Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι: α) η προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας στον τομέα των τροφίμων, β) η εισήγηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου τροφίμων στο πλαίσιο υιοθέτησης των αρχών βέλτιστης νομοθέτησης, γ) η εισήγηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής και η υποστήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δ) η πρόληψη και η αντιμετώπιση κινδύνων στα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ε) η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή από την παραπλανητική πληροφόρηση για τα τρόφιμα, στ) η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή με την αντικειμενική ενημέρωσή του σε θέματα ασφαλών διατροφικών συνηθειών και διατροφικών κινδύνων, ζ) η προαγωγή της ευθύνης των επιχειρήσεων τροφίμων και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, η) ο συντονισμός των αρμόδιων αρχών για την άσκηση του επίσημου ελέγχου τροφίμων και την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και νοθείας τροφίμων και διατροφικών κρίσεων, θ) η ενδυνάμωση της δικτύωσης, η επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση και η έρευνα για τη διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής και ασφάλειας των τροφίμων, ι) η μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών για την επίτευξη ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας στην άσκηση του επίσημου ελέγχου, ια) η μέριμνα για τη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας των τροφίμων
Άρθρο 2
1.  
  Όργανα Διοίκησης Όργανα διοίκησης του ΕΦΕΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 3 "Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών Ο ΕΦΕΤ διαρθρώνεται στις εξής υπηρεσίες: Α. Κεντρική Υπηρεσία Στη Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ λειτουργούν:"
1.  
  Στον ΕΦΕΤ λειτουργούν δεκατρείς (13) Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή, με τίτλο «Περιφερειακή Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων», στον οποίο προστίθεται το όνομα της/των Περιφέρειας/ών ή/και των Περιφερειακών Ενοτήτων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, στα όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα.
 1. Γραφείο Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Γραφείο Τύπου
 3. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 4. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας
2.  
  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι οι εξής: Γραφείο Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
 1. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Αττικής, με έδρα την Αθήνα
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 3. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
 4. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη
 5. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα
 6. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία
 7. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
 8. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
 9. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα
 10. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα
 11. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
 12. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη
 13. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη
3.  
  Υπηρεσιακές μονάδες που υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή:
 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων
 3. Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών
 4. Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής
 5. Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών
 6. Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
 7. Γραφείο Γενικού και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.
 8. Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 4 "Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας-Αρμοδιότητες"
1.  
  Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται τα εξής Γραφεία και Μονάδες:
 1. Γραφείο Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Γραφείο Τύπου
 3. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 4. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας
2.  
  Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων και των Μονάδων ως εξής:
 1. Το Γραφείο Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,
  • την τήρηση πρωτοκόλλου,
  • την έκδοση αποφάσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τη μέριμνα για τη διεκπεραίωσή τους,
  • τη συγκέντρωση και οργάνωση των απαραίτητων στοιχείων για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • την προετοιμασία των απαντήσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου,
  • την οργάνωση της συμμετοχής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς,
  • την οργάνωση της επικοινωνίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • τη διαχείριση της αλληλογραφίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • την τήρηση του πρωτοκόλλου του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • τη μέριμνα για την έκδοση των πρακτικών και των αντιγράφων ή των αποσπασμάτων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την τήρηση σχετικών αρχείων,
  • την έκδοση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • τη μέριμνα για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση του έργου του
 2. Το Γραφείο Τύπου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • τη συστηματική παρακολούθηση των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για θέματα της αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ και την τήρηση σχετικού αρχείου,
  • την καθημερινή έκδοση ενημερωτικού δελτίου δημοσιευμάτων και αναφορών και τη σχετική ενημέρωση των Γραφείων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή,
  • την έκδοση Ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τα Γραφεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και την προώθησή τους στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
  • την προετοιμασία και την οργάνωση της επικοινωνίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
  • την προετοιμασία και την οργάνωση συνεντεύξεων τύπου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου,
  • τη μέριμνα για την τήρηση των αρχείων του Γραφείου Τύπου
 3. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • τη σύνταξη σχεδίου στρατηγικής και σχεδιασμού ελέγχων που υποβάλλεται προς έγκριση στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ και επικαιροποιείται με τη σύνταξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων,
  • τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του φορέα και την εισήγηση των σχετικών προτάσεων,
  • τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθμ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του φορέα,.
  • την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του φορέα (δηλαδή την αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
  • την αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του φορέα,
  • τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
  • τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου,
  • τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,
  • την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, πάνω στα αντικείμενα των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Μονάδας για τη βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης, διαχείρισης κινδύνων ή των ίδιων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
  • την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του φορέα,
  • τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του φορέα,
  • τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,
  • τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,
  • την έρευνα για ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,
  • την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, ιστιστ) τη διενέργεια ερευνών και ανακρίσεων κατόπιν εντολής του Προέδρου,
  • τη σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογιστικού χαρακτήρα στο τέλος του έτους, σχετικά με τις εργασίες του Τμήματος,
  • την ενημέρωση της Διοίκησης για τα πορίσματα των ελέγχων και την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
  • την τήρηση αρχείου όλων των πορισμάτων των ελέγχων,
  • τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, καθώς και την τήρηση του σχετικού αρχείου,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει
 4. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ,
  • την οργάνωση και την εφαρμογή συστήματος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες, με σκοπό την διασφάλιση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΤ, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία,
  • την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του με την εφαρμογή προκαθορισμένων διαδικασιών και δεικτών μέτρησης,
  • την παρακολούθηση και αξιολόγηση της οργάνωσης, της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στον τομέα των τροφίμων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ και τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την εκπλήρωση των στόχων των ετήσιων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου, τη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων και τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης άσκησης του ελέγχου,
  • την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικών επιθεωρήσεων βάσει κριτηρίων και ανάλυσης κινδύνου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΤ, της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του, της κάλυψης του εύρους του επίσημου ελέγχου των τροφίμων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ και από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και της εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,
  • τη διενέργεια έκτακτων εσωτερικών επιθεωρήσεων όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ,
  • την παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, οι οποίες έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αφενός των εσωτερικών επιθεωρήσεων του ΕΦΕΤ και αφετέρου των επιθεωρήσεων τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και συντονισμός και επαλήθευση της ολοκλήρωσης αυτών,.
  • την υποβολή εκθέσεων, προτάσεων και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση του ΕΦΕΤ όπως προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την διεξαγωγή των ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς του και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΦΕΤ στην υλοποίηση του έργου και των στρατηγικών στόχων του,
  • την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ για έγκριση του ετήσιου και του κυλιόμενου πενταετούς προγράμματος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων,
  • την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ ετήσιας έκθεσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων,
  • τη σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογιστικού χαρακτήρα στο τέλος του έτους σχετικά με τις εργασίες του Τμήματος,
  • την υποβολή εισηγήσεων στον εκπρόσωπο της Διοίκησης για την διεξαγωγή των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΦΕΤ, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων και ενεργειών που απορρέουν από αυτήν,
  • την υποβολή στον εκπρόσωπο της Διοίκησης για έγκριση την αναθεώρηση, τροποποίηση και έκδοση διεργασιών ή/και διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΦΕΤ,
  • τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με μονάδες εσωτερικών επιθεωρήσεων άλλων φορέων σε εθνικό επίπεδο για θέματα αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων των τροφίμων με σκοπό την ενιαία και ομοιόμορφη άσκησή τους και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων,
  • την εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. και συνεργασία με το δίκτυο των εθνικών συστημάτων εσωτερικών επιθεωρήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, επιστημονικών δεδομένων και τεχνογνωσίας σε θέματα της αρμοδιότητάς του, ιστιστ) την προσαρμογή διεργασιών του ΕΦΕΤ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας,.
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει και τον χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με τις αρμοδιότητες του Τμήματος
3.  
  Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται το Γραφείο Αντιπρόεδρου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,
 2. την τήρηση του πρωτοκόλλου,
 3. την έκδοση αποφάσεων του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τη μέριμνα για τη διεκπεραίωσή τους,
 4. την οργάνωση της επικοινωνίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
 5. την οργάνωση της συμμετοχής του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς,
 6. τη συγκέντρωση και οργάνωση των απαραίτητων στοιχείων για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
4.  
  Στον Γενικό και στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή υπάγεται το Γραφείο Γενικού και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και την τήρηση σχετικού αρχείου,
 2. την οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και τις υπηρεσίες των φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα,
 3. τη συγκέντρωση και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή,
 4. τη μέριμνα για τη διεκπεραίωση εισερχομένων και εξερχόμενων υπηρεσιακών εγγράφων,
 5. τη συγκέντρωση και την οργάνωση των υπηρεσιακών εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ,
 6. τη μέριμνα για τη διεκπεραίωση εγκυκλίων οδηγιών προς τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 3. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 4. Τμήμα Προμηθειών
 5. Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:
 1. την ενιαία διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών,
 2. την προώθηση των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 3. την ορθολογική οργάνωση, διαχείριση και κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων,
 4. την αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων,
 5. τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ασφάλειας των υπηρεσιών,
 6. τη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών,
 7. την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ορθολογική κατανομή του και το χειρισμό της υπηρεσιακής του κατάστασης,
 8. το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού καθώς και την κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν ως εξής:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 2. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την εισήγηση θεμάτων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τον Εισηγητή του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • την τήρηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων, τη διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,
  • την κατάρτιση των πινάκων επιλογής προϊσταμένων,
  • τη μέριμνα για τη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας ή Έργου καθώς και για την εκπροσώπηση του φορέα σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συμβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων,
  • την τήρηση αρχείου και έλεγχο χορηγούμενων αδειών κάθε είδους, καθώς και τον έλεγχο των καρτών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων,
  • τον έλεγχο των δικαιολογητικών των μετακινήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό του προσωπικού,
  • την επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού, την αποτίμηση και τον προγραμματισμό των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, την κατάταξη του προσωπικού του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ,
  • τη μέριμνα για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
  • τη μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, την προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ΙSΟ, την κατάργηση περιττών διατυπώσεων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του φορέα,
  • τη σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
  • τη μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του,
  • τη μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα διοικητικά όργανα,
  • το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,
  • την έγκριση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, ως προς την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης,
  • την έγκριση της υλοποίησης και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, ιστιστ) τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων χειριστών τροφίμων,
  • την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης εκπαίδευσης,
  • το συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού,
  • τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
  • το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 3. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
 4. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • τον προγραμματισμό κάθε δαπάνης, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, την επεξεργασία και την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, την παρακολούθηση της εκτέλεσής του και τη διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων επί αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης και την τροποποίηση του προϋπολογισμού μέσω της εγγραφής έκτακτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων ή της μεταβολής πιστώσεων,
  • την παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και την ανακατανομή αυτών ανά τρίμηνο και μήνα και τη σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών, καθώς και την έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών και αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών,
  • την καταχώριση όλων των μεταβολών του προϋπολογισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος και την εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών του,
  • τη σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,
  • τη σύνταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις, οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και τις εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
  • την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
  • την κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών,
  • τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και την κατάθεσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ,
  • την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης είσπραξης και βεβαίωσης των χρηματικών προστίμων και την παρακολούθηση του σχετικού αρχείου επιβολής τους,
  • το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος,
  • θέματα πληρωμών όπως την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις (ή που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις) σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
  • τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
  • την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
  • την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, την παρακολούθηση της είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων μέχρι πλήρους εξόφλησης,
  • την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
  • την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του Μητρώου αυτών,
  • την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
  • την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
  • την εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών και κάθε άλλης απολαβής που αφορούν τους υπαλλήλους και την έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους,
  • την τήρηση μισθολογικών φακέλων του πάσης φύσεως προσωπικού και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών ενταλμάτων,
  • την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων ετήσιων αποδοχών,
  • την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν αργίες, διαθεσιμότητες και κάθε άλλη συναφή απόφαση,
  • την έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, που αφορούν την συνταξιοδότηση,
  • την τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης - τη μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, ιστιστ) την παρακολούθηση και χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία υπαλλήλους σχετικά με εξαγορές στρατού, προϋπηρεσία και κάθε άλλη συναφή βεβαίωση,
  • την παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, την επιμέλεια και τον έλεγχο της προσαρμογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων) και την εισήγηση για αναγκαίες μεταβολές,
  • την εκτέλεση των απαιτούμενων κατά νόμο ενεργειών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών των υπηρεσιών, τον ορισμό υπολόγων, τον έλεγχο απόδοσης προς τακτοποίηση των ενταλμάτων,
  • τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του φορέα και των προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
  • τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δικαιολογητικών πάσης φύσεως πληρωμών και δαπανών,
  • την κατάρτιση και συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και την κατάθεσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ,
  • τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
  • το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις (ή που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις) σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 6. Τμήμα Προμηθειών.
 7. Το Τμήμα Προμηθειών έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών,
  • τη μέριμνα για τη διαχείριση και τη δημοσιότητα όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
  • την τήρηση Μητρώου συμβάσεων και προμηθευτών,
  • το σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις του,
  • την παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων,
  • τη μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στο δημόσιο τομέα,
  • τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών πάσης φύσεων πληρωμών και δαπανών και την προώθησή τους στο αρμόδιο Τμήμα,
  • το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 8. Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης.
 9. Το Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) και του αρχείου εγγράφων,
  • την παραλαβή και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής),
  • την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
  • τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΦΕΤ,
  • τη μέριμνα για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του υλισμικού (hardware) και λογισμικού (sοftware) καθώς και των υποδομών και επικοινωνιών του ΕΦΕΤ,
  • την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ηλεκτρονικών εφαρμογών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και ενημέρωση του ιστότοπου του ΕΦΕΤ,
  • την υποστήριξη των χρηστών των κεντρικών διαδικτυακών εφαρμογών του ΕΦΕΤ,
  • τη μέριμνα για τη λήψη και τήρηση αντιγράφων ασφάλειας της κατάστασης των εξυπηρετητών καθώς και των αρχείων των σκληρών δίσκων,
  • την τεχνική υποστήριξη των χρηστών,
  • τη μέριμνα για την ασφάλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
  • τη μέριμνα για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαρκή βελτίωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ και τη διασύνδεσή του με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου,
  • την υποστήριξη της στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων του ΕΦΕΤ μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής,
  • την καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, τη διαχείριση, διακίνηση και λογιστική παρακολούθηση του υλικού και τη λειτουργία των αποθηκών υλικού,
  • την παρακολούθηση και τον έλεγχο του μηχανογραφικού συστήματος αποθήκης και την εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών, ιστιστ) τη μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια νέου υλισμικού και λογισμικού υλικού,
  • τη μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις διαδικασίες εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών καθώς και την τήρηση αρχείου ψηφιακά επικυρωμένων εγγράφων και αντιγράφων,
  • την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής,
  • την τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και τη χορήγηση των ειδών των αποθηκών στις επιμέρους υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και την ενημέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών,
  • την πρόταση για την προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου και μη υλικού και τη διαχείριση αυτού,
  • τη μέριμνα για την ασφάλεια των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του υλικού γενικά ως και τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας,
  • τη καθαριότητα, τη φύλαξη και τη διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των κτιριακών υποδομών και πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού,
  • τη μέριμνα για τη διάθεση, την κίνηση, τη φύλαξη, τη συντήρηση και την επισκευή των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ,
  • το σχεδιασμό, την οργάνωση, την κινητοποίηση και τη δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών, καθώς και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
  • το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, κστκστ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων"
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων
 2. Τμήμα Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 3. Τμήμα Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων - Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα
 4. Τμήμα Παραγόντων Ασφάλειας
 5. Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ελέγχων
2.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:
 1. την εισήγηση προσαρμογής της νομοθεσίας για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ελέγχων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων,
 2. τη συνεκτική, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας των τροφίμων,
 3. την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων με την κατάρτιση προγραμμάτων επίσημου ελέγχου με βάση την αξιολόγηση της επικινδυνότητας,
 4. τη διασφάλιση της βελτίωσης της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων,
 5. το σχεδιασμό, ιεράρχηση, οργάνωση και συντονισμό των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και την ανάθεση υλοποίησης σε Αρμόδιες Αρχές στη βάση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,
 6. τη διαμόρφωση ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων με ολοκληρωμένη αξιοποίηση της μεθοδολογίας και των τεχνικών για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης άσκησης αυτού στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων,
 7. τη μέριμνα για την προώθηση ρυθμίσεων που κατατείνουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων και του συστήματος μέτρων επιβολής
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν ως εξής:
 1. Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων.
 2. Το Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • την εκπροσώπηση και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.,.
  • τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων για την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης,
  • το σχεδιασμό και την οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα του κρέατος και των αλιευμάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών-εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες,
  • την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους τομέων και τη διαμόρφωση συνδυαστικών προγραμμάτων ελέγχων (επιθεώρηση - δειγματοληψία και ανάλυση) ή αυτοτελών τομεακών/δράσεων στο αντικείμενο του Τμήματος,
  • το σχεδιασμό και προγραμματισμό των επίσημων ελέγχων με βάση:
  • ααα) την εκτίμηση επικινδυνότητας, βββ) τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, γγγ) τον προσδιορισμό του εύρους, της κατανομής και αλληλουχίας των ελέγχων, δδδ) τη διασφάλιση της αναλογικότητας και της κατάλληλης απαιτούμενης συχνότητας αυτών
  • Την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής του,
  • την εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και αμεροληψία),
  • την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με:
  • ααα) την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων, βββ) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και αλλαγών αυτής, γγγ) την ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων προσέγγισης και αξιολόγησης νέων εφαρμογών
  • Την μέριμνα για τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό των επιπέδων της μεταξύ τους συνεργασίας,
  • την ενίσχυση της οριζόντιας επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τακτική και αμοιβαία ενημέρωση για την διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό προβλημάτων,
  • την εισήγηση συνεργατικών δράσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου,
  • την αξιολόγηση ή/και την εκπόνηση οδηγών ορθών πρακτικών,
  • τη χορήγηση έγκρισης εγκαταστάσεων ή ανάκλησης αυτών και την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου εγκεκριμένων εγκαταστάσεων κρέατος και αλιευμάτων,
  • τη χορήγηση επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του, ιστιστ) την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων, καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς του και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,
  • τη μέριμνα της ενσωμάτωσης αναφορών στο σύστημα επίσημων ελέγχων,
  • την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 3. Τμήμα Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.
 4. Το Τμήμα Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, για την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • την εκπροσώπηση και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.,.
  • τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων για την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης,
  • το σχεδιασμό και την οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα γάλακτος, αυγών, μελιού και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών-εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες,
  • την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους τομέων και τη διαμόρφωση συνδυαστικών προγραμμάτων ελέγχων (επιθεώρηση - δειγματοληψία και ανάλυση) ή αυτοτελών τομεακών/δράσεων στο αντικείμενο του Τμήματος,
  • το σχεδιασμό και προγραμματισμό των επίσημων ελέγχων με βάση:
  • ααα) την εκτίμηση επικινδυνότητας, βββ) τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, γγγ) τον προσδιορισμό του εύρους, της κατανομής και αλληλουχίας των ελέγχων, δδδ) τη διασφάλιση της αναλογικότητας και της κατάλληλης απαιτούμενης συχνότητας αυτών
  • Την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής του,
  • την εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και αμεροληψία),
  • την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με:
  • ααα) την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων, βββ) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και αλλαγών αυτής, γγγ) την ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων προσέγγισης και αξιολόγησης νέων εφαρμογών
  • Την μέριμνα για τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό των επιπέδων της μεταξύ τους συνεργασίας,
  • την ενίσχυση της οριζόντιας επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τακτική και αμοιβαία ενημέρωση για τη διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό προβλημάτων,
  • την εισήγηση συνεργατικών δράσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου,
  • την αξιολόγηση ή/και την εκπόνηση οδηγών ορθών πρακτικών,
  • τη χορήγηση έγκρισης εγκαταστάσεων ή ανάκλησης αυτών και την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου εγκεκριμένων εγκαταστάσεων γάλακτος, αυγών, μελιού και λοιπών τροφίμων,
  • τη χορήγηση επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του, ιστιστ) την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων, καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητας του και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,
  • τη μέριμνα της ενσωμάτωσης αναφορών στο σύστημα επίσημων ελέγχων,
  • την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 5. Τμήμα Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων - Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα.
 6. Το Τμήμα Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων - Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • την εκπροσώπηση και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.,.
  • τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων για την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος,
  • το σχεδιασμό και την οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στους τομείς:
  • ααα) της παρασκευής τροφίμων, της αποθήκευσης και της διανομής αυτών, του λιανικού εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης και των παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, βββ) των τροφίμων φυτικής προέλευσης, λοιπών τροφίμων και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών-εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες
  • την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους τομέων και τη διαμόρφωση συνδυαστικών προγραμμάτων ελέγχων (επιθεώρηση - δειγματοληψία και ανάλυση) ή αυτοτελών τομεακών/δράσεων στο αντικείμενο του Τμήματος,
  • το σχεδιασμό και προγραμματισμό των επίσημων ελέγχων με βάση:
  • ααα) την εκτίμηση επικινδυνότητας, βββ) τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, γγγ) τον προσδιορισμό του εύρους, της κατανομής και αλληλουχίας των ελέγχων, δδδ) τη διασφάλιση της αναλογικότητας και της κατάλληλης συχνότητας αυτών
  • Την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής του,
  • την εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και αμεροληψία),
  • την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με:
  • ααα) την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων, βββ) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και αλλαγών αυτής, γγγ) την ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων προσέγγισης και αξιολόγησης νέων εφαρμογών
  • Την μέριμνα για τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό των επιπέδων της μεταξύ τους συνεργασίας,
  • την ενίσχυση της οριζόντιας επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τακτική και αμοιβαία ενημέρωση για την διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό προβλημάτων,
  • την εισήγηση συνεργατικών δράσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου,
  • την αξιολόγηση ή/και την εκπόνηση οδηγών ορθών πρακτικών,
  • τη χορήγηση επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς του και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας, ιστιστ) τη μέριμνα της ενσωμάτωσης αναφορών για τρόφιμα φυτικής προέλευσης - λοιπά τρόφιμα - υλικά σε επαφή με τρόφιμα στο σύστημα επίσημων ελέγχων,
  • την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων Ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 7. Τμήμα Παραγόντων Ασφάλειας.
 8. Το Τμήμα Παραγόντων Ασφάλειας έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στους τομείς αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ,
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • την εκπροσώπηση και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.,.
  • τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων για την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στους τομείς των φυσικών, βιολογικών και χημικών παραγόντων κινδύνου των τροφίμων,
  • την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους τομέων και την εισήγηση αφομοίωσης δράσεων από τα ανάλογα Τμήματα της Διεύθυνσης,
  • το σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων ελέγχων δειγματοληψίας και ανάλυσης ή αυτοτελών τομεακών/κλαδικών δράσεων στους τομείς των φυσικών, βιολογικών και χημικών παραγόντων κινδύνου των τροφίμων με βάση:
  • ααα) την εκτίμηση επικινδυνότητας, βββ) τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, γγγ) την κατανομή και αλληλουχία των ελέγχων, δδδ) τη διασφάλιση της αναλογικότητας
  • Τον προσδιορισμό του εύρους του επίσημου ελέγχου για την παρακολούθηση φυσικών, βιολογικών και χημικών παραγόντων κινδύνου των τροφίμων,
  • την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων με τη διαμόρφωση διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής του με αναφορά στους φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες κινδύνου των τροφίμων,
  • την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στους τομείς των φυσικών, βιολογικών και χημικών παραγόντων κινδύνου των τροφίμων, με:
  • ααα) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και αλλαγών αυτής, βββ) την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων, γγγ) την ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων προσέγγισης και αξιολόγησης νέων εφαρμογών
  • Την ενίσχυση της οριζόντιας επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τακτική και αμοιβαία ενημέρωση για τη διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό προβλημάτων,
  • τη χορήγηση επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς του και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,
  • την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 9. Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ελέγχων.
 10. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ελέγχων έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • τη σταθερή παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επίσημων ελέγχων που έχουν εκπονηθεί από τα Τμήματα των Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ και υλοποιούνται από τις περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων,
  • τη σύνταξη αναφορών προόδου υλοποίησης των προγραμμάτων και δράσεων των ανωτέρω υπηρεσιακών μονάδων,
  • τη μέριμνα για τη διαθεσιμότητα λειτουργικού Μητρώου επιχειρήσεων τροφίμων και την αξιοποίηση εθνικών βάσεων δεδομένων,
  • τη μέριμνα για την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διασύνδεση με τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση άμεσης ενημέρωσης, επιμερισμού δράσεων και λειτουργικό εργαλείο συλλογής και αξιολόγησης αποτελεσμάτων,
  • τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επίσημων ελέγχων,
  • τον εντοπισμό και σχολιασμό τάσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων σε συνδυασμό με την εισήγηση προτάσεων για λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών,
  • την σύνταξη απολογιστικών δελτίων και εκθέσεων στατιστικής και αναλυτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων,
  • τη μέριμνα για την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών συλλογής, διαχείρισης και «μοντέλων» ανάλυσης των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων,
  • την εισήγηση για την διαρκή βελτίωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ σε θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των ελέγχων και τη διασύνδεσή του με αντίστοιχα άλλων αρχών,
  • τη μέριμνα της επίσημης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων σε εθνικές ή ενωσιακές αρχές,
  • τη διασφάλιση δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων,
  • τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της Ετήσιας Έκθεσης του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων της χώρας,
  • την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων μέσω:
  • ααα) της αξιολόγησης της σύγκλισης ή απόκλισης των πεπραγμένων σε σχέση με τον προγραμματισμό, βββ) της δυνατότητας λήψης έγκαιρα διορθωτικών μέτρων, γγγ) της εισήγησης επανεξέτασης δράσεων ή προτεραιοτήτων ή μερικής προσαρμογής του προγράμματος στην κατεύθυνση επίτευξης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας,
  • τη συγκέντρωση των στοιχείων πορείας επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών"
1.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διατροφικών Περιστατικών
 2. Τμήμα Επισήμανσης Τροφίμων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 3. Τμήμα Δόλιων Πρακτικών και Νοθείας
2.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:
 1. την άμεση αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών ασφάλειας των τροφίμων,
 2. την απρόσκοπτη λήψη αναφορών από τους πολίτες και την αποτελεσματική διαχείρισή τους,
 3. την εισήγηση προσαρμογής της νομοθεσίας για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων αναφορικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων,
 4. την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από την παραπλανητική πληροφόρηση στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων,
 5. τη διασφάλιση της διακίνησης/διάθεσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, τροφίμων σύμφωνων με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,
 6. την πρόληψη δολίων πρακτικών, απάτης και νοθείας στα τρόφιμα,
 7. το σχεδιασμό, ιεράρχηση, οργάνωση και συντονισμό των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων αναφορικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων και την ανάθεση υλοποίησής τους σε Αρμόδιες Αρχές στη βάση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,
 8. τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων RΑSFF, ΙΝFΟSΑΝ, ΑΑC και FFΝ,
 9. τη μέριμνα για την προώθηση ρυθμίσεων που κατατείνουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων και του συστήματος μέτρων επιβολής
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν ως εξής:
 1. Τμήμα Διατροφικών Περιστατικών.
 2. Το Τμήμα Διατροφικών Περιστατικών έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • τη μέριμνα για το σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων και το συντονισμό των ενεργειών για την διερεύνηση και την άμεση αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών ασφάλειας των τροφίμων με ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά ύστερα από πληροφόρηση μέσω του συστήματος RΑSFF, δικτύου ΙΝFΟSΑΝ, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), του «Κέντρου Λήψης Αναφορών», καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διατροφικές κρίσεις),
  • τη συνεργασία, την αμοιβαία συνδρομή και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και διεθνών οργανισμών για την άμεση αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών ασφάλειας τροφίμων,
  • τη μέριμνα της σύνταξης εγχειριδίων διαχείρισης αναγνωρισμένων για την ασφάλεια των τροφίμων κινδύνων, καθώς και σχετικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή διατροφικών κρίσεων,
  • το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων αρχών για την άμεση αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών ασφάλειας των τροφίμων,
  • τη μέριμνα για την οργάνωση και τη λειτουργία δικτύου επικοινωνίας του ΕΦΕΤ και των αρμόδιων αρχών, για την άμεση αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών ασφάλειας των τροφίμων,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας και της διαχείρισης ως εθνικού σημείου επαφής του συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Rapid Αlert System fοr Fοοd and Feed - RΑSFF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας και της διαχείρισης του Διεθνούς Δικτύου των Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων (Ιnternatiοnal Fοοd Safety Νetwοrk - ΙΝFΟSΑΝ),
  • τη μέριμνα της αξιολόγησης περιστατικών τροφίμων μη συμμορφούμενων με την υφιστάμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία τόσο ως προς την αποδοχή ή μη κοινοποίησή τους στο σύστημα RΑSFF όσο και στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας του «Κέντρου Λήψης Αναφορών» (τηλ.:
  • 11717), καθώς και της εφαρμογής της Πολιτικής Διαχείρισης των Αναφορών,.
  • την εκπροσώπηση σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. για τα θέματα αρμοδιότητάς του,.
  • τη συλλογή, την επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτών,
  • την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • τη σύνταξη αναφορών πεπραγμένων διαχείρισης διατροφικών περιστατικών ασφάλειας τροφίμων και ενημέρωσης του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ,.
  • την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων,
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων και την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς του, ιστιστ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 3. Τμήμα Επισήμανσης Τροφίμων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
 4. Το Τμήμα Επισήμανσης Τροφίμων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την παρακολούθηση της ενωσιακής νομοθεσίας και το συντονισμό της διαμόρφωσης εθνικών θέσεων σε θέματα σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών διατροφής και υγείας, στην επισήμανση, την παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων,
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων για την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • Το σχεδιασμό και την οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων, βάσει προτεραιοτήτων, αξιολόγησης δεδομένων της αγοράς και φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή, όσον αφορά:
  • ααα) την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, βββ) τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα
  • Το σχεδιασμό και την οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των τροφίμων που διακινούνται/διατίθενται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • τη συμμετοχή στην κατάρτιση συνδυαστικών προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων,
  • το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των ελέγχων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,
  • τον έλεγχο της διαφήμισης και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος, με τη διαμόρφωση διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής του,
  • την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος με:
  • ααα) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αλλαγές αυτής, βββ) την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων
  • Τον έλεγχο της πληρότητας και τη διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των φακέλων με τους προς έγκριση ισχυρισμούς υγείας και τους περιγραφείς κοινής χρήσης,
  • την εκπροσώπηση σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα για τα θέματα αρμοδιότητάς του,
  • την εισήγηση συνεργατικών δράσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου,
  • την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας, ιστιστ) την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος
 5. Τμήμα Δόλιων Πρακτικών και Νοθείας.
 6. Το Τμήμα Δόλιων Πρακτικών και Νοθείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • το σχεδιασμό και την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στον τομέα των δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών-εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες, βάσει:
  • ααα) κατάλληλης συχνότητας, βββ) προσδιορισμού προτεραιοτήτων, γγγ) κατανομής και αλληλουχίας των ελέγχων, δδδ) διασφάλισης της αναλογικότητας
  • Το σχεδιασμό συνδυαστικών προγραμμάτων ελέγχων (επιθεώρηση - δειγματοληψία και ανάλυση) ή αυτοτελών τομεακών ή κλαδικών δράσεων στον τομέα των δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων,
  • τον προσδιορισμό του εύρους του επίσημου ελέγχου σε επίπεδο:
  • ααα) επιθεώρησης επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας όσον αφορά την αποτροπή δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων, βββ) εργαστηριακών ελέγχων για την παρακολούθηση της αυθεντικότητας των τροφίμων με αναφορά στις δόλιες πρακτικές, απάτη και νοθεία
  • Την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος, με τη διαμόρφωση διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής τους,
  • την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου στον τομέα των δολίων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων με:
  • ααα) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και αλλαγών αυτής, βββ) την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων
  • Τη μέριμνα για το σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων και το συντονισμό των ενεργειών για την διερεύνηση και την αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών που αναφέρονται σε δόλιες πρακτικές, απάτη και νοθεία στα τρόφιμα,
  • τη συνεργασία, την αμοιβαία συνδρομή και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και διεθνών οργανισμών για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών, δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας στα τρόφιμα,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας και της διαχείρισης ως εθνικού σημείου επαφής του συστήματος Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής (Αdministratiνe Αssistance and Cοοperatiοn - ΑΑC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας και της διαχείρισης ως εθνικού σημείου επαφής του Δικτύου Απάτης Τροφίμων (Fοοd Fraud Νetwοrk - FFΝ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στα τρόφιμα στον τομέα των δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων,
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων και την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων,
  • την εκπροσώπηση σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. για τα θέματα αρμοδιότητάς του,.
  • τη μέριμνα της ενσωμάτωσης αναφορών στον τομέα των δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων στο σύστημα επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων,
  • την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας, ιστιστ) τη διασφάλιση αποτελεσματικού και αποδοτικού συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση των δόλιων πρακτικών, απάτης και νοθείας των τροφίμων, με:
  • ααα) τον προσδιορισμό των επιπέδων της μεταξύ τους συνεργασίας, βββ) την εισήγηση συνεργατικών δράσεων
  • Τη χορήγηση επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής"
1.  
  Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διατροφής και Προδιαγραφών
 2. Τμήμα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ερευνών
 3. Τμήμα Επικοινωνίας
 4. Τμήμα Εκπαίδευσης
2.  
  Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:
 1. την αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών, βιολογικών ή άλλων διατροφικών κινδύνων στα τρόφιμα ως προς την υγεία του ανθρώπου και την επιστημονική τεκμηρίωση,
 2. την εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα διατροφής και ποιοτικών προδιαγραφών τροφίμων,
 3. τη διαρκή συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς φορείς σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας, προδιαγραφών και προτύπων,
 4. την ανάληψη, τη συμμετοχή και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών σε θέματα διατροφής, ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και εκπαίδευσης,
 5. το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος επικοινωνίας και προβολής του φορέα και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης επιχειρήσεων τροφίμων και καταναλωτών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΦΕΤ,
 6. την εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΦΕΤ και των αρμόδιων αρχών επίσημου ελέγχου τροφίμων για τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν ως εξής:
 1. Τμήμα Διατροφής και Προδιαγραφών.
 2. Το Τμήμα Διατροφής και Προδιαγραφών έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την εκπόνηση μελετών σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων και τις διατροφικές συνήθειες για:
  • ααα) τον καθορισμό του πλαισίου των διατροφικών συστάσεων στα τρόφιμα βάσει της εθνικής και κοινοτικής στρατηγικής και νομοθεσίας και της εθνικής διατροφικής πολιτικής, βββ) την εισήγηση νέων κανονιστικών ρυθμίσεων αναφορικά με θέματα διατροφής, γγγ) την παρακολούθηση της χρήσης και κατανάλωσης συστατικών τροφίμων
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με στόχο την ανασύσταση των μεταποιημένων τροφίμων με βελτιωμένο διατροφικό περίγραμμα (προφίλ) ως προς ορισμένα θρεπτικά συστατικά,
  • την αξιολόγηση της διατροφικής ποιότητας των τροφίμων στο σχεδιασμό διατροφικών περιγραμμάτων,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας και της διαχείρισης του εθνικού σημείου επαφής της Επιτροπής του Cοdex Αlimentarius,
  • το συντονισμό των ενεργειών και δράσεων για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε θέματα του Cοdex Αlimentarius,
  • την παρακολούθηση της ενωσιακής νομοθεσίας και το συντονισμό της διαμόρφωσης εθνικών θέσεων σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και τη σύσταση των τροφίμων,
  • την εισήγηση διερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ελέγχου σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και τη σύσταση των τροφίμων,
  • τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής συστατικών τροφίμων,
  • την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και διατροφής,
  • την εκπροσώπηση και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.,.
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 3. Τμήμα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ερευνών.
 4. Το Τμήμα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ερευνών έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • την επιστημονική τεκμηρίωση, βάσει της αξιολόγησης επικινδυνότητας χημικών, βιολογικών ή άλλων διατροφικών κινδύνων στα τρόφιμα ως προς την υγεία των ανθρώπων, όπου κρίνεται αιτιολογημένα αναγκαίο, με στόχο τον καθορισμό του βαθμού επικινδυνότητας και την αντιμετώπιση και τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ,
  • τη διαχείριση θεμάτων αξιολόγησης επικινδυνότητας στις περιπτώσεις διατροφικών περιστατικών ασφάλειας τροφίμων μέσω της συγκέντρωσης και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και εκθέσεων αξιολόγησης επικινδυνότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, άλλους φορείς και εμπειρογνώμονες,
  • την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας στις Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ σε τομείς που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
  • τη συλλογή, αξιοποίηση και επεξεργασία δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων ελέγχων και πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια, υγιεινή και ποιότητα των τροφίμων,
  • τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων, των κλαδικών φορέων, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων και σχετικών εταίρων για την άντληση και διάθεση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων ελέγχων που αφορούν στην ασφάλεια, υγιεινή και ποιότητα των τροφίμων,
  • την αξιοποίηση όλων των δεδομένων, πληροφοριών και αποτελεσμάτων ελέγχων με σκοπό τον προσδιορισμό παραμέτρων αξιολόγησης επικινδυνότητας που θα συμβάλλουν στον προγραμματισμό του ελέγχου των τροφίμων με βάση την αξιολόγηση επικινδυνότητας,
  • τον προσδιορισμό των αναδυόμενων κινδύνων και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση και διασπορά νοσημάτων που σχετίζονται με τα τρόφιμα,
  • την παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής,
  • την ανάπτυξη δικτύων και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, επιστημονικών και ερευνητικών φορέων και κλαδικών οργανώσεων, σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, για τη συλλογή και την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, επιστημονικών δεδομένων και τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας,
  • τη μέριμνα της λειτουργίας του Εθνικού Εστιακού Σημείου της Ευρωπαϊκής Αρχής (ΕFSΑ) για την Ασφάλεια των Τροφίμων,
  • την υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων,
  • τον συντονισμό διαμόρφωσης και παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και άλλων συναφών δράσεων που σχετίζονται με τη διατροφή, τις διατροφικές συνήθειες, την κατανάλωση των τροφίμων, την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων,
  • την ενίσχυση και υποστήριξη της επιστημονικής, διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στην Ε.Ε. και διεθνώς με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, σε θέματα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ,.
  • την τήρηση αρχείων ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,
  • τη συνεργασία με τις υπηρεσίες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ και των Περιφερειακών Διευθύνσεών του για την υλοποίηση των έργων και τη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης, ιστιστ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 5. Τμήμα Επικοινωνίας.
 6. Το Τμήμα Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος επικοινωνίας και προβολής του φορέα,
  • την προετοιμασία, οργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων του ΕΦΕΤ,
  • την πληροφόρηση των επιχειρήσεων τροφίμων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του,
  • το σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή του Προγράμματος Επικοινωνίας της Επικινδυνότητας του ΕΦΕΤ σε στενή συνεργασία με όλες τις κατά περίπτωση καθ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων της Χώρας, την ΕFSΑ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • τη διαχείριση των ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης του φορέα,
  • τη συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση των απαντήσεων των ερωτημάτων που απευθύνονται στον ΕΦΕΤ,
  • την ενημέρωση των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ για τρέχουσες επιστημονικές εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια), κλαδικές εκθέσεις και άλλες συναφές εκδηλώσεις στο χώρο των τροφίμων,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 7. Τμήμα Εκπαίδευσης.
 8. Το Τμήμα Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • τη μέριμνα για την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των αρμόδιων αρχών επίσημου ελέγχου τροφίμων σύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία,
  • τον καθορισμό της θεματολογίας, του περιεχομένου, της διάρκειας και κάθε άλλης λεπτομέρειας των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των αρμόδιων αρχών επίσημου ελέγχου τροφίμων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ,
  • το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του ΕΦΕΤ και των αρμόδιων αρχών του επίσημου ελέγχου τροφίμων της χώρας,
  • την έκδοση εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό του περιεχομένου διαβαθμισμένων επιπέδων προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων, όλων των κλάδων αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ,
  • την τήρηση Μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του προσωπικού των αρμόδιων αρχών επίσημου ελέγχου τροφίμων,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
  • την εκπαίδευση καταναλωτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων συμπεριλαμβανομένων της Διατροφής,
  • την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα αρμοδιότητας ΕΦΕΤ και τον καθορισμό στρατηγικής εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λοιπούς συναρμόδιους φορείς,
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών"
1.  
  Η Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων
 2. Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας
 3. Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης
2.  
  Η Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:
 1. τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των εργαστηρίων του ΕΦΕΤ,
 2. τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών του επίσημου ελέγχου των τροφίμων και την παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα,
 3. την παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο εργαστηριακό πεδίο και την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη των εργαστηριακών δομών του επίσημου ελέγχου των τροφίμων,
 4. το συντονισμό των εργαστηρίων επίσημου ελέγχου και εργαστηρίων αναφοράς στον τομέα των τροφίμων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν ως εξής:
 1. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων.
 2. Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
  • τη μέριμνα για τη συλλογή, την κωδικοποίηση και τη διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στην υλικοτεχνική υποστήριξη και στην εξασφάλιση των διαπιστεύσεων των εργαστηρίων δοκιμών του ΕΦΕΤ,
  • τη μέριμνα για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας των εργαστηρίων του ΕΦΕΤ,
  • τη μέριμνα για την έκδοση και την αναθεώρηση τιμοκαταλόγων των παρεχόμενων από τον ΕΦΕΤ εργαστηριακών υπηρεσιών,
  • τη μέριμνα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και διαγνώσεων στον τομέα των τροφίμων,
  • τον καθορισμό των όρων συνεργασίας των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ εργαστηρίων καθώς και την αξιολόγηση της τήρησής τους,
  • την επικύρωση συνεργατικών δράσεων με την σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων δειγματοληψίας και ανάλυσης,
  • τη μέριμνα ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων επίσημου ελέγχου τροφίμων και εργαστηρίων αναφοράς,
  • την τήρηση Μητρώου επίσημων εργαστηρίων και Μητρώου εθνικών εργαστηρίων αναφοράς στον τομέα των τροφίμων,
  • τη μέριμνα καταγραφής των αποτελεσμάτων ελέγχων που διενεργούνται στα εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων του ΕΦΕΤ,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει προκύψει από ειδικότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 3. Το Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας και το Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από τους εξής εργαστηριακούς τομείς, αντίστοιχα, επιπέδου Γραφείου:
  • Τομέας Φυσικοχημικών Δοκιμών
  • ααα) την ανάπτυξη και διεξαγωγή των φυσικοχημικών δοκιμών:
  • Τομέας Μικροβιολογικών Δοκιμών
  • ααα) την ανάπτυξη και διεξαγωγή των μικροβιολογικών δοκιμών:
  • Τομέας Μοριακών Δοκιμών.
  • Το Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας και το Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης έχουν αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των τομέων που τα συγκροτούν ως εξής:.
  • του επίσημου ελέγχου των τροφίμων,
  • στο πλαίσιο της ανάληψης, της συμμετοχής και της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων,
  • της παροχής υπηρεσιών σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα. βββ) Την έκδοση εκθέσεων μικροβιολογικών δοκιμών, γγγ) την έκδοση γνωματεύσεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, επί μικροβιολογικών δοκιμών που διενεργούνται κατά παραγγελία δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων.
Άρθρο 10 "Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ συγκροτείται σε επίπεδο Τμήματος, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) τη νομική επεξεργασία των προτάσεων που υποβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, για την κανονιστική ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην αποστολή του ΕΦΕΤ και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τη νομική εκπροσώπηση του ΕΦΕΤ ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών, γ) τη συμμετοχή, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών που επεξεργάζονται ρυθμίσεις σχετικές με τα τρόφιμα, και την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, δ) την ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση και εκπροσώπηση των υπαλλήλων του ΕΦΕΤ εναντίον των οποίων ασκείται ποινική δίωξη, για αδικήματα που τους αποδίδονται ή έχουν ασκήσει μήνυση εναντίον ελεγχόμενου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, με την οποία ορίζεται και η δαπάνη εκπροσώπησής τους και εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων των εμπλεκομένων υπαλλήλων και του ΕΦΕΤ, ε) τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων που απευθύνονται σε αυτή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, στ) το νομικό έλεγχο των συμβάσεων, που καταρτίζει ο ΕΦΕΤ, ζ) τη νομική υποστήριξη του ΕΦΕΤ ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, η) την αρωγή των Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ στην προώθηση ρυθμίσεων που κατατείνουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων και του συστήματος μέτρων επιβολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 11 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Περιφερειακών Διευθύνσεων"
1.  
  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις συγκροτούνται από Τμήματα ως ακολούθως: Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα:.
 1. Τμήμα Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων
 2. Τμήμα Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων και Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα
 3. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
 4. Γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου.
 5. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
 6. Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.
2.  
  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις έχουν τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:
 1. την οργάνωση και την υλοποίηση των επίσημων ελέγχων των τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, στην περιοχή ευθύνης τους,
 2. τη συνεργασία και το συντονισμό με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές επίσημου ελέγχου τροφίμων για τον επιμερισμό των ελέγχων και τη συνδρομή στη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας,
 3. την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επίσημου ελέγχου των τροφίμων, τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη των στόχων και τη συλλογή των αποτελεσμάτων των ελέγχων
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τις συγκροτούν ως εξής: Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.
 1. Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Σύνθετων Τροφίμων
 2. Η χωρική αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχων Τροφίμων Κέρκυρας εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και έχει έδρα την Κέρκυρα.
 3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχων Τροφίμων Κέρκυρας περιγράφονται ανωτέρω στα Τμήματα:.
  • την υλοποίηση των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης και σύνθετων τροφίμων μέσω επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών στο πλαίσιο ανάλυσης επικινδυνότητας σε τοπικό επίπεδο, υποστήριξης των προτεραιοτήτων και της διασφάλισης της κατάλληλης συχνότητας,
  • τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων του ενδοκοινοτικού εμπορίου, των εισαγωγών - εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες και ειδικότερα:
  • ααα) την τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής, βιομηχανικής και παρασκευαστικής πρακτικής, βββ) την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές του ΗΑCCΡ, γγγ) την τήρηση των κανόνων ιχνηλασιμότητας, δδδ) την εξέταση πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και της συμμόρφωσης των τελικών προϊόντων με την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, εεε) την τήρηση των απαιτήσεων ειδικής νομοθεσίας περί προσθέτων, στστστ) την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί των υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τα τρόφιμα, ζζζ) την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων, ηηη) τις απαιτήσεις της ορθής διαχείρισης του σήματος αναγνώρισης επί των προϊόντων ζωικής προέλευσης, θθθ) την αξιολόγηση εξέτασης γραπτού υλικού και άλλων αρχείων σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Τη δειγματοληψία προς ανάλυση τροφίμων για την επαλήθευση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τη διενέργεια ελέγχων για την εισήγηση χορήγησης ή μη έγκρισης όσον αφορά επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης,
  • τη διενέργεια ελέγχων στις περιπτώσεις εξαγωγών τροφίμων και την έκδοση ανάλογων πιστοποιητικών,
  • τη συνδρομή στις επιθεωρήσεις ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών,
  • την εφαρμογή των οδηγών, εντύπων, εγκυκλίων που διαμορφώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία,
  • την τεκμηρίωση των ενεργειών επίσημου ελέγχου με τη συμπλήρωση και απόδοση σχετικών εντύπων στους ενδιαφερόμενους και άλλες αρμόδιες αρχές,
  • τη μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών που άπτονται ενεργειών στην περίπτωση μη συμμορφώσεων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των τροφίμων και κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  • τον προσδιορισμό των μορφών συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές για τον επιμερισμό των ελέγχων και συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου των τροφίμων,
  • την υποχρέωση ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα επίσημου ελέγχου και την καταχώριση των αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων εκθέσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ,
  • την απάντηση ερωτημάτων επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 4. Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων και Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα και
 5. Η χωρική αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχων Τροφίμων Δωδεκανήσου εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου-Καρπάθου-Κω-Ρόδου και έχει έδρα τη Ρόδο.
 6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχων Τροφίμων Δωδεκανήσου περιγράφονται ανωτέρω στα Τμήματα:.
  • τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας:
  • ααα) στα στάδια της αποθήκευσης και διανομής, του λιανικού εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης και των παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, βββ) των τροφίμων φυτικής προέλευσης, λοιπών τροφίμων και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών - εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες
  • Την υλοποίηση των επίσημων ελέγχων μέσω επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών στο πλαίσιο ανάλυσης επικινδυνότητας σε τοπικό επίπεδο, υποστήριξης των προτεραιοτήτων και της διασφάλισης της κατάλληλης συχνότητας και ειδικότερα:
  • ααα) την τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής, βιομηχανικής και παρασκευαστικής πρακτικής, βββ) την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές του ΗΑCCΡ, γγγ) την τήρηση των κανόνων ιχνηλασιμότητας, δδδ) την εξέταση πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και της συμμόρφωσης των τελικών προϊόντων με την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, εεε) την τήρηση των απαιτήσεων ειδικής νομοθεσίας περί προσθέτων, στστστ) την τήρηση των απαιτήσεων ειδικής νομοθεσίας περί γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ζζζ) την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί των υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τα τρόφιμα, ηηη) την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων, θθθ) την αξιολόγηση εξέτασης γραπτού υλικού και άλλων αρχείων σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Τη δειγματοληψία προς ανάλυση τροφίμων και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα για την επαλήθευση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των βυτίων των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων,
  • τη διενέργεια ελέγχων στις περιπτώσεις εξαγωγών τροφίμων και την έκδοση ανάλογων πιστοποιητικών,
  • τη συνδρομή στις επιθεωρήσεις ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών,
  • την εφαρμογή των οδηγών, εντύπων, εγκυκλίων που διαμορφώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία,
  • την τεκμηρίωση των ενεργειών επίσημου ελέγχου με την συμπλήρωση και απόδοση σχετικών εντύπων στους ενδιαφερόμενους και άλλες αρμόδιες αρχές,
  • τη μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών που άπτονται ενεργειών στην περίπτωση μη συμμορφώσεων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των τροφίμων και κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  • τον προσδιορισμό των μορφών συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές για τον επιμερισμό των ελέγχων και συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου των τροφίμων,
  • την υποχρέωση ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα επίσημου ελέγχου και την καταχώριση των αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων εκθέσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ,
  • την απάντηση ερωτημάτων επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος και την προώθησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 7. Ελέγχων για την Προστασία των Καταναλωτών, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της παρ. 3.
 8. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης περιγράφονται ανωτέρω στο ομότιτλο Τμήμα δ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της παρ. 3.
 9. Γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου.
  • τη διενέργεια ελέγχων μέσω επιθεωρήσεων ή/και δειγματοληψιών στο πλαίσιο διερεύνησης και αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας τροφίμων του συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RΑSFF) και περιστατικών του συστήματος Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών επικοινωνίας,
  • την οργάνωση και τη διενέργεια ελέγχων μέσω επιθεωρήσεων ή/και δειγματοληψιών στο πλαίσιο έκτακτων αναγκών ή διαχείρισης αναφορών σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας,
  • τη διενέργεια ελέγχων μέσω επιθεωρήσεων ή/και δειγματοληψιών που αφορούν την αποτροπή δόλιων πρακτικών που σχετίζονται με φαινόμενα απάτης και νοθείας των τροφίμων,
  • τη διενέργεια ελέγχων για την υποστήριξη αυτοτελών δράσεων σχετικά με την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων, τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας και τις προδιαγραφές των τροφίμων,
  • τη συνδρομή στις επιθεωρήσεις ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών,
  • την τεκμηρίωση των ενεργειών επίσημου ελέγχου με τη συμπλήρωση και απόδοση σχετικών εντύπων στους ενδιαφερόμενους και άλλες αρμόδιες αρχές,
  • την μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών που άπτονται ενεργειών στην περίπτωση μη συμμορφώσεων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των τροφίμων και κατά την διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  • τον προσδιορισμό των μορφών συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές για τον επιμερισμό των ελέγχων και συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου των τροφίμων,
  • την εφαρμογή των οδηγών, εντύπων, εγκυκλίων που διαμορφώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία,
  • την υποχρέωση ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα επίσημου ελέγχου και την καταχώριση των αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων εκθέσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ,
  • την απάντηση ερωτημάτων επιχειρήσεων, φορέων και καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,
  • κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος
 10. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
 11. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έχουν ως εξής:.
  • τη γραμματειακή υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης, όπως την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας κειμένου, την αναπαραγωγή εγγράφων, τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την περίθαλψη του προσωπικού, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, την παρακολούθηση προμήθειας και παραλαβής υλικών και καυσίμων,
  • την τήρηση του πρωτοκόλλου,
  • τη διεκπεραίωση της έντυπης και ηλεκτρονικής, εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,
  • την παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου του προσωπικού, τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τις άδειές του και την προώθησή τους στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας,
  • την εισήγηση για τη συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών για θέματα διοικητικής μέριμνας,
  • τη σύνταξη υπηρεσιακών σημειωμάτων για τη διενέργεια προμηθειών και διαγωνισμών,
  • την υποβολή στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας των παραστατικών και των δικαιολογητικών των προμηθειών και των δικαιολογητικών αποζημίωσης για τις μετακινήσεις του προσωπικού,
  • τη μέριμνα για την έκδοση των εγγράφων μετακίνησης του προσωπικού,
  • τη μέριμνα για τη συντήρηση, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση των κρατικών αυτοκινήτων και του εξοπλισμού μέσω της αποστολής υπηρεσιακών σημειωμάτων στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας,
  • την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
  • την παραλαβή των αναφορών και την διεκπεραίωσή τους σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης των Αναφορών,
  • τη μέριμνα για την επίδοση κάθε είδους εγγράφων και αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους,
  • τη μέριμνα για την τήρηση των απαραίτητων αρχείων σε μορφή φυσικού ή ηλεκτρονικού αρχείου,
  • κάθε άλλο ζήτημα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.
  • Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.
4.  
  Πέραν των οριζόμενων στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999, όπως ισχύει για την αντιμετώπιση των ελεγκτικών αναγκών, δύναται να συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου τροφίμων:.
 1. με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΦΕΤ από προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ και
 2. με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, αποτελούμενα από προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ανεξάρτητα από την οργανική μονάδα που αυτό είναι τοποθετημένο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 12 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι, ως ακολούθως:"
1.  
  Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και στα Τμήματα που τη συγκροτούν εκτός από το Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και στα Τμήματα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Στο Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΠΕ Πληροφορικής, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών-Πληροφορικής.
2.  
  Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Τροφίμων, Προστασίας Καταναλωτών, Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής, Εργαστηριακών Δομών και στα Τμήματα που τις συγκροτούν, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στα Τμήματα Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Σύνθετων Τροφίμων, Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης - Λοιπών Τροφίμων και Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα, Ελέγχων για την Προστασία των Καταναλωτών, Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων, Ελέγχων Τροφίμων, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής - Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών - Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων. Επιπλέον, στο Τμήμα Επικοινωνίας δύνανται να προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου και της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
3.  
  Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής - Διαιτολογίας ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών - Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
4.  
  Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων και ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
5.  
  Στη Νομική Υπηρεσία προΐσταται δικηγόρος με διετή θητεία ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ μεταξύ των υπηρετούντων δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 13 "Διάκριση θέσεων προσωπικού"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΕΦΕΤ, ανέρχονται σε τριακόσιες δύο (302) και διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Κλάδος ΠΕ Βιολόγων 8 Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων 48 Κλάδος ΠΕ Δημοσιογράφων 1 Κλάδος ΠΕ Δημοσίων Σχέσεων 2 Κλάδος ΠΕ Διατροφής - Διαιτολογίας 6 Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 20 Κλάδος ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων 4 Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Υγιεινολόγων 1 Κλάδος ΠΕ Ιχθυολόγων 2 Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων 53 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 2 Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 2 Κλάδος ΠΕ Τοξικολόγων 3 Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών 2 Κλάδος ΠΕ Χημικών 45 Κλάδος ΠΕ Χημικών Μηχανικών 8 Σύνολο ΠΕ 207 Κατηγορία Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 1 Κλάδος ΤΕ Διατροφής 3 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 14 Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 23 Κλάδος ΤΕ Μηχανικών-Πληροφορικής 5 Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 22 Σύνολο ΤΕ 68 Κατηγορία Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 14 Κλάδος ΔΕ Οδηγών 6 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 2 Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων 3 Σύνολο ΔΕ 25 Κατηγορία Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Κλάδος ΥΕ Κλητήρων 2 Σύνολο ΥΕ 2.
2.  
  Οι θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΕΦΕΤ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) και διακρίνονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Κατηγορία Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ειδικότητα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 7 Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων 3 Ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων 31 Ειδικότητα ΠΕ Δημοσίων Σχέσεων 1 Ειδικότητα ΠΕ Διατροφής - Διαιτολογίας 2 Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 7 Ειδικότητα ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων 1 Ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 1 Ειδικότητα ΠΕ Ιχθυολόγων 2 Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων 19 Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής 2 Ειδικότητα ΠΕ Στατιστικής 1 Ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιών 1 Ειδικότητα ΠΕ Χημικών 7 Ειδικότητα ΠΕ Χημικών Μηχανικών 7 Σύνολο ΠΕ 92 Κατηγορία Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Ειδικότητα ΤΕ Γεωπονίας 1 Ειδικότητα ΤΕ Διατροφής 1 Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3 Ειδικότητα ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 Ειδικότητα ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 2 Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών-Πληροφορικής 1 Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 8 Σύνολο ΤΕ 17 Κατηγορία Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 5 Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών 3 Ειδικότητα ΔΕ Τηλεφωνητών 1 Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων 1 Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών 1 Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Σύνολο ΔΕ 12 Κατηγορία Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων 1 Ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 Ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών 1 Σύνολο ΥΕ 3.
3.  
  Οι προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού του ΕΦΕΤ ανέρχονται σε πενήντα τέσσερις (54) και διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, ως εξής: Τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων 2 Ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων 8 Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2 Ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 1 Ειδικότητα ΠΕ Χημικών 3 Ειδικότητα ΠΕ Χημικών Μηχανικών 4 Ειδικότητα ΤΕ Γεωπονίας 1 Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2 Ειδικότητα ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 7 Ειδικότητα ΔΕ Γραμματέων - Δακτυλογράφων 11 Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3 Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών 3 Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων 2 Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών 1 Ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (ωρομίσθιο προσωπικό) 1 Ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών 1 Σύνολο ΙΔΑΧ 53 Μόνιμο προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 1 Σύνολο Μονίμων 1 Σύνολο προσωποπαγών θέσεων 54.
4.  
  Οι θέσεις προσωπικού του ΕΦΕΤ με έμμισθη εντολή, ανέρχονται σε οκτώ (8), ως εξής: Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 8
Άρθρο 14 "Μετατροπή Θέσεων"
1.  
  Με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι κενούμενες θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου πλην του Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού και των ειδικοτήτων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και ΥΕ Επιμελητών
2.  
  Με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου ΙΔΑΧ που υπηρετεί στην ειδικότητα ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων η θέση μετατρέπεται σε οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στον οποίο και προσμετράται
Άρθρο 15 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα
2.  
  Οι θέσεις για τις οποίες προβλέπεται πλήρωση από περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων ανά κλάδο/ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση (διορισμός ή μετάταξη) με την προκήρυξη
Άρθρο 16 "Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Α. Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων"
1.  
  Τα κύρια καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω:
 1. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης
 2. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων
 3. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 4. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος
 5. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού
 6. Η έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων
 7. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
 8. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 9. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών
 10. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ Β. Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 "Τελικές διατάξεις- Καταργούμενες διατάξεις- Έναρξη ισχύος"
1.  
 1. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ΕΦΕΤ κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος.
 2. Κατατάσσονται επίσης οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις.
 3. Οι υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διαιτολόγων κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διατροφής - Διαιτολογίας και οι υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων - Δακτυλογράφων κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
 4. Για την κατάταξη του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Α΄ 192) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • δαπάνες ετήσιου εκτιμώμενου ύψους 301.000 € για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και μετακινήσεων των ελεγκτών, καθώς και δαπανών στέγασης, οι οποίες θα βαρύνουν τους κωδικούς προϋπολογισμού 0200, 0560, 0700, 0800 και 2) εφάπαξ δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 16.000 € για την προμήθεια επίπλων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό 7000. Η προκαλούμενη δαπάνη για τη λειτουργία των ως άνω Περιφερειακών Διευθύνσεων θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του ΜΠΔΣ, όπως ισχύει.
 • Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Την αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 3755).
 • Την αριθμ. 346/2-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
 • Την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που αφορά μεταρρυθμιστικές δράσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ελήφθη στην από 16/2/2018 συνεδρίασή του.
 • Την αριθμ. πρωτ. 278/81089/7-6-2018 εισήγηση της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) εξοικονόμηση πόρων συνολικού ετήσιου ύψους 40.200 € από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης, β) εξοικονόμηση πόρων ετήσιου εκτιμώμενου ύψους 350.125,60 € από την μείωση των θέσεων, γ) δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος, οι οποίες αν και προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό του ΕΦΕΤ (π.δ. 223/2000), δεν λειτουργούν, ως εξής:
 • Την αριθμ. 74/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-07-24 Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ200 2016
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/223 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/223 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία