Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Άδειες Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων Μηχανημάτων"
1.  
  Για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), χορηγείται στους υπηρετούντες σε αυτό Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων.
2.  
  Οι υπάλληλοι του Π.Σ. που κατέχουν Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων, υποχρεούνται να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες Οδηγών - Χειριστών, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται μόνιμα ή περιστασιακά ως οδηγοί.
Άρθρο 2 "Ορισμοί-Συντομογραφίες"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί - συντομογραφίες: α. Εκπαιδευτική λειτουργία: Η διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης του υποψηφίου που συνίσταται σε στάδια θεωρητικού και πρακτικού μέρους και υλοποιείται από τους συντελεστές αυτής. Συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας: Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ειδικότερα: Συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών είναι οι εκπαιδευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη θεωρητική τους κατάρτιση και, ως επιτροπή, τον έλεγχο αυτής, οι εκγυμναστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρακτική τους εξάσκηση και οι εξεταστές, ως επιτροπή, για την πρακτική τους εξέταση. Συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας υποψήφιων εκγυμναστών είναι οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τη θεωρητική τους κατάρτιση, τον έλεγχο αυτής, ως επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της πρακτικής τους δοκιμασίας. Στο πλαίσιο της πιστοποιημένης εκπαιδευτικής λειτουργίας, λαμβάνεται, κατά το δυνατόν, μέριμνα, ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να αξιολογείται από άτομα που δεν συμμετείχαν στην εκπαίδευση - εκγύμνασή του. β. Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων: Η άδεια που πιστοποιεί την ικανότητα για οδήγηση - χειρισμό Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων, η οποία χορηγείται από το Π.Σ. στους υπηρετούντες σε αυτό και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κατηγορίες. γ. Υπηρεσιακά Οχήματα - Μηχανήματα (Υ.Ο.Μ.): Τα πάσης φύσεως οχήματα - μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από το Π.Σ. Ως Υ.Ο.Μ. εξειδικευμένης χρήσης νοούνται τα ειδικά, βοηθητικά και ειδικά βοηθητικά υπηρεσιακά οχήματα-μηχανήματα συγκεκριμένου ρόλου για την εκπλήρωση της αποστολής του Π.Σ., τα οποία ορίζονται περιοριστικά στο Παράρτημα Α΄. Στην έννοια των Υ.Ο.Μ. συμπεριλαμβάνονται και τα δίκυκλα. δ. Οδηγός - Χειριστής: Ο κάτοχος άδειας που είναι απαραίτητη για την οδήγηση - χειρισμό υπηρεσιακού οχήματος μηχανήματος. Έχει ως καθήκοντα, τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα, καθώς και στο π.δ. 210/1992 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) (Α΄ 99), ιδίως στα άρθρα 31, 31Α, 41, 42, 50 και 51 αυτού. Ο οδηγός-χειριστής γνωρίζει και τηρεί τους κανόνες του ΚΟΚ, τις εγκύκλιες διαταγές Α.Π.Σ., συμπεριλαμβανομένων των μνημονίων ενεργειών, των κανόνων ασφαλείας και τις οδηγίες του κατασκευαστή για την απαρακώλυτη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην έννοια των καθηκόντων νοούνται η επιθεώρηση, η προληπτική συντήρηση και οι εργασίες μικροεπισκευών, ήτοι η διόρθωση ελαφρών βλαβών των υπηρεσιακών οχημάτων - μηχανημάτων, καθώς και η εκτέλεση νομίμως ανατιθέμενων εντολών οδήγησης - χειρισμού από τον εκάστοτε επικεφαλής. Ειδικά το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3511/2006, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4249/2014.
Άρθρο 3 "Κατηγορίες Άδειας Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υ.Ο.Μ."
1.  
  Για την οδήγηση Υ.Ο.Μ. απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας Άδειας Ικανότητας.
2.  
  Ο κάτοχος Άδειας Ικανότητας μπορεί να είναι κάτοχος μίας ή και περισσότερων κατηγοριών, οι οποίες να έχουν αποκτηθεί είτε με την αρχική έκδοση είτε με επέκτασή της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Υ.Ο.Μ.) ΠΣ-Α Δίκυκλο Υ.Ο.Μ., ανεξαρτήτως κυβισμού. Λοιπέςκατηγορίες Υ.Ο.Μ. εξειδικευμένης χρήσης, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Α. Υ.Ο.Μ., μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας μέχρι 3.500 kg, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών εκτός από τον οδηγό (8+1 άτομα).
3.  
  Για την οδήγηση-χειρισμό Υ.Ο.Μ. σε κράτη της Ε.Ε. ή τρίτα κράτη εφαρμόζεται η νομοθεσία περί κυκλοφορίας πυροσβεστικών-διασωστικών οχημάτων - μηχανημάτων ξένων αποστολών της χώρας υποδοχής, καθώς και τυχόν διμερείς ή άλλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς συμφωνίες. ΠΣ-Γ 1. Υ.Ο.Μ. σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά άνω των 8 επιβατών, εκτός του οδηγού.
Άρθρο 4 "Προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών Οι υποψήφιοι Οδηγοί-Χειριστές υποχρεούνται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, ως εξής:"
1.  
  Να υπηρετούν στο Π.Σ.
2.  
  Να είναι ήδη κάτοχοι της αντίστοιχης προαπαιτούμενης κατηγορίας Άδειας Ικανότητας, ανά κατηγορία, στην οποία είναι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄
3.  
  Να κατέχουν την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία, ανά κατηγορία, στην οποία είναι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄
4.  
  Να μην υπάρχει σε βάρος τους καταδίκη για ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη ή θανατηφόρα βλάβη συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος ή ατυχήματος
5.  
  Να μην έχουν τιμωρηθεί αμετάκλητα με την πειθαρχική ποινή της αργίας δια απολύσεως ή της αργίας διά πρόσκαιρου παύσεως, ή να μην εκκρεμεί πειθαρχική παραπομπή τους στο οικείο Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης ή της αργίας διά απολύσεως
6.  
  Ειδικά για τους υποψήφιους Οδηγούς-Χειριστές των κατηγοριών ΠΣ-Δ, ΠΣ-Ε και λοιπών κατηγοριών Υ.Ο.Μ. εξειδικευμένης χρήσης, να μην είναι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ή Αξιωματικοί Γενικών ή Ειδικών Καθηκόντων, πλην της ειδικότητας Τεχνικών, οποιουδήποτε βαθμού.
7.  
  Τυχόν προαιρετικά ειδικά προσόντα των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών λαμβάνονται υπόψη, διαφοροποιώντας τα υποχρεωτικά στάδια της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας για την απόκτηση της αντίστοιχης κατηγορίας Άδειας Ικανότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ζ΄
Άρθρο 5
1.  
  Δικαιολογητικά αρχικής έκδοσης και επέκτασης Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. Όσοι έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 4, αιτούμενοι είτε την αρχική έκδοση, είτε την επέκταση της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ., υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄, με την οποία αιτούνται την απόκτηση Άδειας Ικανότητας σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. β. Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας, εφόσον υπάρχει. γ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εφόσον υπάρχει. δ. Δύο (2) φωτογραφίες σύμφωνα με την παρ. 2 του Παραρτήματος ΣΤ΄. ε. Φωτοαντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης, εφόσον υπάρχει. στ. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ., εφόσον υπάρχει. ζ. Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή Γενικού Ιατρού, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε΄. η. Λοιπά έγγραφα/στοιχεία που να δικαιολογούν την απαλλαγή των υποψηφίων από τη συμμετοχή τους σε στάδια της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
Άρθρο 6 "Διαδικασία αρχικής έκδοσης Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. και επέκτασης αυτής"
1.  
  Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 ελέγχονται για την πληρότητά τους από την Υπηρεσία του υποψήφιου Οδηγού - Χειριστή και υποβάλλονται ιεραρχικά στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επί της αιτήσεως-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου γνωματεύει αιτιολογημένα ο Προϊστάμενος του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄.
2.  
  Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να μεριμνά για την πλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Οδηγών - Χειριστών, ικανού για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού Οδηγών - Χειριστών, ορίζει υποχρεωτικά κατά την κρίση του, τους υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 4, ως υποψήφιους για έκδοση Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. Ο ορισμός γίνεται με έκδοση ημερήσιας διαταγής με την οποία καλούνται οι επιλεγμένοι υπάλληλοι να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3.  
  Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης επανελέγχει, ομαδοποιεί τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία και υποβάλλει πρόταση με αναλυτικό πίνακα υποψηφίων στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), το Δεκέμβριο κάθε έτους, καθώς και εκτάκτως, όταν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Ταυτόχρονα, προτείνει και τους συντελεστές της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
4.  
  Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Επιτελείου Α.Π.Σ., μεριμνά για την έκδοση απόφασης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους εκπαιδευόμενους στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και τις διατάξεις των άρθρων 12-16 του παρόντος. Κατά την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη, κυρίως, οι υπηρεσιακές ανάγκες και περιορισμοί, η κατοχή πολιτικής άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ικανοτήτων και οι γνωματεύσεις των Προϊσταμένων και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
5.  
  Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, αναφέρει σχετικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών πίνακα υποψηφίων που έλαβαν βεβαιώσεις πιστοποίησης και μία (1) φωτογραφία εκάστου υποψηφίου. Το αρχείο τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης-αξιολόγησης και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους, τηρούνται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
6.  
  Για τους υποψηφίους που απέκτησαν βεβαίωση πιστοποίησης, εκδίδεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ., για την αιτηθείσα κατηγορία στην οποία κρίθηκαν ικανοί, ο τύπος εντύπου της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ΄.
7.  
  Ο υποψήφιος παραλαμβάνει την Άδεια Ικανότητας από την Υπηρεσία του με αποδεικτικό. Σε περίπτωση επέκτασης, με την παραλαβή επιστρέφεται η προϋπάρχουσα Άδεια Ικανότητας.
Άρθρο 7 "Διαδικασία αρχικής έκδοσης Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών"
1.  
  Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Π.Σ., υποχρεούνται στην απόκτηση Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. κατηγορίας ΠΣ-Β, για τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς, και ΠΣ-Β και ΠΣ-Γ, για τους Δόκιμους Πυροσβέστες.
2.  
  Οι Δόκιμοι, με την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά τους από την οικεία Σχολή των Δοκίμων
3.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία υλοποιείται εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου υποβολής των δικαιολογητικών ή το αργότερο το επόμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της οικείας Σχολής. Ως συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται Εκπαιδευτές, Εκγυμναστές και Εξεταστές που διαθέτουν την αντίστοιχη ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η οικεία Σχολή χορηγεί στους επιτυχόντες βεβαίωση πιστοποίησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12-16.
4.  
  Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών πίνακα υποψηφίων που έλαβαν βεβαιώσεις πιστοποίησης και μία (1) φωτογραφία εκάστου υποψηφίου. Το αρχείο τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης-αξιολόγησης και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους αποστέλλονται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
5.  
  Για τους υποψήφιους που απέκτησαν βεβαίωση πιστοποίησης, εκδίδεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. στην κατηγορία αιτήσεως τους και στην οποία κρίθηκαν ικανοί. Ο τύπος του εντύπου της Άδειας Ικανότητας αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄.
6.  
  Ο Δόκιμος παραλαμβάνει την Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. από την Σχολή του με αποδεικτικό.
7.  
  Δόκιμοι που αποτυγχάνουν, επαναλαμβάνουν την εκπαιδευτική λειτουργία στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας παραπέμπονται στο οικείο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της αποπομπής από την Πυροσβεστική Ακαδημία, λόγω οδηγικής ακαταλληλότητας. Οι αποπεμφθέντες, που δεν ανήκαν στο Π.Σ. πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία (ιδιώτες), απολύονται οριστικά από το Π.Σ. Η αποπομπή - απόλυση αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Οι αποπεμφθέντες, που ανήκαν στο Π.Σ. πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, επαναφέρονται στην πρότερη υπηρεσιακή τους κατάσταση με το βαθμό και τη σειρά αρχαιότητας, που είχαν πριν από την είσοδο τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Η αποπομπή - επαναφορά αποφασίζεται από τον Αρχηγό του Π.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8 "Προϋποθέσεις και διαδικασία επανέκδοσης της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ."
1.  
  Η Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. επανεκδίδεται:.
 1. Σε περίπτωση αλλαγής ατομικών στοιχείων, πλην του κατεχόμενου βαθμού
 2. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της
 3. Σε περίπτωση φθοράς της σε τέτοιο βαθμό, που τα αναγραφόμενα στοιχεία καθίστανται δυσανάγνωστα
 4. Για τους πρώην κατόχους Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ., των οποίων η Άδεια έπαυσε αυτοδίκαια να ισχύει λόγω λύσεως, με οποιοδήποτε τρόπο, της σχέσης εργασίας ή λόγω παραίτησης και οι οποίοι εντάσσονται στο προσωπικό που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4325/2015, επιτάσσεται για τη στελέχωση των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας του Π.Σ., όπως προβλέπεται στο οικείο Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας.
2.  
  Για την επανέκδοση της Άδειας Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υ.Ο.Μ. απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:.
 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα Δ, στην οποία ο Οδηγός - Χειριστής δηλώνει το λόγο της αιτούμενης επανέκδοσης
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, μόνο εάν έχει αλλάξει από την προϋπάρχουσα Άδεια Ικανότητας
 3. Δύο (2) φωτογραφίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του Παραρτήματος ΣΤ΄.
 4. Δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν το αίτημα του Οδηγού - Χειριστή για επανέκδοση της Άδειας Ικανότητας, τα οποία, ενδεικτικά, είναι:
  • δικαστική απόφαση αλλαγής ατομικών στοιχείων ή
  • δήλωση απώλειας ή καταστροφής σε Αστυνομική ή Λιμενική ή Πυροσβεστική Αρχή ή
  • βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι η φθορά της Άδειας Ικανότητας είναι τέτοια που τα αναγραφόμενα στοιχεία καθίστανται δυσανάγνωστα
  • Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο αιτών εντάσσεται στο προσωπικό που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4325/2015, επιτάσσεται για τη στελέχωση των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας της Υπηρεσίας του όπως προβλέπεται στο οικείο Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας.
3.  
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά ελέγχονται για την πληρότητά τους από την Υπηρεσία του Οδηγού - Χειριστή και υποβάλλονται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η οποία προτείνει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών την επανέκδοση της Άδειας Ικανότητας. Επί της αιτήσεως-υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα, γνωματεύει αιτιολογημένα ο Προϊστάμενος του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄.
4.  
  Η Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. επανεκδίδεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. Ο τύπος του εντύπου της Άδειας Ικανότητας καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ΄. Η επανέκδοση θεωρείται μεταβολή και καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ.
5.  
  Ο Οδηγός - Χειριστής παραλαμβάνει την επανεκδοθείσα Άδεια Ικανότητας από την Υπηρεσία του με αποδεικτικό. Με την παραλαβή επιστρέφεται η προϋπάρχουσα, εφόσον υφίσταται.
Άρθρο 9 "Αναστολή - παύση ισχύος και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή"
1.  
  Η ισχύς της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. αναστέλλεται αυτοδίκαια για το χρονικό διάστημα:.
 1. Από τη λύση της σύμβασης εργασίας των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης μέχρι την επαναπρόσληψή τους
 2. Αναστολής της ιδιότητας των Εθελοντών Πυροσβεστών
 3. Θέσης σε διαθεσιμότητα για οποιοδήποτε λόγο
 4. Έκτισης ανώτερης πειθαρχικής ποινής
 5. Διάνυσης μακράς αναρρωτικής άδειας
 6. Από την έκδοση ή επανέκδοση Άδειας Ικανότητας στο προσωπικό που επιτάσσεται για τη στελέχωση των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας του Π.Σ., όπως προβλέπεται στο οικείο Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας, μέχρι την επίδοση των Φύλλων Επίταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4325/2015.
 7. Για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής ισχύος, η Άδεια Ικανότητας παραδίδεται στην Υπηρεσία που ανήκει ο Οδηγός - Χειριστής και φυλάσσεται με μέριμνα του Προϊσταμένου αυτής, επανέρχεται, δε αυτοδίκαια σε ισχύ εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα αναστολής της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 και επιστρέφεται στον κάτοχό της.
2.  
  Η Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. παύει να ισχύει αυτοδίκαια όταν:.
 1. Αφαιρεθεί από τον κάτοχο της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.
 2. Λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο η σχέση εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και του πολιτικού προσωπικού, καθώς και η σχέση εργασίας λόγω παραίτησης ή καταγγελίας σύμβασης ή αδυναμίας επαναπρόσληψης των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
 3. Παύσει ή αφαιρεθεί ή απωλεσθεί η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη
 4. Ο κάτοχος της τεθεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας
 5. Υπάρχει σχετική απόφαση για τον κάτοχο της από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή
 6. Ο κάτοχος υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του
3.  
  Η Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. αφαιρείται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ., ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, στις παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο κάτοχος:.
 1. Εγκαταλείψει αβοήθητο άτομο το οποίο τραυμάτισε κατά την οδήγηση - χειρισμό οποιουδήποτε οχήματος μηχανήματος
 2. Προξενήσει τροχαίο ατύχημα με δόλο ή ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή απαγορευμένων ουσιών
 3. Καταστεί υπαίτιος πρόκλησης δύο (2) σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων εντός διετίας.
 4. Στην έννοια των σοβαρών ατυχημάτων περιλαμβάνονται τα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο ατόμου ή ατόμων, η πρόκληση μεγάλων υλικών ζημιών κ.α.
 5. Όταν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να ισχύει η πολιτική άδεια οδήγησης (μόνο για εθελοντές Πυροσβέστες και Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που έχουν προσληφθεί με τη ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων).
 6. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με έγγραφα στοιχεία, όπως είναι η απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ο φάκελος διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε.
4.  
  Είναι δυνατή η αναστολή-παύση ισχύος μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ικανοτήτων και για άλλους λόγους:
 1. Λόγω υγειονομικής κρίσης - ιατρικών ευρημάτων που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του Οδηγού - Χειριστή, όπως περιγράφονται σε σχετική γνωμοδότηση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, θέση σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου κ.α.
 2. Κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης ή/και των ιεραρχικά Προϊσταμένων του κατόχου Άδειας Ικανότητας, για λόγους μειωμένων δεξιοτήτων, ανάρμοστης και αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς.
 3. Η ανωτέρω αναστολή-παύση ισχύος Άδειας Ικανότητας μίας ή περισσότερων κατηγοριών γίνεται με απόφαση Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ., ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
5.  
  Η αυτοδίκαιη αναστολή καθώς και η αυτοδίκαιη παύση ισχύος, καταχωρούνται ως μεταβολές στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. από την Υπηρεσία του κατόχου, με μέριμνα του Προϊσταμένου αυτής και δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διαπιστωτικών πράξεων. Η αφαίρεση της ιδιότητας του Οδηγού - Χειριστή καθώς και η αναστολή-παύση ισχύος μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζονται ως μεταβολή στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
6.  
  Ο κάτοχος Άδειας Ικανότητας που παύει να ισχύει, υποχρεούται να την επιστρέψει, μέσω της Υπηρεσίας του, στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, η οποία μεριμνά για την καταστροφή αυτής
7.  
  Σε περίπτωση, κατά την οποία η Άδεια Ικανότητας πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, ο οποίος έχει προσληφθεί με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων, ανασταλεί ή παύσει να ισχύει, η Υπηρεσία καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πειθαρχικού δικαίου διατάξεις
8.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για θέματα Αδειών Ικανότητας
Άρθρο 10 "Υγειονομικός έλεγχος"
1.  
  Ο υποψήφιος Οδηγός - Χειριστής υποβάλλεται σε υγειονομικές εξετάσεις πριν την υποβολή αίτησης για την αρχική έκδοση της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ., καθώς και σε περίπτωση επέκτασης αυτής, προσκομίζοντας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 ιατρικές βεβαιώσεις.
2.  
  Ο Οδηγός - Χειριστής, οφείλει να επανεξετάζεται περιοδικά από υγειονομικής απόψεως και σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τον προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο. Το πρόγραμμα υγειονομικού ελέγχου αναγράφεται επί του εντύπου της Άδειας Ικανότητας. Σε περίπτωση επανέκδοσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, αναγράφεται το πρόγραμμα της προϋπάρχουσας Άδειας Ικανότητας. Ο Οδηγός - Χειριστής υποχρεούται να εξεταστεί την αναγραφομένη ημερομηνία εξέτασης με μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική απόκλιση τριών (3) μηνών πριν ή μετά από αυτήν.
3.  
  Πέραν των τακτικών υγειονομικών ελέγχων, ο κάτοχος Άδειας Ικανότητας δύναται να υποβάλλεται σε έκτακτες υγειονομικές εξετάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου του
4.  
  Ο υγειονομικός έλεγχος αποδεικνύεται από τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις και περιλαμβάνει την εξέταση τουλάχιστον στις ειδικότητες α) Οφθαλμολογίας και β) Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Γενικής Ιατρικής, χωρίς να αποκλείεται έλεγχος άλλων ειδικοτήτων, ύστερα από σχετικό παραπεμπτικό. Σε περίπτωση ευρημάτων που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του Οδηγού - Χειριστή της κατηγορίας του, ο κάτοχος Άδειας Ικανότητας, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και με ατομική του ευθύνη τον Προϊστάμενο του. Απόκρυψη των ως άνω ευρημάτων συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα. Ο κάτοχος είναι υπεύθυνος να διατηρεί τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις και να τις υποβάλει, υποχρεωτικά, στην Υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος του θεωρεί αυτές με επισημειωματική πράξη.
5.  
  Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών διευκολύνουν τους Οδηγούς-Χειριστές στη διενέργεια των υγειονομικών εξετάσεων. Ιατρικά ευρήματα που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων Οδηγού - Χειριστή της κατηγορίας του, καθώς και η μη υποβολή ιατρικών γνωματεύσεων/βεβαιώσεων, έχει ως συνέπεια την αναστολή ή/και την παύση ισχύος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου προς τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, τηρώντας τις διατάξεις περί διασφάλισης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 11 "Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών Χειριστών Υ.Ο.Μ."
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, τηρεί το Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. Η ενημέρωση του Μητρώου γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, πλην των αυτοδίκαιων μεταβολών που προβλέπονται στο άρθρο 8, οι οποίες καταχωρίζονται από την Υπηρεσία του κατόχου.
2.  
  Το Γενικό Μητρώο τηρείται σε ειδική μηχανογραφημένη εφαρμογή με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Α.Π.Σ. και έχουν πρόσβαση όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος. Τα επίπεδα πρόσβασης στις πληροφορίες του Μητρώου καθώς και η διασύνδεση του με άλλες εφαρμογές του Π.Σ. καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης ανά επίπεδο διοίκησης.
3.  
  Στο Γενικό Μητρώο καταχωρίζονται οι Οδηγοί-Χειριστές Υ.Ο.Μ., ανά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του Εκγυμναστή και του Εξεταστή, καθώς και οι μεταβολές αυτών. Η Άδεια Ικανότητας, κατά την αρχική έκδοση, λαμβάνει αύξοντα αριθμό Γενικού Μητρώου Αδειών Ικανότητας, ο οποίος διατηρείται σε κάθε περίπτωση επέκτασης ή/και επανέκδοσης αυτής.
4.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών ενημερώνεται, αμελλητί, για θέματα που επηρεάζουν την ισχύ των Αδειών Ικανότητας και συγκεκριμένα από:
 1. Τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, για θέματα μεταβολών των υπηρετούντων, πλην των Εθελοντών Πυροσβεστών, όπως είναι η αποστρατεία, η απόλυση, η λύση της σύμβασης εργασίας, η επιβολή πειθαρχικών ποινών, η θέση σε διαθεσιμότητα, η θέση σε μόνιμη διαθεσιμότητα κ. α.
 2. Τη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τις μεταβολές των Εθελοντών Πυροσβεστών, όπως είναι η αναστολή, παύση-αφαίρεση της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη κ.α.
 3. Την Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για τις υγειονομικές μεταβολές του Πυροσβεστικού προσωπικού και του πολιτικού προσωπικού που επηρεάζουν την ισχύ των Αδειών Ικανότητας.
 4. Επίσης, για τις επιπτώσεις ιατρικών ευρημάτων στην άσκηση των καθηκόντων των πυροσβεστικών υπαλλήλων ανά ισχύουσα κατηγορία.
 5. Τις Υπηρεσίες που ανήκουν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι Εθελοντές Πυροσβέστες, για τις υγειονομικές μεταβολές αυτών, καθώς και για θέματα που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων κατόχου Άδειας Ικανότητας για την κατηγορία σε ισχύ
Άρθρο 12 "Σχολείο Οδηγών - Χειριστών (Σ.Ο.Χ.)"
1.  
  Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εντάσσεται και λειτουργεί Σχολείο Οδηγών - Χειριστών (Σ.Ο.Χ.) Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων Οδηγών Χειριστών και την αρχική έκδοση ή επέκταση προϋπάρχουσας Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ., συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του Εκγυμναστή.
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία υλοποιείται σύμφωνα με το Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που διέπει την λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και πραγματοποιείται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στα Παραρτήματα αυτής, τα οποία καθορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. Το Σ.Ο.Χ. λειτουργεί τακτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, καθώς και έκτακτα, οποτεδήποτε διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες, με όμοια απόφαση.
3.  
  Στην απόφαση λειτουργίας Παραρτήματος καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και η υπαγωγή αυτών, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας. Τα Παραρτήματα εποπτεύονται, υποστηρίζονται και ελέγχονται εκπαιδευτικά από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
4.  
  Σκοπός της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Σ.Ο.Χ. ανά κατηγορία είναι, μεταξύ άλλων:.
 1. Η εκμάθηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία, οδήγηση και χειρισμό των Υ.Ο.Μ.
 2. Η κατάρτιση του υποψηφίου Οδηγού - Χειριστή, στον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων κινητήρων, αντλιών, μηχανισμών και οργάνων των Υ.Ο.Μ.
 3. Η κατάρτιση στην επιτήρηση, ήτοι, η επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση για διατήρηση της λειτουργικής κατάστασης, αλλά και η διαπίστωση, ανεύρεση - εντοπισμός βλαβών, καθώς και η απόκτηση ικανοτήτων για μικροεπισκευές (διόρθωση των ελαφρών βλαβών)
 4. Η εκγύμναση του υποψήφιου στην Οδήγηση-Χειρισμό και η διαπίστωση της ικανότητάς του
 5. Η κατάρτιση του υποψήφιου Εκγυμναστή και η διαπίστωση της ικανότητάς του
5.  
  Αναφορικά με τους υποψήφιους Οδηγών - Χειριστών δόκιμους Ανθυποπυραγούς και Δόκιμους Πυροσβέστες, η ανωτέρω εκπαιδευτική λειτουργία υλοποιείται στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, αντίστοιχα, στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών τους
6.  
  Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης τηρεί το αρχείο τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης-αξιολόγησης και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους. Σε περίπτωση παύσης ισχύος Άδειας Ικανότητας, το σχετικό αρχείο καταστρέφεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Άρθρο 13 "Εκπαίδευση και αξιολόγηση υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών"
1.  
  Για κάθε κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του Εκγυμναστή, συντάσσεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και εγκρίνεται από τον Αρχηγό Π.Σ. Φάκελος Σχεδιασμού Προγράμματος Εκπαίδευσης, στον οποίο εξειδικεύονται και αναλύονται τα αντικείμενα, η διάρκεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2.  
  Η υλοποίηση του Φακέλου Σχεδιασμού Προγράμματος Εκπαίδευσης πραγματοποιείται με τη χρήση εποπτικών μέσων και τη διάθεση Υ.Ο.Μ. Με την απόφαση λειτουργίας του Σ.Ο.Χ., καθορίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών, ανά κατηγορία, η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης ή/και αξιολόγησης, ο κωδικός του εγκεκριμένου Φακέλου Σχεδιασμού Εκπαίδευσης, οι συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας, καθώς και άλλες λεπτομέρειες. Τα ειδικότερα προσόντα και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον ορισμό Εκγυμναστών και Εξεταστών, καθορίζονται στο άρθρο 14.
3.  
  Κατά την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, τα στάδια της εκπαίδευσης δύνανται να πραγματοποιούνται παράλληλα, ενώ για τα στάδια της αξιολόγησης, προϋπόθεση της πρακτικής εξέτασης είναι ο υποψήφιος Οδηγός - Χειριστής να έχει κριθεί ικανός στον έλεγχο της θεωρητικής κατάρτισης. Η εκγύμναση και πρακτική εξέταση δύνανται να υλοποιούνται και εκτός των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στον οικείο φάκελο σχεδιασμού προγράμματος εκπαίδευσης και ύστερα από έκδοση διαταγής πορείας.
4.  
  Τα στάδια της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τα ειδικά προσόντα των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών, οι Συντελεστές Εκπαιδευτικής Λειτουργίας και τα προσόντα αυτών, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ. Τα αντικείμενα και η διάρκεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας για υποψήφιους οδηγούς-χειριστές ανά κατηγορία ικανοτήτων, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Η΄.
5.  
  Για τον έλεγχο της θεωρητικής κατάρτισης, ορίζεται επιτροπή δύο (2) εκπαιδευτών, με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, η οποία συντάσσει ερωτηματολόγιο και βαθμολογεί τους υποψήφιους σύμφωνα με τις απαντήσεις τους. Σε περίπτωση λειτουργίας Παραρτήματος, η ανωτέρω επιτροπή αποστέλλει το ερωτηματολόγιο και παραλαμβάνει τα απαντητικά δελτία, με το προσφορότερο μέσο. Οι υποψήφιοι Οδηγοί-Χειριστές που πέτυχαν στον έλεγχο της θεωρητικής κατάρτισης συνεχίζουν με το στάδιο της πρακτικής εξέτασης.
6.  
  Για την πρακτική εξέταση (δοκιμασία ικανότητας στην οδήγηση-χειρισμό), επιτροπή δύο (2) Εξεταστών με έδρα την έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Παραρτήματος αυτής, κατά περίπτωση, κρίνει τους υποψήφιους και αποφαίνεται για την ικανότητα τους συντάσσοντας για κάθε ένα υποψήφιο χωριστά, σχετικό πρακτικό επαρκώς αιτιολογημένο. Στην πρακτική εξέταση παρίσταται ο Εκγυμναστής χωρίς δικαίωμα κρίσης. Πρόεδρος των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος υπάλληλος, η γνώμη του οποίου υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.
7.  
  Για κρινόμενο μη ικανό υποψήφιο σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης, προβλέπεται, εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στον υποψήφιο, η υποβολή στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης αίτησης επαναξιολόγησης, για μία μόνο φορά. Επί της ανωτέρω αιτήσεως ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αποφασίζει για την επαναξιολόγηση του υποψηφίου στο στάδιο που κρίθηκε μη ικανός και το χρόνο υλοποίησης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιορισμό ολοκλήρωσης του Σ.Ο.Χ., καθώς επίσης και τη διαθεσιμότητα των επιτροπών αξιολόγησης. Υποψήφιος που έχει κριθεί μη ικανός δύο (2) φορές σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης, θεωρείται αποτυχών της εκπαιδευτικής λειτουργίας και δεν επιτρέπεται να την επαναλάβει ούτε να υποβάλει νέα αίτηση για απόκτηση Άδειας Ικανότητας Οδηγού- Χειριστή Υ.Ο.Μ., πριν περάσουν έξι (6) μήνες από την τελευταία αξιολόγησή του.
8.  
  Σε περίπτωση που Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης, ο οποίος έχει προσληφθεί με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων, κριθεί, κατά την επαναξιολόγηση, μη ικανός για την απόκτηση της Άδειας Ικανότητας, η Υπηρεσία καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πειθαρχικού δικαίου διατάξεις
9.  
  Με την επιφύλαξη των ειδικών προσόντων των υποψηφίων, που περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ, έκαστος υποψήφιος Οδηγός - Χειριστής για να κριθεί επιτυχών θα πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ήτοι να παρακολουθήσει την κατάρτιση, να συμμετέχει στην εκγύμναση και να κριθεί ικανός τόσο στον έλεγχο της κατάρτισης όσο και στην εξέταση. Η Πυροσβεστική Ακαδημία χορηγεί στους επιτυχόντες βεβαίωση πιστοποίησης.
Άρθρο 14 "Προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα υποψηφίων Εκγυμναστών (Τraining Ιnstructοrs ΤRΙ) και Εξεταστών (Τraining Εxaminers-ΤRΕ)"
1.  
  Οι υποψήφιοι Εκγυμναστές πρέπει:
 1. Να έχουν σε ισχύ Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
 2. Να έχουν την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄
 3. Να έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 4
2.  
  Οι υποψήφιοι Εξεταστές πρέπει:
 1. Να έχουν σε ισχύ Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον επτά (7) έτη.
 2. Να έχουν σε ισχύ την ιδιότητα του Εκγυμναστή για τουλάχιστον δύο (2) έτη
 3. Να έχουν συμμετάσχει σε Σ.Ο.Χ., ως συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας για οποιαδήποτε κατηγορία, τουλάχιστον τρεις (3) φορές.
 4. Να έχουν την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄
 5. Να έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 4
Άρθρο 15 "Διαδικασία απόκτησης ιδιότητας Εκγυμναστή (ΤRΙ) και Εξεταστή (ΤRΕ)"
1.  
  Όσοι έχουν τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 14, δύνανται να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄, στην οποία να αιτούνται την απόκτηση της ιδιότητας του Εκγυμναστή. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία απόκτησης, ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 12.
2.  
  Τα στάδια της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τα ειδικά προσόντα των υποψήφιων Εκγυμναστών, οι συντελεστές της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τα προσόντα αυτών, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Θ΄. Τα αντικείμενα και η διάρκεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας για υποψήφιους Εκγυμναστές, καθορίζονται στο Παράρτημα Ι΄. Με την επιφύλαξη των ειδικών προσόντων των υποψήφιων που περιγράφονται στο Παράρτημα Θ΄, έκαστος υποψήφιος Εκγυμναστής, για να κριθεί επιτυχών, θα πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ήτοι να παρακολουθήσει την θεωρητική κατάρτιση και να κριθεί ικανός τόσο στον έλεγχο αυτής όσο και στην πρακτική δοκιμασία. Η Πυροσβεστική Ακαδημία χορηγεί στους επιτυχόντες βεβαίωση πιστοποίησης. Για τους απαλλασσόμενους από το σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους υποψήφιους και προτείνει την απόκτηση της ιδιότητας του Εκγυμναστή, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση τους ως υποψήφιους Οδηγούς Χειριστές από το τηρούμενο αρχείο τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης - αξιολόγησης των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών, καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3.  
  Όσοι έχουν τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 14, δύνανται να υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Γ΄ για την απόκτηση της ικανότητας του Εξεταστή (ΤRΕ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 5, ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους και διαβιβάζονται ιεραρχικά στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. Επί της αιτήσεως- υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, γνωματεύει ο Προϊστάμενος του υποψηφίου. Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να μεριμνά για την πλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Εκγυμναστών-Εξεταστών, ικανού για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού, ορίζει υποχρεωτικά κατά την κρίση του, τους υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 14, ως υποψήφιους για να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4.  
  Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους και προτείνει την απόκτηση της ικανότητας του Εξεταστή, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση τους ως Εκγυμναστές από το τηρούμενο αρχείο τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης - αξιολόγησης των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών, καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες
5.  
  Οι ικανότητες του Εκγυμναστή και του Εξεταστή καταχωρίζονται, αντίστοιχα, ως μεταβολές στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. και αναγράφονται στο έντυπο της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. με την αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6. Για τα θέματα επανέκδοσης, αναστολής και παύσης ισχύος της ιδιότητας του Εκγυμναστή ή/και Εξεταστή, καθώς και για θέματα υγειονομικού ελέγχου, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 8, 9 και 10.
Άρθρο 16 "Υπηρεσιακά Οχήματα-Μηχανήματα (Υ.Ο.Μ.) και εκπαιδευτικό υλικό που διατίθενται στο Σ.Ο.Χ."
1.  
  Για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο Σ.Ο.Χ. και σύμφωνα με τους αντίστοιχους εγκεκριμένους Φακέλους Σχεδιασμού Εκπαίδευσης, η Πυροσβεστική Ακαδημία μεριμνά για τη διάθεση:.
 1. Κατάλληλων Υ.Ο.Μ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
 2. Στην έννοια των κατάλληλων Υ.Ο.Μ. υπάγονται τα οχήματα-μηχανήματα που ανήκουν στο στόλο του Π.Σ., που είναι σε ενέργεια, χωρίς την υποχρέωση τοποθέτησης δεύτερου ποδόπληκτρου φρένων και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού.
 3. Εάν ο υποψήφιος δεν κατέχει σε ισχύ πολιτική άδεια οδήγησης Β ή C και η εκγύμναση δεν πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο χώρο είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση δεύτερου ποδόπληκτρου φρένων και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού στα Υ.Ο.Μ. που διατίθενται για εκγύμναση ή εξέταση υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση Άδειας Ικανότητας κατηγορίας «ΠΣ-Β» ή «ΠΣ-Γ» αντίστοιχα.
 4. Ειδικά για την εκγύμναση και εξέταση υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών για την απόκτηση Άδειας Ικανότητας κατηγορίας ΠΣ-Β και ΠΣ-Γ, διατίθενται υδροφόρα οχήματα της αντίστοιχης κατηγορίας.
 5. Κατάλληλων βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.
 6. Στην έννοια του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού εντάσσεται μεταξύ άλλων και το υλικό που έχει δημιουργηθεί και καθιερωθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 7. Κατάλληλων χώρων, μέσων και νέων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής μάθησης, σε συνεργασία με το Επιτελείο Α.Π.Σ.
2.  
  Τα Υ.Ο.Μ. που διατίθενται για πρακτική εκπαίδευση εκγύμνασης και εξέτασης των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών, υποχρεούνται να φέρουν πινακίδα με το διεθνές διακριτικό σήμα «L», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ΄. Η πινακίδα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη και σε τέτοιο σημείο στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος των Υ.Ο.Μ., ώστε να είναι ορατή από τους χρήστες των οδών, να μην καλύπτει την πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας καθώς και τα φώτα. Το αυτό ισχύει για τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα - μηχανήματα. Επιπροσθέτως, στο κράνος των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών υπηρεσιακών δικύκλων πρέπει να τοποθετείται η ένδειξη «L», κατάλληλου μεγέθους και ο υποψήφιος Οδηγός - Χειριστής πρέπει να φέρει φωσφορίζον γιλέκο.
Άρθρο 17 "Κυκλοφορία Υ.Ο.Μ."
1.  
  Τα Υ.Ο.Μ. τίθενται σε κυκλοφορία και καταχωρίζονται στο Βιβλίο Μητρώου Υ.Ο.Μ. (Μητρώο Οχημάτων Μηχανημάτων - Μ.Ο.Μ.), λαμβάνοντας μοναδικό αύξοντα αριθμό (α/α) ή αλφαριθμό. Για την οδήγηση χειρισμό τους από τους κατόχους Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή αντίστοιχης κατηγορίας, τοποθετούνται πινακίδες κυκλοφορίας με τα αρχικά γράμματα «ΠΣ» ακολουθούμενα από τον α/α που έχουν λάβει από το παραπάνω Μητρώο.
2.  
  Τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, ανεξαρτήτως μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας, τίθενται σε κυκλοφορία και καταχωρίζονται στο ως άνω Βιβλίο Μητρώου Υ.Ο.Μ., λαμβάνοντας μοναδικό αύξοντα αλφαριθμό (α/α) και πινακίδες κυκλοφορίας με τα αρχικά γράμματα «ΠΣ» διαφορετικές από εκείνες των ρυμουλκών αυτών.
3.  
  Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία καθώς και άρσης κυκλοφορίας των Υ.Ο.Μ. γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικά η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία καθώς και άρσης κυκλοφορίας των Υ.Ο.Μ. από δωρεές, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίες κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ίδια διαδικασία περί δωρεών ακολουθείται και για τα οχήματα-μηχανήματα που παραχωρούνται για χρήση, τα οποία παίρνουν αριθμό κυκλοφορίας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να θίγονται τυχόν άλλες διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των οχημάτων-μηχανημάτων αυτών.
4.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών τηρεί και ενημερώνει το Μ.Ο.Μ., μεριμνά για την θέση και άρση κυκλοφορίας των οχημάτων-μηχανημάτων αυτών καθώς για την τοποθέτηση και αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας, αντίστοιχα.
5.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με τα Υ.Ο.Μ. που δεν ανήκουν στο Π.Σ., χρησιμοποιούνται όμως από αυτό με οποιοδήποτε καθεστώς, δεν θίγουν τυχόν άλλες διατάξεις περί υποχρεώσεων των εχόντων την κυριότητα αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την κυκλοφορία και κατοχή των οχημάτων - μηχανημάτων αυτών όπως η ασφάλιση για αστική ευθύνη κ.α.
Άρθρο 18 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Άδειες Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 349/1990, εξακολουθούν να ισχύουν, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των οριζομένων στα άρθρα 6, 8, 9 και 10 του παρόντος. Η επέκταση αυτών των Αδειών Ικανότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, ενώ για την επανέκδοση τους, συνυποβάλλονται ως απαιτούμενα δικαιολογητικά, και οι ιατρικές βεβαιώσεις του άρθρου 10 του παρόντος.
2.  
  Για τα πρώτα δύο (2) έτη λειτουργίας του Σ.Ο.Χ. και μέχρι την ένταξη στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. επαρκούς αριθμού Εκγυμναστών, δύναται να ορίζονται αντ αυτών, κάτοχοι ισχύουσας Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. της κατηγορίας για την οποία γίνεται η εκγύμναση, τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
3.  
  Για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη λειτουργίας του Σ.Ο.Χ. και μέχρι την ένταξη στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. επαρκούς αριθμού Εξεταστών, δύναται να ορίζονται αντ αυτών, κάτοχοι ισχύουσας Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. της κατηγορίας σε ισχύ για την οποία γίνεται η εξέταση, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών.
4.  
  Για το πρώτο (1ο) έτος ισχύος του παρόντος διατάγματος και μέχρι την ένταξη στο Γενικό Μητρώο Αδειών Ικανότητας Οδηγών - Χειριστών Υ.Ο.Μ. ικανού αριθμού Οδηγών - Χειριστών στις κατηγορίες ικανοτήτων Υ.Ο.Μ. εξειδικευμένης χρήσης, δύναται να ορίζονται, Οδηγοί-Χειριστές με Άδεια Ικανότητας οποιαδήποτε κατηγορίας σε ισχύ και προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην οδήγηση-χειρισμό αντίστοιχων Υ.Ο.Μ.
5.  
  Η Πυροσβεστική Ακαδημία, για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής λειτουργίας στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, δύναται να προσλαμβάνει για το τρέχον και τα δυο επόμενα ακαδημαϊκά έτη από τη δημοσίευση του παρόντος ως Εκγυμναστές των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών, αντίστοιχα, διδακτικό προσωπικό με δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
6.  
  Το προσωπικό του Π.Σ. που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οδηγεί-χειρίζεται Υ.Ο.Μ. εξειδικευμένης χρήσης και δεν έχει Άδεια Ικανότητας αντίστοιχης κατηγορίας, λαμβάνει αυτοδίκαια, την κατηγορία αυτή υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 5, εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
7.  
  Το προσωπικό του Π.Σ. που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι κάτοχοι Άδειας Ικανότητας κατηγορίας ΠΣ-Δ και δεν κατέχουν την κατηγορία ΠΣ-Γ, υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός έξι (6) μηνών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος, τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να αποκτήσουν την κατηγορία αυτή.
8.  
  Το προσωπικό του Π.Σ. που, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμμετείχε στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη χορήγηση Άδειας Ικανότητας οδηγού - χειριστή για οποιαδήποτε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 349/1990, λαμβάνει αυτοδίκαια, την ικανότητα του εκπαιδευτή ή/και εξεταστή ανάλογα. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής απαιτείται μόνον η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 5, εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
9.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 7 εφαρμόζονται για τους φοιτούντες στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο δημοσίευσης του παρόντος
Άρθρο 19 "Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. Το π.δ. 349/1990 «Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανημάτων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους» [...]"
1.  
  Η προαπαιτούμενη κατεχόμενη κατηγορία Άδειας Ικανότητας και η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία των υποψήφιων Οδηγών - Χειριστών ανά κατηγορία, εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣ-Α 24 ετών ή 20 ετών με την προϋπόθεση τουλάχιστον 2ετούς κατοχής πολιτικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Α2 ΠΣ-Β 18 ετών ΠΣ-Γ Κατοχή κατηγορίας ΠΣ-Β, σε ισχύ 19 ετών ΠΣ-Δ Κατοχή κατηγορίας ΠΣ-Γ, σε ισχύ 21 ετών ΠΣ-Ε 21 ετών ΠΣ-Π/Φ Κατοχή κατηγορίας ΠΣ-Β, σε ισχύ 24 ετών ΠΣ-Χ/Μ Κατοχή κατηγορίας ΠΣ-Γ, σε ισχύ ΠΣ-Α/ΦΠΣ-Κ/Φ Κατοχή κατηγορίας ΠΣ-Γ, σε ισχύ για τουλάχιστον 2 έτη ΠΣ-Β/ΦΠΣ-Γ/Φ ΠΣ-Ε/ΦΠΣ-Α/Χ ΠΣ-Υ/Κ Κατοχή κατηγορίας ΠΣ-Γ, σε ισχύ για τουλάχιστον 5 έτη
2.  
  Η προαπαιτούμενη κατεχόμενη κατηγορία και η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία των υποψήφιων Εκγυμναστών (ΤRΙ) και Εξεταστών (ΤRΕ), εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤRΙ-ΤRΕ ΗΛΙΚΙΑ ΤRΙ Κατοχή οποιασδήποτε κατηγορίας σε ισχύ για τουλάχιστον 5 έτη 25 ετών ΤRΕ Κατοχή οποιασδήποτε κατηγορίας σε ισχύ για τουλάχιστον 7 έτη και ΤRΙ για τουλάχιστον 2 έτη 28 ετών
3.  
  Η προαπαιτούμενη ικανότητα υποψηφίων ανά κατηγορία ικανοτήτων δεν επηρεάζει την ισχύ τυχόν άλλων διατάξεων που διέπουν το ΠΣ και προβλέπουν την κατοχή πολιτικής άδειας οδήγησης ή/και άλλων ικανοτήτων όπως, οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. σε Εθελοντή Πυροσβέστη (άρθρο 21 του ν. 4029/2011), ο Κανονισμός πρόσληψης Πυροσβεστών Εποχικής απασχόλησης με την ειδικότητα του Οδηγού Πυροσβεστικών Οχημάτων (π.δ. 124/2003 όπως ισχύει) κ.α. Παράρτημα Γ΄ Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου Οδηγού -Χειριστή για αρχική έκδοση ή επέκταση Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων ΤRΙ και ΤRΕ.
Άρθρο 20
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986, του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23) και της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258). β. Της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). γ. Της παρ. 25 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73). δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). ε. Του π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). στ. Της αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
 • Την αριθμ. 8000/1/2017/139-α΄/18-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη, για το τρέχον έτος, εκτιμώμενου ύψους 10.400 €, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους του Ε.Φ. 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στους εκάστοτε Π/Υ εξόδων. Η εν λόγω δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το ν. 4472/2017 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Την αριθμ. 72/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΠΡΑΞΗ 2017/4472 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4472 2017
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία