο αναλυτικότερο επίπεδο της οικονομικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού.
5.  
  Ο εγκεκριμένος απολογισμός αποστέλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου από το έτος αναφοράς, στους φορείς εποπτείας και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς για τυχόν περαιτέρω ενέργειες
6.  
  Υπόδειγμα συνοπτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα 4 του παρόντος π.δ. και αποτελεί την αναφορά του προϋπολογισμού. Βάσει του υποδείγματος αυτού και σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις, καταρτίζεται η στοχοθεσία του προϋπολογισμού κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, εκτελείται ο προϋπολογισμός και παρακολουθείται η τυχόν απόκλιση από τους στόχους. Β. Λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
Άρθρο 13 "Ποιοτικά χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών αναφορών"
1.  
  Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των χρηματοοικονομικών αναφορών, πρέπει να πληρούν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 1. Σχετικότητα
 2. Πιστή απεικόνιση
 3. Κατανοητότητα
 4. Επικαιρότητα
 5. Συγκρισιμότητα
 6. Επαληθευσιμότητα
2.  
  Κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών αναφορών λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του ουσιώδους μεγέθους (σημαντικότητα) και της σχέσης οφέλους - κόστους
Άρθρο 14 "Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών"
1.  
  Οι οντότητες, οι οποίες υποχρεούνται στην εφαρμογή του παρόντος π.δ., συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές, σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Η σύνταξη των εν λόγω χρηματοοικονομικών αναφορών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30.06 του επόμενου ημερολογιακού έτους από εκείνο που αφορούν.
2.  
  Οι εγκεκριμένες από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, ετήσιες χρηματοοικονομικές αναφορές, εκτός εκείνων της κεντρικής διοίκησης, ελέγχονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της έγκρισής τους
3.  
  Οι εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές αναφορές, εκτός εκείνων της κεντρικής διοίκησης, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, υποβάλλονται στον Υπουργό των Οικονομικών και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης οντότητας, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου, όπου και παραμένουν για πέντε τουλάχιστον έτη
4.  
  Για τις χρηματοοικονομικές αναφορές της κεντρικής διοίκησης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει. Οι αναφορές αυτές μαζί με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Διαδήλωση) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης (Διαδήλωσης) από τον Υπουργό των Οικονομικών, όπου και παραμένουν για πέντε τουλάχιστον έτη.
Άρθρο 15
1.  
Μεταβατικές διατάξεις 1.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την Κεντρική Διοίκηση την 01.01.2019 με εξαίρεση τις διατάξεις: 1)της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Κοινό σχέδιο λογαριασμών» μόνο όσον αφορά τη λειτουργική ταξινόμηση, 2)του άρθρου 10 «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές», 3)των παραγράφων 2.4 και 2.5 του κεφαλαίου Γ «Ενσώματα πάγια, άυλα και αποθέματα» του Παραρτήματος 5 και 4)του κεφαλαίου ΣΤ «Προβλέψεις» του Παραρτήματος 5. 2.Οι εξαιρούμενες διατάξεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1, εφαρμόζονται πλήρως την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. 3.Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των εξαιρούμενων διατάξεων της παραγράφου 1, οι αποκτήσεις ενσωμάτων παγίων, αύλων και αποθεμάτων, καταχωρούνται στους προβλεπόμενους λογαριασμούς και μεταφέρονται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 4.Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος. 5.Το π.δ. 15/2011 (Α΄30) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2018. Τα π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», 205/1998 (Α΄163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 146/2003 (Α΄122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και 315/1999 (Α΄302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Λογαριασμών 1.Έσοδα1 Έσοδα 1.1 Φόροι 1.1.1 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 1.1.1.01 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. 1.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. 1.1.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. 1.1.1.02Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1.1.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1.1.1.03Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 1.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 1.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 1.1.1.04Φόροι με μορφή χαρτοσήμου 1.1.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους με μορφή χαρτοσήμου 1.1.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων με τη μορφή χαρτοσήμου 1.1.1.05 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1.1.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1.1.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1.1.1.06Φόροι ταξινόμησης οχημάτων 1.1.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους ταξινόμησης οχημάτων 1.1.1.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους ταξινόμησης οχημάτων 1.1.1.08Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.1.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.08.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.1.1.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.1.1.09Λοιποί Φόροι επί αγαθών 1.1.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί αγαθών 1.1.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί αγαθών 1.1.2Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 1.1.2.01 Δασμοί 1.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από δασμούς 1.1.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από δασμούς 1.1.2.02Εισφορές επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 1.1.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από ποσά εισφορών επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 1.1.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ποσά εισφορών επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 1.1.2.09Λοιποί Φόροι επί εισαγωγών 1.1.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.2.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί εισαγωγών 1.1.2.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί εισαγωγών 1.1.3Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 1.1.3.01 Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1.1.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από τακτικούς φόρους επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1.1.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τακτικούς φόρους επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1.1.3.09Λοιποί τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 1.1.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας 1.1.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας 1.1.4Λοιποί φόροι επί παραγωγής 1.1.4.01 Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1.1.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1.1.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1.1.4.02Φόροι επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.1.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.1.4.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.1.4.03Φόροι επί ρύπανσης 1.1.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.03.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί ρύπανσης 1.1.4.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί ρύπανσης 1.1.4.04Φόροι επί μισθοδοσίας και προσωπικού 1.1.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί μισθοδοσίας και προσωπικού 1.1.4.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί μισθοδοσίας και προσωπικού 1.1.4.05Φόροι επί διεθνών συναλλαγών 1.1.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.4.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.4.09Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής 1.1.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.4.09.90 Δουλευμένα έσοδα από διάφορους άλλους φόρους επί παραγωγής 1.1.4.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διάφορους άλλους φόρους επί παραγωγής 1.1.5Φόρος εισοδήματος 1.1.5.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 1.1.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 1.1.5.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 1.1.5.02Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 1.1.5.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από εταιρίες (ΝΠ) 1.1.5.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος πληρωτέο από εταιρίες (ΝΠ) 1.1.5.03Φόροι επί κερδών διακράτησης 1.1.5.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.03.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί κερδών διακράτησης 1.1.5.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί κερδών διακράτησης 1.1.5.04Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια 1.1.5.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια 1.1.5.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια 1.1.5.05Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1.1.5.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1.1.5.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1.1.5.06Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.5.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.5.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.5.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.6Φόροι κεφαλαίου 1.1.6.01 Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.02Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου 1.1.6.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.6.02.90 Δουλευμένα έσοδα από έκτακτους φόρους κεφαλαίου 1.1.6.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από έκτακτους φόρους κεφαλαίου 1.1.9Λοιποί τρέχοντες φόροι 1.1.9.01 Φόροι οχημάτων 1.1.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους οχημάτων 1.1.9.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους οχημάτων 1.1.9.02 Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας 1.1.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.02.90 Δουλευμένα έσοδα από τρέχοντες φόρους επί κινητής περιουσίας 1.1.9.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τρέχοντες φόρους επί κινητής περιουσίας 1.1.9.03Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών 1.1.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.03.90 Δουλευμένα έσοδα από γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών 1.1.9.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών 1.1.9.04Κατά κεφαλήν φόροι 1.1.9.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.04.90 Δουλευμένα έσοδα από κατά κεφαλήν φόρους 1.1.9.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από κατά κεφαλήν φόρους 1.1.9.05Φόροι επί δαπανών 1.1.9.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί δαπανών 1.1.9.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί δαπανών 1.1.9.06Φόροι επί διεθνών συναλλαγών 1.1.9.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.9.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί διεθνών συναλλαγών 1.1.9.09Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι 1.1.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.9.09.90 Δουλευμένα έσοδα από διάφορους άλλους τρέχοντες φόρους 1.1.9.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διάφορους άλλους τρέχοντες φόρους 1.2Κοινωνικές εισφορές 1.2.1 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 1.2.1.01 Εισφορές εργοδοτών 1.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργοδοτών 1.2.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργοδοτών 1.2.1.02Εισφορές εργαζομένων 1.2.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργαζομένων 1.2.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργαζομένων 1.2.1.03Εισφορές αυτοαπασχολούμενων 1.2.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές αυτοαπασχολούμενων 1.2.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές αυτοαπασχολούμενων 1.2.1.04Εισφορές αγροτών 1.2.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές αγροτών 1.2.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές αγροτών 1.2.1.05Εισφορές ανέργων 1.2.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές ανέργων 1.2.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές ανέργων 1.2.1.06Εισφορές συνταξιούχων 1.2.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.06.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές συνταξιούχων 1.2.1.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές συνταξιούχων 1.2.1.09Λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες 1.2.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες 1.2.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες 1.2.2Λοιπές κοινωνικές εισφορές 1.2.2.01 Εισφορές εργαζομένων 1.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργαζομένων 1.2.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργαζομένων 1.2.2.02Εισφορές εργοδοτών 1.2.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.2.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από εισφορές εργοδοτών 1.2.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από εισφορές εργοδοτών 1.3Μεταβιβάσεις 1.3.1 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις 1.3.1.01 Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση 1.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση 1.3.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση 1.3.1.02Μεταβιβάσεις από νοσοκομεία 1.3.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Νοσοκομεία 1.3.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Νοσοκομεία 1.3.1.03Μεταβιβάσεις από Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) 1.3.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 1.3.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 1.3.1.04Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 1.3.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Ο.Τ.Α. 1.3.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Ο.Τ.Α. 1.3.1.05Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 1.3.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από Ο.Κ.Α. 1.3.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από Ο.Κ.Α. 1.3.1.08Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.08.90 Δουλευμένα έσοδα από Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.1.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.1.09Λοιπές μεταβιβάσεις 1.3.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές μεταβιβάσεις 1.3.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές μεταβιβάσεις 1.3.2 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε 1.3.2.01 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1.3.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1.3.2.02Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1.3.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1.3.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1.3.3Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού 1.3.3.01 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς 1.3.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς 1.3.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς 1.3.3.09Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.4Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 1.3.4.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση 1.3.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση 1.3.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση 1.3.4.02Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία 1.3.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.02.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία 1.3.4.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία 1.3.4.04Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 1.3.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.04.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΤΑ 1.3.4.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΤΑ 1.3.4.05 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 1.3.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.05.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΚΑ 1.3.4.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΚΑ 1.3.4.08Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.4.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.08.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.4.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα 1.3.4.09Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.3.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.4.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.3.4.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.3.5Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε. 1.3.5.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία 1.3.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.5.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία 1.3.5.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία 1.3.6Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 1.3.6.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1.3.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1.3.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1.3.6.09Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.6.09.90 Δουλευμένα έσοδα από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.6.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1.3.9Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.3.9.01 Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων 1.3.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.01.90 Δουλευμένα έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων 1.3.9.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων 1.3.9.02 Έσοδα από αναλήψεις χρεών 1.3.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.02.90 Δουλευμένα έσοδα από αναλήψεις χρεών 1.3.9.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από αναλήψεις χρεών 1.3.9.03Έσοδα από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 1.3.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.02.90 Δουλευμένα έσοδα από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 1.3.9.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 1.3.9.04Έσοδα από δωρεές 1.3.9.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.04.90 Δουλευμένα έσοδα από δωρεές 1.3.9.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από δωρεές 1.3.9.05Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 1.3.9.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.05.90 Δουλευμένα έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 1.3.9.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 1.3.9.09Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.3.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.3.9.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.3.9.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 1.4Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.4.1 Πωλήσεις αγαθών 1.4.1.01 Πωλήσεις αγαθών 1.4.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από πωλήσεις αγαθών 1.4.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από πωλήσεις αγαθών 1.4.2Παροχή υπηρεσιών 1.4.2.01 Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1.4.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1.4.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1.4.2.02 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 1.4.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 1.4.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 1.4.2.03Παροχή δικαστικών υπηρεσιών 1.4.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.03.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών 1.4.2.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή δικαστικών υπηρεσιών 1.4.2.04Παροχή υπηρεσιών ελέγχου 1.4.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.04.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ελέγχου 1.4.2.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών ελέγχου 1.4.2.05Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 1.4.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.05.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 1.4.2.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 1.4.2.06Παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία 1.4.2.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.06.90 Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία 1.4.2.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία 1.4.2.09Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 1.4.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.2.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 1.4.2.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 1.4.3Μισθώματα 1.4.3.01 Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 1.4.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα κτιρίων και υποδομών 1.4.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα κτιρίων και υποδομών 1.4.3.02Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.4.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.02.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.4.3.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.4.3.03Μισθώματα οχημάτων 1.4.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.03.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα οχημάτων 1.4.3.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα οχημάτων 1.4.3.04Μισθώματα οπλικών συστημάτων 1.4.3.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.04.90 Δουλευμένα έσοδα από μισθώματα οπλικών συστημάτων 1.4.3.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από μισθώματα οπλικών συστημάτων 1.4.3.05Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 1.4.3.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.05.90 Δουλευμένα έσοδα από άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 1.4.3.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 1.4.3.09Λοιπά μισθώματα 1.4.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπά μισθώματα 1.4.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπά μισθώματα 1.4.4Προμήθειες 1.4.4.01 Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων 1.4.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων 1.4.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων 1.4.4.02Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών) 1.4.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.4.02.90 Δουλευμένα έσοδα από προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών) 1.4.4.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών) 1.4.4.03Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών 1.4.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.4.03.90 Δουλευμένα έσοδα από προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών 1.4.4.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών 1.4.5Διοικητικές αμοιβές 1.4.5.01 Παράβολα 1.4.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.5.01.90 Δουλευμένα έσοδα από παράβολα 1.4.5.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από παράβολα 1.4.8Ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.8.01 Ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.8.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.8.01.90 Δουλευμένα έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.8.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ιδιοπαραγωγή παγίων 1.4.9Λοιπές πωλήσεις 1.4.9.09 Έσοδα από λοιπές πωλήσεις 1.4.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.4.9.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές πωλήσεις 1.4.9.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές πωλήσεις 1.5Λοιπά τρέχοντα έσοδα 1.5.1 Τόκοι 1.5.1.01 Τόκοι καταθέσεων 1.5.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους καταθέσεων 1.5.1.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους καταθέσεων 1.5.1.02Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους βραχυπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους βραχυπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.03Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους μακροπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους μακροπρόθεσμων τίτλων 1.5.1.04Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 1.5.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους βραχυπρόθεσμων δανείων 1.5.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους βραχυπρόθεσμων δανείων 1.5.1.05Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 1.5.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από τόκους μακροπρόθεσμων δανείων 1.5.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τόκους μακροπρόθεσμων δανείων 1.5.1.09Λοιποί Τόκοι 1.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς τόκους 1.5.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς τόκους 1.5.2Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 1.5.2.01 Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.02Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.02.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.03Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 1.5.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.03.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 1.5.2.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 1.5.3Ενοίκια φυσικών πόρων 1.5.3.01 Ενοίκια πόρων υπεδάφους 1.5.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.3.01.90 Δουλευμένα έσοδα από ενοίκια πόρων υπεδάφους 1.5.3.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ενοίκια πόρων υπεδάφους 1.5.3.02Ενοίκια γης 1.5.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.3.02.90 Δουλευμένα έσοδα από ενοίκια γης 1.5.3.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ενοίκια γης 1.5.3.09Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 1.5.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.3.09.90 Δουλευμένα έσοδα από ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 1.5.3.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 1.5.4Εισόδημα από άλλες επενδύσεις 1.5.4.01 Διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων 1.5.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.4.01.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων 1.5.4.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων 1.5.6Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί 1.5.6.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.02Τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.02.90 Δουλευμένα έσοδα από τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.02.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.03Ασφαλιστικά Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.03.90 Δουλευμένα έσοδα από ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.5.6.04Καταλογισμοί 1.5.6.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.04.90 Δουλευμένα έσοδα από καταλογισμούς 1.5.6.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από καταλογισμούς 1.5.6.09Λοιπά πρόστιμα 1.5.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.6.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπά πρόστιμα 1.5.6.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπά πρόστιμα 1.5.7Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.7.01 Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.7.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.7.01.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.7.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής 1.5.9 Επιστροφές δαπανών 1.5.9.01 Επιστροφές αποδοχών 1.5.9.03 Επιστροφές μεταβιβάσεων 1.5.9.04 Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες 1.5.9.06 Επιστροφές δαπανών για τόκους 1.5.9.07 Επιστροφές λοιπών δαπανών 2.Δαπάνες2 Δαπάνες 2.1 Παροχές σε εργαζόμενους 2.1.1 Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.01 Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.1.01.90 Δουλευμένες τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.01.91 Αναταξινομήσεις τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.02Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.1.02.90 Δουλευμένες πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.02.91 Αναταξινομήσεις πρόσθετων αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.03Αποδοχές σε είδος αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.1.03.90 Δουλευμένες αποδοχές σε είδος αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις αποδοχών σε είδος αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.2Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.01 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.2.01.90 Δουλευμένες τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.01.91 Αναταξινομήσεις τακτικών αποδοχών τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.02Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.2.02.90 Δουλευμένες πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.02.91 Αναταξινομήσεις πρόσθετων αποδοχών τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.03Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.2.03.90 Δουλευμένες αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων 2.1.2.03.91 Αναταξινομήσεις αποδοχών σε είδος τακτικών υπαλλήλων 2.1.3Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών 2.1.3.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.01.90 Δουλευμένες τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.01.91 Αναταξινομήσεις τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.02Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.02.90 Δουλευμένες πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.02.91 Αναταξινομήσεις πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.03Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.03.90 Δουλευμένες παροχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.03.91 Αναταξινομήσεις παροχών σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.3.04Παροχές κληρωτών 2.1.3.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.3.04.90 Δουλευμένες παροχές κληρωτών 2.1.3.04.91 Αναταξινομήσεις παροχών κληρωτών 2.1.9Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών 2.1.9.01 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.9.01.90 Δουλευμένες εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.9.01.91 Αναταξινομήσεις εργοδοτικών εισφορών αιρετών και οργάνων διοίκησης 2.1.9.02Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 2.1.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.9.02.90 Δουλευμένες εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 2.1.9.02.91 Αναταξινομήσεις εργοδοτικών εισφορών τακτικών υπαλλήλων 2.1.9.03Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.1.9.03.90 Δουλευμένες εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.1.9.03.91 Αναταξινομήσεις εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.2Κοινωνικές Παροχές 2.2.1 Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.1.01 Παροχές Κύριας Σύνταξης 2.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.01.90 Δουλευμένες παροχές Κύριας Σύνταξης 2.2.1.01.91 Αναταξινομήσεις παροχών κύριας σύνταξης 2.2.1.01.97 Προβλέψεις για παροχές κύριας σύνταξης 2.2.1.02Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.02.90 Δουλευμένες παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.02.91 Αναταξινομήσεις παροχών επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.02.97 Προβλέψεις για παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 2.2.1.03Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 2.2.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.03.90 Δουλευμένες εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 2.2.1.03.91 Αναταξινομήσεις εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών 2.2.1.03.97 Προβλέψεις για εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 2.2.1.04Παροχές ανεργίας 2.2.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.04.90 Δουλευμένες παροχές ανεργίας 2.2.1.04.91 Αναταξινομήσεις παροχών ανεργίας 2.2.1.05 Παροχές υγείας σε χρήμα 2.2.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.05.90 Δουλευμένες παροχές υγείας σε χρήμα 2.2.1.05.91 Αναταξινομήσεις παροχών υγείας σε χρήμα 2.2.1.09Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2.2.2Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.2.01 Δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη ασφαλισμένων 2.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.01.90 Δουλευμένες παροχές για φαρμακευτική περίθαλψη ασφαλισμένων 2.2.2.01.91 Αναταξινομήσεις παροχών για φαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων 2.2.2.02Δαπάνες για ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.02.90 Δουλευμένες δαπάνες για ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.02.91 Αναταξινομήσεις δαπανών για ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.03Δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω παρόχων υγείας ιδιωτικού δικαίου 2.2.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.03.90 Δουλευμένες δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω παρόχων υγείας ιδιωτικού δικαίου 2.2.2.03.91 Αναταξινομήσεις δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων μέσω παρόχων υγείας ιδιωτικού δικαίου 2.2.2.04Λοιπές παροχές υγείας σε είδος μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.04.90 Δουλευμένες λοιπές παροχές υγείας σε είδος μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.04.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παροχών υγείας σε είδος μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας 2.2.2.05Πληρωμές προς Δημόσια Νοσοκομεία 2.2.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.05.90 Δουλευμένες πληρωμές προς Δημόσια Νοσοκομεία 2.2.2.05.91 Αναταξινομήσεις πληρωμών προς Δημόσια Νοσοκομεία 2.2.2.09Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.2.09.90 Δουλευμένες λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.2.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 2.2.3Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα 2.2.3.01 Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών 2.2.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.3.01.90 Δουλευμένες συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών 2.2.3.01.91 Αναταξινομήσεις συνταξιοδοτικών παροχών εργοδοτών 2.2.3.09Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα 2.2.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.3.09.90 Δουλευμένες λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα 2.2.3.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κοινωνικών παροχών εργοδοτών σε χρήμα 2.2.4Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος 2.2.4.01 Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος 2.2.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.4.01.90 Δουλευμένες παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος 2.2.4.01.91 Αναταξινομήσεις παροχών υγείας εργοδοτών σε είδος 2.2.4.09Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος 2.2.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.4.09.90 Δουλευμένες λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος 2.2.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κοινωνικών παροχών εργοδοτών σε είδος 2.2.5Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα 2.2.5.01 Προνοιακά επιδόματα υγείας σε χρήμα 2.2.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.5.01.90 Δουλευμένα προνοιακά επιδόματα υγείας σε χρήμα 2.2.5.01.91 Αναταξινομήσεις προνοιακών επιδομάτων υγείας σε χρήμα 2.2.5.09Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα 2.2.5.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.5.09.90 Δουλευμένα λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα 2.2.5.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών προνοιακών επιδομάτων σε χρήμα 2.2.6Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος 2.2.6.01 Προνοιακά επιδόματα υγείας σε είδος 2.2.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.6.01.90 Δουλευμένα προνοιακά επιδόματα υγείας σε είδος 2.2.6.01.91 Αναταξινομήσεις προνοιακών επιδομάτων υγείας σε είδος 2.2.6.09Λοιπά Προνοιακά επιδόματα σε είδος 2.2.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.2.6.09.90 Δουλευμένα λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος 2.2.6.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών Προνοιακών επιδομάτων σε είδος 2.3Μεταβιβάσεις 2.3.1 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις 2.3.1.01 Μεταβιβάσεις στην κεντρική διοίκηση 2.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.01.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις στην κεντρική διοίκηση 2.3.1.01.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων στην κεντρική διοίκηση 2.3.1.02Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 2.3.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.02.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 2.3.1.02.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε νοσοκομεία 2.3.1.03Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) 2.3.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.03.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 2.3.1.03.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. 2.3.1.04Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 2.3.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.04.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε Ο.Τ.Α. 2.3.1.04.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε Ο.Τ.Α. 2.3.1.05Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 2.3.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.05.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε Ο.Κ.Α. 2.3.1.05.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε Ο.Κ.Α. 2.3.1.08Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.08.90 Δουλευμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.1.08.91 Αναταξινομήσεις μεταβιβάσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.1.09Λοιπές μεταβιβάσεις 2.3.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές μεταβιβάσεις 2.3.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών μεταβιβάσεων 2.3.2Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) 2.3.2.01 Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 2.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.2.01.90 Δουλευμένες αποδόσεις στην Ε.Ε. 2.3.2.01.91 Αναταξινομήσεις αποδόσεων στην Ε.Ε. 2.3.3Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 2.3.3.01 Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.3.01.90 Δουλευμένες τρέχουσες μεταβιβάσεις προς διεθνείς οργανισμούς 2.3.3.01.91 Αναταξινομήσεις τρεχουσών μεταβιβάσεων προς διεθνείς οργανισμούς 2.3.3.09Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.3.09.90 Δουλευμένες τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.3.09.91 Αναταξινομήσεις τρεχουσών μεταβιβάσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.4Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 2.3.4.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε κεντρική διοίκηση 2.3.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.01.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε κεντρική διοίκηση 2.3.4.01.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε κεντρική διοίκηση 2.3.4.02Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία 2.3.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.02.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία 2.3.4.02.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε νοσοκομεία 2.3.4.03Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) 2.3.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.03.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων στις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 2.3.4.03.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων στις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 2.3.4.04Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 2.3.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.04.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. 2.3.4.04.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. 2.3.4.05Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 2.3.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.05.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. 2.3.4.05.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. 2.3.4.08Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.4.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.08.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.4.08.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.3.4.09Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.3.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.4.09.90 Δουλευμένες λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.3.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών επιχορηγήσεων επενδύσεων 2.3.6Επιχορηγήσεις επενδύσεων Εξωτερικού 2.3.6.01 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.6.01.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.6.01.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς 2.3.6.09Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.6.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.6.09.90 Δουλευμένες επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.6.09.91 Αναταξινομήσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 2.3.9Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2.3.9.01 Καταπτώσεις εγγυήσεων 2.3.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.01.90 Δουλευμένες καταπτώσεις εγγυήσεων 2.3.9.01.91 Αναταξινομήσεις καταπτώσεων εγγυήσεων 2.3.9.01.97 Προβλέψεις για καταπτώσεις εγγυήσεων 2.3.9.02Αναλήψεις χρεών 2.3.9.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.02.90 Δουλευμένες αναλήψεις χρεών 2.3.9.02.91 Αναταξινομήσεις αναλήψεων χρεών 2.3.9.03Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 2.3.9.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.03.90 Δουλευμένες κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 2.3.9.03.91 Αναταξινομήσεις κεφαλαιουχικών ενισχύσεων 2.3.9.04Δωρεές 2.3.9.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.04.90 Δουλευμένες δωρεές 2.3.9.04.91 Αναταξινομήσεις δωρεών 2.3.9.05Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.05.90 Δουλευμένες αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.05.91 Αναταξινομήσεις αποζημιώσεων λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.05.97 Προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 2.3.9.09Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 2.3.9.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.3.9.09.90 Δουλευμένες λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 2.3.9.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων διαφόρων 2.4Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.4.1 Αγορές αγαθών 2.4.1.01 Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων 2.4.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.01.90 Δουλευμένες αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων 2.4.1.01.91 Αναταξινομήσεις αγορών φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων 2.4.1.02Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης 2.4.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.02.90 Δουλευμένες αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης 2.4.1.02.91 Αναταξινομήσεις αγορών υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης 2.4.1.03Αγορές καυσίμων 2.4.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.03.90 Δουλευμένες αγορές καυσίμων 2.4.1.03.91 Αναταξινομήσεις αγορών καυσίμων 2.4.1.04Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού 2.4.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.04.90 Δουλευμένες αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού 2.4.1.04.91 Αναταξινομήσεις αγορών αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού 2.4.1.05Αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση 2.4.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.05.90 Δουλευμένες αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση 2.4.1.05.91 Αναταξινομήσεις αγορών εμπορευμάτων για μεταπώληση 2.4.1.09Λοιπές αγορές αγαθών 2.4.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές αγορές αγαθών 2.4.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών αγορών αγαθών 2.4.2Αμοιβές για υπηρεσίες 2.4.2.01 Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 2.4.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.01.90 Δουλευμένες αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 2.4.2.01.91 Αναταξινομήσεις αμοιβών για μεταφορές και επικοινωνίες 2.4.2.02Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 2.4.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.02.90 Δουλευμένες δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 2.4.2.02.91 Αναταξινομήσεις δαπανών ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 2.4.2.03Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 2.4.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.03.90 Δουλευμένες αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 2.4.2.03.91 Αναταξινομήσεις αμοιβών για συντηρήσεις και επισκευές 2.4.2.04 Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού 2.4.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.04.90 Δουλευμένες δαπάνες μετακίνησης προσωπικού 2.4.2.04.91 Αναταξινομήσεις δαπανών μετακίνησης προσωπικού 2.4.2.05Ασφάλιστρα 2.4.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.05.90 Δουλευμένα ασφάλιστρα 2.4.2.05.91 Αναταξινομήσεις ασφαλίστρων 2.4.2.09Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 2.4.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.2.09.90 Δουλευμένες λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 2.4.2.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών δαπανών για υπηρεσίες 2.4.3Προμήθειες 2.4.3.01 Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό 2.4.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.3.01.90 Δουλευμένες προμήθειες 2.4.3.01.91 Αναταξινομήσεις προμηθειών 2.4.3.02Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.4.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.3.02.90 Δουλευμένες προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.4.3.02.91 Αναταξινομήσεις προμηθειών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.4.3.03Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων 2.4.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.3.03.90 Δουλευμένες προμήθειες για παροχή εγγυήσεων 2.4.3.03.91 Αναταξινομήσεις προμηθειών για παροχή εγγυήσεων 2.4.4Μισθώματα 2.4.4.01 Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 2.4.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.01.90 Δουλευμένα μισθώματα 2.4.4.01.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων 2.4.4.02 Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 2.4.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.02.90 Δουλευμένα μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 2.4.4.02.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων μηχανολογικού εξοπλισμού 2.4.4.03Μισθώματα οχημάτων 2.4.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.03.90 Δουλευμένα μισθώματα οχημάτων 2.4.4.03.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων οχημάτων 2.4.4.04Μισθώματα οπλικών συστημάτων 2.4.4.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.04.90 Δουλευμένα μισθώματα οπλικών συστημάτων 2.4.4.04.91 Αναταξινομήσεις μισθωμάτων οπλικών συστημάτων 2.4.4.05Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 2.4.4.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.05.90 Δουλευμένες άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 2.4.4.05.91 Αναταξινομήσεις αδειών χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων 2.4.4.09Λοιπά μισθώματα 2.4.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.4.4.09.90 Δουλευμένα λοιπά μισθώματα 2.4.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών μισθωμάτων 2.5Επιδοτήσεις 2.5.1 Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.01 Επιδοτήσεις στις μεταφορές 2.5.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.1.01.90 Δουλευμένες επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.01.91 Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.09Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.1.09.91 Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 2.5.2Επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.5.2.01 Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων 2.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.2.01.90 Δουλευμένες επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων 2.5.2.01.91 Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων 2.5.2.09Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.5.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.5.2.09.90 Δουλευμένες λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.5.2.09.91 Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή 2.6Τόκοι 2.6.1 Τόκοι καταθέσεων 2.6.1.01 Τόκοι καταθέσεων 2.6.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.1.01.90 Δουλευμένοι τόκοι καταθέσεων 2.6.1.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων καταθέσεων 2.6.2Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων 2.6.2.01 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.2.01.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων 2.6.2.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων 2.6.2.02Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.2.02.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.2.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.3Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων 2.6.3.01 Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.3.01.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.3.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού 2.6.3.02Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.3.02.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.3.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 2.6.4 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 2.6.4.01 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.4.01.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.4.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.4.02Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.4.02.90 Δουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.4.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.5Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 2.6.5.01 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.5.01.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.5.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 2.6.5.02Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.5.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.5.02.90 Δουλευμένοι τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.5.02.91 Αναταξινομήσεις τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 2.6.9Λοιποί Τόκοι 2.6.9.01 Τόκοι εμπορικών πιστώσεων 2.6.9.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.6.9.01.90 Δουλευμένοι τόκοι εμπορικών πιστώσεων 2.6.9.01.91 Αναταξινομήσεις τόκων εμπορικών πιστώσεων 2.7Λοιπές δαπάνες 2.7.1 Φόροι 2.7.1.01 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 2.7.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.01.90 Δουλευμένοι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 2.7.1.01.91 Αναταξινομήσεις φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών 2.7.1.02Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 2.7.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.02.90 Δουλευμένοι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 2.7.1.02.91 Αναταξινομήσεις φόρων και δασμών επί εισαγωγών 2.7.1.03Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας 2.7.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.03.90 Δουλευμένοι τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας 2.7.1.03.91 Αναταξινομήσεις τακτικών φόρων επί ακίνητης περιουσίας 2.7.1.04Λοιποί φόροι επί παραγωγής 2.7.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.04.90 Δουλευμένοι λοιποί φόροι επί παραγωγής 2.7.1.04.91 Αναταξινομήσεις λοιπών φόρων επί παραγωγής 2.7.1.05Φόρος εισοδήματος 2.7.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.05.90 Δουλευμένος φόρος εισοδήματος 2.7.1.05.91 Αναταξινομήσεις φόρου εισοδήματος 2.7.1.06Φόροι κεφαλαίου 2.7.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.06.90 Δουλευμένοι φόροι κεφαλαίου 2.7.1.06.91 Αναταξινομήσεις φόρων κεφαλαίου 2.7.1.09Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.7.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.1.09.90 Δουλευμένοι λοιποί τρέχοντες φόροι 2.7.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών τρεχόντων φόρων 2.7.2Διανομές κερδών 2.7.2.01 Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 2.7.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.2.01.90 Δουλευμένο διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 2.7.2.01.91 Αναταξινομήσεις διανεμόμενου εισοδήματος εταιριών 2.7.3Ενοίκια φυσικών πόρων 2.7.3.01 Ενοίκια πόρων υπεδάφους 2.7.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.3.01.90 Δουλευμένα ενοίκια πόρων υπεδάφους 2.7.3.01.91 Αναταξινομήσεις ενοικίων πόρων υπεδάφους 2.7.3.02Ενοίκια γης 2.7.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.3.02.90 Δουλευμένα ενοίκια γης 2.7.3.02.91 Αναταξινομήσεις ενοικίων γης 2.7.3.09Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 2.7.3.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.3.09.90 Δουλευμένα ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων 2.7.3.09.91 Αναταξινομήσεις ενοικίων λοιπών φυσικών πόρων 2.7.4Πρόστιμα 2.7.4.01 Πρόστιμα από Ε.Ε. 2.7.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.01.90 Δουλευμένα πρόστιμα από Ε.Ε. 2.7.4.01.91 Αναταξινομήσεις προστίμων από Ε.Ε. 2.7.4.01.97 Προβλέψεις για πρόστιμα από Ε.Ε. 2.7.4.02Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.7.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.02.90 Δουλευμένα φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.7.4.02.91 Αναταξινομήσεις φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων 2.7.4.02.97 Προβλέψεις για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.7.4.03Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.03.90 Δουλευμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.03.91 Αναταξινομήσεις προστίμων και προσαυξήσεων σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.03.97 Προβλέψεις για πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 2.7.4.09Λοιπά πρόστιμα 2.7.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 2.7.4.09.90 Δουλευμένα λοιπά πρόστιμα 2.7.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών προστίμων 2.7.4.09.97 Προβλέψεις για λοιπά πρόστιμα 2.7.9 Επιστροφές εσόδων 2.7.9.01 Επιστροφές εσόδων από φόρους 2.7.9.03 Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις 2.7.9.05 Επιστροφές λοιπών εσόδων 2.8Αποσβέσεις 2.8.1 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.8.1.01 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.9Πιστώσεις υπό κατανομή 3.Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα 3 Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα 3.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.1.1 Κτίρια και συναφείς υποδομές 3.1.1.01 Βελτιώσεις γης 3.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.01.90 Δουλευμένες βελτιώσεις γης 3.1.1.01.91 Αναταξινομήσεις βελτιώσεων γης 3.1.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας βελτιώσεων γης 3.1.1.01.93 Διαφορές εύλογης αξίας σωρευμένων αποσβέσεων βελτιώσεων γης 3.1.1.01.94 Απομείωση βελτιώσεων γης 3.1.1.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις βελτιώσεων γης 3.1.1.02Κατοικίες 3.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.02.90 Δουλευμένες κατοικίες 3.1.1.02.91 Αναταξινομήσεις κατοικιών 3.1.1.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας κατοικιών 3.1.1.02.93 Διαφορές εύλογης αξίας σωρευμένων αποσβέσεων κατοικιών 3.1.1.02.94 Απομείωση κατοικιών 3.1.1.02.96 Σωρευμένες αποσβέσεις κατοικιών 3.1.1.03Λοιπά κτίρια 3.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.03.90 Δουλευμένα λοιπά κτίρια 3.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.93 Διαφορές εύλογης αξίας σωρευμένων αποσβέσεων λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.94 Απομείωση λοιπών κτιρίων 3.1.1.03.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών κτιρίων 3.1.1.04 Υποδομές μεταφορών 3.1.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.04.90 Δουλευμένες υποδομές μεταφορών 3.1.1.04.91 Αναταξινομήσεις υποδομών μεταφορών 3.1.1.04.94 Απομείωση υποδομών μεταφορών 3.1.1.04.96 Σωρευμένες αποσβέσεις υποδομών μεταφορών 3.1.1.09Λοιπές υποδομές 3.1.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.1.09.90 Δουλευμένες λοιπές υποδομές 3.1.1.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών υποδομών 3.1.1.09.94 Απομείωση λοιπών υποδομών 3.1.1.09.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπές υποδομών 3.1.2Μηχανήματα και εξοπλισμός 3.1.2.01 Μηχανήματα και εργαλεία 3.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.01.90 Δουλευμένα μηχανήματα και εργαλεία 3.1.2.01.91 Αναταξινομήσεις μηχανημάτων και εργαλείων 3.1.2.01.94 Απομείωση μηχανημάτων και εργαλείων 3.1.2.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων και εργαλείων 3.1.2.02Μεταφορικά μέσα 3.1.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.02.90 Δουλευμένα μεταφορικά μέσα 3.1.2.02.91 Αναταξινομήσεις μεταφορικών μέσων 3.1.2.02.94 Απομείωση μεταφορικών μέσων 3.1.2.02.96 Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 3.1.2.03Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.03.90 Δουλευμένος εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.91 Αναταξινομήσεις εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.94 Απομείωση εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.03.96 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.1.2.04 Έπιπλα 3.1.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.04.90 Δουλευμένα έπιπλα 3.1.2.04.91 Αναταξινομήσεις επίπλων 3.1.2.04.94 Απομείωση επίπλων 3.1.2.04.96 Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων 3.1.2.09Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 3.1.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.2.09.90 Δουλευμένα λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 3.1.2.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.1.2.09.94 Απομείωση λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.1.2.09.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.1.3Οπλικά συστήματα 3.1.3.01 Οπλικά συστήματα 3.1.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.3.01.90 Δουλευμένα οπλικά συστήματα 3.1.3.01.91 Αναταξινομήσεις οπλικών συστημάτων 3.1.3.01.94 Απομείωση οπλικών συστημάτων 3.1.3.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις οπλικών συστημάτων 3.1.4Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.01 Έρευνα και ανάπτυξη 3.1.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.01.90 Δουλευμένα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.01.91 Αναταξινομήσεις προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.02Έρευνες ορυκτών πόρων 3.1.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.02.90 Δουλευμένες έρευνες ορυκτών πόρων 3.1.4.02.91 Αναταξινομήσεις ερευνών ορυκτών πόρων 3.1.4.03Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 3.1.4.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.03.90 Δουλευμένο λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 3.1.4.03.91 Αναταξινομήσεις λογισμικού υπολογιστών και βάσεων δεδομένων 3.1.4.03.94 Απομείωση λογισμικού υπολογιστών και βάσεων δεδομένων 3.1.4.03.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λογισμικού υπολογιστών και βάσεων δεδομένων 3.1.4.09Λοιπά προϊόντα πνευματικής Ιδιοκτησίας 3.1.4.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.4.09.90 Δουλευμένα λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.09.91 Αναταξινομήσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.09.94 Απομείωση λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας 3.1.4.09.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής Ιδιοκτησίας 3.1.5Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία 3.1.5.01 Γη 3.1.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.01.90 Δουλευμένη γη 3.1.5.01.91 Αναταξινομήσεις γης 3.1.5.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας γης 3.1.5.01.94 Απομείωση γης 3.1.5.02Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα 3.1.5.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.02.90 Δουλευμένα ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα 3.1.5.02.91 Αναταξινομήσεις ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων 3.1.5.02.99 Λοιπές ροές ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων 3.1.5.03Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.5.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.03.90 Δουλευμένοι μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.5.03.91 Αναταξινομήσεις μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων 3.1.5.03.99 Λοιπές ροές μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων 3.1.5.04Υδάτινοι πόροι 3.1.5.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.04.90 Δουλευμένοι υδάτινοι πόροι 3.1.5.04.91 Αναταξινομήσεις υδάτινων πόρων 3.1.5.04.99 Λοιπές ροές υδάτινων πόρων 3.1.5.05Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα) 3.1.5.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.05.90 Δουλευμένο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα) 3.1.5.05.91 Αναταξινομήσεις ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ραδιοφάσματος) 3.1.5.06Λοιποί Φυσικοί Πόροι 3.1.5.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.06.90 Δουλευμένοι λοιποί φυσικοί πόροι 3.1.5.06.91 Αναταξινομήσεις λοιπών φυσικών πόρων 3.1.5.06.99 Λοιπές ροές λοιπών φυσικών πόρων 3.1.5.09Μη παραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.1.5.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.5.09.90 Δουλευμένα μη παραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.1.5.09.91 Αναταξινομήσεις μη παραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.1.6Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.1.6.01 Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.6.01.90 Δουλευμένοι καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 3.1.6.01.91 Αναταξινομήσεις λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.1.6.01.94 Απομείωση λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.1.6.01.96 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.1.7Πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.01 Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.7.01.90 Δουλευμένα ενσώματα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.01.91 Αναταξινομήσεις ενσώματων παγίων υπό κατασκευή 3.1.7.02Άυλα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.02.(1-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.1.7.02.90 Δουλευμένα άυλα πάγια υπό κατασκευή 3.1.7.02.91 Αναταξινομήσεις αύλων παγίων υπό κατασκευή 3.2Αποθέματα 3.2.1 Εμπορεύματα 3.2.1.01 Εμπορεύματα 3.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.2 Προϊόντα 3.2.2.01 Προϊόντα 3.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.3Παραγωγή σε εξέλιξη 3.2.3.01 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.2.3.01.(01-89)3.2.4 Υλικά και εφόδια 3.2.4.01 Καύσιμα 3.2.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.4.02Φαρμακευτικά υλικά και υγειονομικά αναλώσιμα 3.2.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.2.5Αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού 3.2.5.01 Αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού 3.2.5.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3Τιμαλφή 3.3.1 Πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι 3.3.1.01 Πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι 3.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων 3.3.2Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης 3.3.2.01 Αντίκες 3.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.2.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας αντικών 3.3.2.02Έργα τέχνης 3.3.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.2.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας έργων τέχνης 3.3.3Λοιπά τιμαλφή 3.3.3.01 Λοιπά τιμαλφή 3.3.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 3.3.3.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών τιμαλφών 4.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4.1 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 4.1.2 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 4.1.2.01 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 4.1.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.1.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDRs) 4.2Μετρητά και καταθέσεις 4.2.1 Ταμιακά διαθέσιμα 4.2.1.01 Ταμιακά διαθέσιμα 4.2.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.1.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές ταμιακών διαθεσίμων 4.2.2Μεταβιβάσιμες καταθέσεις 4.2.2.01 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εσωτερικού 4.2.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές μεταβιβάσιμων καταθέσεων εσωτερικού 4.2.2.02Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εξωτερικού 4.2.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μεταβιβάσιμων καταθέσεων εξωτερικού 4.2.3Άλλες καταθέσεις 4.2.3.01 Προθεσμιακές Καταθέσεις εσωτερικού 4.2.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.3.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακών καταθέσεων εσωτερικού 4.2.3.02Προθεσμιακές καταθέσεις εξωτερικού 4.2.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.3.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακών καταθέσεων εξωτερικού 4.2.4Επιταγές εισπρακτέες/πληρωτέες 4.2.4.01 Επιταγές εισπρακτέες 4.2.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.2.4.02Επιταγές πληρωτέες 4.2.4.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3Χρεωστικοί τίτλοι 4.3.1 Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 4.3.1.01 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας Βραχυπρόθεσμων τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.1.09Λοιποί βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 4.3.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.1.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών βραχυπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων 4.3.2Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 4.3.2.01 Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.2.01.90 Δουλευμένοι μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.2.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας μακροπρόθεσμων τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου 4.3.2.02Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημόσιων επιχειρήσεων 4.3.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.2.02.90 Δουλευμένοι μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης δημόσιων επιχειρήσεων 4.3.2.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας μακροπρόθεσμων τίτλων έκδοσης δημόσιων επιχειρήσεων 4.3.2.09Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι 4.3.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.3.2.09.90 Δουλευμένοι λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι 4.3.2.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων 4.3.34.3.3.01 Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο 4.4Δάνεια 4.4.1 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 4.4.1.01 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.01.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.1.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.1.02 Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ 4.4.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.02.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.1.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.1.03Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ 4.4.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.03.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.1.03.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.1.04Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ 4.4.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.04.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.1.04.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.1.05Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ 4.4.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.05.94 Απομείωση βραχυπροθέσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.1.05.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.1.09Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.4.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.1.09.94 Απομείωση λοιπών βραχυπροθέσμων δανείων 4.4.1.09.95 Συναλλαγματικές διαφορές λοιπών βραχυπρόθεσμων δανείων 4.4.2Μακροπρόθεσμα Δάνεια 4.4.2.01 Μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.01.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο 4.4.2.02Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ 4.4.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.02.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΙΔ 4.4.2.03Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ 4.4.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.03.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.2.03.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ 4.4.2.04Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ 4.4.2.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.04.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.2.04.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΤΑ 4.4.2.05Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ 4.4.2.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.05.94 Απομείωση μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.2.05.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων προς ΟΚΑ 4.4.2.09Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια 4.4.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.4.2.09.94 Απομείωση λοιπών μακροπροθέσμων δανείων 4.4.2.09.95 Συναλλαγματικές διαφορές λοιπών μακροπροθέσμων δανείων 4.5Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 4.5.1 Εισηγμένες μετοχές 4.5.1.01 Εισηγμένες μετοχές θυγατρικών 4.5.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας εισηγμένων μετοχών θυγατρικών 4.5.1.02Εισηγμένες μετοχές συγγενών 4.5.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας εισηγμένων μετοχών συγγενών 4.5.1.03Εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών 4.5.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας εισηγμένων μετοχών κοινοπραξιών 4.5.1.09Λοιπές εισηγμένες μετοχές 4.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.1.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών εισηγμένων μετοχών 4.5.2Μη εισηγμένες μετοχές 4.5.2.01 Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών 4.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας μη εισηγμένων μετοχών θυγατρικών 4.5.2.02Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών 4.5.2.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας μη εισηγμένων μετοχών συγγενών 4.5.2.03Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών 4.5.2.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας μη εισηγμένων μετοχών κοινοπραξιών 4.5.2.09Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές 4.5.2.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.2.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών μη εισηγμένων μετοχών 4.5.3Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 4.5.3.01 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι θυγατρικών 4.5.3.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων θυγατρικών 4.5.3.02Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι συγγενών 4.5.3.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων συγγενών 4.5.3.03Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι κοινοπραξιών 4.5.3.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων κοινοπραξιών 4.5.3.09Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 4.5.3.09(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.3.09.92 Διαφορές εύλογης αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων 4.5.4Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων 4.5.4.01 Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων 4.5.4.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 4.5.4.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας τίτλων επενδυτικών κεφαλαίων 4.8Απαιτήσεις 4.8.1 Απαιτήσεις από φόρους 4.8.1.01 Απαιτήσεις από φόρους 4.8.1.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από φόρους 4.8.1.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από φόρους 4.8.1.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από φόρους 4.8.2Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01 Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από κοινωνικές εισφορές 4.8.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από κοινωνικές εισφορές 4.8.3Απαιτήσεις από μεταβιβάσεις 4.8.3.01 Απαιτήσεις από μεταβιβάσεις 4.8.3.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από μεταβιβάσεις 4.8.3.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από μεταβιβάσεις 4.8.3.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από μεταβιβάσεις 4.8.4Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01 Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.4.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.8.5Απαιτήσεις από τόκους 4.8.5.01 Απαιτήσεις από τόκους 4.8.5.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από τόκους 4.8.5.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από τόκους 4.8.5.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από τόκους 4.8.6Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα 4.8.6.01 Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα 4.8.6.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από λοιπά έσοδα 4.8.6.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από λοιπά έσοδα 4.8.6.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από λοιπά έσοδα 4.8.7Απαιτήσεις από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.7.01 Απαιτήσεις από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.7.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από πωλήσεις τιαμλφών 4.8.7.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.7.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από πωλήσεις τιμαλφών 4.8.8Απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01 Απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από διαθέσεις παγίων 4.8.8.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από διαθέσεις παγίων 4.8.9Απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01 Απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01.90 Δουλευμένες απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01.94 Απομείωση απαιτήσεων από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.8.9.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.9Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 4.9.1 Προκαταβολές σε προμηθευτές 4.9.1.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές 4.9.1.01.94 Απομείωση προκαταβολών σε προμηθευτές 4.9.2Λοιπές Προκαταβολές 4.9.2.01. Προκαταβολές μισθών και συντάξεων 4.9.2.02Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές 4.9.2.09Λοιπές προκαταβολές 4.9.3Απαιτήσεις από εισπράξεις τρίτων 4.9.3.01 Απαιτήσεις από εισπράξεις τρίτων 4.9.4Έξοδα τρίτων 4.9.4.014.9.4.02 Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ 4.9.4.09 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.9.9Λοιπές απαιτήσεις διάφορες 4.9.9.01 Λοιπές απαιτήσεις διάφορες 4.9.9.01.90 Δουλευμένες λοιπές απαιτήσεις διάφορες 4.9.9.01.94 Απομείωση λοιπών απαιτήσεων διαφόρων 5.Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 5 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 5.1 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 5.1.2 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 5.1.2.01 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 5.1.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.1.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDRs) 5.2Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις 5.2.1 Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία 5.2.1.01 Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία 5.2.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.2.2Υποχρεώσεις από μεταβιβάσιμες καταθέσεις 5.2.2.01 Υποχρεώσεις από μεταβιβάσιμες καταθέσεις 5.2.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.2.2.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεων από μεταβιβάσιμες καταθέσεις 5.2.3Υποχρεώσεις από άλλες καταθέσεις 5.2.3.01 Υποχρεώσεις από άλλες καταθέσεις 5.2.3.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.2.3.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεων από άλλες καταθέσεις 5.3Χρεωστικοί τίτλοι (Υποχρεώσεις) 5.3.1 Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 5.3.1.01 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού 5.3.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.1.02Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού 5.3.1.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.1.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 5.3.2Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι 5.3.2.01 Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού 5.3.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.2.02Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού 5.3.2.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.3.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού 5.3.35.3.3.01 Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο Εκδόσεις υπέρ/υπό το άρτιο 5.4Δάνεια 5.4.1 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 5.4.1.01 Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού 5.4.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.1.02Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού 5.4.1.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.1.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 5.4.2Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.4.2.01 Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού 5.4.2.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.2.02Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού 5.4.2.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.4.2.02.95 Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού 5.6Δεσμευμένο για Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αποθεματικά 5.7Χρηματοοικονομικά παράγωγα 5.7.1 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 5.7.1.01 Συμβάσεις ανταλλαγής 5.7.1.01.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.7.1.01.92 Διαφορές εύλογης αξίας συμβάσεων ανταλλαγής 5.7.1.02Προθεσμιακά συμβόλαια 5.7.1.02.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.7.1.02.92 Διαφορές εύλογης αξίας προθεσμιακών συμβολαίων 5.7.1.03Δικαιώματα προαίρεσης 5.7.1.03.(01-89) Ανάλυση λογαριασμών 5.7.1.03.92 Διαφορές εύλογης αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης 5.8Υποχρεώσεις 5.8.1 Υποχρεώσεις από παροχές προς εργαζομένους 5.8.1.01 Υποχρεώσεις από παροχές προς εργαζομένους 5.8.1.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από παροχές προς εργαζομένους 5.8.2Υποχρεώσεις από κοινωνικές παροχές 5.8.2.01 Υποχρεώσεις από κοινωνικές παροχές 5.8.2.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από κοινωνικές παροχές 5.8.3Υποχρεώσεις από μεταβιβάσεις 5.8.3.01 Υποχρεώσεις από μεταβιβάσεις 5.8.3.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από μεταβιβάσεις 5.8.4Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.4.01 Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.4.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.4.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.8.5Υποχρεώσεις από επιδοτήσεις 5.8.5.01 Υποχρεώσεις από επιδοτήσεις 5.8.5.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από επιδοτήσεις 5.8.6Υποχρεώσεις από τόκους 5.8.6.01 Υποχρεώσεις από τόκους 5.8.6.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από τόκους 5.8.7Υποχρεώσεις από λοιπές δαπάνες 5.8.7.01 Υποχρεώσεις από λοιπές δαπάνες 5.8.7.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από λοιπές δαπάνες 5.8.8Υποχρεώσεις από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.8.01 Υποχρεώσεις από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.8.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.8.01.95 Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεων από αποκτήσεις παγίων και τιμαλφών 5.8.9 Υποχρεώσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.8.9.01 Υποχρεώσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.8.9.01.90 Δουλευμένες υποχρεώσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.9Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις 5.9.1 Προκαταβολές εσόδων 5.9.1.01 Προκαταβολές φορολογικών εσόδων 5.9.1.02 Προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών 5.9.2Λοιπές Προκαταβολές 5.9.3Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.9.3.01 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων 5.9.3.02 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών 5.9.3.09 Λοιπές υποχρεώσεις από Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.9.9Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες 6.Προβλέψεις6 Προβλέψεις 6.1 Προβλέψεις για παροχή συντάξεων 6.1.1 Προβλέψεις για παροχές κύριας σύνταξης 6.1.2 Προβλέψεις για παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 6.1.3 Προβλέψεις για εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 6.2Προβλέψεις που αφορούν έξοδα 6.2.1 Προβλέψεις για καταπτώσεις εγγυήσεων 6.2.2 Προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 6.2.3 Προβλέψεις για πρόστιμα από Ε.Ε. 6.2.4 Προβλέψεις για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 6.2.5 Προβλέψεις για πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 6.2.6 Προβλέψεις για λοιπά πρόστιμα 6.3Προβλέψεις που αφορούν πάγια στοιχεία 7.Λοιπές οικονομικές ροές 7 Λοιπές οικονομικές ροές 7.1 Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων 7.1.3 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.1.3.01 Κέρδη και ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων 7.1.3.03 Κέρδη και ζημίες από διάθεση τιμαλφών 7.1.4 Κέρδη και ζημίες από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.1.4.03 Κέρδη και ζημίες από διάθεση χρεωστικών τίτλων 7.1.4.04 Κέρδη και ζημίες από διάθεση δανείων 7.1.4.05 Κέρδη και ζημίες από διάθεση συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 7.1.5 Κέρδη και ζημίες από διάθεση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 7.1.5.07 Κέρδη και ζημίες από διάθεση παραγώγων και παροχών βάσει αξίας τίτλων σε εργαζομένους 7.2 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας 7.2.3 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7.2.3.01 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από πάγια περιουσιακά στοιχεία 7.2.3.03 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από τιμαλφή 7.2.4 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7.2.4.03 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από χρεωστικούς τίτλους 7.2.4.05 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από συμμετοχικούς τίτλους και τίτλους επενδυτικών κεφαλαίων 7.2.5 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 7.2.5.07 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας από παράγωγα και παροχές βάσει αξίας τίτλων σε εργαζομένους 7.3 Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 7.3.4 Συναλλαγματικές διαφορές από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7.3.4.01 Συναλλαγματικές διαφορές από ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα 7.3.4.02 Συναλλαγματικές διαφορές από ταμιακά διαθέσιμα και καταθέσεις 7.3.4.03 Συναλλαγματικές διαφορές από χρεωστικούς τίτλους 7.3.4.04 Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια 7.3.4.08 Συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις 7.3.4.09 Συναλλαγματικές διαφορές από προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 7.3.5 Συναλλαγματικές διαφορές από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 7.3.5.01 Συναλλαγματικές διαφορές από ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα 7.3.5.02 Συναλλαγματικές διαφορές από νομίσματα και καταθέσεις 7.3.5.03 Συναλλαγματικές διαφορές από χρεωστικούς τίτλους 7.3.5.04 Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια 7.3.5.08 Συναλλαγματικές διαφορές από υποχρεώσεις 7.3.5.09 Συναλλαγματικές διαφορές από λοιπές υποχρεώσεις 7.4 Οικονομική εμφάνιση/εξαφάνιση 7.4.3 Οικονομική εμφάνιση/εξαφάνιση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.4.3.01 Οικονομική εμφάνιση/εξαφάνιση παγίων περιουσιακών στοιχείων 7.4.3.03 Οικονομική εμφάνιση/εξαφάνιση τιμαλφών 7.5 Καταστροφικές ζημίες 7.5.3 Καταστροφικές ζημίες μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.5.3.01 Καταστροφικές ζημίες παγίων στοιχείων 7.5.3.02 Καταστροφικές ζημίες αποθεμάτων 7.6 Λοιπές απομειώσεις 7.6.3 Λοιπές απομειώσεις μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.6.3.01 Απομειώσεις παγίων στοιχείων 7.6.3.02 Απομειώσεις αποθεμάτων 7.6.4 Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.6.4.04 Απομειώσεις δανείων 7.6.4.08 Απομειώσεις απαιτήσεων 7.6.4.09 Απομειώσεις προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων 7.7 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις 7.7.3 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.7.3.01 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 7.7.3.02 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις αποθεμάτων 7.7.3.03 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις τιμαλφών 7.7.4 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.7.4.02 Μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις μετρητών και καταθέσεων 7.8 Λοιπές ροές 7.8.3 Λοιπές ροές μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.8.3.01 Λοιπές ροές παγίων στοιχείων 7.8.3.02 Λοιπές ροές αποθεμάτων 7.8.3.03 Λοιπές ροές τιμαλφών 7.8.4 Λοιπές ροές χρηματοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7.8.5 Λοιπές ροές χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 8.Καθαρή θέση 8 Λογαριασμοί καθαρής θέσης 8.1 Κεφάλαιο 8.2 Αποθεματικά εύλογης αξίας 8.2.3 Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 8.2.3.01 Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 8.3 Σωρευμένο έλλειμμα/πλεόνασμα 8.4 Δικαιώματα μειοψηφίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Α. Έσοδα Ορισμοί εσόδων [1.1] Φόροι (Τaxes). Οι φόροι είναι υποχρεωτικά μη ανταποδοτικά ποσά που εισπράττουν οντότητες της γενικής κυβέρνησης από τους υπόχρεους φορείς, βάσει νόμων ή και κανονισμών που καθιερώνονται για να παρέχουν έσοδα στην γενική κυβέρνηση. Οι φόροι ταξινομούνται κυρίως αναφορικά με τη βάση επί της οποίας επιβάλλονται. Κανονικά, η επιβολή ενός φόρου για συγκεκριμένη χρήση δεν επηρεάζει την ταξινόμησή του. Οι φόροι δεν περιλαμβάνουν πρόστιμα ή άλλες ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις νόμου. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται στην κατηγορία «Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί» (Λογαριασμός 1.5.6). [1.1.1] Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (Τaxes οn gοοds and serνices). Αφορούν φόρους που είναι πληρωτέοι ανά μονάδα συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας που παράγεται ή ανταλλάσσεται, εξαιρουμένων των φόρων και δασμών επί εισαγωγών (Λογαριασμός 1.1.2). Ο φόρος μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων ανά μονάδα ποσότητας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας ή μπορεί να υπολογίζεται ως ένα συγκεκριμένο ποσοστό της τιμής ανά μονάδα ή της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται ή ανταλλάσσονται. Τέτοιοι φόροι (που προσδιορίζονται επί ενός προϊόντος), περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία ανεξάρτητα από το ποιος τους καταβάλλει. [1.1.1.01] και [1.1.1.02] Φόροι προστιθέμενης αξίας (Value added taxes). Οι φόροι τύπου προστιθέμενης αξίας είναι φόροι επί αγαθών ή υπηρεσιών που εισπράττονται σε στάδια από τις επιχειρήσεις και τελικά χρεώνονται στο σύνολό τους στον τελικό αγοραστή. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που εισπράττεται από την γενική κυβέρνηση και εφαρμόζεται στα εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα, καθώς επίσης και άλλοι εκπιπτόμενοι φόροι που εφαρμόζονται με παρόμοιους κανόνες με αυτούς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το κοινό χαρακτηριστικό των φόρων προστιθέμενης αξίας είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν στην γενική κυβέρνηση μόνο τη διαφορά μεταξύ του ΦΠΑ των πωλήσεών τους και του ΦΠΑ των δαπανών τους. [1.1.1.03] Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (Εxcise duties). Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται ως ειδικοί ανά μονάδα προϊόντος φόροι επί προκαθορισμένου και περιορισμένου εύρους προϊόντων (πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών (Λογαριασμός 1.1.2). Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης συνήθως επιβάλλονται σε πολυτελή ή μη βασικά αγαθά, σε αλκοολούχα ποτά, στον καπνό, σε ενεργειακά προϊόντα και συναφή αγαθά και υπολογίζονται με διαφοροποιημένους ανά κατηγορία προϊόντος συντελεστές. Μπορεί να επιβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής ή διανομής και συνήθως υπολογίζονται ως μια συγκεκριμένη χρέωση ανά μονάδα βάσει χαρακτηριστικών αναφοράς που αφορούν αξίες, βάρος, ισχύ ή ποσότητα του προϊόντος. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ειδικοί φόροι επί εξατομικευμένων προϊόντων όπως τα προϊόντα καπνού, τα αλκοολούχα ποτά, τα καύσιμα των οχημάτων και τα έλαια των υδρογονανθράκων. Εάν ένας φόρος που συλλέγεται κυρίως επί εισαγομένων αγαθών, επίσης εφαρμόζεται ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τον ίδιο νόμο σε συγκρίσιμα εγχώρια παραγόμενα αγαθά, το έσοδο από αυτό το φόρο ταξινομείται ως ειδικός φόρος κατανάλωσης και όχι ως δασμός εισαγωγών. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται έστω και εάν δεν υπάρχει συγκρίσιμη εγχώρια παραγωγή ή δεν υπάρχει πιθανότητα τέτοιας παραγωγής. Φόροι επί της χρήσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως το νερό, ο ηλεκτρισμός, το αέριο και η ενέργεια, θεωρούνται ως ειδικοί φόροι κατανάλωσης και όχι ως φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών. [1.1.1.04] Φόροι με μορφή χαρτοσήμου (Stamp taxes). Αφορά διάφορους φόρους που ονομάζονται φόροι χαρτοσήμου, ανεξάρτητα του εάν εισπράττονται με τη μορφή χαρτοσήμου (κινητού επισήματος). [1.1.1.05] Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών (Τaxes οn financial and capital transactiοns). Φόροι πληρωτέοι κατά την αγορά ή πώληση μη χρηματοοικονομικών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου του ξένου συναλλάγματος. Οι φόροι αυτοί καθίστανται πληρωτέοι όταν αλλάζει η κυριότητα ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν αυτό είναι αποτέλεσμα μεταφοράς κεφαλαίου (κυρίως κληρονομιών και δωρεών), οπότε καταγράφονται ως «Φόροι κεφαλαίου» (Λογαριασμός 1.1.6). [1.1.1.06] Φόροι ταξινόμησης οχημάτων (Car registratiοn taxes). Φόροι πληρωτέοι κατά την πρώτη κυκλοφορία οχημάτων στη χώρα. [1.1.1.08] Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών (Οther taxes οn specific serνices). Φόροι που επιβάλλονται επί συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως διασκέδαση, εισιτήρια του θεάτρου και κινηματογράφου, λαχεία και τυχερά παιγνίδια (εκτός όσων υπολογίζονται επί κερδών λαχείων και τυχερών παιχνιδιών), ασφάλιστρα, ξενοδοχεία ή διαμονή, υπηρεσίες στέγασης, εστιατόρια, μεταφορές, επικοινωνία, διαφήμιση κ.λπ. [1.1.1.09] Λοιποί φόροι επί αγαθών (Οther taxes οn gοοds). Φόροι που επιβάλλονται επί των γενικών πωλήσεων ή του κύκλου εργασιών, εκτός του φόρου τύπου προστιθέμενης αξίας, φόροι επί της εξαγωγής προϊόντων και οποιοσδήποτε άλλος φόρος επί αγαθών που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες. [1.1.2] Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών (Τaxes and duties οn impοrts). Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών περιλαμβάνουν υποχρεωτικές πληρωμές επιβαλλόμενες από τη γενική κυβέρνηση επί εισαγομένων αγαθών, εξαιρουμένων των φόρων τύπου προστιθέμενης αξίας, με σκοπό να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην οικονομική επικράτεια καθώς και επί υπηρεσιών που παρέχονται σε μόνιμους κατοίκους από κατοίκους αλλοδαπής. [1.1.2.01] Δασμοί (Ιmpοrt duties). Αφορά δασμούς τελωνείων, ή άλλες χρεώσεις επί εισαγωγών, πληρωτέες αναφορικά με δασμολόγια αγαθών (ανά κατηγορία αγαθού), όταν τα αγαθά εισέρχονται στην οικονομική επικράτεια της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθούν. [1.1.2.02] Εισφορές επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων (Leνies οn impοrted agricultural prοducts). Αφορά φόρους επί εισαγομένων γεωργικών προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από ειδικούς κανονισμούς. [1.1.2.09] Λοιποί φόροι επί εισαγωγών (Οther impοrt taxes). Περιλαμβάνει άλλους φόρους επί εισαγομένων αγαθών και υπηρεσιών όπως: 1)χρηματικά ποσά αποζημίωσης επί εισαγωγών, 2)φόροι επί γενικών πωλήσεων πληρωτέοι επί εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, 3)φόροι επί ειδικών υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις αλλοδαπής προς κατοίκους εντός της οικονομικής επικράτειας. [1.1.3] Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας (Recurrent taxes οn immονable prοperty). Φόροι που επιβάλλονται τακτικά επί της χρήσης ή της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας η οποία περιλαμβάνει γη, κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται επί των ιδιοκτητών, των ενοικιαστών ή και των δύο. Το ποσό των φόρων συνήθως είναι ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας της περιουσίας που βασίζεται σε υποθετικό εισόδημα ενοικίου, τιμή πώλησης, κεφαλαιοποιημένη απόδοση, ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος και η τοποθεσία. Αντίθετα με τους τακτικούς φόρους επί του καθαρού πλούτου, υποχρεώσεις που σχετίζονται με την περιουσία, συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτών των φόρων. [1.1.3.01] Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας (Recurrent taxes οn immονable prοperty οwnership). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας που επιβάλλονται αποκλειστικώς στους ιδιοκτήτες της περιουσίας. [1.1.3.09] Λοιποί τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας (Οther recurrent taxes οn immονable prοperty). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας που επιβάλλονται : (α) επί της χρήσης ακίνητης περιουσίας, ή 2)τόσο στην χρήση όσο και στην ιδιοκτησία, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο. [1.1.4] Λοιποί φόροι επί παραγωγής (Οther taxes οn prοductiοn). Όλοι οι φόροι που βαρύνουν τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από την ποσότητα ή την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται ή πωλούνται, εξαιρουμένων των φόρων που υπολογίζονται επί της ακίνητης περιουσίας. Οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής μπορεί να πληρώνονται επί παγίων περιουσιακών στοιχείων ή εργασίας που απασχολείται στην παραγωγική διαδικασία ή επί ορισμένων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών. [1.1.4.01] Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες (Βusiness and prοfessiοnal licences). Είναι ποσά πληρωτέα από επιχειρήσεις για άδειες που παρέχονται αυτομάτως με την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών. Στην περίπτωση που η γενική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις άδειες για να ασκεί κάποια κατάλληλη ρυθμιστική λειτουργία, για παράδειγμα, όταν διεξάγει ελέγχους επί της καταλληλότητας ή της ασφάλειας των εμπορικών καταστημάτων, επί της αξιοπιστίας ή της ασφάλειας του εγκατεστημένου εξοπλισμού, επί της επαγγελματικής επάρκειας του απασχολούμενου προσωπικού, ή επί της ποιότητας ή των προτύπων των αγαθών ή των υπηρεσιών που παράγονται, ως προϋπόθεση για την χορήγηση τέτοιας άδειας, το έσοδο αντιμετωπίζεται ως πώληση υπηρεσιών, εκτός εάν τα ποσά που χρεώνονται για τις άδειες είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με το κόστος των διεξαγόμενων ελέγχων. [1.1.4.02] Φόροι επί χρήσης παγίων περιουσιακών στοιχείων (Τaxes οn the use οf fixed assets). Αφορά φόρους για τη χρήση οχημάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, κ.λπ. για σκοπούς παραγωγής, ανεξάρτητα εάν τα στοιχεία αυτά είναι ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα. Σε περιπτώσεις που ένας απλός φόρος επιβάλλεται τόσο στα οχήματα επιχειρηματικού σκοπού όσο και στα οχήματα μη επιχειρηματικού σκοπού, το συνολικό ποσό αναγνωρίζεται σε αυτή την κατηγορία, εάν το μεγαλύτερο μέρος του εσόδου αφορά τα οχήματα επιχειρηματικού σκοπού. Οι φόροι επί χρήσης ακινήτων δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία αλλά ως «Λοιποί τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας» (Λογαριασμός 1.1.3.09). [1.1.4.03] Φόροι επί ρύπανσης (Τaxes οn pοllutiοn). Οι φόροι επί της ρύπανσης που προκύπτει από δραστηριότητες παραγωγής. Αφορούν φόρους που επιβάλλονται επί της εκπομπής ή της απόρριψης στο περιβάλλον δηλητηριωδών αερίων, υγρών ή άλλων επιβλαβών ουσιών. Δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για τη συλλογή και διάθεση αποβλήτων ή δηλητηριωδών ουσιών από δημόσιες αρχές, οι οποίες αναγνωρίζονται ως πωλήσεις υπηρεσιών. [1.1.4.04] Φόροι επί μισθοδοσίας και προσωπικού (Τaxes οn payrοll and wοrkfοrce). Αφορούν φόρους πληρωτέους από τις επιχειρήσεις είτε ως αναλογία των μισθών και των ημερομισθίων είτε ως σταθερό ποσό ανά απασχολούμενο πρόσωπο. [1.1.4.05] Φόροι επί διεθνών συναλλαγών (Τaxes οn internatiοnal transactiοns). Είναι φόροι επί διεθνών συναλλαγών, όπως ταξιδιών στο εξωτερικό, εμβασμάτων στο εξωτερικό, ή παρόμοιων συναλλαγών με κατοίκους αλλοδαπής για σκοπούς παραγωγής. [1.1.4.09] Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής (Οther taxes οn prοductiοn). Όλοι οι άλλοι φόροι επί παραγωγής που δεν αναφέρονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες και είναι ανεξάρτητοι της ποσότητας ή της αξίας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. [1.1.5] Φόρος εισοδήματος (Ιncοme tax). Αφορά φόρους επί εισοδημάτων, κερδών και κεφαλαιακών κερδών. Επιβάλλονται επί πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων φυσικών προσώπων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συμπεριλαμβάνουν φόρους που επιβάλλονται για κατοχή ακίνητης περιουσίας, όταν αυτή η κατοχή χρησιμοποιείται ως βάση για την εκτίμηση του εισοδήματος των ιδιοκτητών. [1.1.5.01] Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα (Ιncοme tax payable by indiνiduals). Φόροι επί εισοδήματος φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών, παραδείγματα των οποίων είναι εισόδημα από απασχόληση, περιουσία, άσκηση επιχείρησης, συντάξεις κ.λπ., περιλαμβανομένων των φόρων που παρακρατούνται από τους εργοδότες και πληρώνονται για λογαριασμό των εργαζομένων. Οι φόροι επί εισοδήματος ιδιοκτητών μη μετοχικών εταιρειών περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. [1.1.5.02] Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (Ιncοme tax payable by cοrpοratiοns). Φόροι επί εισοδήματος ή κερδών εταιρειών. [1.1.5.03] Φόροι επί κερδών διακράτισης (Τaxes οn hοlding gains). Αφορά φόρους επί κεφαλαιακών κερδών (συμπεριλαμβανομένων των διανομών κεφαλαιακών κερδών από επενδυτικά κεφάλαια), προσώπων ή εταιρειών που καθίστανται πληρωτέα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, ανεξάρτητα των περιόδων στις οποίες τα κέρδη πραγματοποιήθηκαν. [1.1.5.04] Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παιγνίδια (Τaxes οn winnings frοm lοtteries οr gambling). Αφορά φόρους πληρωτέους επί εισπρακτέων ποσών από τους νικητές. Δεν περιλαμβάνει φόρους επί του κύκλου εργασιών των παραγωγών που οργανώνουν τυχερά παίγνια ή λαχεία, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών. [1.1.5.05] Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής (Ιncοme tax οf nοn residents). Φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα αλλοδαπών φυσικών προσώπων. [1.1.5.06] Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών (Ιncοme tax οf special categοries). Φόρος που επιβάλλεται επί εισοδημάτων που εμπίπτουν σε ειδικά οριζόμενη κατηγορία. [1.1.6] Φόροι κεφαλαίου (Capital taxes). Αφορούν φόρους που επιβάλλονται σε μη τακτά και όχι συχνά διαστήματα επί αξιών περιουσιακών στοιχείων ή καθαρής περιουσίας που κατέχονται από φορολογούμενους, ή επί αξιών περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται μεταξύ φορολογούμενων ως αποτέλεσμα κληροδοτημάτων, δωρεών μεταξύ προσώπων ή παρόμοιων μεταβιβάσεων. Οι φόροι επί κεφαλαιακών κερδών δεν αναγνωρίζονται ως φόροι κεφαλαίου, αλλά ως τρέχοντες φόροι εισοδήματος «φόροι επί κερδών διακράτησης» (Λογαριασμός 1.1.5.03). Οι φόροι επί πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως «φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών» (Λογαριασμός 1.1.1.05). [1.1.6.01] Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών (Εstate, inheritance, and gift taxes). Αφορά φόρους κληρονομιών, φόρους μεταβιβάσεων από γονικές παροχές και φόρους δωρεών μεταξύ προσώπων, οι οποίοι επιβάλλονται επί του κεφαλαίου των δικαιούχων. [1.1.6.02] Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου (Capital leνies). Ποσά φόρων επί αξιών περιουσιακών στοιχείων ή καθαρής περιουσίας που κατέχονται από νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, επιβαλλόμενα σε μη τακτά και όχι συχνά χρονικά διαστήματα. Οι φόροι κεφαλαίου αναγνωρίζονται ως έκτακτοι τόσο από τους υπόχρεους όσο και από την κυβέρνηση. Περιλαμβάνουν φόρους επί καθαρού πλούτου για την αντιμετώπιση επειγουσών δαπανών ή για να επηρεάσουν την αναδιανομή του πλούτου, φόρους επί της περιουσίας, όπως οι φόροι βελτίωσης, που αφορούν φόρους επί της αύξησης της αξίας αγροτικής γης λόγω παρεχόμενων από κυβερνητικές μονάδες αδειών για ανάπτυξη της γης για εμπορικούς ή οικιστικούς σκοπούς, φόρους επί αναπροσαρμογής κεφαλαίου και κάθε άλλο έκτακτο φόρο επί συγκεκριμένων στοιχείων περιουσίας. [1.1.9] Λοιποί τρέχοντες φόροι (Οther current taxes). Αφορά όλους τους άλλους φόρους που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη κατηγορία, όπως οι φόροι που είναι πληρωτέοι επί της ιδιοκτησίας ή της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, εκτός της ακίνητης περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, φόρους επί δαπανών, πληρωμές από νοικοκυριά για άδειες κ.λπ. [1.1.9.01] Φόροι οχημάτων (Μοtοr νehicle taxes). Αφορά φόρους ιδιοκτησίας ή χρήσης μη επαγγελματικών οχημάτων, σκαφών ή αεροσκαφών. Στην περίπτωση που ένας ενιαίος φόρος επιβάλλεται σε οχήματα τόσο επαγγελματικής όσο και μη επαγγελματικής χρήσης, τότε το συνολικό ποσό καταγράφεται σε αυτή την κατηγορία εφόσον το μεγαλύτερο μέρος του εσόδου προέρχεται από μη επαγγελματικά οχήματα. [1.1.9.02] Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας (Current taxes οn mονable prοperty). Αφορά τρέχοντες φόρους επί ιδιοκτησίας ή χρήσης μη επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός γης και κτιρίων), όπως για παράδειγμα επί κοσμημάτων. Περιλαμβάνει επίσης κάθε τρέχοντα φόρο που βασίζεται επί της καθαρής περιουσίας των νοικοκυριών. [1.1.9.03] Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών (Licenses and permits fοr hοusehοlds). Αφορά πληρωμές από νοικοκυριά για μη επαγγελματικές άδειες δραστηριοτήτων αναψυχής όπως κυνηγιού, σκοποβολής, αλιείας κ.λπ., καθώς και για μη επαγγελματικές άδειες κατοχής ή χρήσης αγαθών (πλην οχημάτων και ακίνητης περιουσίας). [1.1.9.04] Κατά κεφαλή φόροι (Ροll taxes). Φόροι που επιβάλλονται κατά φυσικό πρόσωπο, ή κατά νοικοκυριό, ανεξάρτητα του εισοδήματος ή του πλούτου. [1.1.9.05] Φόροι επί δαπανών (Εxpenditure taxes). Φόροι που πληρώνονται επί των συνολικών δαπανών των προσώπων ή των νοικοκυριών. [1.1.9.06] Φόροι επί διεθνών συναλλαγών (Τaxes οn internatiοnal transactiοns). Φόροι συναλλαγών όπως ταξιδιών στο εξωτερικό, εμβασμάτων από/προς το εξωτερικό, επενδύσεων στο εξωτερικό κ.λπ., εκτός από τις περιπτώσεις των επαγγελματικών συναλλαγών (που καταγράφονται στον Λογαριασμό 1.1.4.05) και των φόρων και δασμών επί εισαγωγών (που καταγράφονται στον Λογαριασμό 1.1.2). [1.1.9.09] Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι (Οther current taxes). Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένη κατηγορία. [1.2] Κοινωνικές εισφορές (Sοcial cοntributiοns). Οι κοινωνικές εισφορές είναι έσοδα που εισπράττουν τα σχήματα κοινωνικής ασφάλισης, και που συνδέονται με την προσδοκία μελλοντικών πληρωμών για κοινωνικές παροχές. Τα σχήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι σχήματα μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες υποχρεώνονται (κυρίως από τον νόμο) να εξασφαλιστούν έναντι συγκεκριμένων κινδύνων (Ο πλήρης κατάλογος των κινδύνων αυτών αναφέρεται στην περιγραφή του λογαριασμού 2.2 των Δαπανών). Μέσω των σχημάτων αυτών, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες (για λογαριασμό των εργαζομένων τους) πληρώνουν κοινωνικές εισφορές για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα για τρέχουσες και μελλοντικές κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους και προς τα συνδεόμενα με αυτούς μέλη της οικογένειας. Οι κοινωνικές εισφορές ταξινομούνται είτε ως εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είτε ως λοιπές κοινωνικές εισφορές, ανάλογα με τον τύπο του σχήματος που τις εισπράττει: [1.2.1] Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (sοcial security cοntributiοns). Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι έσοδα εισπρακτέα από σχήματα κοινωνικής ασφάλισης, που καλύπτουν όλον τον πληθυσμό ή μεγάλο μέρος αυτού, και που οργανώνονται και λειτουργούν από κυβερνητικές οντότητες, επ΄ ωφελεία των συνεισφερόντων στο σχήμα. Αυτές οι εισφορές ταξινομούνται βάσει της πηγής της εισφοράς, που μπορεί να είναι εργοδότες (Λογαριασμός 1.2.1.01), εργαζόμενοι (Λογαριασμός 1.2.1.02), αυτοαπασχολούμενοι (Λογαριασμός 1.2.1.03), αγρότες (Λογαριασμός 1.2.1.04), άνεργοι (Λογαριασμός 1.2.1.05), κ.λπ. [1.2.2] Λοιπές κοινωνικές εισφορές (οther sοcial cοntributiοns). Αφορούν κοινωνικές εισφορές, που εισπράττονται από σχήματα κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν από εργοδότες για λογαριασμό των εργαζομένων τους. Αυτές οι εισφορές ταξινομούνται βάσει της πηγής της εισφοράς, που μπορεί να είναι εργαζόμενοι (λογαριασμός 1.2.2.01) ή εργοδότες (λογαριασμός 1.2.2.02). [1.3] Μεταβιβάσεις (Τransfers). Η μεταβίβαση είναι έσοδο από συναλλαγή κατά την οποία μια οντότητα της γενικής κυβέρνησης λαμβάνει αγαθό, υπηρεσία, ή περιουσιακό στοιχείο από άλλη οντότητα χωρίς να δίδει σε αυτή κάποιο αγαθό, υπηρεσία ή περιουσιακό στοιχείο ως άμεσο αντάλλαγμα. Αυτό το είδος συναλλαγής αναφέρεται επίσης ως μη ανταποδοτική συναλλαγή, «συναλλαγή κατά την οποία λαμβάνεται κάτι χωρίς αντάλλαγμα». Μεταβιβάσεις μπορεί επίσης να προκύπτουν όταν η αξία που παρέχεται ως αντάλλαγμα για ένα στοιχείο δεν είναι οικονομικά σημαντική ή είναι πολύ χαμηλότερη της αξίας του. [1.3.1] Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις (Current dοmestic transfers). Περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις από εγχώριους φορείς, που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή προορίζονται να καλύψουν τρέχουσες δαπάνες του λήπτη της μεταβίβασης εκτός μεταβιβάσεων για επενδύσεις και άλλων κεφαλαιακών μεταβιβάσεων. Οι μεταβιβάσεις αυτές αναλύονται περαιτέρω σε: [1.3.1.01] Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση. [1.3.1.02] Μεταβιβάσεις από Νοσοκομεία. [1.3.1.03] Μεταβιβάσεις από Υ.ΠΕ- Π.Ε.Δ.Υ [1.3.1.04] Μεταβιβάσεις από ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). [1.3.1.05] Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ (Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης). [1.3.1.08] Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα [1.3.1.09] Λοιπές μεταβιβάσεις. [1.3.2] Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Current transfers frοm institutiοns and member states οf the Ε.U. ). Περιλαμβάνει όλες τις μεταβιβάσεις που είναι εισπρακτέες σε μετρητά ή σε είδος από κυβερνήσεις ή οργανισμούς της Ε.Ε, εκτός επιχορηγήσεις για επενδύσεις (Λογαριασμός 1.3.5) και λοιπών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (Λογαριασμός 1.3.9). Η κατηγορία περιλαμβάνει περιπτώσεις, όπως εισπράξεις σε χρήμα που προορίζονται να χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού, εισπράξεις σε είδος (π.χ. δωρεές σε τρόφιμα, στρατιωτικό εξοπλισμό, πρώτες βοήθειες μετά από φυσικές καταστροφές με τη μορφή τροφίμων, ρουχισμού φαρμάκων κ.λπ.) ή εισπράξεις που προορίζονται να καλύψουν τρέχοντα έξοδα. Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης επιχορηγήσεις από οργανισμούς της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα. Οι μεταβιβάσεις αυτές αναλύονται περαιτέρω σε: [1.3.2.01] Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία. [1.3.2.02] Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. [1.3.3] Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού (Current Τransfers frοm fοreign entities). Περιλαμβάνονται οι τρέχουσες μεταβιβάσεις, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη κατηγορία του λογαριασμού1.3.2, όπου ο αντισυμβαλλόμενος είναι φορέας από χώρα εκτός Ε.Ε. Οι μεταβιβάσεις αυτές αναλύονται περαιτέρω σε: [1.3.3.01] Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς. [1.3.3.09] Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού. [1.3.4 – 1.3.6] Επιχορηγήσεις επενδύσεων (Ιnνestment grants). Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων αφορούν κεφαλαιακές επιχορηγήσεις σε χρήμα ή σε είδος που λαμβάνονται από οντότητες της γενικής κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση όλου ή μέρους του κόστους απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων τους. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε είδος αφορούν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων όπως εξοπλισμού μεταφορών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων περιλαμβάνουν τόσο εφάπαξ πληρωμές σχεδιασμένες να χρηματοδοτήσουν σχηματισμό κεφαλαίου (πάγια στοιχεία) εντός της ίδιας περιόδου, όσο και πληρωμές σε δόσεις αναφορικά με σχηματισμό κεφαλαίου (πάγια στοιχεία) που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια προγενέστερης περιόδου. Επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από την οντότητα για κάλυψη δαπανών τόκων που σχετίζονται με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται από τις επιχορηγήσεις επενδύσεων και αναγνωρίζονται ως τρέχουσες μεταβιβάσεις. Παρόλα αυτά, όταν μια επιχορήγηση εξυπηρετεί το διπλό σκοπό, δηλαδή της χρηματοδότησης της πληρωμής του συμβατικού χρέους και της πληρωμής τόκου του δανεισθέντος κεφαλαίου και δεν είναι δυνατό να γίνει διαχωρισμός αυτών των δύο στοιχείων, το σύνολο της επιχορήγησης αντιμετωπίζεται για λογιστικούς σκοπούς ως μεταβίβαση για επενδύσεις. Επιχορηγήσεις που προορίζονται για διάφορους μη καθορισμένους σκοπούς αναγνωρίζονται ως τρέχουσες μεταβιβάσεις έστω και εάν μέρος αυτών χρησιμοποιείται για την κάλυψη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: [1.3.4.01] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κεντρική διοίκηση. [1.3.4.02] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από νοσοκομεία. [1.3.4.04] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΤΑ. [1.3.4.05] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΚΑ. [1.3.4.08] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα. [1.3.4.09] Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων. [1.3.5.01] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία. [1.3.6.01] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς. [1.3.6.09] Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού. [1.3.9] Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (Οther capital transfers). Αφορούν μεταβιβάσεις άλλες εκτός των επιχορηγήσεων επενδύσεων, στις οποίες η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου, άλλου εκτός ταμιακών διαθεσίμων ή αποθεμάτων, μεταβιβάζεται από ένα μέρος σε ένα άλλο, ή που υποχρεώνει το ένα ή και τα δύο μέρη να αποκτήσουν ή διαθέσουν ένα περιουσιακό στοιχείο, άλλο εκτός από ταμιακά διαθέσιμα ή αποθέματα, ή όπου μια υποχρέωση χαρίζεται από έναν πιστωτή. Μια κεφαλαιακή μεταβίβαση καταλήγει σε ανάλογη μεταβολή της θέσης στα περιουσιακά στοιχεία, του ενός ή και των δύο μερών της συναλλαγής. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις συνήθως είναι ποσά μεγάλου ύψους και όχι συχνές, χωρίς το ύψος του ποσού ή η συχνότητα καταβολής να καθορίζουν το χαρακτηρισμό της μεταβίβασης. Οι λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις κάτωθι συναλλαγές: 1)εισπράξεις που προορίζονται να καλύψουν τα κόστη αγαθών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημίες από έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές κ.λ.π.), 2)μεταβιβάσεις μεταξύ οντοτήτων του δημοσίου τομέα που προορίζονται να καλύψουν ζημίες που έχουν σωρευθεί για αρκετά έτη, ή έκτακτες ζημίες από αιτίες εκτός ελέγχου της οντότητας, 3)κληροδοτήματα, σημαντικά δώρα και δωρεές, περιλαμβανομένων κληροδοτημάτων ή μεγάλων δωρεών σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 8)πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων που απαλλάσσουν τον οφειλέτη από τις δεσμεύσεις του, 9)το ποσό που προκύπτει από συναλλαγή διαγραφής χρέους με συμφωνία μεταξύ οντοτήτων. Τέτοιες διαγραφές με αμοιβαία συμφωνία αντιμετωπίζονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από τον πιστωτή προς τον χρεώστη και είναι ίσες με την αξία του ανεξόφλητου υπολοίπου του χρέους κατά το χρόνο της ακύρωσης. Ομοίως, το ποσό που προκύπτει από συναλλαγή ανάληψης χρέους και άλλες παρόμοιες συναλλαγές (όπως η αναδιάρθρωση χρέους όπου μέρος του χρέους διαγράφεται ή μεταβιβάζεται) είναι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 10)έκτακτες πληρωμές σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που γίνονται από εργοδότες, περιλαμβανομένων των φορέων γενικής κυβέρνησης, ή από την γενική κυβέρνηση, ως μέρος της κοινωνικής λειτουργίας της, στο βαθμό που τέτοιες πληρωμές είναι σχεδιασμένες να αυξήσουν τα αναλογιστικά αποθεματικά αυτών των φορέων, 11)ασφαλιστικοί διακανονισμοί λόγω καταστροφής: μετά την καταστροφή, η συνολική αξία των ζημιών που σχετίζονται με την καταστροφή βάσει πληροφοριών του ασφαλιστικού κλάδου, αναγνωρίζεται ως κεφαλαιακή μεταβίβαση από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους κατόχους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Περιλαμβάνει:[1.3.9.01] Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων. [1.3.9.02] Έσοδα από αναλήψεις χρεών. [1.3.9.03] Έσοδα από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις. [1.3.9.04] Έσοδα από δωρεές. [1.3.9.05] Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων. [1.3.9.09] Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. [1.4] Πωλήσεις (Sales). Η κατηγορία αφορά ανταποδοτικές συναλλαγές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω κατηγορίες. [1.4.1 – 1.4.2] Πωλήσεις Αγαθών – Παροχή υπηρεσιών (Sales οf gοοds – Sales οf serνices). Αφορά πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από οργανισμούς που λειτουργούν με όρους αγοράς ή περιστασιακές πωλήσεις από οργανισμούς που δεν λειτουργούν με όρους αγοράς. Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως έσοδα χωρίς έκπτωση των εξόδων που αναλαμβάνονται για να τα δημιουργήσουν. Είναι πολύ πιθανό για τις οντότητες του τομέα της γενικής κυβέρνησης να πωλούν το προϊόν τους σε τιμές που είναι μικρότερες από το κόστος παραγωγής, που υπολογίζεται ως το άθροισμα των αμοιβών των εργαζομένων, της χρήσης αγαθών και υπηρεσιών, της ανάλωσης του παγίου κεφαλαίου και των φόρων - εκτός των επιχορηγήσεων - επί της παραγωγής. Γενικά, ως παραγωγοί που δεν λειτουργούν με όρους αγοράς, οι περισσότερες οντότητες της γενικής κυβέρνησης διανέμουν το προϊόν τους χωρίς χρέωση, ή σε τιμές που δεν είναι οικονομικά σημαντικές. Αυτές οι τιμές καλύπτουν κάποια από τα κόστη ή μπορεί να απαλείφουν κάποιο από το πλεόνασμα ζήτησης που θα υπήρχε διαφορετικά. Αντίθετα, οι εταιρείες πωλούν το προϊόν τους σε τιμές που είναι οικονομικά σημαντικές. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπως: [1.4.1.01] Πωλήσεις αγαθών. [1.4.2.01] Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. [1.4.2.02] Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. [1.4.2.03] Παροχή δικαστικών υπηρεσιών. [1.4.2.04] Παροχή υπηρεσιών ελέγχου. [1.4.2.05] Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. [1.4.2.06] Παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία. [1.4.2.09] Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες. [1.4.3] Μισθώματα (Rentals). Αφορούν έσοδα βάσει λειτουργικής μίσθωσης για τη χρήση παγίου περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε άλλη οντότητα. Περιλαμβάνουν τις κατωτέρω περιπτώσεις: [1.4.3.01] Μισθώματα κτιρίων και υποδομών. [1.4.3.02] Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού. [1.4.3.03] Μισθώματα οχημάτων. [1.4.3.04] Μισθώματα οπλικών συστημάτων. [1.4.3.05] Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων. [1.4.3.09] Λοιπά μισθώματα. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει το εισόδημα από ενοίκια γης, ενοίκια πόρων υπεδάφους και ενοίκια άλλων φυσικών πόρων, όπως του ραδιοφάσματος. Τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στον Λογαριασμό 1.5.3 «Ενοίκια φυσικών πόρων». [1.4.4] Προμήθειες (Cοmmissiοns). Αφορούν έσοδα από αμοιβές, που συνήθως αποτελούν ποσοστό της συνολικής αμοιβής για εκτέλεση εργασίας. Περιλαμβάνουν τις κατωτέρω περιπτώσεις: [1.4.4.01] Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων. [1.4.4.02] Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων, εκτός τραπεζών. [1.4.4.3] Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών. [1.4.5] Διοικητικές αμοιβές (Αdministratiνe fees). Χρεώσεις που καλύπτουν διοικητικά έξοδα, κυρίως μέσω παραβόλων. [1.4.8] Ιδιοπαραγωγή παγίων (Self cοnstructed fixed assets). Περιλαμβάνει τεκμαρτά έσοδα από την μεταφορά δαπανών στο κόστος ενσωμάτων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. [1.4.9] Λοιπές πωλήσεις (Οther sales). Άλλες πωλήσεις μη κατονομαζόμενες ειδικά. [1.5] Λοιπά τρέχοντα έσοδα (Οther current reνenue). Αφορά λοιπές περιπτώσεις εσόδων όπως εισόδημα από περιουσία λόγω αποζημίωσης ιδιοκτητών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και φυσικών πόρων για την διάθεση αυτών σε άλλες οντότητες καθώς και έσοδα από πρόστιμα ή λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής. [1.5.1] Τόκοι (Ιnterest). Οι τόκοι είναι εισόδημα περιουσίας που λαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για την διάθεσή του σε άλλη οντότητα. Έχει εφαρμογή στα ακόλουθα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: [1.5.1.01] Τόκοι από καταθέσεις [1.5.1.02] και [1.5.1.03] Τόκοι από χρεωστικούς τίτλους [1.5.1.04] και [1.5.1.05] Τόκοι από δάνεια [1.5.1.09] Λοιποί τόκοι Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν τόκους είναι απαιτήσεις πιστωτών επί χρεωστών. [1.5.2] Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών (Distributed incοme οf cοrpοratiοns). Αφορά εισπραττόμενα μερίσματα. Τα μερίσματα είναι διανομές κερδών από εταιρείες στους μετόχους ή τους ιδιοκτήτες τους. Η κατηγορία περιλαμβάνει: 1)μετοχές που εκδίδονται στους μετόχους για πληρωμή μερίσματος του οικονομικού έτους. Η διανομή δωρεάν μετοχών, που σχετίζεται με την μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο αποθεματικών και αδιανέμητων κερδών, δεν αποτελεί «διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών». 2)εισόδημα που καταβάλλεται στη γενική κυβέρνηση από δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες νομικές οντότητες που δεν έχουν συσταθεί ως εταιρείες. Το διανεμόμενο εισόδημα εταιριών αναλύεται περαιτέρω ως εξής: [1.5.2.01] Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο. [1.5.2.02] Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο. [1.5.2.03] Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών. [1.5.3] Ενοίκια φυσικών πόρων (Rents). Αφορά εισόδημα που εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη φυσικών πόρων, για την διάθεση αυτών σε άλλη οντότητα. Οι βασικές περιπτώσεις είναι: [1.5.3.01] Ενοίκια πόρων υπεδάφους. [1.5.3.02] Ενοίκια γης. [1.5.3.09] Ενοίκια άλλων φυσικών πόρων. Αντίθετα με τα μισθώματα (Λογαριασμός 1.4.3) που είναι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικής μίσθωσης για τη χρήση παγίων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άλλη οντότητα, τα ενοίκια είναι πληρωμές που γίνονται βάσει σύμβασης για πρόσβαση σε φυσικό πόρο. [1.5.4.01] Διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων (Distributed incοme οf inνestment funds). Περιλαμβάνει εισοδήματα από επενδύσεις σε κεφάλαια συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων και των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Αφορά τα κατωτέρω ξεχωριστά συστατικά: 1)μερίσματα κεφαλαίων συλλογικών επενδύσεων, 2)μεταφερόμενα κέρδη κεφαλαίων συλλογικών επενδύσεων. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται όπως τα μερίσματα των ιδιωτικών εταιρειών. Τα μεταφερόμενα κέρδη αναγνωρίζονται ως έσοδα από διανομή κερδών και ταυτόχρονα ως ισόποση επανεπένδυση στο επενδυτικό κεφάλαιο. [1.5.6] Πρόστιμα ποινές και καταλογισμοί (Fines, penalties and fοrfeitures). Τα πρόστιμα, οι ποινές και οι καταλογισμοί, είναι υποχρεωτικές πληρωμές άλλων οντοτήτων που επιβάλλονται από δικαστήρια ή από κρατικές αρχές. Οι βασικές περιπτώσεις είναι: [1.5.6.01] Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις [1.5.6.02] Τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις [1.5.6.03] Ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις [1.5.6.04] Καταλογισμοί [1.5.6.09] Λοιπά πρόστιμα [1.5.7] Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής (Οther subsidies οn prοductiοn). Οι λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής αφορούν ποσά που λαμβάνουν οι οντότητες ως συνέπεια της ενασχόλησής τους με την παραγωγή. Στις επιδοτήσεις εντάσσονται μόνο τα ποσά που λαμβάνονται από την γενική κυβέρνηση και εξαρτώνται από γενικούς κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιους παραγωγούς. 2.Γενικές αρχές που διέπουν τα έσοδα 2.1 Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν: 1.Είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην οντότητα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας, βάσει της παραδοχής του δουλευμένου και, 2.Η αξία των μελλοντικών οφελών μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Ειδικότερα, ανά κατηγορία εσόδων έχουν εφαρμογή τα κατωτέρω: 1)Οι φόροι αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει της αρχής του δουλευμένου. Όταν τα έσοδα από φόρους δεν αναγνωρίζονται, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα στην είσπραξη, η αναγνώριση γίνεται στις περιόδους που αίρεται η εν λόγω αβεβαιότητα. Φόροι που προεισπράττονται αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα έσοδα στις περιόδους που αφορούν. 2)Οι κοινωνικές εισφορές αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά το χρόνο που προσδιορίζεται η υποχρέωση καταβολής. Όταν τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές δεν αναγνωρίζονται επειδή υπάρχει αβεβαιότητα στην είσπραξη, η αναγνώριση γίνεται στις περιόδους που αίρεται η εν λόγω αβεβαιότητα. Κοινωνικές εισφορές που προεισπράττονται, αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα έσοδα στις περιόδους που αφορούν. 3)Οι μεταβιβάσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά το χρόνο που η οντότητα έχει αποδεδειγμένα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που τις διέπουν. Συνήθως, θεωρείται ότι εκπληρούνται οι όροι αναγνώρισης όταν εκδίδεται η διοικητική πράξη που προβλέπει την καταβολή τους. Η αναγνώριση των μεταβιβάσεων στα έσοδα μπορεί να γίνεται είτε σταδιακά είτε συνολικά, ανάλογα με το πώς εκπληρώνονται οι σχετικοί όροι που τις διέπουν. Ποσά καταχωρημένων μεταβιβάσεων για τα οποία δεν συντρέχουν κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως έσοδα, αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις. 4)Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται κατά το χρόνο στον οποίο: 1)έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, 2)τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 7)Η παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται ως έσοδο βάσει της μεθόδου του ποσοστού ολοκλήρωσης, εφόσον το στάδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 8)Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων και τη χρήση της σταθερής μεθόδου σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν άλλη συστηματική μέθοδος είναι πιο αντιπροσωπευτική του ρυθμού μείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 9)Οι προμήθειες αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει της αρχής του δουλευμένου στα πλαίσια των σχετικών συμβατικών όρων. 10)Οι διοικητικές αμοιβές αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει της αρχής του δεουλευμένου στα πλαίσια των σχετικών συμβατικών όρων ή της νομοθεσίας. 11)Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η εφαρμογή της (της σταθερής μεθόδου) δεν έχει ουσιώδη επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 12)Το διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών αναγνωρίζεται ως έσοδο του λήπτη κατά το χρόνο που εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της διανέμουσας οντότητας. 13)Τα ενοίκια φυσικών πόρων αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων και με τη χρήση της σταθερής μεθόδου σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν άλλη συστηματική μέθοδος είναι πιο αντιπροσωπευτική του ρυθμού μείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 14)Το εισόδημα από άλλες επενδύσεις που αφορά μερίσματα αναγνωρίζεται βάσει της αρχής του «Διανεμόμενου Εισοδήματος Εταιρειών». 15)Τα πρόστιμα και οι ποινές αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά το χρόνο που προσδιορίζεται η σχετική υποχρέωση. (ν) Οι λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά το χρόνο που η οντότητα έχει αποδεδειγμένα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που τις διέπουν. Συνήθως, θεωρείται ότι εκπληρούνται οι όροι αναγνώρισης όταν εκδίδεται η διοικητική πράξη που προβλέπει την καταβολή τους. Η μεταφορά των επιδοτήσεων στα έσοδα μπορεί να γίνεται είτε σταδιακά είτε συνολικά, ανάλογα με το πώς εκπληρώνονται οι σχετικοί όροι που τις διέπουν. Ποσά αναγνωρισμένων επιδοτήσεων για τα οποία δεν συντρέχουν κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως έσοδα, αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις. 2.2 Αξία αναγνώρισης εσόδων 1.Τα έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές ανταλλαγής, επιμετρούνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος. 2.Τα έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές (πράξεις) που δεν αφορούν ανταλλαγή, επιμετρούνται στην εύλογη αξία του αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου. 2.3 Ενημέρωση λογαριασμών 1.Τα έσοδα καταχωρούνται στους σχετικούς λογαριασμούς με βάση το χρόνο που αναφέρεται στα σχετικά λογιστικά στοιχεία. 2.Κατά την καταχώριση των εσόδων ενημερώνεται λογαριασμός ή λογαριασμοί απαίτησης και λογαριασμός ή λογαριασμοί εσόδου, του προβλεπόμενου σχεδίου λογαριασμών. 3.Τα έσοδα και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αρχική αναγνώρισή τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών αναφορών, με την ισοτιμία των νομισμάτων της ημερομηνίας της συναλλαγής. 4.Η ενημέρωση των λογαριασμών ολοκληρώνεται με τις προσαρμογές της παραγράφου 2.4. Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών. 2.4 Λογιστικές προσαρμογές κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών Όταν συντρέχει περίπτωση, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών τουλάχιστον, διενεργούνται οι εξής προσαρμογές: 1.Τα καταχωρημένα ποσά εσόδων προσαρμόζονται με ισόποση προσαρμογή των αντίστοιχων απαιτήσεων, λογαριασμοί 1…90/4…90, ώστε τα έσοδα που θα παραμένουν στους σχετικούς λογαριασμούς να απεικονίζουν τα ποσά της περιόδου αναφοράς που είναι δουλευμένα και σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Τα σχετικά ποσά της προσαρμογής μπορεί να προκύπτουν είτε με στατιστικές μεθόδους βάσει δεδομένων του παρελθόντος, είτε βάσει των ποσών που έχουν εισπραχθεί, ή πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 2.Ποσά που δεν έχουν καταχωρηθεί στο λογιστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της περιόδου, είναι όμως έσοδα αυτής βάσει της αρχής του δουλευμένου, αναγνωρίζονται στην περίοδο με τη χρήση των λογαριασμών 1…90/4…90. Το υπόλοιπο του λογαριασμού των απαιτήσεων από δουλευμένα έσοδα (4…90), προσαρμόζεται στο τέλος κάθε περιόδου, με αντιμεταβαλλόμενο τον λογαριασμό 1…90, ώστε το υπόλοιπο του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς να παρουσιάζει το ποσό των μη καταχωρημένων, αλλά δουλευμένων εσόδων της περιόδου. 3.Ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως έσοδα στη διάρκεια της περιόδου, τα οποία δεν πληρούν τον ορισμό των εσόδων, όπως για παράδειγμα οι λογιστικοποιημένες κατά τη διάρκεια της περιόδου προκαταβολές φόρου επόμενης περιόδου, μειώνονται μέσω του λογαριασμού 1…91 με μεταφορά τους στο λογαριασμό προκαταβολές εσόδων/έσοδα επομένων περιόδων (Λογαριασμός 5.9.1). Το υπόλοιπο του λογαριασμού έσοδα επομένων περιόδων (υποχρέωση), προσαρμόζεται στο τέλος κάθε περιόδου, με αντιμεταβαλλόμενο τον λογαριασμό 1…91, ώστε το υπόλοιπό του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς να παρουσιάζει το ποσό των εσόδων επομένων περιόδων (υποχρέωσης). Β. Δαπάνες Ορισμοί δαπανών [2.1] Παροχές σε εργαζομένους (Cοmpensatiοn οf emplοyees). Αφορούν το σύνολο των παροχών (αποδοχών των εργαζομένων), σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλονται από τους εργοδότες στους εργαζόμενους, ως αντάλλαγμα για την εργασία που παρασχέθηκε από αυτούς κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.3] Μικτές αποδοχές (Grοss wages). Οι μικτές αποδοχές περιλαμβάνουν: 1)τακτικές αποδοχές, 2)πρόσθετες αποδοχές, 3)αποδοχές σε είδος. Οι παροχές (αποδοχές) μπορεί να εκφράζονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Οι τακτικές και πρόσθετες παροχές σε χρήμα συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικές εισφορές, τους φόρους εισοδήματος και άλλες πληρωμές που γίνονται από τους εργοδότες κατευθείαν σε ασφαλιστικά σχήματα, φορολογικές αρχές, κ.λπ., για λογαριασμό των εργαζομένων. Οι παροχές σε είδος αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, ή άλλες μη ταμιακές παροχές, που δίνονται χωρίς χρέωση ή σε μειωμένες τιμές από τους εργοδότες. Οι παροχές αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, για την ικανοποίηση των αναγκών τους ή των αναγκών άλλων μελών του νοικοκυριού τους. Οι παροχές σε αγαθά και υπηρεσίες, επιμετρούνται σε τιμές κόστους εάν παράγονται από τον εργοδότη, και σε αγοραίες τιμές, εάν αποκτώνται από την αγορά. Αυτή η αξία μειώνεται κατά το ποσό που πληρώνεται από τους εργαζόμενους όταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες δίνονται με μειωμένες τιμές και όχι δωρεάν. Οι παροχές σε εργαζομένους σε χρήμα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω είδη αποζημίωσης: 1)βασικά ημερομίσθια και μισθούς πληρωτέα σε τακτικά διαστήματα, 2)πρόσθετες πληρωμές όπως πληρωμές για υπερωρία, νυκτερινή εργασία, εργασία Σαββατοκύριακου, δυσάρεστες ή επικίνδυνες καταστάσεις, 3)επιδόματα κόστους διαβίωσης, τοπικά επιδόματα και επιδόματα εκπατρισμού, 7)επιδόματα ή άλλες έκτακτες πληρωμές συνδεδεμένες με τη συνολική απόδοση που γίνονται βάσει σχημάτων κινήτρων, επιδόματα βάσει παραγωγικότητας ή κερδών, επιδόματα Χριστουγέννων και νέου έτους, πληρωμές 13ου και 14ου μηνός, γνωστές ως ετήσιες συμπληρωματικές πληρωμές, 8)επιδόματα για μεταφορά προς και από την εργασία, εξαιρουμένων των επιδομάτων ή αποζημιώσεων των εργαζομένων για ταξίδια, μετακόμιση και ψυχαγωγία που αναλαμβάνουν στα πλαίσια των καθηκόντων τους, 9)πληρωμές διακοπών για υποχρεωτική ή ετήσια άδεια, 10)πληρωμές από τους εργοδότες στους εργαζομένους τους βάσει αποταμιευτικών σχημάτων, 11)έκτακτες πληρωμές σε εργαζόμενους που φεύγουν από την οντότητα, οι οποίες δεν συνδέονται με συλλογική σύμβαση, 12)στεγαστικά επιδόματα που πληρώνονται σε χρήμα από τους εργοδότες στους εργαζομένους τους. Παραδείγματα παροχών σε είδος είναι: 1)γεύματα και ποτά, εξαιρουμένων ειδικών γευμάτων ή ποτών που επιβάλλονται από εξαιρετικές συνθήκες. Μειώσεις τιμών από δωρεάν ή επιδοτούμενες καντίνες, ή με κουπόνια γευμάτων, περιλαμβάνονται στα ημερομίσθια και μισθούς σε είδος, 2)παροχή κατοικιών ή υπηρεσιών διαμονής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα μέλη του νοικοκυριού του εργαζόμενου, 3)στολές ή άλλοι τύποι ειδικού ρουχισμού που οι εργαζόμενοι επιλέγουν να φορούν συχνά έξω από τον εργασιακό χώρο αλλά και κατά την εργασία, 7)υπηρεσίες οχημάτων ή άλλων διαρκών αγαθών που παρέχονται για προσωπική χρήση των εργαζομένων, 8)υπηρεσίες ή αγαθά που παράγονται ως προϊόντα από την παραγωγική διαδικασία του εργοδότη, όπως σιδηροδρομικά ή αεροπορικά ταξίδια χωρίς χρέωση για τους εργαζόμενους, 9)παροχή άθλησης, εγκαταστάσεων αναψυχής ή διακοπών για εργαζομένους και τις οικογένειές τους, 10)μεταφορά προς και από την εργασία, εκτός εάν η μεταφορά πραγματοποιείται σε χρόνο επιλογής του εργοδότη, καθώς και στάθμευση αυτοκινήτου, που διαφορετικά θα πληρωνόταν από τον εργαζόμενο, 11)φροντίδα για τα παιδιά των εργαζομένων, 12)πληρωμές προς όφελος των εργαζομένων, που γίνονται από εργοδότες σε συμβούλια εργαζομένων ή παρόμοια σώματα, 22)δάνεια σε εργαζόμενους με μειωμένα επιτόκια. Η αξία αυτής της παροχής εκτιμάται ως το ποσό που ο εργαζόμενος έπρεπε να πληρώσει εάν το επιτόκιο ήταν το ισχύον στην αγορά, μείον το ποσό του τόκου που πληρώθηκε πραγματικά, Οι παροχές σε εργαζομένους δεν περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 1)έξοδα από τους εργοδότες αναγκαία για την παραγωγική τους διαδικασία. Παραδείγματα είναι τα εξής: • επιδόματα ή αποζημιώσεις σε εργαζομένους για ταξίδια, έξοδα μετακίνησης και αναψυχής που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, • έξοδα για παροχή φιλοξενίας στο χώρο εργασίας, ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται λόγω της φύσης της εργασίας και προμήθεια ενδυμάτων εργασίας που φοριούνται στην εργασία, • υπηρεσίες διαμονής στο χώρο της εργασίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το νοικοκυριό του εργαζόμενου, για παράδειγμα καμπίνες, κοιτώνες, ξενώνες εργαζομένων και παραπήγματα, • ειδικά γεύματα ή ποτά που επιβάλλονται από ειδικές συνθήκες εργασίας, • επιδόματα που πληρώνονται σε εργαζόμενους για την αγορά εργαλείων, εξοπλισμού ή ειδικού ρουχισμού που χρειάζεται για την εργασία τους, ή το τμήμα εκείνο των ημερομισθίων ή των μισθών, το οποίο βάσει των συμβάσεων απασχόλησής τους, οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να αφιερώνουν σε τέτοιες αγορές, 2)κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα ή σε είδος (λογαριασμοί 2.2.3 και 2.2.4). [2.1.9] Εργοδοτικές εισφορές (Εmplοyers’ sοcial cοntributiοns). Οι εργοδοτικές εισφορές αφορούν κοινωνικές εισφορές που πληρώνονται από τους εργοδότες σε σχήματα κοινωνικής ασφάλισης για εξασφάλιση κοινωνικών παροχών στους εργαζομένους τους. [2.2] Κοινωνικές παροχές (Sοcial benefits). Αφορούν μεταβιβάσεις σε νοικοκυριά, σε είδος ή σε χρήμα, που έχουν ως σκοπό την ανακούφισή τους από το χρηματοοικονομικό βάρος κινδύνων ή αναγκών, οι οποίες γίνονται μέσω συλλογικά οργανωμένων σχημάτων, ή εκτός τέτοιων σχημάτων, από οντότητες της γενικής κυβέρνησης και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι εν λόγω μεταβιβάσεις συμπεριλαμβάνουν πληρωμές από τη γενική κυβέρνηση σε παραγωγούς οι οποίοι εν συνεχεία παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νοικοκυριά στα πλαίσια κοινωνικού κινδύνου ή αναγκών. Οι κίνδυνοι ή οι ανάγκες που μπορεί να δικαιολογήσουν κοινωνικές παροχές περιλαμβάνουν: 1)ασθένεια2)αναπηρία, ανικανότητα 3)εργατικό ατύχημα ή ασθένεια 7)γήρας8)ζώντα προστατευόμενα μέλη 9)μητρότητα10)οικογένεια 11)προώθηση απασχόλησης 12)ανεργία22)στέγαση 35)εκπαίδευση36)γενική ανέχεια-ένδεια Στην περίπτωση στέγασης, πληρωμές που γίνονται από δημόσιες αρχές σε ενοικιαστές προκειμένου να μειώσουν το ενοίκιό τους, είναι κοινωνικές παροχές, με εξαίρεση τις ειδικές παροχές που πληρώνονται από δημόσιες αρχές με την ιδιότητά τους ως εργοδότες. Οι κοινωνικές παροχές περιλαμβάνουν: 1)τρέχουσες και εφάπαξ μεταβιβάσεις από σχήματα που λαμβάνουν εισφορές, καλύπτουν το σύνολο της κοινωνίας ή μεγάλους τομείς της και επιβάλλονται και ελέγχονται από μονάδες της γενικής κυβέρνησης (ταμεία κοινωνικής ασφάλισης), 2)τρέχουσες και εφάπαξ μεταβιβάσεις από σχήματα που οργανώνονται από δημόσιες αρχές με την ιδιότητά τους ως εργοδότες για λογαριασμό των εργαζομένων τους, πρώην εργαζομένων τους ή εξαρτώμενων μελών (άλλα σχήματα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με απασχόληση). Οι εισφορές μπορεί να δίδονται από τους εργαζόμενους και/ή τους εργοδότες, καθώς επίσης και από αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα, 3)τρέχουσες μεταβιβάσεις από κυβερνητικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δεν εξαρτώνται από προηγούμενες πληρωμές εισφορών και οι οποίες γενικά συνδέονται με εκτίμηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τέτοιες μεταβιβάσεις ταξινομούνται ως κοινωνική πρόνοια. Προκειμένου μια εξατομικευμένη ασφάλιση να αντιμετωπισθεί ως τμήμα του σχήματος κοινωνικής ασφάλισης, τα ενδεχόμενα ή οι περιστάσεις έναντι των οποίων οι συμμετέχοντες είναι ασφαλισμένοι πρέπει να ανταποκρίνονται στους ανωτέρω κινδύνους ή ανάγκες και επιπρόσθετα, πρέπει να ικανοποιούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες: 1)η συμμετοχή στο σχήμα είναι υποχρεωτική είτε από νόμο είτε βάσει των όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης εργαζομένου ή ομάδας εργαζομένων, 2)το σχήμα είναι συλλογικό και λειτουργεί προς όφελος καθορισμένης ομάδας εργαζομένων, υπαλλήλων, αυτοαπασχολούμενων, ή μη απασχολούμενων, της συμμετοχής περιοριζόμενης στα μέλη αυτής της ομάδας, 3)ο εργοδότης εισφέρει στο σχήμα για λογαριασμό του εργαζομένου, είτε ο εργαζόμενος συνεισφέρει είτε όχι. [2.2.1] Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα (Sοcial security benefits in cash). Αφορούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης που πληρώνονται σε χρήμα προς νοικοκυριά από ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. [2.2.2] Παροχές κοινωνικές ασφάλισης σε είδος (Sοcial security benefits in kind). Τυπικά περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες που αποκτώνται από την αγορά για λογαριασμό νοικοκυριών και παροχές που σχετίζονται με αποζημιώσεις κόστους αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από νοικοκυριά σύμφωνα με τους κανόνες του σχήματος. Τυπικές περιπτώσεις τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών είναι ιατρικές ή οδοντιατρικές θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις, διαμονή σε νοσοκομείο, γυαλιά και φακοί επαφής όρασης, φαρμακευτικά προϊόντα, φροντίδα στο σπίτι και παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες. [2.2.3] Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα (Εmlοyment-related sοcial benefits in cash). Αφορούν παροχές που πληρώνονται από εργοδότες στα πλαίσια άλλων σχημάτων κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με απασχόληση. Οι παροχές άλλων σχημάτων κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με απασχόληση είναι κοινωνικές παροχές σε χρήμα που πληρώνονται από σχήματα κοινωνικής ασφάλισης που διοικούνται κατευθείαν από τους εργοδότες, για τους συνεισφέροντες στα σχήματα, τα εξαρτώμενα μέλη τους και τα επιζώντα προστατευόμενα μέλη τους. Στις κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα, τυπικά περιλαμβάνονται: 1)τακτικές πληρωμές κανονικών ή μειωμένων ημερομισθίων κατά τη διάρκεια περιόδων απουσίας από την εργασία ως αποτέλεσμα ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας κ.λπ. 2)πληρωμή επιδομάτων οικογένειας, εκπαίδευσης ή άλλων επιδομάτων αναφορικά με εξαρτώμενα μέλη, 3)πληρωμή συντάξεων σε πρώην εργαζομένους ή σε επιζώντα προστατευόμενα μέλη αυτών, πληρωμή αποζημιώσεων απόλυσης σε εργαζομένους ή τους επιζώντες τους σε περίπτωση πλεονάζοντος προσωπικού, ανικανότητας, θανάτου από ατύχημα κ.λπ., εφόσον συνδέονται με συλλογικές συμβάσεις, 7)γενικές υπηρεσίες περίθαλψης που δεν συνδέονται με την εργασία των εργαζομένων, (ε) ανάρρωση και γηροκομεία. [2.2.4] Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος (Εmplοyment-related sοcial benefits in kind). Περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες που αποκτώνται από την αγορά για λογαριασμό των νοικοκυριών και παροχές που σχετίζονται με αποζημιώσεις του κόστους αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από νοικοκυριά βάσει των κανόνων του σχήματος κοινωνικής ασφάλισης που διοικείται κατευθείαν από τον εργοδότη. Τυπικές περιπτώσεις τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών είναι ιατρικές και οδοντιατρικές θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις, παραμονή σε νοσοκομείο, γυαλιά και φακοί επαφής όρασης, φαρμακευτικά προϊόντα, φροντίδα στο σπίτι και παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες. [2.2.5] Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα (Sοcial assistance benefits in cash). Αφορούν τρέχουσες μεταβιβάσεις που πληρώνονται σε νοικοκυριά από δημόσιες οντότητες ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για την εκπλήρωση των ίδιων αναγκών που καλύπτουν οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά οι οποίες δεν γίνονται από σχήμα κοινωνικής ασφάλισης που απαιτεί συμμετοχή συνήθως με τη μορφή κοινωνικών εισφορών. Συνεπώς, αυτές δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των παροχών που πληρώνονται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα, μπορεί να πληρώνονται στις κάτωθι περιπτώσεις: 1)δεν υπάρχουν σχήματα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτουν τις εν λόγω περιπτώσεις, 2)ακόμα και αν υφίστανται σχήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα εν λόγω νοικοκυριά δεν συμμετέχουν και δεν είναι επιλέξιμα για παροχές κοινωνικής ασφάλισης, 3)οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης θεωρούνται ότι είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, οπότε οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας πληρώνονται επιπρόσθετα, 7)η καταβολή γίνεται ως ζήτημα γενικής κοινωνικής πολιτικής. Τέτοιες παροχές δεν περιλαμβάνουν τρέχουσες μεταβιβάσεις που πληρώνονται για κάλυψη γεγονότων ή περιστάσεων που συνήθως δεν καλύπτονται από σχήματα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. μεταβιβάσεις που γίνονται για κάλυψη φυσικών καταστροφών, που καταγράφονται ως λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις ή ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις). [2.2.6] Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος (Sοcial assistance benefits in kind). Αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που αποκτώνται με αγορά για λογαριασμό νοικοκυριών, καθώς και παροχές που σχετίζονται με αποζημιώσεις κόστους αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από νοικοκυριά στα πλαίσια πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας. [2.3] Μεταβιβάσεις (Τransfers). Αφορούν συναλλαγές κατά τις οποίες οντότητα της γενικής κυβέρνησης παρέχει αγαθό, υπηρεσία ή περιουσιακό στοιχείο σε άλλη οντότητα, χωρίς να λάβει από αυτή οποιοδήποτε αγαθό, υπηρεσία ή περιουσιακό στοιχείο, ως άμεσο αντάλλαγμα. Αυτό το είδος συναλλαγής είναι επίσης αναφερόμενο ως χωρίς ανταπόδοση, συναλλαγή «κάτι για τίποτα». Μεταβιβάσεις μπορεί επίσης να προκύπτουν όταν το ποσό που παρέχεται ως αντάλλαγμα για ένα στοιχείο δεν είναι οικονομικά σημαντικό ή είναι πολύ μικρότερο από την αξία του. Οι μεταβιβάσεις σε είδος αφορούν αγαθό ή υπηρεσία που παρέχεται χωρίς χρέωση ή την αλλαγή ιδιοκτησίας υπάρχοντος μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε ανάλογη αξία ως αντάλλαγμα. Αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς χρέωση, ταξινομούνται ως τρέχουσες επιχορηγήσεις. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται χωρίς χρέωση ταξινομούνται ως επιχορηγήσεις επενδύσεων. Οι μεταβιβάσεις σε είδος επιμετρώνται σε τρέχουσες αγοραίες τιμές. Εάν δεν είναι διαθέσιμες αγοραίες τιμές, η αξία περιλαμβάνει μόνο τα κόστη που αναλήφθηκαν για την παροχή των πόρων ή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνονταν εάν οι πόροι πωλούνταν, όποιο από τα δύο είναι διαθέσιμο. Κεφαλαιακή μεταβίβαση σε είδος αφορά αναγκαστικά την μεταβολή της ιδιοκτησίας ενός αγαθού που προηγουμένως καταχωρείτο από τον δωρητή ως μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δωρητής και αποδέκτης μπορεί να αντιμετωπίζουν την αξία του μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου εντελώς διαφορετικά. Για να διατηρείται η συνέπεια, στην καταγραφή των συναλλαγών, πρέπει να χρησιμοποιείται η επιμέτρηση από την πλευρά του δωρητή. [2.3.1] Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις (Current dοmestic transfers). Μεταβιβάσεις σε εγχώριες οντότητες, όπως άλλες οντότητες της γενικής κυβέρνησης, δημόσιες εταιρείες, εγχώρια ιδρύματα, ιδιωτικές οντότητες και νοικοκυριά, που καταβάλλονται σε συχνά χρονικά διαστήματα ή που προορίζονται να καλύπτουν τρέχουσες δαπάνες του αποδέκτη. [2.3.2] Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Current Τransfers tο institutiοns and member states οf ΕU). Τρέχουσες μεταβιβάσεις που πληρώνονται από τη γενική κυβέρνηση κάθε κράτους - μέλους σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλα κράτη-μέλη. Σε αυτήν την κατηγορία καταγράφεται ο τρίτος ίδιος πόρος της Ε.Ε. που βασίζεται στον ΦΠΑ και ο τέταρτος ίδιος πόρος της Ε.Ε. που βασίζεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα, που είναι εισφορές στον προϋπολογισμό οργανισμών της Ένωσης. Το ποσό της συνεισφοράς κάθε κράτους - μέλους βασίζεται στα επίπεδα της δικής του βάσης ΦΠΑ και Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος. Η τίτλος αυτός καλύπτει επίσης διάφορες μη φορολογικές συνεισφορές της γενικής κυβέρνησης σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2.3.3] Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού (Current transfers tο fοreign entities). Περιλαμβάνουν όλες τις μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος μεταξύ της γενικής κυβέρνησης και κυβερνήσεων ή διεθνών οργανισμών στον υπόλοιπο κόσμο (πλην Ε.Ε.), εκτός επιχορηγήσεων επενδύσεων και άλλων κεφαλαιακών μεταβιβάσεων. Η κατηγορία περιλαμβάνει: 1)τις συνεισφορές της γενικής κυβέρνησης σε διεθνείς οργανισμούς (εξαιρουμένων φόρων που πληρώνονται από τη γενική κυβέρνηση σε υπερεθνικούς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος), 2)τρέχουσες μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών, είτε σε χρήμα (π.χ. πληρωμές που αποσκοπούν να χρηματοδοτήσουν ελλείμματα προϋπολογισμού ξένων χωρών ή υπερπόντιων εδαφών) είτε σε είδος (π.χ. δώρα ή φαγητό, στρατιωτικό εξοπλισμό, επείγουσα βοήθεια μετά από φυσικές καταστροφές με τη μορφή φαγητού, ρουχισμού, φαρμάκων κ.λπ.), 3)μισθούς και ημερομίσθια που πληρώνονται από την γενική κυβέρνηση σε συμβούλους ή ειδικούς για τεχνική βοήθεια που διατίθενται σε αναπτυσσόμενες χώρες, 7)μεταβιβάσεις από τη γενική κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, δεδομένου ότι οι μονάδες διεθνών οργανισμών δεν αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένες. [2.3.4 και 2.3.6] Επιχορηγήσεις επενδύσεων (Ιnνestment grants). Αφορούν κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος που πληρώνονται από οντότητες της γενικής κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση όλου ή μέρους του κόστους που αναλήφθηκε από οντότητα για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε είδος αφορούν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων όπως εξοπλισμός μεταφορών, μηχανολογικός και άλλος εξοπλισμός. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων περιλαμβάνουν τόσο πληρωμές εφάπαξ συνολικών ποσών σχεδιασμένες να χρηματοδοτήσουν το σχηματισμό κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου όσο και πληρωμές σε δόσεις αναφορικά με το σχηματισμό κεφαλαίου που έγινε κατά τη διάρκεια προγενέστερης περιόδου. Επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από οντότητα για την κάλυψη δαπάνης τόκου που συνδέεται με απόκτηση περιουσιακού στοιχείου εξαιρούνται από τις επιχορηγήσεις επενδύσεων και καταχωρούνται ως τρέχουσες μεταβιβάσεις. Παρόλα αυτά, όταν η επιχορήγηση εξυπηρετεί διπλό σκοπό, δηλαδή της χρηματοδότησης της πληρωμής του συμβατικού χρέους και της πληρωμής του τόκου στο δανεισθέν κεφάλαιο, και δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν αυτά τα δύο συστατικά, το σύνολο της επιχορήγησης αντιμετωπίζεται στους λογαριασμούς ως επιχορήγηση επενδύσεων. Μεταβιβάσεις που προορίζονται για διάφορους απροσδιόριστους σκοπούς καταχωρούνται ως τρέχουσες μεταβιβάσεις ακόμα και εάν μερικώς χρησιμοποιούνται για την κάλυψη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. [2.3.9] Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (Οther capital transfers). Αφορούν μεταβιβάσεις, άλλες εκτός επιχορηγήσεων επενδύσεων, στις οποίες η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου (εκτός μετρητών ή αποθεμάτων), αλλάζει από ένα μέρος σε άλλο, ή η οποία δεσμεύει ένα ή δύο μέρη για την απόκτηση ή την διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου (εκτός μετρητών ή αποθεμάτων), ή όπου μια υποχρέωση, χαρίζεται από τον πιστωτή. Μια κεφαλαιακή μεταβίβαση καταλήγει σε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του ενός ή και των δύο μερών της συναλλαγής. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις τυπικά είναι μεγάλες και μη συχνές, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο για την ταξινόμηση μιας μεταβίβασης ως κεφαλαιακής. Οι λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τις κατωτέρω συναλλαγές: 1)πληρωμές που προορίζονται να καλύψουν τα κόστη αγαθών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημίες από έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές κ.λπ.),2)μεταβιβάσεις μεταξύ οντοτήτων του δημοσίου που προορίζονται να καλύψουν ζημίες που σωρεύτηκαν επί αρκετά έτη, ή έκτακτες ζημίες από αιτίες εκτός ελέγχου της οντότητας, 3)κληροδοτήματα, μεγάλα δώρα και δωρεές, περιλαμβανομένων κληροδοτημάτων ή μεγάλων δώρων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Παραδείγματα δώρων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι δώρα σε πανεπιστήμια για την κάλυψη του κόστους ανέγερσης νέων φοιτητικών εστιών, βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, κ.λπ.,7)πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων οι οποίες απαλλάσσουν υπερήμερους οφειλέτες από τις δεσμεύσεις τους, 8)το ποσό που προκύπτει από συναλλαγή ακύρωσης χρεών με συμφωνία μεταξύ οντοτήτων. Τέτοιες ακυρώσεις με αμοιβαία συμφωνία αντιμετωπίζονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από τον πιστωτή στον χρεώστη ίσης αξίας με το ανεξόφλητο χρέος κατά το χρόνο της ακύρωσης. Ομοίως, το ποσό που προκύπτει από τη συναλλαγή ανάληψης χρέους και άλλων παρόμοιων συναλλαγών (όπως η αναδιάρθρωση χρέους όπου μέρος χρέους διαγράφεται ή μεταβιβάζεται), εντάσσεται στις λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. 9)έκτακτες πληρωμές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης που γίνονται από εργοδότες (περιλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης), ή από την κυβέρνηση (ως μέρος της κοινωνικής λειτουργίας της) στο βαθμό που τέτοιες πληρωμές είναι σχεδιασμένες να αυξάνουν τα αναλογιστικά αποθέματα αυτών των οργανισμών. [2.4] Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (Ρurchases οf gοοds and serνices). Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών αφορούν εισροές που αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία, εξαιρουμένων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, η ανάλωση των οποίων, καταχωρείται ως ανάλωση παγίου κεφαλαίου, μέσω των αποσβέσεων. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είτε μετασχηματίζονται είτε αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία και περιλαμβάνουν: 1)αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην παραγωγή, για παράδειγμα αγορές, προώθηση, λογιστικές υπηρεσίες, επεξεργασία δεδομένων, μεταφορές, αποθήκευση, συντήρηση, ασφάλεια κ.λπ., 2)ενοίκια παγίων περιουσιακών στοιχείων, π.χ. λειτουργικές μισθώσεις μηχανημάτων, οχημάτων και λογισμικού, 3)στοιχεία που δεν αντιμετωπίζονται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία (πάγιο ενεργητικό), όπως: • φθηνά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις κοινές λειτουργίες, όπως μικρά εργαλεία χειρός, και μικρές συσκευές όπως υπολογιστές τσέπης. Όλες οι δαπάνες για τέτοια διαρκή αγαθά καταχωρούνται ως αγορές αγαθών και υπηρεσιών, • η συνήθης συντήρηση και επισκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, • υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού, έρευνα αγοράς και παρόμοιες δραστηριότητες, που αγοράζονται από εξωτερικό προμηθευτή, • δαπάνες εργαζομένων, που αποζημιώνονται από τον εργοδότη, για στοιχεία αναγκαία για την παραγωγή του εργοδότη, όπως συμβατικές δεσμεύσεις για αγορά για ίδιο λογαριασμό εργαλείων ή ενδυμάτων ασφάλειας, 7)δαπάνες εργοδοτών για δικό τους όφελος καθώς επίσης και για όφελος των εργαζομένων τους, επειδή είναι αναγκαία στην παραγωγή. Παραδείγματα είναι: • αποζημίωση εργαζομένων για έξοδα ταξιδιών, αποχωρισμού, μετακίνησης και διασκέδασης, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, • δαπάνες για παροχή διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας, ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται λόγω της φύσης της εργασίας και προμήθεια ρουχισμού που φοριέται στην εργασία, • υπηρεσίες διαμονής στο χώρο εργασίας που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα νοικοκυριά των εργαζομένων, για παράδειγμα καμπίνες, κοιτώνες, ξενώνες εργαζομένων και παραπήγματα, • ειδικά γεύματα ή ποτά που επιβάλλονται από ειδικές εργασιακές συνθήκες, • επιδόματα που πληρώνονται στους εργαζομένους για την αγορά εργαλείων, εξοπλισμού ή ειδικού ρουχισμού που χρειάζεται για την εργασία τους, ή εκείνο το τμήμα των ημερομισθίων ή του μισθού τους το οποίο βάσει συμβάσεων απασχόλησης, οι εργαζόμενοι απαιτείται να αφιερώνουν σε τέτοιες αγορές. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν: 1)στοιχεία που αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, όπως για παράδειγμα: • τιμαλφή, • μεταλλευτικές έρευνες, • σημαντικές βελτιώσεις πέραν αυτών που απαιτούνται για διατήρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων σε καλή κατάσταση λειτουργίας, όπως ανακαίνιση, ανακατασκευή ή μεγέθυνση, • άμεση αγορά λογισμικού, ή παραγωγή για ίδιο λογαριασμό, • οπλισμό και εξοπλισμό χρήσης του, 2)δαπάνη από εργοδότες που αντιμετωπίζεται ως ημερομίσθια και μισθοί σε είδος, 3)πληρωμές για άδειες χρήσης φυσικών πόρων (π.χ. γης) που αντιμετωπίζονται ως ενοίκια. [2.4.1] Αγορές αγαθών (purchases οf gοοds). Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αγορές διαφόρων υλικών και αναλωσίμων, όπως φαρμακευτικά υλικά, υλικά καθαριότητας, καύσιμα, κ.λπ. [2.4.2] Αμοιβές για υπηρεσίες (Ρurchases οf serνices). Η κατηγορία περιλαμβάνει πληρωμές για την λήψη υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες μεταφοράς, επικοινωνίες, ενέργεια κ.λπ. [2.4.3] Προμήθειες (Cοmmissiοns). Πληρωμές για αμοιβές, που συνήθως αποτελούν ποσοστό της συνολικής αμοιβής για εκτέλεση εργασίας. [2.4.4] Μισθώματα (Rentals). Τα μισθώματα είναι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικής μίσθωσης για χρήση παγίου στοιχείου που ανήκει σε άλλη μονάδα. Περιλαμβάνουν τις κατωτέρω περιπτώσεις: [2.4.4.01] Μισθώματα κτιρίων και υποδομών. [2.4.4.02] Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού. [2.4.4.03] Μισθώματα οχημάτων. [2.4.4.04] Μισθώματα οπλικών συστημάτων. [2.4.4.05] Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων. [2.4.4.09] Λοιπά μισθώματα. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει πληρωμές για την μίσθωση φυσικών πόρων, όπως ενοίκια γης, ενοίκια πόρων υπεδάφους, κ.λπ. Οι εν λόγω συναλλαγές καταχωρούνται ως «Ενοίκια φυσικών πόρων» (Λογαριασμός 2.7.3) [2.5] Επιδοτήσεις (Subsidies). Αφορούν τρέχουσες χωρίς ανταπόδοση πληρωμές τις οποίες η γενική κυβέρνηση κάνει προς εγχώριους παραγωγούς. Τα κατωτέρω είναι παραδείγματα σκοπών για τους οποίους δίδονται επιδοτήσεις: 1)επηρεασμός των επιπέδων παραγωγής, 2)επηρεασμός των τιμών των προϊόντων, ή 3)επηρεασμός της αποζημίωσης των συντελεστών παραγωγής. Οι παραγωγοί που εντάσσονται στη γενική κυβέρνηση μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις μόνο εάν οι πληρωμές εξαρτώνται από γενικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιώτες παραγωγούς. [2.5.1] Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών (Subsidies οn prοducts and serνices). Επιδοτήσεις επί προϊόντων είναι επιδοτήσεις που πληρώνονται ανά μονάδα αγαθού ή υπηρεσίας που παράγεται ή εισάγεται. Τα ποσά επιδοτήσεων επί προϊόντων μπορούν να εξατομικεύονται με τους κατωτέρω τρόπους: 1)συγκεκριμένο ποσό χρημάτων ανά μονάδα ποσότητας αγαθού ή υπηρεσίας, 2)συγκεκριμένο ποσοστό της τιμής ανά μονάδα, 3)η διαφορά μεταξύ συγκεκριμένης τιμής στόχου και της αγοραίας τιμής που πληρώνεται από τον αγοραστή. Η επιδότηση προϊόντος συνήθως είναι πληρωτέα όταν το αγαθό παράγεται, πωλείται ή εισάγεται, αλλά μπορεί επίσης να είναι πληρωτέα σε άλλες περιστάσεις, όπως όταν το αγαθό μεταβιβάζεται, ενοικιάζεται, διανέμεται ή χρησιμοποιείται για ίδια κατανάλωση ή για σχηματισμό ιδίου κεφαλαίου. [2.5.2] Επιδοτήσεις στην παραγωγή (Subsidies οn prοductiοn). Οι επιδοτήσεις στην παραγωγή αφορούν επιδοτήσεις, εκτός επιδοτήσεων προϊόντων, τις οποίες οι εγχώριοι παραγωγοί μπορεί να λάβουν ως αποτέλεσμα της εμπλοκής τους στην παραγωγή. Οι επιδοτήσεις παραγωγής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παραδείγματα: 1)επιδοτήσεις μισθοδοσίας ή προσωπικού, όπως επιδοτήσεις που πληρώνονται επί της συνολικής μισθοδοσίας ή του συνολικού προσωπικού, για παράδειγμα επιδοτήσεις που πληρώνονται για ιδιαίτερους τύπους προσώπων όπως φυσικά μειονεκτούντα άτομα που είναι άνεργα για μεγάλες περιόδους ή επί του κόστους σχημάτων εκπαίδευσης που οργανώνονται ή χρηματοδοτούνται από επιχειρήσεις, 2)επιδοτήσεις για μείωση ρύπανσης: αφορούν τρέχουσες επιδοτήσεις που προορίζονται να καλύψουν μέρος ή το σύνολο του κόστους πρόσθετων διαδικασιών που αναλαμβάνονται για τη μείωση ή εξάλειψη της απόρριψης ρύπων στο περιβάλλον, 3)επιχορηγήσεις για μείωση του κόστους από τόκους που δίδονται σε εγχώριους παραγωγούς, ακόμα και εάν προορίζονται να ενθαρρύνουν το σχηματισμό κεφαλαίου. Όταν η επιχορήγηση υπηρετεί το διπλό σκοπό της χρηματοδότησης τόσο της πληρωμής του χρέους όσο και της πληρωμής των τόκων επί αυτού και δεν είναι δυνατό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δύο αυτών συστατικών, το σύνολο της επιχορήγησης αντιμετωπίζεται ως επιχορήγηση επενδύσεων. Επιχορηγήσεις για ανακούφιση από τους τόκους σχεδιασμένες να ελαφρύνουν τα λειτουργικά κόστη των παραγωγών. Καταγράφονται ως επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς που επωφελούνται από αυτές, ακόμα και εάν η διαφορά στους τόκους πληρώνεται κατευθείαν από την γενική κυβέρνηση στο πιστωτικό ίδρυμα που έδωσε το δάνειο. Δεν αντιμετωπίζονται ως επιδοτήσεις οι κατωτέρω περιπτώσεις: 1)τρέχουσες μεταβιβάσεις από τη γενική κυβέρνηση σε νοικοκυριά με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Αυτές αντιμετωπίζονται είτε ως κοινωνικές παροχές είτε ως διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, 2)τρέχουσες μεταβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών μερών της γενικής κυβέρνησης με την ιδιότητά τους ως παραγωγών, εκτός εάν αυτές οι πληρωμές εξαρτώνται από γενικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιώτες παραγωγούς, 3)επιχορηγήσεις επενδύσεων, 7)έκτακτες πληρωμές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στο βαθμό που τέτοιες πληρωμές είναι σχεδιασμένες να αυξήσουν τα αναλογιστικά αποθέματα αυτών των οργανισμών. Τέτοιες πληρωμές καταχωρούνται ως λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 8)μεταβιβάσεις που γίνονται από τη γενική κυβέρνηση σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με σκοπό να καλύψουν σωρευμένες ζημίες αρκετών ετών, ή έκτακτες ζημίες που οφείλονται σε παράγοντες εκτός ελέγχου της επιχείρησης, οι οποίες καταχωρούνται ως άλλες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 9)ακύρωση χρέους που παραγωγοί οφείλουν στην γενική κυβέρνηση (που προκύπτουν, για παράδειγμα, από δάνεια προκαταβλητέα από φορέα της γενικής κυβέρνησης σε μη χρηματοοικονομική επιχείρηση η οποία έχει σωρεύσει εμπορικές ζημίες για αρκετά έτη). Τέτοιες συναλλαγές αντιμετωπίζονται ως λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. 10)πληρωμές που γίνονται από τη γενική κυβέρνηση για φθορές κεφαλαιουχικών αγαθών ως αποτέλεσμα εθνικής καταστροφής ή άλλων εκτάκτων γεγονότων. Αυτές καταχωρούνται ως λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 11)μετοχές και άλλοι τίτλοι καθαρής θέσης σε εταιρείες που αγοράζονται από τη γενική κυβέρνηση, 12)πληρωμές που γίνονται από τη γενική κυβέρνηση σε παραγωγούς της αγοράς για κάλυψη του συνόλου ή μέρους αγαθών και υπηρεσιών που αυτοί οι παραγωγοί αγοράς παρέχουν κατευθείαν και εξατομικευμένα σε νοικοκυριά στα πλαίσια κοινωνικών κινδύνων ή αναγκών. Οι πληρωμές αυτές αντιμετωπίζονται ως κοινωνικές παροχές. [2.6] Τόκοι (Ιnterest). Τόκοι προκύπτουν από τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: 1)καταθέσεις,2)χρεωστικοί τίτλοι, 3)δάνεια,7)λοιπές υποχρεώσεις, Εισόδημα από κατοχή και κατανομές ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων και από μη κατανεμηθέντες λογαριασμούς χρυσού, αντιμετωπίζεται ως τόκος. Πληρωμή που προκύπτει από οποιοδήποτε είδος συμβολαίου ανταλλαγής (swap) καταχωρείται ως συναλλαγή σε χρηματοοικονομικά παράγωγα και όχι ως τόκος. [2.7] Λοιπές δαπάνες. Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν τους φόρους, τις διανομές κερδών, τα ενοίκια φυσικών πόρων και τα πρόστιμα. [2.7.1] Φόροι (Τaxes). Αφορά πληρωτέους φόρους από οντότητες της γενικής κυβέρνησης. [2.7.2] Διανομές κερδών (Distributed incοme). Περιλαμβάνει διανομή κερδών (μερίσματα ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή). [2.7.3] Ενοίκια φυσικών πόρων (Rents). Περιλαμβάνει πληρωμές για την μίσθωση φυσικών πόρων όπως ενοίκια γης, ενοίκια πόρων υπεδάφους, αμοιβές για την χρήση του ραδιοφάσματος, κ.λπ. [2.7.4] Πρόστιμα (Fines and penalties). Είναι υποχρεωτικές πληρωμές σε άλλες οντότητες που επιβάλλονται από δικαστήρια, λοιπές κρατικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή λοιπούς διεθνείς οργανισμούς [2.8] Αποσβέσεις (Depreciatiοn). Αφορά τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. [2.9] Πιστώσεις υπό κατανομή (Unallοcated amοunts). Αφορά πιστώσεις που κατανέμονται σε άλλους λογαριασμούς. 2.Γενικές αρχές που διέπουν τις δαπάνες 2.1 Αναγνώριση δαπανών 1.Οι δαπάνες που προκύπτουν από συναλλαγές ανταλλαγής αναγνωρίζονται όταν: 1)το όφελος που ενσωματώνεται σε αυτές εισρέει στην οντότητα και, 2)το κόστος κτήσης τους μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 2.Οι δαπάνες που προκύπτουν από συναλλαγές (πράξεις) που δεν αφορούν ανταλλαγή αναγνωρίζονται όταν: 1)η οντότητα δεσμεύεται για την παροχή τους, 2)η αξία τους μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 2.2 Αξία αναγνώρισης δαπανών 1.Οι δαπάνες που προέρχονται από συναλλαγές ανταλλαγής, επιμετρώνται στην εύλογη αξία του δοθέντος ή πληρωτέου ανταλλάγματος. 2.Οι δαπάνες που προέρχονται από συναλλαγές (πράξεις) που δεν αφορούν ανταλλαγή, επιμετρούνται στην εύλογη αξία της αναγνωριζόμενης υποχρέωσης. 2.3 Ενημέρωση λογαριασμών 1.Οι δαπάνες και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις καταχωρούνται στους σχετικούς λογαριασμούς με βάση το χρόνο έκδοσης ή λήψης των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που κατά τεκμήριο δηλώνουν την πραγματοποίησή τους, το κόστος τους, την αποδοχή τους από την οντότητα και την ανάληψη των προκυπτόντων από αυτά δεσμεύσεων. 2.Κατά την καταχώριση των δαπανών ενημερώνεται λογαριασμός ή λογαριασμοί δαπανών και λογαριασμός ή λογαριασμοί υποχρεώσεων ή και προβλέψεων, του σχεδίου λογαριασμών. 3.Οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αρχική αναγνώρισή τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών αναφορών, με την ισοτιμία των νομισμάτων της ημερομηνίας της συναλλαγής. 4.Η ενημέρωση των λογαριασμών ολοκληρώνεται με τις προσαρμογές της παραγράφου 2.5. Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών. 2.4 Αναγνώριση των δαπανών ως εξόδων 1.Ως έξοδα αναγνωρίζονται οι δαπάνες που αφορούν εκροή οικονομικού οφέλους ή δυνατότητας παροχής υπηρεσίας που καταλήγει σε μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης. Συνεπώς, οι αναγνωρισμένες δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που αναλήφθηκαν, εκτός αν η αξία τους αφορά περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέματα και πάγια που αναγνωρίζονται ως τέτοια στον ισολογισμό. 2.Για την αναγνώριση των δαπανών ως εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων και με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους ως περιουσιακά στοιχεία, έχουν εφαρμογή τα εξής: 1)Οι παροχές σε εργαζομένους περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο εντός της οποίας παρέχεται η εργασία. Παροχές που αφορούν επιδόματα ή άλλες έκτακτες πληρωμές που δίδονται κατά περίπτωση, αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτει δέσμευση προς πληρωμή. 2)Οι κοινωνικές παροχές αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτει δέσμευση προς πληρωμή. Εάν το δικαίωμα λήψης των εν λόγω παροχών από τους δικαιούχους, θεμελιώνεται με βάση την πάροδο του χρόνου, π.χ. σε μηνιαία βάση, η αναγνώριση των κοινωνικών παροχών ως έξοδα γίνεται με το κριτήριο αυτό. 3)Οι μεταβιβάσεις, οι επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτει δέσμευση για την παροχή τους και η λήπτρια οντότητα έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που διέπουν τη λήψη τους. 4)Οι αγορές αγαθών αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από την οντότητα και αναλαμβάνονται από αυτή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους. Η αξία των αγορών περιλαμβάνει το κόστος αγοράς μειωμένο με τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες μειώσεις, και προσαυξάνεται με το ποσό των τυχόν μη ανακτώμενων φόρων που επιβαρύνουν την αξία τους. Τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία αναφοράς χρηματοοικονομικών αναφορών, γίνεται απογραφή και αποτίμηση των μη αναλωθέντων αγαθών, και το σχετικό κόστος κτήσης εμφανίζεται στο κονδύλι του ισολογισμού «Αποθέματα». Αξία αγαθών που αναλώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου για ιδιοκατασκευή προϊόντων και παγίων στοιχείων περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης αυτών. Η αξία των δαπανών που απομένει μετά την αφαίρεση της αξίας των αποθεμάτων του ισολογισμού και της αξίας που αναλώθηκε για ιδιοκατασκευή προϊόντων και παγίων στοιχείων, που επίσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό, αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου. 5)Οι αγορές υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν οι υπηρεσίες γίνονται αποδεκτές από την οντότητα και αναλαμβάνονται από αυτή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με τη λήψη τους. Δεδομένου ότι συνήθως η παροχή υπηρεσιών αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο χρόνο, οι αγορές υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως δαπάνη, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. Η αξία των αγορών υπηρεσιών περιλαμβάνει το κόστος αγοράς μειωμένο με τυχόν εκπτώσεις επιστροφές ή άλλες μειώσεις και προσαυξάνεται με το ποσό των τυχόν μη ανακτώμενων φόρων που επιβαρύνουν την αξία τους. Η αξία υπηρεσιών που αναλώνεται για ιδιοκατασκευή προϊόντων και παγίων στοιχείων περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης αυτών. Η αξία των δαπανών που απομένει μετά την αφαίρεση της αξίας που αναλώθηκε για ιδιοκατασκευή προϊόντων και παγίων στοιχείων, που επίσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό, αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου. 6)Οι προμήθειες αναγνωρίζονται ως έξοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 7)Τα μισθώματα και ενοίκια αναγνωρίζονται ως έξοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων, με τη χρήση της σταθερής μεθόδου σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν άλλη συστηματική μέθοδος είναι πιο αντιπροσωπευτική της ανάλωσης του μελλοντικού οικονομικού οφέλους ή της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών. 8)Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδα βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αν η σταθερή μέθοδος δεν έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 9)Οι φόροι αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά τον χρόνο που προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Φόροι που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών και αφορούν περιόδους μέχρι την ημερομηνία αναφοράς αυτών (κλειόμενη περίοδος), αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο. 10)Τα διανεμόμενα κέρδη εταιρειών και επιχειρήσεων αναγνωρίζονται ως δαπάνη κατά το χρόνο που η διανομή εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της οντότητας. Για λογιστικούς σκοπούς, το εν λόγω ποσό, αναγνωρίζεται, στον ίδιο χρόνο, σε μείωση της καθαρής θέσης της οντότητας που πραγματοποιεί τη διανομή και όχι ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 11)Τα πρόστιμα αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά το χρόνο που προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. 2.5 Λογιστικές Προσαρμογές Όταν συντρέχει περίπτωση, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών τουλάχιστον, διενεργούνται οι εξής προσαρμογές: 1.Οι λογαριασμοί των δαπανών προσαρμόζονται, με ισόποση προσαρμογή των αντίστοιχων υποχρεώσεων, λογαριασμοί 2...90/5.8..90. Με τον τρόπο αυτό οι λογαριασμοί των δαπανών απεικονίζουν τα δουλευμένα ποσά δαπανών/υποχρεώσεων, που έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η προηγούμενη προσαρμογή αφορά κυρίως δαπάνες (αγαθά και υπηρεσίες) που έχουν παραδοθεί στην οντότητα και έχουν γίνει αποδεκτές από αυτή, αλλά για διάφορους λόγους (π.χ. μη λήψη των προβλεπόμενων παραστατικών), δεν έχουν καταχωρηθεί στους σχετικούς λογαριασμούς. 2.Οι λογαριασμοί των δαπανών μπορούν να προσαρμόζονται με την αξία προβλέψεων που αφορούν μελλοντική πληρωμή υποχρεώσεων. Η εν λόγω διαδικασία παρακολουθείται μέσω των λογαριασμών 2…97/6.2. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών γίνεται προσαρμογή του υπολοίπου των προβλέψεων (Λογαριασμός 6.2), ώστε τα σωρευμένα ποσά τους να εμφανίζουν τα απαιτούμενα δουλευμένα ποσά. 3.Η αξία της δαπάνης αγοράς αποθεμάτων που κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς παραμένει ως απόθεμα (δεν έχει αναλωθεί), μεταφέρεται μέσω των λογαριασμών 2…91 στους αντίστοιχους λογαριασμούς των αποθεμάτων (ομάδα λογαριασμών 3). Για το σκοπό αυτό ισχύει η ισότητα: η αξία αποθεμάτων έναρξης περιόδου πλέον/μείον την προσαρμογή της αξίας τους, μέσω του λογαριασμού 2…91, ισούται με την αξία των αποθεμάτων τέλους περιόδου. 4.Η αξία των δαπανών που κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς αναλώθηκε για ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων (ενσωμάτων και άυλων), μεταφέρεται στους κατά περίπτωση λογαριασμούς 3.1.7 «Πάγια υπό κατασκευή» με πίστωση του λογαριασμού 1.4.8 «Ιδιοπαραγωγή παγίων» έσοδο Γ. Ενσώματα πάγια άυλα πάγια και αποθέματα 1.Ορισμοί ενσωμάτων παγίων, αύλων παγίων και αποθεμάτων [3.1] Πάγια περιουσιακά στοιχεία (Fixed assets). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία σε επαναλαμβανόμενη ή συνεχή βάση για περισσότερο από ένα έτος. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου, δεν είναι τόσο η φυσική διάρκεια ζωής του, όσο η δυνατότητα να χρησιμοποιείται συνεχόμενα στην παραγωγική διαδικασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. [3.1.1] Κτίρια και συναφείς υποδομές (Βuildings and structures). Τα κτίρια και συναφείς υποδομές περιλαμβάνουν τις βελτιώσεις γης, τις κατοικίες, τα κτίρια εκτός κατοικιών, τους δρόμους, τις υποδομές των μεταφορών και τις λοιπές υποδομές. Η αξία των κτιρίων και συναφών υποδομών περιλαμβάνει τα κόστη καθαρισμού και προετοιμασίας της τοποθεσίας και την αξία όλων των εξαρτημάτων, των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που είναι αναπόσπαστα μέρη των εν λόγω στοιχείων. [3.1.1.01] Βελτιώσεις γης (Land imprονements). Είναι το αποτέλεσμα ενεργειών που οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην ποσότητα, ποιότητα, η παραγωγικότητα της γης, ή που αποτρέπουν την υποβάθμισή της. Δραστηριότητες όπως τα εγγειοβελτιωτικά, ο καθαρισμός της γης και η δημιουργία πηγαδιών και γεωτρήσεων που είναι αναπόσπαστο τμήμα της γης θεωρούνται βελτιώσεις γης. Κυματοθραύστες, αναχώματα, φράγματα, και μεγάλα αρδευτικά συστήματα που κατασκευάζονται επί της γης, αλλά δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, τα οποία συχνά επηρεάζουν τη γη που ανήκει σε πολλούς ιδιοκτήτες και συνήθως κατασκευάζονται από την κυβέρνηση, ταξινομούνται ως «Λοιπές υποδομές» (Λογαριασμός 3.1.1.09). Οι βελτιώσεις γης αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία παγίων περιουσιακών στοιχείων διακριτή από το φυσικό περιουσιακό στοιχείο της γης (Λογαριασμός 3.1.5.01), όπως υπήρχε πριν τη βελτίωση. Η γη άνευ βελτιώσεων παραμένει ως φυσικό περιουσιακό στοιχείο και ως τέτοιο υπόκειται σε κέρδη και ζημίες διακράτησης (μεταβολές της αξίας της), ξεχωριστά από τις μεταβολές των τιμών που επηρεάζουν τις βελτιώσεις. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να διαχωρισθεί η αξία της γης πριν τις βελτιώσεις από την αξία της με τις βελτιώσεις, το περιουσιακό στοιχείο παρουσιάζεται στη κατηγορία που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της αξίας. [3.1.1.02] Κατοικίες (Dwellings). Οι κατοικίες είναι κτίρια, ή συγκεκριμένα τμήματα κτιρίων, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως ως κατοικίες, περιλαμβανομένων τυχόν συναφών κατασκευών, όπως χώρων στάθμευσης, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων που συνήθως αποτελούν μέρος των κατοικιών. Επίσης περιλαμβάνουν πλωτές κατοικίες, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και τροχόσπιτα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες καθώς και δημόσια μνημεία που χαρακτηρίζονται κυρίως ως κατοικίες. Οι κατοικίες που αποκτώνται από την κυβέρνηση για το στρατιωτικό προσωπικό περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, επειδή χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι κατοικίες που αποκτώνται από πολίτες. [3.1.1.03] Λοιπά κτίρια (Βuildings οther than dwellings). Περιλαμβάνουν ολόκληρα κτίρια ή μέρη κτιρίων που δεν ορίζονται ως κατοικίες. Περιλαμβάνουν επίσης τα εξαρτήματα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Για τα νέα κτίρια, περιλαμβάνεται το κόστος καθαρισμού και προετοιμασίας της γης. Παραδείγματα τύπων κτιρίων που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία είναι τα γραφεία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα κτίρια για δημόσια αναψυχή, οι αποθήκες και τα βιομηχανικά κτίρια, τα εμπορικά κτίρια, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Περιλαμβάνονται επίσης τα δημόσια μνημεία που δεν χαρακτηρίζονται ως κατοικίες. Οι φυλακές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία θεωρούνται κτίρια εκτός κατοικιών, παρά το γεγονός ότι μπορεί να φιλοξενούν άτομα. Τα κτίρια που αποκτώνται για στρατιωτικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνονται, στο βαθμό που η οικονομική τους ζωή είναι μεγαλύτερη του έτους. [3.1.1.04] Υποδομές μεταφορών (Τranspοrtatiοn infrastructure). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις υποδομές που σχετίζονται με τις επίγειες, θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες. Τυπικά παραδείγματα είναι, οι αυτοκινητόδρομοι, οι οδοί, οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι υπερυψωμένοι αυτοκινητόδρομοι, οι σήραγγες, οι σιδηροδρομικές γραμμές, οι υπόγειοι σιδηρόδρομοι, τα πλωτά κανάλια, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. [3.1.1.09] Λοιπές υποδομές (Οther structures). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις κατασκευές εκτός των κτιρίων, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος καθαρισμού και προετοιμασίας της γης. Τα δημόσια μνημεία περιλαμβάνονται, εφόσον δεν είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός τους ως κατοικιών ή κτιρίων εκτός κατοικιών. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή κυματοθραυστών, αναχωμάτων, αντιπλημμυρικών φραγμάτων, κ.λπ. που προορίζονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της γης που γειτνιάζει με αυτά. Περιλαμβάνονται επίσης οι υποδομές που είναι αναγκαίες για την υδατοκαλλιέργεια, όπως ψαριών και οστρακοειδών. Περαιτέρω παραδείγματα είναι, οι αγωγοί, τα φράγματα και τα άλλα έργα ύδρευσης, οι δίοδοι, οι σήραγγες και άλλες κατασκευές που σχετίζονται με την εξόρυξη ορυκτών και ενεργειακών πόρων, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι αγωγοί μεγάλων αποστάσεων, οι τοπικοί αγωγοί και τα καλώδια, οι εξωτερικές εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, και οι κατασκευές που αποκτώνται για στρατιωτικούς σκοπούς, στο βαθμό που χρησιμοποιούνται σε επαναλαμβανόμενη ή συνεχή βάση σε παραγωγικές διαδικασίες πέραν του ενός έτους. [3.1.2] Μηχανήματα και εξοπλισμός (Μachinery and equipment). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα μηχανήματα και εργαλεία, τον μεταφορικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα έπιπλα και τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Μηχανήματα και εξοπλισμός που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός κτιρίου ή άλλης υποδομής περιλαμβάνονται στην αξία του κτιρίου ή της υποδομής και όχι στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Φθηνά εργαλεία που αποκτώνται με σχετικά σταθερό ρυθμό, όπως τα εργαλεία χειρός, δεν θεωρούνται πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Μηχανήματα και εξοπλισμός που αποκτώνται για στρατιωτικούς σκοπούς, εκτός από τα οπλικά συστήματα, ταξινομούνται επίσης στην κατηγορία αυτή. Τα οπλικά συστήματα αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία (3.1.3). [3.1.2.01] Μηχανήματα και εργαλεία (Μachinery and tοοls). Η κατηγορία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία, όπως τα γενικού και ειδικού σκοπού μηχανήματα, γραφειακό και λογιστικό εξοπλισμό, ηλεκτρικά μηχανήματα, ιατρικές συσκευές, όργανα ακριβείας και οπτικά όργανα, μουσικά όργανα, κ.λπ . Παρόμοια στοιχεία που δεν προορίζονται για χρήση στην παραγωγή αλλά κατέχονται κυρίως ως αποθέματα αξίας (π.χ. αντίκες) ταξινομούνται ως «τιμαλφή» (Λογαριασμός 3.3.2). Επίσης, εξαιρούνται από την εν λόγω κατηγορία τα φθηνά διαρκή αγαθά όπως μικρά/χειρός εργαλεία που εντάσσονται στις «αγορές αγαθών» (Λογαριασμός 2.4.1). [3.1.2.02] Μεταφορικά μέσα (Τranspοrt Εquipment). Περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό για τη μετακίνηση ανθρώπων και αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, των πλοίων, των σιδηροδρομικών αμαξών και του τροχαίου υλικού, των αεροσκαφών, των μοτοσικλετών και των ποδηλάτων. [3.1.2.03] Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Ιnfοrmatiοn Τechnοlοgy and Τelecοmunicatiοns Εquipment). Ο εξοπλισμός πληροφορικής, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, καθώς και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν μέρος αυτών των συσκευών. Παραδείγματα είναι τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των υπολογιστικών μηχανημάτων και τα μέρη και τα εξαρτήματα αυτών, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί πομποί, οι τηλεοράσεις, τα βίντεο, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, και οι τηλεφωνικές συσκευές. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αφορά ως επί το πλείστον τους υπολογιστές και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. [3.1.2.04] Έπιπλα (Furniture). Η κατηγορία περιλαμβάνει έπιπλα γραφείου, καρέκλες, κρεβάτια, ράφια και παρόμοια περιουσιακά στοιχεία. [3.1.2.09] Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός (Οther Μachinery and equipment). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία εξοπλισμού που δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες. [3.1.3] Οπλικά συστήματα (Weapοns systems). Τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνουν εξειδικευμένα οχήματα και εξοπλισμό, όπως πολεμικά πλοία, υποβρύχια, στρατιωτικά αεροσκάφη, τανκς, φορείς πυραύλων, εκτοξευτήρες, κ.λπ. Τα οπλικά συστήματα αντιμετωπίζονται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση για την παροχή υπηρεσιών άμυνας, ακόμη και εάν η χρήση τους σε καιρό ειρήνης, απλώς εξασφαλίζει αποτροπή. Ως εκ τούτου, η ταξινόμηση ως πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να βασίζεται στα ίδια κριτήρια όπως και των λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων που παράγονται για χρήση σε επαναλαμβανόμενη ή συνεχή βάση για περισσότερο από ένα έτος. Τα περισσότερα όπλα μιας χρήσης, όπως πυρομαχικά, πύραυλοι, ρουκέτες, βόμβες, κ.λπ., αντιμετωπίζονται ως αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού (Λογαριασμός 3.2.5). Ωστόσο, ορισμένα είδη μιας χρήσης, όπως ορισμένοι τύποι βαλλιστικών πυραύλων με ιδιαίτερα καταστροφική ικανότητα, που μπορεί να παρέχουν συνεχή υπηρεσία αποτροπής κατά των εχθρών, πληρούν τα γενικά κριτήρια ταξινόμησης ως πάγια περιουσιακά στοιχεία. [3.1.4] Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (Ιntellectual prοperty prοducts). Τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσμα έρευνας, ανάπτυξης, διερεύνησης ή καινοτομίας, που οδηγούν σε γνώση την οποία οι ερευνητές μπορούν να εμπορεύονται ή να χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος στην παραγωγή, δεδομένου ότι η χρήση της γνώσης περιορίζεται μέσω νομικών ή άλλων μέσων προστασίας. Η γνώση αυτή μπορεί να συνεπάγεται ένα αυτούσιο προϊόν ή να ενσωματώνεται σε άλλο προϊόν. Στη δεύτερη περίπτωση το προϊόν που ενσωματώνει τη γνώση έχει αυξημένη αξία σε σχέση με ένα παρόμοιο προϊόν χωρίς την ενσωματωμένη γνώση. Η γνώση παραμένει ένα περιουσιακό στοιχείο, εφόσον η χρήση της μπορεί να δημιουργήσει κάποια μορφή μονοπωλιακών κερδών για τον ιδιοκτήτη της. Όταν αυτή δεν προστατεύεται πλέον ή ξεπεραστεί από μεταγενέστερες εξελίξεις, παύει να είναι περιουσιακό στοιχείο. [3.1.4.01] Έρευνα και ανάπτυξη (Research and deνelοpment). Η έρευνα και ανάπτυξη (Ε και Α) αποτελείται από τις δαπάνες για την πραγματοποίηση δημιουργικού έργου, σε συστηματική βάση, με στόχο την αύξηση του επιπέδου της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης σε πεδία όπως ο άνθρωπος, η κουλτούρα και η κοινωνία. Κατά κανόνα, η έρευνα και ανάπτυξη που δεν παρέχει οικονομικά οφέλη στον κάτοχό της, δεν αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο και θα πρέπει να καταγράφεται ως τρέχουσα δαπάνη. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η Ε και Α έχει κάποια τιμή που διαμορφώνεται σε οργανωμένη αγορά (π.χ. χρηματιστηριακή), η αξία της υπολογίζεται σε τιμές κόστους (σύνολο δαπανών που πραγματοποιήθηκαν). Για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσω σύμβασης έργου, η Ε και Α αποτιμάται στην συμβατική τιμή. [3.1.4.02] Έρευνες ορυκτών πόρων (Μineral explοratiοn and eνaluatiοn). Η εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών αποθεμάτων περιλαμβάνει την αξία των δαπανών για έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και μη πετρελαϊκών αποθεμάτων καθώς και για την μετέπειτα αξιολόγηση των ανακαλύψεων. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την εξερεύνηση επηρεάζουν τις δραστηριότητες παραγωγής όσων τις αποκτήσουν, επί σειρά ετών. Η εξερεύνηση και η εκτίμηση ορυκτών αποθεμάτων πρέπει να επιμετρούνται είτε με βάση τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο συμβάσεων που ανατίθενται σε άλλες θεσμικές οντότητες για το σκοπό αυτό, είτε με βάση τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν για ίδιο λογαριασμό. [3.1.4.03] Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων (Cοmputer sοftware and databases). Το λογισμικό των υπολογιστών και οι βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν προγράμματα υπολογιστών, περιγραφές προγραμμάτων, και υποστηρικτικό λογισμικό υλικό για τα συστήματα και τις εφαρμογές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερα του ενός έτη. Το λογισμικό μπορεί να αγοραστεί από άλλες οντότητες ή να αναπτυχθεί για ίδιο λογαριασμό και μπορεί να προορίζεται για ιδιόχρηση ή για πώληση μέσω αντιγράφων. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούνται από αρχεία δεδομένων που οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων. [3.1.4.09] Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (Οther intellectual prοperty prοducts). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα πρωτότυπα προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ψυχαγωγία, λογοτεχνία, ηχογραφήσεις, χειρόγραφα, ταινίες κ.λπ. Περιλαμβάνονται επίσης άλλα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν νέες πληροφορίες και εξειδικευμένες γνώσεις που δεν ταξινομούνται αλλού, η χρήση των οποίων περιορίζεται στις οντότητες που έχουν θεμελιώσει δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των πληροφοριών ή σε άλλες οντότητες που έχουν λάβει άδεια από τους ιδιοκτήτες. [3.1.5] Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία (Νοn-prοduced assets). Τα μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 1)ενσώματα, φυσικά περιουσιακά στοιχεία (φυσικοί πόροι), επί των οποίων επιβάλλονται δικαιώματα ιδιοκτησίας, και 2)άυλα μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία, που είναι δημιουργήματα της κοινωνίας. Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν κυρίως γη, ορυκτά και ενεργειακούς πόρους, υδάτινους πόρους, και άλλα φυσικά στοιχεία ενεργητικού, όπως τα δάση, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κ.λπ.. [3.1.5.01] Έδαφος (Γη) (Land). Η γη αποτελείται από την επιφάνεια του εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του καλυμμένου εδάφους και των σχετικών επιφανειακών υδάτων, επί των οποίων δύνανται να επιβληθούν δικαιώματα ιδιοκτησίας από τα οποία μπορεί να προκύψουν οικονομικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες τους, μέσω κατοχής ή χρήσης. Τα σχετικά επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνουν τυχόν ταμιευτήρες, λίμνες, ποτάμια, και άλλα εσωτερικά ύδατα επί των οποίων μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ οντοτήτων. Ωστόσο, υδάτινες μάζες από τις οποίες το νερό αντλείται τακτικά έναντι πληρωμής, για χρήση στην παραγωγή (συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης) δεν συμπεριλαμβάνονται στο νερό που σχετίζεται με τη γη, αλλά στους υδάτινους πόρους. Η γη δεν περιλαμβάνει τα εξής: • κτίρια και άλλες συναφείς υποδομές, που έχουν κατασκευαστεί πάνω στη γη ή μέσα σε αυτή, όπως δρόμοι, κτίρια γραφείων, και σήραγγες, • βελτιώσεις γης, • συστατικά που καλλιεργούνται, όπως αμπελώνες, οπωρώνες και λοιπές φυτείες δέντρων, ζώα και συγκομιδή, • υπέδαφος, • μη καλλιεργούμενους βιολογικούς πόρους, • υδάτινους πόρους κάτω από το έδαφος. Κάθε δαπάνη για βελτίωση γης καταγράφεται ως πάγιο, ξεχωριστά από τη γη, ως βελτιώσεις γης. Εάν η αξία της γης δεν μπορεί να διαχωριστεί από εκείνη των κτιρίων ή άλλων υποδομών που βρίσκονται σε αυτή, τα συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στην κατηγορία του περιουσιακού στοιχείου που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Ομοίως, εάν η αξία των βελτιώσεων γης (που περιλαμβάνουν τον καθαρισμό, την προετοιμασία για την ανέγερση των κτιρίων ή τη φύτευση των καλλιεργειών, και το κόστος της μεταβίβασης ιδιοκτησίας) δεν μπορεί να διαχωριστεί από την αξία της γης στη φυσική της κατάσταση, η αξία της γης μπορεί να ταξινομηθεί στη μία ή την άλλη κατηγορία, ανάλογα με το ποια θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της αξίας. [3.1.5.02] Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα (Μineral and energy reserνes). Περιλαμβάνει αποθέματα ορυκτών κοιτασμάτων που βρίσκονται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια της γης, που είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα δεδομένης της τρέχουσας τεχνολογίας και των σχετικών τιμών. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των ορυκτών και ενεργειακών πόρων είναι συνήθως διαχωρίσιμα από εκείνα της ίδιας της γης. Τα αποθέματα μπορεί να βρίσκονται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια της γης, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων κάτω από τη θάλασσα, αλλά πρέπει να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Οι ορυκτοί και ενεργειακοί πόροι είναι γνωστά αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, μεταλλευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των σιδηρούχων, μη σιδηρούχων και πολύτιμων μεταλλευμάτων), και μη μεταλλικών ορυκτών αποθεμάτων (συμπεριλαμβανομένων λατομείων πέτρας, πηλού και άμμου, αποθεμάτων χημικών και λιπασμάτων, αποθεμάτων άλατος, χαλαζία και γύψου, φυσικής πέτρας, ασφάλτου, πίσσας, και τύρφης). Φρεάτια ορυχείων, πηγάδια, και άλλες εγκαταστάσεις εξόρυξης στο υπέδαφος, είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στις λοιπές υποδομές (3119) και όχι στα περιουσιακά στοιχεία υπεδάφους. [3.1.5.03] Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι (Νοn-cultiνated biοlοgical resοurces). Περιλαμβάνει ζώα, πουλιά, ψάρια και μονοετή ή πολυετή φυτά επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας αλλά για τα οποία η φυσική αύξηση ή η αναγέννηση δεν είναι υπό τον άμεσο έλεγχο, την ευθύνη και τη διαχείριση οποιονδήποτε θεσμικών οντοτήτων. Παραδείγματα είναι τα παρθένα δάση και η αλιεία, που είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Μόνο οι πόροι που έχουν οικονομική αξία η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αξία της σχετικής γης, περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. [3.1.5.04] Υδάτινοι πόροι (Water resοurces). Περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους πόρους, δηλαδή υδάτινες μάζες από τις οποίες το νερό αντλείται τακτικά έναντι πληρωμής για χρήση στην παραγωγή (συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης). [3.1.5.05] Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (Radiο spectrum). Περιλαμβάνει το εύρος των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση ήχου, δεδομένων, και εικόνας. [3.1.5.06] Λοιποί φυσικοί πόροι (Οther natural resοurces). Περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα ενσώματα, φυσικά περιουσιακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. [3.1.5.09] Μη παραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία (Ιntangible nοn-prοduced assets). Είναι δημιουργήματα της κοινωνίας που τεκμηριώνονται από νομικές ή λογιστικές ενέργειες. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία δίνουν την ευχέρεια στους ιδιοκτήτες τους να συμμετάσχουν σε ορισμένες ειδικές δραστηριότητες ή να παράγουν συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες αποκλείοντας άλλες οντότητες από αυτά εάν δεν έχουν άδεια από τον ιδιοκτήτη. Οι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι σε θέση να κερδίσουν μονοπωλιακά κέρδη περιορίζοντας τη χρήση τους για τον εαυτό τους. Τα μη παραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε δύο τύπους: 1)συμβάσεις, μισθώσεις και άδειες και 2)υπεραξία και μάρκετινγκ περιουσιακών στοιχείων. [3.1.6] Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία (Οther fixed assets). Περιλαμβάνει άλλες ειδικές κατηγορίες παγίων περιουσιακών στοιχείων που δεν ταξινομούνται αλλού. Αφορά κυρίως περιπτώσεις που, εάν και αναμένεται να είναι μικρής αξίας για τη γενική κυβέρνηση, είναι ξεχωριστές βάσει των διεθνών προτύπων και πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά για λόγους συγκρισιμότητας. [3.1.6.01] Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι (Cultiνated biοlοgical resοurces). Καλύπτει ζωϊκούς πόρους, δένδρα, καλλιέργειες και φυτικούς πόρους συνεχούς παραγωγής προϊόντων, των οποίων η φυσική ανάπτυξη και αναγέννηση είναι υπό τον άμεσο έλεγχο, την ευθύνη και τη διαχείριση θεσμικών οντοτήτων. [3.2] Αποθέματα (Ιnνentοries). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα αγαθά που αποκτήθηκαν στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη περίοδο, και διακρατούνται για μεταπώληση ή ανάλωση στην παραγωγική διαδικασία σε μελλοντικές περιόδους. Αποτελούνται από: • προϊόντα στην κατοχή των οντοτήτων που τα παρήγαγαν, τα οποία δεν έχουν ακόμα επεξεργαστεί, πωληθεί, παραδοθεί σε άλλες οντότητες ή γενικότερα αναλωθεί με κάποιον άλλο τρόπο • αγαθά που αποκτήθηκαν με σκοπό την ανάλωσή τους στην παραγωγική διαδικασία ή την μεταπώληση χωρίς επιπλέον επεξεργασία • στρατηγικά αποθέματα που είναι αγαθά που φυλάσσονται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αγαθά που διακραττούνται από θεσμικούς ρυθμιστές κάποιων αγορών και άλλα αγαθά με ιδιαίτερη εθνική σπουδαιότητα όπως στρατιωτικά αποθέματα, καύσιμα ή τρόφιμα. Τα αποθέματα διακρίνονται σε εμπορεύματα, προϊόντα, παραγωγή σε εξέλιξη, υλικά και εφόδια και αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού. [3.2.1] Εμπορεύματα (Gοοds fοr resale). Εμπορεύματα είναι τα αγαθά που αποκτώνται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μεταβίβαση σε άλλες οντότητες χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Τα αγαθά προς μεταπώληση μπορεί να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να ταξινομούνται, να διαλέγονται, να πλένονται, ή να συσκευάζονται από τους ιδιοκτήτες τους για να τα παρουσιάσουν προς μεταπώληση με τρόπους που είναι ελκυστικοί για τους πελάτες ή τους δικαιούχους τους, αλλά δεν μετασχηματίζονται με άλλο τρόπο. Τα αγαθά που αποκτώνται από την κυβέρνηση για διανομή ως κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος, αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, περιλαμβάνονται επίσης στα εμπορεύματα. [3.2.2] Προϊόντα (Finished gοοds). Τα προϊόντα περιλαμβάνουν αγαθά που είναι αποτέλεσμα διαδικασίας παραγωγής, εξακολουθούν να κατέχονται από τον παραγωγό τους, και δεν αναμένεται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από τον παραγωγό πριν τα διαθέσει σε άλλες οντότητες. Προϊόντα μπορεί να κρατούνται μόνο από τις οντότητες που τα παράγουν. Οι οντότητες της γενικής κυβέρνησης θα έχουν προϊόντα μόνον εφόσον παράγουν αγαθά για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλες οντότητες. [3.2.3] Παραγωγή σε εξέλιξη (Wοrk-in-prοgress). Η παραγωγή σε εξέλιξη περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη επαρκώς επεξεργασθεί για να είναι σε κατάσταση στην οποία κατά κανόνα διατίθενται σε άλλες θεσμικές οντότητες. Οι οντότητες της γενικής κυβέρνησης που παράγουν κυρίως μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες πιθανότατα να έχουν ελάχιστη ή καμία παραγωγή σε εξέλιξη, καθώς η παραγωγή των περισσότερων τέτοιων υπηρεσιών ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή συνεχώς. Η παραγωγή σε εξέλιξη πρέπει να καταγράφεται για κάθε παραγωγή που δεν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Η παραγωγή σε εξέλιξη μπορεί να λάβει μια ευρεία ποικιλία διαφορετικών μορφών, που κυμαίνονται από τις καλλιέργειες ως την ανάπτυξη προγραμμάτων υπολογιστών. Αν και η παραγωγή σε εξέλιξη είναι προϊόν που δεν έχει φτάσει την κατάσταση στην οποία κατά κανόνα διατίθενται σε άλλους, η ιδιοκτησία της μπορεί να είναι μεταβιβάσιμη. [3.2.4] Υλικά και εφόδια (Μaterials and supplies). Τα υλικά και εφόδια περιλαμβάνουν όλα τα αγαθά που κρατούνται με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν ως εισροές στη διαδικασία παραγωγής. Οι οντότητες του δημόσιου τομέα μπορεί να κρατούν μια ποικιλία αγαθών, όπως εφοδίων γραφείου, καυσίμων και τροφίμων του προσωπικού. [3.2.5] Αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού (Μilitary inνentοries). Τα αποθέματα στρατιωτικού εξοπλισμού περιλαμβάνουν στοιχεία μιας χρήσης, όπως πύραυλοι, ρουκέτες, βόμβες κ.λπ., που εκτοξεύονται από όπλα ή οπλικά συστήματα. Τα οπλικά συστήματα εντάσσονται στα πάγια στοιχεία, ενώ τα στοιχεία μιας χρήσης εντάσσονται στα αποθέματα. Ωστόσο, κάποιοι τύποι πυραύλων μεγάλης καταστροφικής ικανότητας μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πάγια στοιχεία. [3.3] Τιμαλφή (Valuables). Τιμαλφή είναι παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας που δεν χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς παραγωγής ή κατανάλωσης, αλλά τηρούνται ως αποθέματα αξίας για μεγάλη χρονική περίοδο. Αναμένεται αύξηση, ή τουλάχιστον όχι μείωση, της πραγματικής αξίας τους και υπό κανονικές συνθήκες δεν υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου. [3.3.1] Πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι (Ρreciοus metals and stοnes). Περιλαμβάνει μη νομισματικό χρυσό και άλλους πολύτιμους λίθους και μέταλλα, που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά και εφόδια στις διαδικασίες παραγωγής. [3.3.2] Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης (Αntiques and οther art οbjects). Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτά και άλλα αντικείμενα που αναγνωρίζονται ως έργα τέχνης ή αντίκες που κρατούνται κυρίως ως αποθέματα αξίας στην πάροδο του χρόνου. [3.3.3] Λοιπά τιμαλφή (Οther νaluables). Περιλαμβάνει κοσμήματα μεγάλης αξίας κατασκευασμένα από πολύτιμους λίθους και μέταλλα, συλλογές, και διάφορα παρόμοια αντικείμενα. 2.Γενικές αρχές που διέπουν τα ενσώματα πάγια, τα άυλα πάγια και τα αποθέματα 2.1 Αναγνώριση ενσωμάτων παγίων, αύλων παγίων και αποθεμάτων 1.Το κόστος των ενσωμάτων και των αύλων παγίων αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν: 1)είναι σφόδρα πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας που συνδέονται με αυτά θα εισρεύσουν στην οντότητα, και 2)το κόστος τους ή η εύλογη αξία τους μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. 2.Τα ενσώματα και τα άυλα πάγια μπορεί να αποκτώνται μέσω αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ιδιοπαραγωγής, μεταβίβασης από άλλες οντότητες ή συμβάσεων παραχώρησης. 3.Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα πάγια στοιχεία (ιδιοπαραγωγής) δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, αλλά βαρύνουν ως έξοδα τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται οι σχετικές δαπάνες. Κατ΄ εξαίρεση, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία αν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων. 4.Η αναγνώριση των αποθεμάτων καθορίζεται στο κεφάλαιο περί δαπανών. 2.2 Αξία αρχικής αναγνώρισης ενσωμάτων παγίων, αύλων παγίων και αποθεμάτων 1.Τα ενσώματα πάγια και τα άυλα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 2.Ενσώματα πάγια και άυλα πάγια που αποκτώνται από άλλες οντότητες με συναλλαγές (πράξεις) που δεν αφορούν ανταλλαγή, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. 3.Το αρχικό κόστος κτήσης επιβαρύνεται με την αξία της πρόβλεψης που απαιτείται για το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των στοιχείων καθώς και αποκατάστασης του χώρου όπου βρίσκονται, όταν η δέσμευση αυτή αναλαμβάνεται από την οντότητα κατά την αρχική απόκτησή τους ή και μεταγενέστερα. 4.Ενσώματα πάγια και άυλα πάγια που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αρχική αναγνώρισή τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την ισοτιμία των νομισμάτων της ημερομηνίας της συναλλαγής. 2.3 Ενημέρωση λογαριασμών 1.Τα ενσώματα και τα άυλα πάγια καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, καταχωρούνται στους σχετικούς λογαριασμούς με βάση το χρόνο έκδοσης ή λήψης των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που κατά τεκμήριο δηλώνουν την πραγματοποίηση της απόκτησης, την αξία, την αποδοχή από την οντότητα και την ανάληψη της προκύπτουσας δέσμευσης. 2.Κατά την καταχώριση των ενσωμάτων και αύλων παγίων ενημερώνεται λογαριασμός ή λογαριασμοί των οικείων στοιχείων και λογαριασμός ή λογαριασμοί υποχρεώσεων, προβλέψεων ή λοιπών οικονομικών ροών, του σχεδίου λογαριασμών. Τα ενσώματα πάγια και τα αύλα πάγια που αποκτώνται από μεταβιβάσεις μεταφέρονται στους προβλεπόμενους λογαριασμούς από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ομάδας λογαριασμών 4. 3.Για σκοπούς παρακολούθησης των ενσωμάτων και των αύλων παγίων τηρείται σχετικό μητρώο, τα αναλυτικά δεδομένα του οποίου συμφωνούν με τους λογαριασμούς του σχεδίου λογαριασμών. Στο αρχείο αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια είτε παραμένουν σε λειτουργία είτε όχι. 4.Τα ενσώματα και άυλα πάγια διαγράφονται κατά την πώληση ή κατά την με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσή τους που καταλήγει στην απώλεια ελέγχου επί αυτών. Κατά τη διαγραφή τους μηδενίζεται η λογιστική αξία τους, περιλαμβανομένων των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων αν υπάρχουν, με χρέωση των απαιτήσεων και αναγνώριση του προκύπτοντος κέρδους ή ζημίας στο λογαριασμό (Λογαριασμός 7.1) των αποτελεσμάτων. Ενσώματα πάγια που δίδονται άνευ ανταλλάγματος διαγράφονται με μείωση της υποχρέωσης που έχει προκύψει από την αναγνώριση της δαπάνης για την χορήγησή τους. 5.Η καταχώριση των αποθεμάτων στους οικείους λογαριασμούς γίνεται μέσω την ομάδας λογαριασμών 2 «Δαπάνες» από την οποία τα μη αναλωθέντα αποθέματα κατά τη διάρκεια της περιόδου (αποθέματα τέλους), μεταφέρονται στην ομάδα λογαριασμών 3 και εμφανίζονται στον ισολογισμό. 6.Η ενημέρωση των λογαριασμών ολοκληρώνεται με τις προσαρμογές της παραγράφου 2.5. Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών. 2.4 Μεταγενέστερη επιμέτρηση ενσωμάτων παγίων, αύλων παγίων και αποθεμάτων Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών τα ενσώματα πάγια τα άυλα πάγια και τα αποθέματα επιμετρούνται ως εξής: 1.Τα ενσώματα πάγια εκτός των επενδυτικών ακινήτων, επιμετρούνται είτε: 1)στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις (εάν είναι αποσβέσιμα) και απομειώσεις, είτε (β) στην εύλογη αξία μείον σωρευμένες αποσβέσεις. ΄ 2.Όταν τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται σε εύλογες αξίες: 1)κέρδη (θετικές διαφορές) από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται, κατά πάγιο, ως διαφορά απευθείας στην καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν, 2)ζημιές (αρνητικές διαφορές) από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία τους πρώτα συμψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά πάγιο και το απομένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτει, 3)το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρδος) της καθαρής θέσης μπορεί να μεταφέρεται κατευθείαν στο κονδύλι «πλεονάσματα/ελλείμματα εις νέο», στο βαθμό που το σχετικό ποσό έχει καταστεί πραγματοποιημένο. Η μεταφορά γίνεται είτε σταδιακά, καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά τη διαγραφή ή κατά την με οιονδήποτε τρόπο διάθεση του στοιχείου από το οποίο προέρχεται η διαφορά, 4)η εύλογη αξία ενός στοιχείου, εφόσον έχει επιλεγεί η εν λόγω μέθοδος για την επιμέτρησή του, επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του, 5)η εύλογη αξία προσδιορίζεται κανονικά από επαγγελματία εκτιμητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της αγοράς και σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιμητικής, 6)τα ενσώματα πάγια που παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες υπόκεινται σε απόσβεση εφόσον έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. Η απόσβεση αυτή υπολογίζεται με βάση την αναπροσαρμοσμένη αξία. 3.Τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται είτε: 1)στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις, εάν είναι αποσβέσιμα και απομειώσεις, είτε 2)στην εύλογη αξία. 4.Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους: 1)οι διαφορές από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που προκύπτουν, 2)η εύλογη αξία προσδιορίζεται ετησίως, 3)η εύλογη αξία προσδιορίζεται κανονικά από επαγγελματία εκτιμητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της αγοράς και σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιμητικής, 4)όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 5.Τα άυλα πάγια επιμετρούνται είτε: 1)στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις, είτε 2)στην εύλογη αξία μείον σωρευμένες αποσβέσεις, εφόσον η εύλογη αξία μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα. 6.Όταν τα άυλα πάγια επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες προβλέψεις των ενσωμάτων παγίων, εξαιρουμενων των ρυθμίσεων για τα επενδυτικά ακίνητα. 7.Τα άυλα πάγια που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν υπόκειται σε απόσβεση. Τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 8.Τα αποθέματα, επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Ωστόσο, τα αποθέματα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και τρέχοντος κόστους αντικατάστασής τους, εάν κατέχονται για: 1)διάθεση χωρίς τίμημα ή έναντι πολύ μικρού (συμβολικού) τιμήματος ή 2)ανάλωση στην παραγωγική διαδικασία αγαθών που πρόκειται να διανεμηθούν χωρίς τίμημα ή έναντι πολύ μικρού (συμβολικού) τιμήματος. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: 1)Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και 2)μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 10.Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων τέλους περιόδου προσδιορίζεται: 1)είτε με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FΙFΟ), 2)είτε με οποιαδήποτε αποδεκτή εκδοχή της μεθόδου του μέσου σταθμικού όρου, 3)είτε με άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LΙFΟ) δεν επιτρέπεται. 11.Για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος επιμέτρησης, ενώ για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση, μπορεί να δικαιολογούνται διαφορετικές μέθοδοι επιμέτρησης. 12.Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους. 13.Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου. 14.Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εξής: 1)όταν τα εν λόγω στοιχεία επιμετρούνται με βάση το κόστος κτήσης, με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας της απόκτησης, 2)όταν τα εν λόγω στοιχεία επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. 2.5 Λογιστικές προσαρμογές κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών Όταν συντρέχει περίπτωση, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών τουλάχιστον, διενεργούνται οι εξής προσαρμογές: 1.Αναγνωρίζονται τα ενσώματα πάγια και τα άυλα πάγια που δεν έχουν καταχωρηθεί στους σχετικούς λογαριασμούς, αλλά πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης, μέσω των λογαριασμών 3…90/5.8..90. Με την τυπική παραλαβή των εν λόγω στοιχείων και τη λήψη των απαιτούμενων παραστατικών, γίνεται καταχώρησή τους στους κατά περίπτωση προβλεπόμενους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί 3…90/5.8..90 σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών προσαρμόζονται ώστε να εκφράζουν τα νέα δεδομένα. 2.Αναγνωρίζονται τυχόν προβλέψεις που πρέπει να επιβαρύνουν το κόστος των στοιχείων μέσω των λογαριασμών 3…97/6.3. Τα ποσά των λογαριασμών των προβλέψεων 6.3, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται με επηρεασμό του πλεονάσματος/ελλείμματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου, ώστε να εκφράζουν τα απαιτούμενα δουλευμένα ποσά. 3.Αναγνωρίζονται τυχόν απομειώσεις μέσω των λογαριασμών 3…94. Οι εν λόγω λογαριασμοί έχουν ως αντιμεταβαλλόμενο τον αποτελεσματικό λογαριασμό 7.6. Το υπόλοιπο των λογαριασμών, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζει το σωρευμένο ποσό των απομειώσεων. 4.Αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις της περιόδου μέσω των λογαριασμών 3…96. Οι εν λόγω λογαριασμοί έχουν ως αντιμεταβαλλόμενο τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 2.8. Ο εν λόγω λογαριασμός αυξάνεται με επιβάρυνση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 2.8, με τα ποσά των αποσβέσεων που προκύπτουν από τα μητρώα των σχετικών στοιχείων. Ο λογαριασμός 3…96 μειώνεται με τα ποσά των σωρευμένων αποσβέσεων των παγίων που διατέθηκαν στην περίοδο. 5.Αναγνωρίζονται οι διαφορές εύλογης αξίας μέσω των λογαριασμών 3…92 και 3…93 για τα ενσώματα πάγια και τα άυλα πάγια που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες. Οι εν λόγω λογαριασμοί έχουν ως αντιμεταβαλλόμενους είτε τον λογαριασμό καθαρής θέσης 8.2, είτε τον λογαριασμό αποτελεσμάτων 7.2 κατά περίπτωση. Το υπόλοιπό τους προσαρμόζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται επιμέτρηση στην εύλογη αξία βάσει των αρχών που διέπουν τα σχετικά στοιχεία, ώστε να εκφράζουν τα νέα δεδομένα. Δ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 1.Ορισμοί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [4.1.2] Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (Special drawing rights - SDR). Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα είναι διεθνή περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και κατανέμονται στα κράτη-μέλη του για ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων τους. Ο λογαριασμός αφορά μόνο την Κεντρική Διοίκηση. [4.2] Μετρητά και καταθέσεις (Cash and depοsits). Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονται σε κυκλοφορία και σε καταθέσεις, σε εθνικό νόμισμα και σε ξένα νομίσματα. [4.2.1] Ταμιακά διαθέσιμα (Cash). Τα χρηματικά διαθέσιμα αφορούν χαρτονομίσματα και κέρματα που βρίσκονται στην κατοχή της οντότητας. Ο λογαριασμός δεν περιλαμβάνει: 1)Χαρτονομίσματα και κέρματα που δεν ευρίσκονται σε κυκλοφορία, όπως για παράδειγμα το απόθεμα της κεντρικής τράπεζας σε δικά της χαρτονομίσματα ή τα χαρτονομίσματα που αποτελούν απόθεμα έκτακτης ανάγκης, και 2)Αναμνηστικά νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διενέργεια συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά ταξινομούνται ως τιμαλφή. [4.2.2 – 4.2.3] Καταθέσεις (Depοsits). Οι καταθέσεις είναι αξιώσεις, αντικατοπτριζόμενες από στοιχεία κατάθεσης των ιδρυμάτων που δέχονται καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας) και σε ορισμένες περιπτώσεις, της γενικής κυβέρνησης ή άλλων θεσμικών μονάδων. Μια κατάθεση είναι συνήθως τυποποιημένη σύμβαση, ανοικτή στο ευρύ κοινό, που επιτρέπει την τοποθέτηση μεταβλητού ποσού χρημάτων. Οντότητες του δημόσιου τομέα μπορεί να κατέχουν ποικιλία καταθέσεων ως περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων σε ξένα νομίσματα. Επίσης, κυβερνητικές οντότητες μπορεί να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με την μορφή των καταθέσεων. Οι καταθέσεις διακρίνονται σε μεταβιβάσιμες (Λογαριασμός 4.2.2) και σε άλλες καταθέσεις (Λογαριασμός 4.2.3). Οι μεταβιβάσιμες καταθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις καταθέσεις που είναι: 1)ανταλλάξιμες με μετρητά (χωρίς ποινή ή περιορισμό) στο άρτιο κατά τη ζήτηση, και 2)άμεσα χρησιμοποιήσιμες για πληρωμές σε τρίτα μέρη με επιταγή, μετρητά, τραπεζική εντολή μεταφοράς, άμεση χρέωση/πίστωση, ή άλλες διευκολύνσεις άμεσης πληρωμής. Οι άλλες καταθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις άλλες χρηματοοικονομικές αξιώσεις, εκτός των μεταβιβάσιμων καταθέσεων, και αντιπροσωπεύονται από στοιχεία κατάθεσης. Παραδείγματα λοιπών καταθέσεων είναι: 1)οι προθεσμιακές καταθέσεις που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, αλλά καθίστανται διαθέσιμες μετά από συμφωνημένη προθεσμία λήξης. Η διαθεσιμότητά τους υπόκειται σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία ή είναι εξοφλητέες εφόσον τηρηθεί μια προειδοποιητική προθεσμία ανάληψης. Επίσης, οι προθεσμιακές καταθέσεις περιλαμβάνουν καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα τις οποίες διατηρούν εταιρείες που δέχονται καταθέσεις με τη μορφή υποχρεωτικών αποθεμάτων, στον βαθμό που οι καταθέτες δεν μπορούν να τις ρευστοποιήσουν χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή χωρίς περιορισμό, 2)πιστοποιητικά ταμιευτηρίου ή μη διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων προθεσμίας, 7)λογαριασμοί περιθωρίου (margin accοunts) που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά παράγωγα. [4.2.4] Επιταγές εισπρακτέες/πληρωτέες (Checks receiνable/payable). [4.3] Χρεωστικοί τίτλοι (Debt securities). Οι χρεωστικοί τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που λειτουργούν ως στοιχεία χρέους. Οι χρεωστικοί τίτλοι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1)ημερομηνία έκδοσης που είναι η ημερομηνία στην οποία ο τίτλος εκδίδεται, 2)τιμή έκδοσης στην οποία οι επενδυτές αγοράζουν τους τίτλους όταν εκδίδονται για πρώτη φορά, 7)ημερομηνία εξαγοράς ή ημερομηνία λήξεως κατά την οποία οφείλεται η τελευταία συμβατικά προγραμματισμένη αποπληρωμή κεφαλαίου, 11)τιμή εξαγοράς ή ονομαστική αξία, που είναι το ποσό που πληρώνεται από τον εκδότη στον κάτοχο κατά τη λήξη, 12)αρχική διάρκεια που είναι η περίοδος από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την τελική συμβατικά προγραμματισμένη πληρωμή, 13)υπολειπόμενη διάρκεια που είναι η περίοδος, από την ημερομηνία αναφοράς μέχρι την τελική συμβατικά προγραμματισμένη πληρωμή, 14)τοκομερίδιο (κουπόνι απόδοσης) που ο εκδότης πληρώνει στους κατόχους των χρεωστικών τίτλων. Το τοκομερίδιο μπορεί να είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της ζωής του χρεωστικού τίτλου ή να μεταβάλλεται με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια ή τις τιμές περιουσιακών στοιχείων. Οι χρεωστικοί τίτλοι μηδενικού κουπονιού δεν προσφέρουν τοκομερίδιο, 15)ημερομηνίες κουπονιού, κατά τις οποίες ο εκδότης πληρώνει το κουπόνι στους κατό-χους των τίτλων, 16)τιμή έκδοσης, τιμή εξαγοράς, και απόδοση του κουπονιού που μπορεί να καθορίζονται (ή να διακανονίζονται) είτε στο εθνικό νόμισμα είτε σε ξένα νομίσματα, 17)πιστωτική αξιολόγηση, η οποία εκτιμά την πιστοληπτική διαβάθμιση του συγκεκριμένου χρεωστικού τίτλου. Οι κατηγορίες αξιολόγησης καθορίζονται από αναγνωρισμένους φορείς. Η ημερομηνία λήξης μπορεί να συμπίπτει με την μετατροπή του χρεωστικού τίτλου σε μετοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μετατρεψιμότητα σημαίνει ότι ο κάτοχος μπορεί να ανταλλάξει έναν χρεωστικό τίτλο με κοινές μετοχές του εκδότη, ή με μετοχές εταιρείας άλλης εκτός του εκδότη. Οι διηνεκείς τίτλοι που δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης ταξινομούνται επίσης ως χρεωστικοί τίτλοι. Οι χρεωστικοί τίτλοι αναλύονται περαιτέρω βάσει της αρχικής διάρκειας σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Βραχυπρόθεσμοι είναι αυτοί με αρχική διάρκεια μικρότερη ή ίση του ενός έτους. [4.4] Δάνεια (Lοans). Τα δάνεια δημιουργούνται όταν πιστωτές δανείζουν κεφάλαια σε χρεώστες. Τα δάνεια έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1)οι όροι που τα διέπουν είναι, είτε τυποποιημένοι από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό που τα χορηγεί, είτε συμφωνούνται από τον δανειστή και τον δανειζόμενο απευθείας ή μέσω μεσίτη, 2)η πρωτοβουλία για τη λήψη δανείου συνήθως αναλαμβάνεται από τον δανειζόμενο και 7)το δάνειο είναι ανέκκλητο χρέος προς τον πιστωτή, φέρει επιτόκιο και πρέπει να εξοφληθεί στην λήξη. Τα ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις συνήθως τις καταγράφουν ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από καταθέσεις και όχι ως δάνεια. Η κατηγορία των δανείων περιλαμβάνει επίσης υπεραναλήψεις επί λογαριασμών μεταβιβάσιμων καταθέσεων. Το ποσό της υπερανάληψης δεν αντιμετωπίζεται ως αρνητική μεταβιβάσιμη κατάθεση. Από πλευράς λήξεως τα δάνεια διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα είναι αυτά που λήγουν σε διάστημα μικρότερο ή ίσο του ενός έτους. [4.5] Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων (Εquity and inνestment fund shares). Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ενσωματώνουν δικαίωμα επί της υπολειμματικής αξίας μιας οντότητας, αφού ικανοποιηθούν όλα τα άλλα δικαιώματα. Η κυριότητα τίτλων συμμετοχής σε νομικές οντότητες τεκμηριώνεται συνήθως από μετοχές, πιστοποιητικά κατάθεσης, συμμετοχές ή παρόμοια έγγραφα. [4.5.1] Εισηγμένες μετοχές (Listed shares). Είναι συμμετοχικοί τίτλοι εγγεγραμμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά. Χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να είναι μια αναγνωρισμένη αγορά ή οποιουδήποτε άλλου τύπου δευτερογενής αγορά. Η ύπαρξη δημοσιευμένων τιμών για εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστηριακή αγορά, σημαίνει ότι συνήθως είναι άμεσα διαθέσιμες τρέχουσες αγοραίες τιμές. [4.5.2] Μη εισηγμένες μετοχές (Unlisted shares). Είναι συμμετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά και περιλαμβάνουν μετοχές που εκδίδονται από μη εισηγμένες εταιρείες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: 1)μετοχές κεφαλαίου (capital shares). Δίδουν στους κατόχους τους την ιδιότητα των συνιδιοκτητών, το δικαίωμα στη διανομή των συνολικών διανεμομένων κερδών και αναλογική συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία στην περίπτωση ρευστοποίησης (λύσης) της εταιρείας, 2)μετοχές επικαρπίας (redeemed shares). Το κεφάλαιο έχει εξοφληθεί, αλλά οι μετοχές κρατούνται από τους κατόχους τους, που εξακολουθούν να είναι συνιδιοκτήτες της εταιρείας και να δικαιούνται συμμετοχή στα κέρδη που απομένουν όταν καταβληθούν τα μερίσματα του υπόλοιπου εγγεγραμμένου κεφαλαίου, καθώς και συμμετοχή σε όσα πλεονάσματα τυχόν απομείνουν κατά την εκκαθάριση, 7)μετοχές μερίσματος (diνidend shares). Ονομάζονται επίσης ιδρυτικοί τίτλοι και μετοχές συμμετοχής στα κέρδη, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Οι μετοχές μερίσματος δεν καθιστούν τους κατόχους τους συνιδιοκτήτες της εταιρείας και επομένως, οι κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξόφληση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, δικαίωμα στην απόδοση του κεφαλαίου αυτού, δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις των μετόχων κ.λπ. Ωστόσο, δίνουν στους κατόχους το δικαίωμα να λάβουν ένα ποσοστό από όσα κέρδη εναπομείνουν μετά την καταβολή των μερισμάτων του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, καθώς και κλάσμα από όσα πλεονάσματα απομένουν κατά την εκκαθάριση, 11)συμμετοχικές προνομιούχες μετοχές (participating preference shares). Δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να συμμετάσχουν στη διανομή της υπολειμματικής αξίας κατά την εκκαθάριση μιας εταιρείας. Οι κάτοχοι έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετάσχουν ή να λάβουν πρόσθετα μερίσματα που υπερβαίνουν το σταθερό ποσοστό μερίσματος. Τα πρόσθετα μερίσματα πληρώνονται συνήθως κατ’ αναλογία προς τα συνήθη μερίσματα που δηλώνονται. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι κάτοχοι συμμετοχικών προνομιούχων μετοχών έχουν δικαίωμα να λάβουν μερίδιο επί των υπόλοιπων, τυχόν, κερδών, που λαμβάνουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών, και τους επιστρέφονται όσα πλήρωσαν για τις μετοχές τους. [4.5.3] Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (Οther equity). Περιλαμβάνουν όλους τους άλλους τύπους τίτλων συμμετοχών εκτός των εισηγμένων μετοχών (Λογαριασμός 4.5.1) και των μη εισηγμένων μετοχών (Λογαριασμός 4.5.2). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: 1)όλες τις μορφές συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρειών που δεν είναι μετοχές όπως: • συμμετοχή στο κεφάλαιο συνεταιρισμών που δημιουργείται από την εγγραφή των συνεταίρων με απεριόριστη ευθύνη • συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι συνεταίροι και όχι μέτοχοι • κεφάλαιο που επενδύεται σε κοινές ή περιορισμένης ευθύνης κοινοπραξίες που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες • κεφάλαιο που επενδύεται σε κοινωνίες αστικού δικαίου που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες. 2)επενδύσεις από τη γενική κυβέρνηση στο κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το κεφάλαιο δεν διαιρείται σε μετοχές και οι οποίες βάσει ειδικής νομοθεσίας αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες, 7)επενδύσεις από τη γενική κυβέρνηση στο κεφάλαιο της κεντρικής τράπεζας, 11)κυβερνητικές επενδύσεις στο κεφάλαιο διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, έστω και εάν αυτοί συστήνονται νομικά ως εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). [4.5.4] Τίτλοι επενδυτικών κεφαλαίων (Ιnνestment fund shares). Είναι μετοχές επενδυτικού κεφαλαίου εάν το κεφάλαιο έχει εταιρική μορφή. Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι οντότητες συλλογικών επενδύσεων μέσω των οποίων οι επενδυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά ή/και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [4.8] Απαιτήσεις (Receiνables). Οι απαιτήσεις είναι το δικαίωμα λήψεως ταμιακών διαθεσίμων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Κατ΄ ελάχιστο αναλύονται σε: • Απαιτήσεις από φόρους (Λογαριασμός 4.8.1). • Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές (Λογαριασμός 4.8.2). • Απαιτήσεις από μεταβιβάσεις (Λογαριασμός 4.8.3). • Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (Λογαριασμός 4.8.4). • Απαιτήσεις από τόκους (Λογαριασμός 4.8.5). • Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα (Λογαριασμός 4.8.6). • Απαιτήσεις από πωλήσεις τιμαλφών (Λογαριασμός 4.8.7) • Απαιτήσεις από πωλήσεις παγίων (Λογαριασμός 4.8.8). • Απαιτήσεις από συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων (Λογαριασμός 4.8.9). [4.9] Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (Ρrepayments and οther receiνables). Οι προκαταβολές αφορούν την παράδοση ταμιακών διαθεσίμων έναντι των οποίων αναμένεται η λήψη αγαθών ή υπηρεσιών. Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στον Λογαριασμό 4.8, όπως για παράδειγμα απαιτήσεις από εισπράξεις που διενεργούν άλλες οντότητες για λογαριασμό της οντότητας που καταρτίζει καταστάσεις. 2.Γενικές αρχές που διέπουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 2.1 Αναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Τα χρηματοοικονομικά και συναφή περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 2.2 Αξία αρχικής αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 1.Η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην εύλογη αξία τους. 2.Τα κόστη συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται: 1)στις δαπάνες δηλαδή επιβαρύνουν την κατάσταση αποτελεσμάτων ως έξοδα κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται, αν τα στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους, 2)σε αύξηση του κόστους κτήσης τους, αν τα στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρούνται με βάση το κόστος κτήσης. 3.Οι χρεωστικοί τίτλοι που αποκτώνται σε τιμή υπό ή υπέρ το άρτιο, αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους, με τρόπο που να παρακολουθείται η αξία του υπό ή υπέρ το άρτιο, τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα. 4.Τα χρηματοοικονομικά και συναφή περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αρχική τους αναγνώριση μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την ισοτιμία των νομισμάτων της ημερομηνίας της συναλλαγής. 2.3 Ενημέρωση λογαριασμών 1.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στην ομάδα λογαριασμών 4 του σχεδίου λογαριασμών. Στην ίδια ομάδα εντάσσονται επίσης και οι προκαταβολές διότι είναι πιο συναφείς με τα χρηματοοικονομικά, παρά με άλλα περιουσιακά στοιχεία. 2.Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία γίνεται ως εξής: 1)τα στοιχεία που αποκτώνται από την αγορά καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς με αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης, η οποία τακτοποιείται με την εξόφληση, 2)οι απαιτήσεις που προέρχονται από έσοδα ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων όπως ενσώματα και άυλα πάγια, καταχωρούνται βάσει των προβλέψεων των οικείων κεφαλαίων, 3)κατά την διάθεση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαγράφεται η λογιστική αξία τους με αναγνώριση απαίτησης για το ληφθέν ή ληπτέο αντάλλαγμα και του σχετικού αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας), αν προκύπτει, στην ομάδα λογαριασμών 7, 4)κατά τη χορήγηση προκαταβολών ενημερώνονται οι σχετικοί λογαριασμοί με πίστωση των υποχρεώσεων και ταυτόχρονη χρέωση των υποχρεώσεων και μείωση των ταμιακών διαθεσίμων. Με τη λήψη των αγαθών ή υπηρεσιών, αναγνωρίζονται οι σχετικές δαπάνες με μείωση των προκαταβολών. 3.Η ενημέρωση των λογαριασμών ολοκληρώνεται με τις προσαρμογές της παραγράφου 2.5. Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών. 2.4 Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται ως εξής: 1.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή άλλες χρηματαγορές και η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα με αποδεκτές μεθόδους επιμέτρησης, επιμετρούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης. Ειδικότερα: 1)οι απαιτήσεις τα δάνεια επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης είτε με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου είτε με τη σταθερή μέθοδο, εάν η επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (από τη σταθερή μέθοδο) δεν είναι σημαντική. Οι προκύπτοντες τόκοι αναγνωρίζονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (ομάδα λογαριασμών 1). 2)τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης. Τυχόν ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται ως ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός 7.6). 2.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή άλλες χρηματαγορές, ή η εύλογη αξία τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα με τεχνικές επιμέτρησης, επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός 7.2). 3.Οι προκαταβολές επιμετρώνται στα ονομαστικά τους ποσά που εκκρεμούν (δεν έχουν διακανονισθεί) κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών. Κατά το μέρος που τα εν λόγω ποσά δεν είναι ανακτήσιμα, λογίζονται ζημίες απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός 7.6). 4.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εξής: 1)τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός 7.3), 2)τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται με βάση το κόστος κτήσης, μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της απόκτησης 3)τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές οντότητες, συγγενείς οντότητες και κοινοπραξίες, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης. 2.5 Λογιστικές προσαρμογές Όταν συντρέχει περίπτωση, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών τουλάχιστον, διενεργούνται οι εξής προσαρμογές: 1.Λογίζονται οι δουλευμένοι τόκοι των έντοκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μέσω των λογαριασμών 4…90, ο οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων 1…90. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών, το υπόλοιπο των απαιτήσεων από δουλευμένους τόκους των υποκείμενων μέσων προσαρμόζεται με αντίστοιχη κίνηση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων ώστε το υπόλοιπό τους να εμφανίζει το ποσό των δουλευμένων τόκων (τόκοι που αναλογούν στην περίοδο αλλά δεν έχουν εισπραχθεί) μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η εν λόγω προσαρμογή αφορά όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι έντοκα ή τεκμαίρεται ότι είναι έντοκα, ανεξάρτητα του εάν επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης ή στην εύλογη αξία. 2.Λογίζονται οι τυχόν απομειώσεις των στοιχείων που επιμετρώνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης, μέσω των λογαριασμών 4…94, οι οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων 7.6. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το υπόλοιπο των λογαριασμών 4…94 προσαρμόζεται με αντίστοιχη κίνηση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων, ώστε το υπόλοιπό τους να εμφανίζει τα ποσά της σωρευτικής απομείωσης των στοιχείων, δηλαδή τα συνολικά ποσά που εκτιμάται ότι δεν είναι ανακτήσιμα. 3.Λογίζονται οι διαφορές εύλογης αξίας των στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες, μέσω των λογαριασμών 4…92, οι οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων 7.2. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα υπόλοιπα των εν λόγω διαφορών εύλογης αξίας 4…92, προσαρμόζονται με κίνηση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων 7.2, ώστε τα υπόλοιπα των λογαριασμών των υποκείμενων στοιχείων, περιλαμβανομένων των διαφορών εύλογης αξίας, να απεικονίζουν την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 4.Λογίζονται οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές, μέσω των λογαριασμών 4…95, οι οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων 7.3. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το υπόλοιπο των εν λόγω λογαριασμών 4…95 προσαρμόζεται με κίνηση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων 7.3, ώστε τα λογιστικά υπόλοιπα των λογαριασμών των στοιχείων να εμφανίζουν την αξία τους στο λειτουργικό νόμισμα, με την συναλλαγματική ισοτιμία που επικρατεί κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ε. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 1.Ορισμοί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Ισχύουν οι αντίστοιχοι ορισμοί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη και των εξής: 1.Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα είναι έντοκες υποχρεώσεις της λήπτριας οντότητας. 2.Οι καταθέσεις αφορούν έντοκες υποχρεώσεις των οντοτήτων που δέχονται αποταμιεύσεις, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα. 3.Οι χρεωστικοί τίτλοι είναι έντοκες υποχρεώσεις των οντοτήτων που τους εκδίδουν ή τους αναλαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο. 4.Τα δάνεια είναι έντοκες υποχρεώσεις των οντοτήτων που τα αναλαμβάνουν. 5.Τα παράγωγα είναι υποχρεώσεις όταν η επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία είναι αρνητική (ζημία), για την συμβληθείσα οντότητα. 6.Οι λοιπές υποχρεώσεις συνήθως αφορούν διάφορα πληρωτέα ποσά. [5.7.1] Χρηματοοικονομικά παράγωγα (Financial deriνatiνes). Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοραπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1)συνδέονται με συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό ή μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ομάδα περιουσιακών στοιχείων ή δείκτη, 2)είναι διαπραγματεύσιμα ή μπορούν να αντισταθμισθούν στην αγορά, 3)δεν έχει προκαταβληθεί αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να επιστραφεί. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, της αντιστάθμισης κινδύνου και της κερδοσκοπίας. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα δίνουν τη δυνατότητα στα μέρη να διαπραγματευτούν συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο του επιτοκίου, τον νομισματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο συμμετοχικών τίτλων και τιμών εμπορευμάτων και τον πιστωτικό κίνδυνο, με άλλες οντότητες, που επιθυμούν να αναλάβουν τους κινδύνους αυτούς, συνήθως χωρίς να γίνεται αγοραπωλησία πρωτογενούς περιουσιακού στοιχείου. Έτσι τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αναφέρονται ως δευτερογενή περιουσιακά στοιχεία. Η αξία ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου καθορίζεται από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου: την τιμή αναφοράς. Η τιμή αναφοράς μπορεί να συνδέεται με ένα χρηματοοικονομικό ή μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, με επιτόκιο, με συναλλαγματική ισοτιμία, με άλλο παράγωγο ή με τη διαφορά μεταξύ δύο τιμών. Το παράγωγο συμβόλαιο μπορεί να αναφέρεται επίσης σε δείκτη, σε καλάθι τιμών ή σε άλλα στοιχεία, όπως η αγοραπωλησία εκπομπών ρύπων ή οι καιρικές συνθήκες. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα συνήθως απαιτούν περιθώρια (margins). Τα περιθώρια είναι εγγυήσεις με μετρητά ή καταθέσεις που καλύπτουν πραγματικές ή πιθανές δεσμεύσεις που θα προκύψουν. Η απαιτούμενη πρόβλεψη για περιθώριο αντικατοπτρίζει την ανησυχία της αγοράς για τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου, ειδικά στις αγορές των μελλοντικών συμβολαίων και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε αγορά παραγώγων (χρηματιστήριο), η αγορά από μόνη της, μπορεί να ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος σε κάθε σύμβαση παραγώγων. [5.7.1.01] Συμβάσεις ανταλλαγής (Swap cοntracts). Είναι συμβάσεις βάσει των οποίων δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν σε βάθος χρόνου και βάσει προκαθορισμένων όρων, ροές πληρωμών επί ενός συμφωνημένου θεωρητικού ποσού κεφαλαίου. Οι πιο συνήθεις τύποι είναι οι ανταλλαγές επιτοκίων, οι ανταλλαγές συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι ανταλλαγές νομισμάτων. [5.7.1.02] Προθεσμιακά συμβόλαια (Fοrward cοntracts). Είναι συμβάσεις βάσει των οποίων δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριμένη τιμή (την τιμή εξάσκησης) και σε συγκεκριμένη ημερομηνία. [5.7.1.03] Δικαιώματα προαίρεσης (Οptiοns cοntracts). Στις συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης ο αγοραστής αποκτά από τον πωλητή το δικαίωμα να πωλήσει ή να αγοράσει, εξαρτωμένου από το εάν το δικαίωμα προαίρεσης αφορά αγορά ή πώληση, ένα συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο με συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης και σε καθορισμένη ημερομηνία ή πρίν από καθορισμένη ημερομηνία. 2.Γενικές αρχές που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 2.1 Αναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 2.2 Αξία αρχικής αναγνώρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 1.Η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στην εύλογη αξία τους. 2.Τα κόστη συναλλαγής για την ανάληψη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται: 1)στις δαπάνες δηλαδή επιβαρύνουν την κατάσταση αποτελεσμάτων ως έξοδα κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται αν τα στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους, 2)σε μείωση του κόστους κτήσης τους, αν τα στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρούνται με βάση το κόστος κτήσης. 3.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκδίδονται σε τιμή υπό ή υπέρ το άρτιο, αναγνωρίζονται με τρόπο που να παρακολουθείται η αξία του υπό ή υπέρ το άρτιο, τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα. 4.Οι χρηματοοικονομικές και συναφείς υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αρχική αναγνώρισή τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την ισοτιμία των νομισμάτων της ημερομηνίας της συναλλαγής. 2.3 Ενημέρωση λογαριασμών 1.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρακολουθούνται στην ομάδα 5 του σχεδίου λογαριασμών. Στην ίδια ομάδα εντάσσονται επίσης οι ληφθείσες προκαταβολές (έσοδα επομένων περιόδων), οι ληφθείσες εγγυήσεις (προς επιστροφή) και οι πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις. 2.Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις γίνεται ως εξής: 1)οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με τη λήψη μετρητών, όπως δάνεια και χρεωστικοί τίτλοι εκδόσεως της οντότητας, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς με αντίστοιχη αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων, 2)οι υποχρεώσεις που προέρχονται από δαπάνες και αποκτήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται βάσει των προβλέψεων των οικείων κεφαλαίων, 3)κατά την εξόφληση της αξίας των υποχρεώσεων μειώνεται η λογιστική αξία τους με αντίστοιχη μείωση των περιουσιακών στοιχείων που παραδίδονται (συνήθως ταμιακά διαθέσιμα), 4)οι ληφθείσες προκαταβολές (έσοδα επομένων περιόδων), καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς με χρέωση απαίτησης και στη συνέχεια μείωση της απαίτησης και αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων. Οι ληφθείσες προκαταβολές μεταφέρονται στα έσοδα βάσει της αρχής του δουλευμένου. 3.Η ενημέρωση των λογαριασμών, ολοκληρώνεται με τις προσαρμογές της παραγράφου 2.5. Οι εν λόγω προσαρμογές διενεργούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών. 2.4 Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (Subsequent measurement οf financial liabilities). Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται ως εξής: 1.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εκτός των παραγώγων, επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου είτε με τη σταθερή μέθοδο, εάν η επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (από τη σταθερή μέθοδο) δεν είναι σημαντική. Οι προκύπτοντες τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (ομάδα λογαριασμών 2). 2.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από παράγωγα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. Οι προκύπτουσες διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται ως κέρδη και ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός 7.2). 3.Τα έσοδα επομένων περιόδων (ληφθείσες προκαταβολές), επιμετρούνται στα ονομαστικά τους ποσά που δεν έχουν καταστεί δουλευμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 4.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εξής: 1)οι νομισματικές υποχρεώσεις, με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται ως κέρδη και ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός 7.3). 2)οι μη νομισματικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται με βάση το κόστος κτήσης, με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της ανάληψης/ απόκτησης 3)οι μη νομισματικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. 2.5 Λογιστικές προσαρμογές 1.Όταν συντρέχει περίπτωση, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών τουλάχιστον, διενεργούνται οι εξής προσαρμογές: Λογίζονται οι δουλευμένοι τόκοι μέσω των λογαριασμών των αποτελεσμάτων 2…90, οι οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενους τους λογαριασμούς 5…90. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από δουλευμένους τόκους των υποκείμενων υποχρεώσεων προσαρμόζεται με αντίστοιχη κίνηση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων, ώστε το υπόλοιπό τους να εμφανίζει το ποσό των δουλευμένων τόκων (τόκοι που αναλογούν στην περίοδο αλλά δεν έχουν πληρωθεί) μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η εν λόγω προσαρμογή αφορά όλες τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες είναι έντοκες ή τεκμαίρεται ότι είναι έντοκες, ανεξάρτητα του εάν επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης ή στην εύλογη αξία. 2.Λογίζονται οι διαφορές εύλογης αξίας μέσω των λογαριασμών υποχρεώσεων 5…92, οι οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενο τον λογαριασμό αποτελεσμάτων 7.2. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το υπόλοιπο των εν λόγω διαφορών εύλογης αξίας προσαρμόζεται με κίνηση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 7.2, ώστε η λογιστική αξία των υποκείμενων στοιχείων, να απεικονίζει την εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών. Λογίζονται οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές, μέσω των λογαριασμών 5…95, οι οποίοι έχουν ως αντιμεταβαλλόμενο τον λογαριασμό αποτελεσμάτων 7.3. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το υπόλοιπο των εν λόγω λογαριασμών 5…95 προσαρμόζεται με κίνηση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 7.3, ώστε τα λογιστικά υπόλοιπα των λογαριασμών των υποχρεώσεων να εμφανίζουν την αξία τους στο λειτουργικό νόμισμα, με την συναλλαγματική ισοτιμία που επικρατεί κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών. ΣΤ. Προβλέψεις Γενικές αρχές που διέπουν τις προβλέψεις 1.Οι προβλέψεις καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς με αύξηση/μείωση της αξίας των σχετικών λογαριασμών (κυρίως δαπανών και ενσωμάτων παγίων) και διαγράφονται κατά την εκπνοή της δέσμευσης που ενσωματώνουν (εξόφλησή τους), είτε σταδιακά, είτε εφάπαξ κατά περίπτωση. 2.Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα, στα ποσά που προκύπτουν με βάση την βέλτιστη εκτίμηση. Ζ. Λοιπές ροές Οι λογαριασμοί των λοιπών ροών περιλαμβάνουν: 1.Τα κέρδη και τις ζημίες που προκύπτουν από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 2.Τα κέρδη και τις ζημίες που προκύπτουν από επιμέτρηση στην εύλογη αξία, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 3.Τα κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν τόσο από συναλλαγές όσο και από την επιμέτρηση, νομισματικών στοιχείων. 4.Τα κέρδη και τις ζημίες που προκύπτουν από την οικονομική εμφάνιση / εξαφάνιση περιουσιακών στοιχείων. 5.Τις ζημίες που προκύπτουν από καταστροφικά φαινόμενα. 6.Τις λοιπές ζημίες απομείωσης, εκτός των περιπτώσεων της οικονομικής εξαφάνισης και των ζημιών από καταστροφικά φαινόμενα. 7.Τα κέρδη από μη αποζημιωνόμενες κατασχέσεις. 8.Τις λοιπές ροές, δηλαδή κέρδη και ζημίες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες. Η. Λογαριασμοί καθαρής θέσης Γενικές αρχές που διέπουν τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης 1.Ο λογαριασμός του κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που η οντότητα έχει κεφάλαιο το οποίο κατατίθεται από τους ιδιοκτήτες της. 2.Ο λογαριασμός των αποθεματικών εύλογης αξίας χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των θετικών διαφορών (κερδών) που προκύπτουν από επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ενσωμάτων παγίων (εκτός των επενδυτικών ακινήτων) και των αύλων παγίων, όταν τα εν λόγω στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. 3.Στο λογαριασμό του σωρευμένου πλεονάσματος/ελλείμματος, αναγνωρίζεται το συνολικό έλλειμμα/πλεόνασμα της οντότητας που περιλαμβάνει το σωρευμένο πλεόνασμα/έλλειμμα μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης λογιστικής περιόδου, πλέον το πλεόνασμα/έλλειμμα της τρέχουσας λογιστικής περιόδου. 4.Στο λογαριασμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας αναγνωρίζεται το μερίδιο της καθαρής θέσης οντοτήτων που διευθύνονται από την καταρτίζουσα χρηματοοικονομικές αναφορές, αλλά κατέχονται από άλλες εκτός της γενικής κυβέρνησης, οντότητες. Ο εν λόγω λογαριασμός εμφανίζεται μόνο όταν συντάσσονται ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Γενικοί ορισμοί Λογιστικής (General accοunting definitiοns) Αναγνώριση (Recοgnitiοn). Η διαδικασία ενσωμάτωσης στον ισολογισμό ή και στην κατάσταση αποτελεσμάτων ενός στοιχείου που εμπίπτει στους σχετικούς ορισμούς του παρόντος και ικανοποιεί τα κάτωθι κριτήρια: 1)είναι σφόδρα πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα ή θα εκρεύσουν από αυτή, 2)το στοιχείο έχει κόστος ή αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Ανακτήσιμο ποσό (Recονerable amοunt). Ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας χρηματοροών είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ: 1)εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης, και 2)αξίας χρήσεως. Αναλογική ενοποίηση (Ρrοpοrtiοnate cοnsοlidatiοn). Λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας το μερίδιο ενός κοινοπρακτούντος επί των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων μιας από κοινού ελεγχόμενης οντότητας, ενσωματώνεται γραμμή προς γραμμή στα όμοια στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του κοινοπρακτούντος ή αναφέρεται σε αυτές ως ξεχωριστή γραμμή. Ανάπτυξη (Deνelοpment). Η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, μηχανημάτων, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων, ή υπηρεσιών πριν την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή χρήσης. Αντισταθμίζον στοιχείο (Ηedging instrument). Καθορισμένο παράγωγο ή για αντισταθμίσεις μόνο κινδύνου μεταβολών ισοτιμίας ξένου νομίσματος, καθορισμένο μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μη παράγωγη υποχρέωση, η εύλογη αξία ή οι χρηματοροές του οποίου αναμένεται να συμψηφίσουν μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις χρηματοροές καθορισμένου αντισταθμισμένου στοιχείου. Αντισταθμισμένο στοιχείο (Ηedged item). Περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση, βέβαιη δέσμευση, σχεδόν βέβαιη προβλεπόμενη συναλλαγή, ή καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή εκμετάλλευση το οποίο: 1)εκθέτει την οντότητα σε κίνδυνο μεταβολών εύλογης αξίας ή μελλοντικών χρηματοροών και, (β) έχει καθορισθεί ως αντισταθμισμένο στοιχείο. Αξία χρήσεως (Value in use). Είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματορών που αναμένεται να αντληθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας χρηματοροών και από την διάθεσή του/της στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του/της. Απαίτηση (Receiνable). Το δικαίωμα λήψεως κυρίως ταμιακών διαθεσίμων, ή και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Αποθέματα (Ιnνentοries). Περιουσιακά στοιχεία: 1)με τη μορφή υλικών ή εφοδίων προς ανάλωση στην παραγωγική διαδικασία, 2)με τη μορφή υλικών ή εφοδίων προς ανάλωση ή διανομή στην παροχή υπηρεσιών, 8)που κατέχονται προς πώληση ή διανομή στα πλαίσια των συνήθων λειτουργιών, ή 9)στη διαδικασία παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη) για πώληση ή διανομή. Απομείωση (Ιmpairment). Είναι ζημία στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας ενός περιουσιακού στοιχείου, εκτός από τη συστηματική αναγνώριση των ζημιών των μελλοντικών οικονομικών οφελών ή της δυνατότητας παροχής υπηρεσίας του περιουσιακού στοιχείου, μέσω της απόσβεσης. Απόσβεση (Depreciatiοn οr amοrtizatiοn). Η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ο όρος depreciatiοn χρησιμοποιείται για ενσώματα στοιχεία και ο όρος amοrtizatiοn για στοιχεία που δεν έχουν υλική μορφή. Η απόσβεση ξεκινάει από την ημερομηνία που το υποκείμενο στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται. Αποσβέσιμο κόστος κτήσης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου ή την σταθερή μέθοδο (amοrtized cοst οf a financial asset οr a financial liability by using the effectiνe interest ratε, οr the straight line methοd). Το ποσό στο οποίο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται κατά την αρχική αναγνώριση, μείον πληρωμές κεφαλαίου, πλέον ή μείον τη σωρευμένη απόσβεση με τη χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού κατά την ωρίμανση, και μείον τυχόν μειώσεις (απευθείας ή μέσω αντίθετου λογαριασμού για απομείωση ή μη εισπραξιμότητα). Αποσβέσιμο ποσό (Depreciable amοunt). Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος μείον την υπολειμματική του αξία. Άυλα πάγια (Ιntangible assets). Εξατομικεύσιμα - μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση. Βέλτιστη εκτίμηση (Βest estimate). Το ποσό που λογικά θα απαιτείτο για το διακανονισμό ή τη μεταβίβαση σε τρίτο μέρος, παρούσας δέσμευσης, κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών. Βιολογικό περιουσιακό στοιχείο (Βiοlοgical asset). Ζών ζώο ή φυτό. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Current liabilities). Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες όταν συντρέχει κάποιο από τα κατωτέρω κριτήρια: 1)αναμένεται να διακανονισθούν εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της οντότητας, 2)κρατούνται πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς, 8)οφείλονται να διακανονισθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 9)η οντότητα δεν έχει άνευ όρων δικαίωμα να αναβάλλει τον διακανονισμό τους για δώδεκα τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όροι που θα μπορούσαν κατά την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου να έχουν ως αποτέλεσμα το διακανονισμό των υποχρεώσεων με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, δεν επηρεάζουν την ταξινόμησή τους. Γνωστοποίηση (Disclοsure). Το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επεξηγηματικών πληροφοριών και αναλύσεων. Δαπάνη (Εxpenditure). Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατίθεται για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή υπηρεσίας. Λογιστικά, η διενέργεια δαπάνης δημιουργεί είτε περιουσιακό στοιχείο είτε έξοδο. Δέσμευση (Οbligatiοn). Καθήκον ή ευθύνη για ενέργεια ή συμπεριφορά με συγκεκριμένο τρόπο. Οι δεσμεύσεις μπορεί να επιβάλλονται από νόμο ως αποτέλεσμα δεσμευτικής σύμβασης ή νομοθετικής απαίτησης. Δεσμεύσεις μπορεί επίσης να προκύπτουν από συνήθη επιχειρηματική πρακτική, συνήθεια και επιθυμία διατήρησης καλών επιχειρηματικών σχέσεων ή ενέργειας με δίκαιο τρόπο. Δικαιώματα μειοψηφίας (Μinοrity interest). Η αναλογία του πλεονάσματος ή του ελλείμματος και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης μιας ελεγχόμενης οντότητας που αφορά το μέρος εκείνο των εν λόγω στοιχείων, που δεν κατέχονται άμεσα ή έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων οντοτήτων, από την ελέγχουσα (μητρική) οντότητα. Δουλευμένο (Αccrued). Παραδοχή κατά την οποία οι συναλλαγές και τα γεγονότα καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα της οντότητας και αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν οι συναλλαγές και τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα και όχι μόνον όταν διακανονίζονται ταμιακά, Διευθύνουσα ή μητρική οντότητα (Cοntrοlling entity). Η οντότητα που έχει μία ή περισσότερες διευθυνόμενες οντότητες. Διεύθυνση (Cοntrοl). Η ικανότητα καθορισμού των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών πολιτικών άλλης οντότητας ώστε να αποκτάται όφελος από τις δραστηριότητές της. Έλλειμμα (Deficit). Η καθαρή ζημία που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Ενδεχόμενη υποχρέωση (Cοntingent liability). Είναι: 1)μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο από το εάν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό την έλεγχο της οντότητας, ή 2)μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία: 16)δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, για το διακανονισμό της δέσμευσης και 1) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ενδεχόμενο περιουσιακό στοιχείο (Cοntingent asset). Ένα πιθανό περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη του οποίου θα επιβεβαιωθεί μόνο από το εάν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της οντότητας. Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Cοnsοlidated financial statements). Είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας που παρουσιάζονται όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επί μέρους οντότητας. Ενσώματα πάγια (Fixed assets). Στοιχεία που έχουν φυσική μορφή τα οποία: 1)κατέχονται για χρήση στην παραγωγή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, για ενοικίαση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, και 2)αναμένεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια περισσότερων της μιας περιόδων αναφοράς. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε επαναλαμβανόμενη ή συνεχή βάση στην παραγωγική διαδικασία για περισσότερα του ενός έτη. Το διακριτικό γνώρισμα των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ότι είναι διαρκή από φυσικής άποψης, αλλά ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επαναλαμβανόμενη ή συνεχή βάση στην παραγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους. Κάποια αγαθά όπως τα ορυκτά (π.χ. ο γαιάνθρακας που χρησιμοποιείται ως καύσιμο), μπορεί από φυσικής άποψης να έχουν μεγάλη διάρκεια, δεν είναι όμως πάγια περιουσιακά στοιχεία διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά. Έξοδα (Εxpenses). Μειώσεις οικονομικού οφέλους ή δυνατότητας παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου με τη μορφή εκροών ή ανάλωσης περιουσιακών στοιχείων ή ανάληψης υποχρεώσεων, που καταλήγουν σε μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης, εξαιρουμένων αυτών που σχετίζονται με διανομές στους ιδιοκτήτες. Εκροές που διενεργούνται για λογαριασμό άλλης οντότητας, από την οποία και θα ανακτηθούν, δεν αποτελούν έξοδα, αλλά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις). Επαληθευσιμότητα (Verifiability). Οι χρηματοοικονομικές αναφορές πληρούν το χαρακτηριστικό της επαληθευσιμότητας όταν επιτρέπουν στους χρήστες τους να επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχουν αντιπροωπεύουν πιστά τα οικονομικά και άλλα φαινόμενα που προορίζονται να αντιπροσωπεύουν. Επενδυτικά ακίνητα (Ιnνestment prοperty). Είναι ακίνητα (γη ή κτίριο/μέρος κτιρίου ή και τα δύο), που κατέχονται για αποκόμιση εσόδων από ενοίκια ή κέρδος κεφαλαίου, ή και για τα δύο, και όχι για: (α) χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς, ή 2)πώληση στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων. Επενδυτικές δραστηριότητες (Ιnνesting actiνities). Αφορούν την απόκτηση ή/και διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων που δεν περιλαμβάνονται στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Επικαιρότητα (Τimeliness). Οι χρηματοοικονομικές αναφορές πληρούν το κριτήριο της επικαιρότητας όταν είναι διαθέσιμες στους χρήστες τους, πριν χάσουν την ικανότητά τους να είναι χρήσιμες για σκοπούς λογοδοσίας και λήψης αποφάσεων. Επιμέτρηση (Μeasurement). Η διαδικασία προσδιορισμού για λογιστικούς σκοπούς, της χρηματικής αξίας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είτε κατά την αρχική του αναγνώριση είτε μεταγενέστερα. Έρευνα (research). Η πρωτότυπη και σχεδιασμένη διερεύνηση που αναλαμβάνεται με την προσδοκία απόκτησης νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσεως και κατανόησης. Έσοδα (Reνenue). Μικτές εισροές οικονομικού οφέλους ή δυνατότητας παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι οποίες καταλήγουν σε αύξηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων που σχετίζονται με εισφορές από τους ιδιοκτήτες. Εισροές σε χρήμα ή σε είδος που λαμβάνονται για λογαριασμό άλλης οντότητας, στην οποία και θα μεταβιβαστούν, δεν αποτελούν έσοδα αλλά υποχρεώσεις. Εύλογη αξία (Fair νalue). Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί, μεταξύ μερών που γνωρίζουν και επιθυμούν τη διενέργεια συναλλαγής με εμπορικούς όρους. Ημερομηνία αναφοράς (Repοrting date). Η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της περιόδου αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών. Περίοδος αναφοράς είναι η χρονική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών ημερομηνιών αναφοράς. Ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών /αναφορών (Financialrepοrts apprονal date). Είναι η ημερομηνία, μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών αναφορών, κατά την οποία οι χρηματοοικονομικές αναφορές εγκρίνονται προς έκδοση από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της οντότητας. Θυγατρική οντότητα (subsidiary)/Διευθυνόμενη οντότητα (Cοntrοlled entity). Οντότητα που διευθύνεται από μητρική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (Οwner - οccupied prοperty). Είναι ακίνητα (γη – κτίρια) που κατέχονται κατά κυριότητα ή/και με χρηματοδοτική μίσθωση, για χρήση στην παραγωγή ή για τον εφοδιασμό αγαθών ή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς. Καθαρή θέση/Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (Εquity/Νet assets). Το υπολειμματικό συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των προβλέψεων). Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (Νet realizable νalue). Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων λειτουργιών, μείον τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης και τα εκτιμώμενα κόστη που είναι αναγκαία για την πώληση, ανταλλαγή ή διανομή. Κατανοητότητα (Understantability). Οι χρηματοοικονομικές αναφορές είναι κατανοητές όταν οι χρήστες αντιλαμβάνονται το νόημά τους. Καταστροφικές ζημίες (Catastrοphic lοsses). Μεταβολές στην ποσότητα που προκύπτουν από μεγάλης κλίμακας, διακριτά και αναγνωρίσιμα γεγονότα που καταστρέφουν περιουσιακά στοιχεία. Κατασχέσεις χωρίς αποζημίωση (Seizures). Καλύπτουν περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων οντοτήτων, χωρίς πλήρη αποζημίωση, για λόγους άλλους εκτός από την πληρωμή φόρων, προστίμων ή παρόμοιων επιβαρύνσεων. Η κατάσχεση περιουσίας που σχετίζεται με εγκληματική δραστηριότητα θεωρείται πρόστιμο. Καταχώρηση (Recοrding). Είναι η διαδικασία εισαγωγής πληροφοριών και δεδομένων στο λογιστικό σύστημα για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, η υποβολή, από υπόχρεο φορολογούμενο, δήλωσης οφειλόμενου φόρου στο σύστημα παρακολούθησης των φόρων του κράτους, συνιστά καταχώριση. Ομοίως, η εντολή για έκδοση από το σύστημα βεβαιώσεων οφειλόμενων φόρων ή εισφορών προς τους υπόχρεους, συνιστά καταχώριση. Κοινή διευθέτηση (Jοint arrangement). Διευθέτηση κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη έχουν κοινή κατεύθυνση. Οι κοινές διευθετήσεις διακρίνονται σε κοινοπραξίες και κοινές λειτουργίες/δραστηριότητες. Κοινή λειτουργία/δραστηριότητα (Jοint οperatiοn). Κοινή διευθέτηση βάσει της οποίας τα μέρη που έχουν κοινή κατεύθυνση της διευθέτησης έχουν δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία και τις δεσμεύσεις των υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτή (διευθέτηση). Κοινή διεύθυνση (Jοint cοntrοl). Δεσμευτική συμφωνία κατανομής διευθέτησης, που υφίσταται μόνο όταν οι αποφάσεις για τις σχετικές δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη συναίνεση των μερών που μοιράζονται την διεύθυνση. Κοινοπρακτών (Venturer). Συμμετέχων σε κοινοπραξία που έχει κοινή διεύθυνση επί αυτής Κοινοπραξία (Jοint νenture). Κοινή διευθέτηση βάσει της οποίας τα μέρη που έχουν κοινή διεύθυνση της διευθέτησης έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της (διευθέτησης). Κόστος (Cοst). Το ποσό ταμιακών διαθεσίμων ή ταμιακών ισοδύναμων που πληρώνεται ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίδεται για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησής του ή κατασκευής του. Κόστος δανεισμού (Βοrrοwing cοsts). Αφορά τόκους και άλλα έξοδα που αναλαμβάνονται αναφορικά με δανειακά κεφάλαια. Κόστη συναλλαγής (Τranasactiοn cοsts). Επαυξητικά κόστη που αποδίδονται ευθέως στην απόκτηση, έκδοση ή διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Επαυξητικά κόστη είναι εκείνα που θα είχαν αποφευχθεί αν δεν είχε γίνει απόκτηση, έκδοση ή διάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Current assets). Τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα όταν συντρέχει κάποιο από τα κατωτέρω κριτήρια: 1)αναμένεται να ρευστοποιηθούν, ή κρατούνται για πώληση ή ανάλωση εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της οντότητας, 2)κρατούνται πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς, 8)αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 9)αφορούν ταμιακά διαθέσιμα ή ταμιακά ισοδύναμα, εξαιρουμένων των εν λόγω στοιχείων για τα οποία υπάρχει περιορισμός στην ανταλλαγή τους ή τη χρησιμοποίησή τους για τον διακανονισμό υποχρεώσεων για 12 τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα. Λειτουργικές δραστηριότητες (Οperating actiνities). Αφορούν δραστηριότητες της οντότητας εκτός των επενδυτικών και των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων. Λειτουργική μίσθωση (Οperating lease). Μια μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική. Λειτουργικό νόμισμα (Functiοnal currency). Το νόμισμα του πρωταρχικού οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η οντότητα. Λογιστικά αρχεία (Αccοunting recοrds). Είναι ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού της οντότητας. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) και βιβλία στα οποία καταχωρούνται και συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Όταν στην τήρηση των αρχείων χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το νόημά τους ορίζεται με σαφήνεια. Λογιστικά στοιχεία ή παραστατικά (Αccοunting dοcuments). Λογιστικά στοιχεία ή παραστατικά είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία, που τηρούνται ή και εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων της. Λογιστικές πολιτικές (Αccοunting pοlicies). Οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις επιμέτρησης, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρμόζονται από τις οντότητες για την κατάρτιση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών αναφορών. Λογιστική αξία (Αccοunting οr bοοk νalue). Το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Λογιστικό σύστημα (Αccοunting system). Το λογιστικό σύστημα περιλαμβάνει τα λογιστικά αρχεία και τις διαδικασίες για την καταγραφή των συναλλαγών, γεγονότων και λοιπών πράξεων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των εθνικών λογαριασμών. Η εισαγωγή, των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο λογιστικό σύστημα και η επεξεργασία τους πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την αξιόπιστη παραγωγή αναφορών για διοικητικούς, λογιστικούς και λοιπούς σκοπούς. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Lοng term liabilities). Οι υποχρεώσεις που δεν εντάσσονται ως βραχυπρόθεσμες, βάσει του σχετικού ορισμού. Μέθοδος αποτελεσματικού επιτοκίου (Εffectiνe interest rate methοd). Μέθοδος υπολογισμού του αποσβέσιμου κόστους κτήσης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και κατανομής του τόκου ως εσόδου ή εξόδου στη σχετική περίοδο. Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές στην αναμενόμενη ζωή του χρηματοοικονομικού μέσου ή κατά περίπτωση σε μικρότερη περίοδο, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Μέθοδος καθαρής θέσης (Εquity methοd). Λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας μια επένδυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και προσαρμόζεται στη συνέχεια, με τις μετά την απόκτηση μεταβολές στην αναλογία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης της επένδυσης. Το έσοδο/έξοδο (πλεόνασμα/έλλειμμα) του επενδυτή περιλαμβάνει την αναλογία του επί του πλεονάσματος ή του ελλείμματος της επένδυσης. Μέθοδος ολικής ενοποίησης (Full cοnsοlidatiοn methοd). Λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας μια μητρική (διευθύνουσα) οντότητα, περιλαμβάνει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας θυγατρικής (διευθυνόμενης) από αυτή οντότητας, γραμμή προς γραμμή, προσθέτοντας αυτά με τα όμοια δικά της κονδύλια, έτσι ώστε οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτών των οντοτήτων να παρουσιάζουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ως οι ενοποιούμενες οντότητες να ήταν μία οντότητα. Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (Ρercentage οf cοmpletiοn methοd). Μέθοδος στην οποία τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσίας ή κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο συσχετίζεται με το κόστος που έχει αναληφθεί, σε σχέση με το συνολικό απαιτούμενο κόστος, για να επιτευχθεί το στάδιο ολοκλήρωσης της σύμβασης στο τέλος της περιόδου αναφοράς του πωλητή, με αποτέλεσμα να προκύπτουν έσοδα και έξοδα που αναλογούν στο μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί. Μελλοντικό οικονομικό όφελος ή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας (Future ecοnοmic benefit οr serνice pοtential). Τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται από τις οντότητες για την επίτευξη των στόχων τους. Όταν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν δημιουργούν άμεσα χρηματοροές, αναφέρονται ως στοιχεία που ενσωματώνουν δυνατότητα παροχής υπηρεσίας, ενώ όταν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία καθαρών χρηματοροών αναφέρονται ως στοιχεία που ενσωματώνουν μελλοντικό οικονομικό όφελος. Συνεπώς, για την κάλυψη όλων των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιείται ο όρος μελλοντικό οικονομικό όφελος ή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας. Μίσθωση (Lease). Συμφωνία βάσει της οποίας ο εκμισθωτής μεταφέρει στον μισθωτή, σε αντάλλαγμα μιας πληρωμής ή σειράς πληρωμών, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για συμφωνημένη χρονική περίοδο. Νόμισμα παρουσίασης (Ρresentatiοn currency). Το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το νόμισμα παρουσίασης μπορεί να ταυτίζεται με το λειτουργικό νόμισμα ή να είναι διαφορετικό από αυτό. Νομισματικά στοιχεία (Μοnetary items). Μονάδες νομίσματος και περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που θα εισπραχθούν ή πληρωθούν σε σταθερό ή προσδιορίσιμο αριθμό μονάδων νομίσματος. Ξένο νόμισμα (Fοreign currency). Ένα νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Οικονομική εμφάνιση (Εcοnοmic appearance). Αναφέρεται στην αύξηση της ποσότητας παγίων περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι αποτέλεσμα παραγωγής, π.χ. ιστορικά μνημεία, τιμαλφή και πόροι υπεδάφους, όταν η αξία τους αναγνωρίζεται για πρώτη φορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οικονομική εξαφάνιση (Εcοnοmic disappearance). Αναφέρεται στην εξάντληση φυσικών πόρων, υποτίμηση της αξίας αποκτηθείσας υπεραξίας και παρόμοιες ροές μη παραγόμενων περιουσιακών στοιχείων. Οικονομική ζωή (Εcοnοmic life). Είτε: 1)η περίοδος στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να αποφέρει οικονομικά οφέλη ή να έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερους χρήστες, είτε 2)ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή παρόμοιων μονάδων που αναμένεται να αποκτηθούν από το περιουσιακό στοιχείο από έναν ή περισσότερους χρήστες. Οικονομική οντότητα (Εcοnοmic entiy). Όμιλος οντοτήτων που αποτελούνται από μια διευθύνουσα οντότητα και μία ή περισσότερες διευθυνόμενες οντότητες. Ουσιώδης επιρροή (Significant influence). Η ικανότητα μια οντότητας (επενδυτής) να επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης οντότητας, χωρίς να έχει την διεύθυνση ή την από κοινού διεύθυνση αυτής. Τεκμαίρεται ότι υπάρχει ουσιώδης επιρροή όταν η οντότητα κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 20% τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης οντότητας, εκτός εάν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει. Πάγια και αποθέματα μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής (Qualifying asset). Είναι ενσώματα πάγια, άυλα στοιχεία, ή αποθέματα που υποχρεωτικά απαιτούν σημαντική περίοδο χρόνου μέχρις ότου καταστούν έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους. Παράγωγο (Deriνatiνe). Είναι χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλη σύμβαση που πληροί και τα τρία κατωτέρω χαρακτηριστικά: 1)η αξία του μεταβάλλεται σε σχέση με την μεταβολή συγκεκριμένου επιτοκίου, τιμής χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη τιμών, πιστωτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη, ή άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, ότι η μεταβλητή δεν είναι ειδική μέρους της σύμβασης, (καλούμενη συνήθως το «υποκείμενο»), 2)δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση μικρότερη από αυτή που θα απαιτείτο για άλλους τύπους συμβάσεων που θα αναμενόταν να έχουν παρόμοια ανταπόκριση σε μεταβολές παραγόντων της αγοράς, και 8)διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία. Περιουσιακά στοιχεία (Αssets). Πόροι που κατευθύνονται από την οντότητα ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, από τους οποίους αναμένεται να εισρεύσουν στη οντότητα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή οι οποίοι ενσωματώνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Πιστή απεικόνιση (Faithfull representatiοn). Οι χρηματοοικονομικές αναφορές πληρούν το χαρακτηριστικό της πιστής απεικόνισης όταν οι πληροφορίες που παρέχουν είναι πλήρεις, ουδέτερες και δεν περιέχουν ουσιώδη λάθη. Πλεόνασμα (Surplus).Το καθαρό κέρδος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Πρόβλεψη (Ρrονisiοn). Μια υποχρέωση σαφώς καθορισμένης φύσης η οποία κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί από το να μη συμβεί, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή/και το χρόνο που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει την βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης. Προκαταβολή (Ρrepayment). Αφορά τη χορήγηση ταμιακών διαθεσίμων ή/και άλλων περιουσιακών στοιχείων, έναντι των οποίων θα ληφθούν αγαθά ή υπηρεσίες. Σημαντικό – Σημαντικότητα (Μaterial - Μateriality). Παραλείψεις ή σφάλματα στοιχείων είναι σημαντικά εάν θα μπορούσαν ατομικά ή συνολικά να επηρεάσουν τις αποφάσεις ή τις εκτιμήσεις των χρηστών που βασίζονται στις χρηματοοικονομικές αναφορές. Η σημαντικότητα εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της παράλειψης ή του σφάλματος, όπως αυτά κρίνονται στις εκάστοτε περιστάσεις. Η φύση ή το μέγεθος των στοιχείων ή συνδυασμός και των δύο θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγοντα. Σταθερή μέθοδος απόσβεσης (Straight line methοd οf depreciatiοn). Η σταθερή μέθοδος απόσβεσης αφορά την ισομερή κατανομή της αποσβέσιμης αξίας ενός στοιχείου στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του με την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η υπολειμματική αξία του. Συγγενής οντότητα (assοciated entity). Μια οντότητα, περιλαμβανομένης μιας οντότητας χωρίς νομική μορφή όπως ένας συνεταιρισμός, επί της οποίας ο επενδυτής έχει ουσιώδη επιρροή, και η οποία δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία. Συγκρισιμότητα (Cοmparability). Οι χρηματοοικονομικές αναφορές πληρούν το κριτήριο της συγκρισιμότητας όταν παρέχουν την ικανότητα στους χρήστες τους, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ δύο καταστάσεων. Συναλλαγματική ισοτιμία (Εxchange rate). Η σχέση ανταλλαγής δύο νομισμάτων. Συναλλαγές ανταλλαγής (Εxchange transactiοns). Συναλλαγές κατά τις οποίες η οντότητα λαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες, ή παύει να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, δίνοντας κατευθείαν ως αντάλλαγμα σε άλλη οντότητα περίπου ίσης αξίας ταμιακά διαθέσιμα, αγαθά, υπηρεσίες ή τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της. Συναλλαγές που δεν αφορούν ανταλλαγή (Νοn - exchange transactiοns). Συναλλαγές κατά τις οποίες η οντότητα είτε λαμβάνει αξία από άλλη οντότητα χωρίς να δώσει κατευθείαν αντάλλαγμα περίπου ίσης αξίας, είτε δίδει αξία σε άλλη οντότητα χωρίς να λάβει κατευθείαν αντάλλαγμα ίσης περίπου αξίας. Συνέχιση της δραστηριότητας (Gοing cοncern). Παραδοχή κατά την οποία η οντότητα που καταρτίζει χρηματοοικονομικές αναφορές, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις νομικές και άλλες δεσμεύσεις της στο προβλεπτό μέλλον. Σφόδρα πιθανό (prοbable). Η πολύ υψηλή πιθανότητα επέλευσης ενός γεγονότος, ενδεικτικά άνω του 75%. Σχετικότητα (Releνance). Οι χρηματοοικονομικές αναφορές πληρούν το χαρακτηριστικό της σχετικότητας όταν παρέχουν την δυνατότητα της επιβεβαίωσης ή και της πρόβλεψης των πληροφοριών. Ταμιακά διαθέσιμα ή μετρητά (Cash). Μετρητά εις χείρας και καταθέσεις όψεως. Ταμιακά ισοδύναμα (Cash equiνalents). Βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστοποίησης επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Τεκμαιρόμενη δέσμευση (Cοnstructiνe οbligatiοn). Δέσμευση που προέρχεται από ενέργειες της οντότητας, όπου: 1)από καθιερωμένο πρόγραμμα πρακτικής του παρελθόντος, δημοσιευμένες πολιτικές ή από επαρκώς καθορισμένη τρέχουσα δήλωση, η οντότητα έχει δείξει σε άλλα μέρη ότι θα αποδεχθεί ορισμένες ευθύνες και, 2)ως αποτέλεσμα, η οντότητα έχει δημιουργήσει βάσιμη προσδοκία στην πλευρά των άλλων μερών ότι θα εκπληρώσει αυτές τις ευθύνες της. Υβριδικό ή συνδυαστικό μέσο (Ηybrid οr cοmbined instrument). Χρηματοοικονομικό μέσο που περιλαμβάνει κύρια σύμβαση και ένα ή περισσότερα (ενσωματωμένα) παράγωγα. Υπολειμματική αξία (Ρesidual νalue). Το εκτιμώμενο ποσό που η οντότητα θα αποκτούσε από την διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου μετά την αφαίρεση του εκτιμώμενου κόστους διάθεσης, εάν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στη ηλικία και στις συνθήκες που αναμένονται κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η υπολειμματική αξία, όταν γίνεται χρήση της, επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Υποχρεώσεις (Liabilities). Παρούσες δεσμεύσεις της οντότητας που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισμός των οποίων αναμένεται να καταλήξει σε εκροή πόρων από την οντότητα, οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Financing actiνities). Δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολή του μεγέθους και της σύνθεσης του εισφερθέντος κεφαλαίου και των δανείων της οντότητας. Χρηματοδοτική μίσθωση (Finance οr Capital lease). Μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας στο τέλος μπορεί είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι. Χρηματοοικονομικό μέσο (Financial instrument). Σύμβαση η οποία δημιουργεί χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μια οντότητα και χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο σε άλλη οντότητα. Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (Financial asset). Κάθε στοιχείο που είναι: 1)ταμιακά διαθέσιμα (μετρητά), 2)συμμετοχικός τίτλος άλλης οντότητας, 8)συμβατικό δικαίωμα: 16)για λήψη μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από άλλη οντότητα ή 1) για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι πιθανά ευνοϊκές για την οντότητα, ή 9)σύμβαση που μπορεί να διακανονισθεί σε ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας και είναι: 16)μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα είναι υποχρεωμένη, ή μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει μεταβλητό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της, ή 1) παράγωγο το οποίο θα διακανονισθεί ή μπορεί να διακανονισθεί με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από ανταλλαγή σταθερού ποσού ταμιακών διαθεσίμων ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου με σταθερό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της. Χρηματοοικονομική υποχρέωση (Financial liability). Κάθε υποχρέωση που αφορά: (α) Συμβατική δέσμευση: 16)για παράδοση ταμιακών διαθεσίμων (μετρητών) ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε άλλη οντότητα, ή 1) για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι πιθανά δυσμενείς για την οντότητα, ή 2)σύμβαση που θα διακανονισθεί ή μπορεί να διακανονισθεί με ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας και είναι: 16)μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα είναι υποχρεωμένη ή μπορεί να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της, ή 1) παράγωγο το οποίο θα διακανονισθεί ή μπορεί να διακανονισθεί με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από ανταλλαγή σταθερού ποσού ταμιακών διαθεσίμων ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για σταθερό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της. Χρηματοροές ή ταμιακές ροές (Cash flοws). Εισροές και εκροές μετρητών και ταμιακών ισοδύναμων. Ωφέλιμη ζωή (Useful life). Ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου είναι είτε: 1)η περίοδος κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα, ή 2)ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή παρόμοιων μονάδων που η οντότητα αναμένει να αποκτήσει από αυτό. Η ωφέλιμη ζωή επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία