ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/67

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-07-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-07-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορισμός ειδικοτήτων Για το πυροσβεστικό προσωπικό της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες:"
1.  
  Στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και στο Τμήμα Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής:
 1. Προγραμματιστές -Αναλυτές Η/Υ
 2. Χειριστές Η/Υ
2.  
  Στο Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας:
 1. Μηχανικοί Επικοινωνιών
 2. Τεχνικοί Επικοινωνιών
Άρθρο 2 "Προσόντα Για την ένταξη σε κάθε μία από τις ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:"
1.  
  Για την ειδικότητα του Προγραμματιστή - Αναλυτή Η/Υ, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την ειδικότητα του Χειριστή Η/Υ, τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση ανάλογων καθηκόντων της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3.  
  Για την ειδικότητα του Μηχανικού Επικοινωνιών, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
4.  
  Για την ειδικότητα του Τεχνικού Επικοινωνιών, αντίστοιχο πτυχίο Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Επικοινωνιών
Άρθρο 3 "Διαδικασία απονομής ειδικοτήτων"
1.  
  Στο προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 2 προσόντα απονέμονται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, οι ειδικότητες του άρθρου 1, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πρόταση της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου
2.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο και τους Τμηματάρχες αυτής, ως μέλη, και προβαίνει στην αξιολόγηση του προσωπικού που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα για την οποία κρίνεται, μετά από εισήγηση του οικείου Τμηματάρχη ή του Διευθυντή, με βάση το είδος του τίτλου σπουδών, τον βαθμό αυτού, την εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, την αποδοτικότητα και τις ανάγκες της Υπηρεσίας όσον αφορά τον κατεχόμενο βαθμό στην κλίμακα ιεραρχίας, συντάσσει δε σχετικό προς τούτο πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στον Αρχηγό προς επικύρωση
Άρθρο 4 "Αλλαγή ειδικότητας"
1.  
  Με τη διαδικασία του άρθρου 3 δύναται να λάβει χώρα αλλαγή της χορηγηθείσας ειδικότητας και απονομή άλλης εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 1 του παρόντος
Άρθρο 5 "Αφαίρεση ειδικότητας"
1.  
  Χορηγηθείσα ειδικότητα, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, δύναται να αφαιρείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3, μετά από πρόταση του αρμόδιου Τμηματάρχη και εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για ιδιαζόντως σοβαρό λόγο αναγόμενο στην απροθυμία ή αδιαφορία υπαλλήλου για την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ή αδυναμία ανταπόκρισης αυτού στις απαιτήσεις της κατεχόμενης από αυτόν ειδικότητας. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται η απονομή άλλης ειδικότητας, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Άρθρο 6 "Στελέχωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
1.  
  Τις οριζόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/ 2006 (Α΄ 258) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καταλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας πυροσβεστικό προσωπικό ως εξής: Α. Τις κενές οργανικές θέσεις που αντιστοιχούν σε Πυράρχους - Αντιπυράρχους - Επιπυραγούς - Πυραγούς Υποπυραγούς - Ανθυποπυραγούς:.
 1. Οι υπηρετούντες Αξιωματικοί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 410/1998.
 2. Οι υπηρετούντες Αξιωματικοί στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος που αποκτούν τις απαιτούμενες ειδικότητες κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος
 3. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπηρετούν στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και αποκτούν τις απαιτούμενες ειδικότητες κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος
 4. Οι προκύπτουσες λοιπές κενές θέσεις Αξιωματικών καλύπτονται από ιδιώτες πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι Σχολών ή Τμημάτων Κατεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την κατάταξη πτυχιούχων, ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς έχουν και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας και οι οποίοι, εφόσον επιτύχουν ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Υπηρεσιών, χωρίς να υποστούν την προβλεπόμενη για τους κατατασσόμενους εξ ιδιωτών εκπαίδευση.
 6. Β. Τις κενές οργανικές θέσεις που αντιστοιχούν σε Πυρονόμους - Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες:.
2.  
  Για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για τους Τεχνικούς Ειδικών Καθηκόντων
3.  
  Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του άρθρου 1, τοποθετείται και υπηρετεί αποκλειστικά στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος
4.  
  Το ανωτέρω προσωπικό ορίζεται σε υπηρεσία πέραν του πενθημέρου και τίθεται σε επιφυλακή
Άρθρο 7
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού. Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3 Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 6 Αρχιπύραρχοι 25 Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 59 Πύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 0 Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 129 Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1 Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 146 Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4 Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 203 Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 802 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί(σχολής μετεκπαίδευσης) 47 Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 230 Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 3018 Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες 4189 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης 4000 Β) Ειδικών Καθηκόντων: (1) Διοικητικοί Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι 1 Αντιπύραρχοι 3 Επιπυραγοί 5 Πυραγοί 8 Υποπυραγοί 13 Ανθυποπυραγοί 14 Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες 5 (2) Τεχνικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 8 Πυρονόμοι 15 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 57 (3) Υγειονομικοί: Υποστράτηγος 0 Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί 25 (4) Πλοηγοί Κυβερνήτες: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 36 (5) Πλοηγοί Μηχανικοί: Αρχιπύραρχος 0 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 30 Πυρονόμοι 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 52 (6) Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί- Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 25 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 20 (7) Χειριστές αεροσκαφών Πύραρχοι 1 Πυραγοί 3 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 6 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 10 (8) Τεχνικοί Αεροσκαφών Πυραγοί 1 Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 4 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 5
Άρθρο 8 "Μεταβατική Διάταξη"
1.  
  Στο πυροσβεστικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί ήδη στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και δεν κατέχει κάποια ειδικότητα του άρθρου 1, ούτε τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 2 προσόντα για την απόκτησή της, δύναται να χορηγηθεί ειδικότητα κατά την διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος το επιθυμεί και έχει διανύσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος ή σε συναφή θέση ευθύνης
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται, κατά το μέρος και μόνο που αναφέρονται στο πυροσβεστικό προσωπικό, οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 410/1998 (Α΄ 287).
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β) Της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). γ) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). στ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄ 208). ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). η) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). θ) Της αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610). ι) Της αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671). ια) Της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Την αριθμ. 8000/1/2017/92-α΄/04-09-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 10/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ173 2016
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού των Υπηρεσιών Πληροφορικής των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης. 1998/410 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία