ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/74

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 917/1979, “Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων”».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 917/1979 (Α’ 257) αντικαθίσταται ως εξής: (α) Υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης (γ), τα νέα επαγγελματικά τουριστικά πλοία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν καύσιμο για τους κύριους ή βοηθητικούς προωστήριους κινητήρες τους βαθμού ανάφλεξης κάτω των 65ο Κελσίου.
Άρθρο 2
1.  
    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του π.δ. 917/1979 προστίθεται, μετά την περίπτωση (β), περίπτωση (γ) ως εξής: (γ) Ειδικά και μόνο τα σκάφη ολικού μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταφορικής ικανότητας μέχρι δώδεκα (12) επιβάτες, δύνανται να χρησιμοποιούν καύσιμο βαθμού ανάφλεξης κάτω των 65ο Κελσίου για τους κύριους ή βοηθητικούς προωστήριους κινητήρες τους, εφόσον τα σκάφη αυτά φέρουν σήμανση πιστότητας CΕ για σκάφος και μηχανή, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν. 216/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ» (Β΄ 273), και εφόσον αναφέρεται ρητά στη δήλωση συμμόρφωσης αυτών το ως άνω καύσιμο.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 32, της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 10 του άρθρου 118 του ν. 4504/2017 (Α’ 184),
  • του άρθρου 90 του π.δ. 63/2015 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2811.8/42681/2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  • Την αριθμ. 108/2018 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,