Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 "Πεδίο ρύθμισης"
1.  
  Με τις διατάξεις του Οργανισμού του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ΥΠΕΘΑ, την κατανομή αυτού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα προσόντα του διορισμού του προσωπικού αυτού, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και τις κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι προϊστάμενοι των εν λόγω μονάδων
Άρθρο 2 "Σύνολο και κατανομή θέσεων πολιτικού προσωπικού"
1.  
  Το σύνολο των θέσεων του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ ανέρχεται σε δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (13.912) θέσεις (13.553 πάγιες οργανικές και 359 προσωποπαγείς), οι οποίες κατανέμονται ανά Γενικό Επιτελείο ως εξής:.
 1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
 2. επτά χιλιάδες τετρακόσιες δεκαπέντε (7.415), εκ των οποίων εκατόν ενενήντα εννέα (199) προσωποπαγείς.
 3. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ):
 4. δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα επτά (2.697), εκ των οποίων σαράντα οκτώ (48) προσωποπαγείς.
 5. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
 6. τρείς χιλιάδες οχτακόσιες (3.800), εκ των οποίων εκατόν δώδεκα (112) προσωποπαγείς.
2.  
  Τα Γενικά Επιτελεία των τριών (3) κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατανέμουν στις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τις παρακάτω θέσεις:
 1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ)
  • Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
  • δέκα επτά (17)
  • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ):
  • έξι (6)
  • Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • δέκα έξι (16)
 2. Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) αα)Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
 3. πενήντα έξι (56)
  • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού(ΓΕΝ):
  • δέκα εννέα (19) γγ)Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • είκοσι (20)
 4. Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ)
  • Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
  • έξι (6)
  • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ):
  • μία (1)
  • Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • δύο (2)
 5. Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (ΕΔΤ)
  • Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ:
  • ααα) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
  • επτά (7) βββ) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ):
  • έξι (6) γγγ) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας(ΓΕΑ):
  • πέντε(5) δδδ) μία (1) οποιουδήποτε ΓΕ
  • Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα:
  • ααα) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
  • μία (1) βββ) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • μία (1)
 6. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)
  • Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
  • μία (1)
  • Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • μία (1)
 7. Μονάδα Υποστήριξης
  • Γενικό Επιτελείο Στρατού(ΓΕΣ):
  • μία (1)
  • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ):
  • τέσσερις (4)
  • Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • δύο (2) ζ)Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας(ΓΕΑ):
  • διακόσιες σαράντα εννέα (249)
 8. Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού (ΓΕΤΕΝ) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ):
 9. έξι (6)
 10. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) αα)Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ):
 11. διακόσιες είκοσι μία (221)
  • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού(ΓΕΝ):
  • εκατόν έξι (106)
  • Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):
  • εβδομήντα οχτώ (78)

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ( ΓΕΣ )

Άρθρο 3 "Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ανά κατηγορία - κλάδο"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανέρχονται σε επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο (7.352) εκ των οποίων εκατόν ενενήντα (190) θέσεις είναι προσωποπαγείς και κατανέμονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:.
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Αριθμός Θέσεων Διοικητικού - Οικονομικού 277 Πληροφορικής 66 Μεταφραστών - Διερμηνέων 14 Στατιστικής 7 Θετικών Επιστημών 3 Μηχανικών 256 Επιστημών Υγείας 13 Επιχειρησιακών Ερευνητών (Προσωρινός) 1 Κοινωνικών Επιστημών 23 Βιβλιοθηκονομίας 3 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 2 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 3 Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) 1 Περιβάλλοντος 32 Γεωτεχνικών 1 Σύνολο 702 εκ των οποίων 2 προσωποπαγείς
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Αριθμός Θέσεων Διοικητικού - Λογιστικού 250 Μηχανικών 303 Τεχνολόγων – Μηχανικών Αεροσκαφών και 2 ΕλικοπτέρωνΠληροφορικής 73 Γραφικών Τεχνών – Καλλιτεχνικών Σπουδών 37 Υγείας και Πρόνοιας 78 Βιβλιοθηκονομίας 10 Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων 9 Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) 8 Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ (Προσωρινός) 34 Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 11 Σύνολο 815 εκ των οποίων 42 προσωποπαγείς
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Αριθμός Θέσεων Διοικητικών – Γραμματέων 1294 Τεχνικού 2559 Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 75 Τυπογραφίας 64 Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 164 Οδηγών 229 Μεταφραστών – Διερμηνέων 18 Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης 18 Κοινωνικών Υπηρεσιών 177 Χημικού – Μεταλλουργικού 20 Ένδυσης – Υπόδησης 380 Παροχής Υπηρεσιών 294 Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων 25 Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) 25 Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών 187 Σύνολο 5529 εκ των οποίων 25 προσωποπαγείς
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Αριθμός Θέσεων Βοηθητικού Προσωπικού 306 Σύνολο 306 εκ των οποίων 121 προσωποπαγείςΓενικό Σύνολο 7.352 εκ των οποίων 190 προσωποπαγείς.
2.  
  Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες της μίας ειδικότητας ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του ΓΕΣ
3.  
  Με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις προσωποπαγείς θέσεις των προσωρινών κλάδων ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών, ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων,ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων και ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι θέσεις αυτών καταργούνται.Οι προσωρινοί κλάδοι ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών, ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ΤΕ Εργοδηγών, ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων και ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων καταργούνται αυτοδίκαια με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του συνόλου των υπηρετούντων στις προσωποπαγείς θέσεις αυτών. Από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, οι σαράντα οκτώ (48) θέσεις ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας, οι εβδομήντα (70) θέσεις ειδικότητας Επιμελητών και οι τρείς (3) θέσεις ειδικότητας Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.
4.  
  Με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση εκάστου των υπηρετούντων σε προσωποπαγή θέση του προσωρινού κλάδου ΤΕ Εργοδηγών καταργείται η εν λόγω θέση και παύει ταυτόχρονα να ισχύει η δέσμευση της αντίστοιχης θέσης του κλάδου προέλευσης κατηγορίας ΔΕ
Άρθρο 4 "Ανάλυση των κλάδων ανά ειδικότητα και εξειδίκευση προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου"
1.  
  Οι ανά κατηγορία Κλάδοι αναλύονται στις κάτωθι ειδικότητες και εξειδικεύσεις:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Ειδικότητα Διοικητικού - Οικονομικού Διοικητικού - Οικονομικού Πληροφορικής Πληροφορικής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και Δικτύων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Μεταφραστών - Διερμηνέων Μίας (1) ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών Στατιστικής Στατιστικής Θετικών Επιστημών Μαθηματικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μηχανικών Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού Μηχανολόγου - Αεροναυπηγού Μηχανικού Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολιτικού Μηχανικού Μηχανολόγου Μηχανικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Μηχανικού Ορυκτών Πόρων Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Χημικού Μηχανικού Μηχανικού Περιβάλλοντος Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Επιστημών Υγείας Φαρμακευτικής Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών Ιατρικής) ΝοσηλευτικήςΔιαιτολογίας και Διατροφής Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Επιχειρησιακών Ερευνητών (Προσωρινός) Επιχειρησιακών Ερευνητών Κοινωνικών Επιστημών Ψυχολογίας ΙστορίαςΠαιδαγωγικής Ειδικής Αγωγής ΦιλοσοφίαςΚοινωνιολογίας Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες που απονέμονται από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των ΑΕΙ της ημεδαπής Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Κλωστοϋφαντουργίας Περιβάλλοντος Γεωγραφίας ΒιολογίαςΦυσικής ΧημείαςΒιοχημείας ΠεριβάλλοντοςΔιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Γεωτεχνικών Γεωλόγου Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Ειδικότητα Διοικητικού - Λογιστικού Διοικητικού - Λογιστικού Μηχανικών Μηχανολογίας ΤοπογραφίαςΤεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής ΑυτοματισμούΗλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής Κλωστοϋφαντουργίας ΟχημάτωνΜηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΝαυπηγικήςΣχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Τεχνολόγων – Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τεχνολόγου – Μηχανικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Πληροφορικής Πληροφορικής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Γραφικών Τεχνών – Καλλιτεχνικών Σπουδών Γραφιστικής Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Συντηρητή Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Υγείας και Πρόνοιας Νοσηλευτικής ΦυσικοθεραπείαςΕργοθεραπείας Κοινωνικής Εργασίας Ιατρικών Εργαστηρίων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ΟπτικήςΒρεφονηπιοκομίας ΛογοθεραπείαςΔημόσιας Υγιεινής Οδοντικής Τεχνολογίας ΜαιευτικήςΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Βιβλιοθηκονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων Μηχανολογίας ΗλεκτρολογίαςΗλεκτρονικής Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ραδιοτηλεγραφητών Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας Βοηθών Χημικών Παρασκευαστών Μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ (Προσωρινός) Μηχανολογίας ΗλεκτρολογίαςΗλεκτρονικήςΧημικών Εργαστηρίων Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών (Εκπαιδευτής Τεχνικών Ειδικοτήτων) Δομικών Έργων Δομικών Έργων/Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών Τυπογραφίας/Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τεχνολογίας Τροφίμων Διατροφής και Διαιτολογίας
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Ειδικότητα Εξειδίκευση Διοικητικών - Γραμματέων Υποστήριξης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τεχνικού Μηχανολογίας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων Μηχανών και Συστημάτων Οχημάτων ΜάχηςΑμαξωμάτων Συστημάτων Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας Οργάνων Ακριβείας Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και ΚλιματισμούΘερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής Μηχανολογικού Σχεδίου Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών – Κατεργασιών ΕργαλειομηχανώνΤεχνικού Μηχανημάτων ΈργουΤεχνικού Εφαρμοστηρίου Τεχνίτη Πυροβόλου Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων Ναυπηγικής Βιομηχανίας Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις Τεχνικού Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολόγου Γενικών Εφαρμογών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΗλεκτρολογικώνΕγκαταστάσεων Κτιρίων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Οχημάτων Μάχης Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας Συσκευών και Εγκαταστάσεων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις Δομικών Έργων Ελαιοχρωματιστή ΚτίστηΤεχνικού Δομικών Έργων Τεχνίτη Εργασιών Σκυροδέματος (Μπετατζής)Τεχνίτη Επιχρισμάτων (Σοβατζής) Ξυλουργικών Εργασιών Σχεδίασης Δομικών Έργων Τεχνικού Τοπογραφικών Εφαρμογών Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις ΧειριστώνΧωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων Χειριστή Εκσκαπτικών και Χωματουργικών Μηχανημάτων Χειριστή Μηχανημάτων Οδοστρωσίας Χειριστή Μηχανημάτων Διάτρησης και Κοπής Εδαφών Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Τυπογραφίας Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων ΒιβλιοδεσίαςΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Προγραμματιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Χειριστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Ειδικού Εφαρμογών ΠληροφορικήςΥποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και Δικτύων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Οδηγών Οδηγού Αυτοκινήτων Οχημάτων Οδηγού Ειδικών Οχημάτων (πλην Μηχανημάτων Έργων) Μεταφραστών - Διερμηνέων Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης Εικονολήπτη ΗχολήπτηΧειριστή Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) ΦωτογράφουΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Κοινωνικών Υπηρεσιών Νοσηλευτικής Βοηθών Νοσηλευτών Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθών Ιατρικών – Βιολογικών ΕργαστηρίωνΒοηθών Φυσικοθεραπείας Βοηθών Αναισθησιολογίας Βοηθών Ακτινολογικών ΕργαστηρίωνΧειριστών Ιατρικών ΣυσκευώνΔιατροφής και Διαιτολογίας Βοηθών Φαρμακείων ΟδοντοτεχνικήςΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Χημικού - Μεταλλουργικού Χημικών Εργαστηρίων ΧημικώνΒιομηχανιών ΕπιμεταλλώσεωνΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Ένδυσης - Υπόδησης Κοπτικής - Ραπτικής Σχεδίασης Ενδυμάτων ΥπόδησηςΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Παροχής Υπηρεσιών Κομμωτικής Τέχνης Μαγειρικής Τέχνης Ανθοκομίας, Κηποτεχνίας και Δενδροκομίας ΑρτοποιίαςΆλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων Μηχανολογίας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων Μηχανών και Συστημάτων Οχημάτων Μάχης ΕργαλειομηχανώνΆλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Οχημάτων Μάχης Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας Άλλες συναφείς κατά περίπτωση εξειδικεύσεις ΟπλουργώνΆλλες συναφείς, κατά περίπτωση, ειδικότητες Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών Οπλουργού ΠυροτεχνουργούΝαρκαλιευτή Ναρκαλιευτή/ Ειδικός ΕΟD – C/ΙΕDΛοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Βοηθού ΑποθηκάριουΠροσωπικού Εστιάσεως Χειριστή Τηλετύπου Χειριστή Μέσων ΤηλεπικοινωνίαςΠαροχής Υπηρεσιών ΠωλητήΤραπεζοκόμου
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού Κλητήρων ΤραπεζοκόμωνΕργατών Γενικών Εργασιών Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων Καθαριστών - Καθαριστριών Βοηθού Αποθηκαρίου Πλυντών Μαγειρικών Σκευών Εργατών Πλυντηρίων - Σιδερωτηρίων Κλιβάνων Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες
Άρθρο 5 "Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και εξειδίκευση"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) ανέρχονται σε εξήντα τρεις (63) εκ των οποίων εννέα (9) προσωποπαγείς και διακρίνονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και εξειδίκευση ως εξής: Εκπαιδευτική Βαθμίδα – Ειδικότητα - Εξειδίκευση Αριθμός Θέσεων
 1. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη 4 Σύνολο 4
 2. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ειδικότητα Διοικητικού – Οικονομικού 2 Ειδικότητα Πληροφορικής 1 Ειδικότητα Μηχανικών/Αρχιτέκτονα Μηχανικού 2 Ειδικότητα Μηχανικών/Πολιτικού Μηχανικού 4 Ειδικότητα Μηχανικών/ Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού 1 Σύνολο 11
 3. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Ειδικότητα Διοικητικού – Λογιστικού 2 Ειδικότητα Μηχανικών/Ηλεκτρολογίας 2 Ειδικότητα Μηχανικών/Μηχανολογίας 1 Ειδικότητα Μηχανικών/Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής 2 Σύνολο 7
 4. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων ( Προσωρινός) 9 Ειδικότητα Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/ Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών 1 Ειδικότητα Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/ Οπλουργού 1 Ειδικότητα Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/ Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Οχημάτων Μάχης 2 Ειδικότητα Οδηγών/Οδηγού Αυτοκινήτων – Οχημάτων 8 Ειδικότητα Παροχής Υπηρεσιών/ Μαγειρικής Τέχνης 1 Ειδικότητα Τεχνικού/ Δομικών Έργων/ Ξυλουργικών Εργασιών 1 Ειδικότητα Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολόγου Γενικών Εφαρμογών 2 Ειδικότητα Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων 3 Ειδικότητα Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών – Κατεργασιών 2 Ειδικότητα Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων 1 Ειδικότητα Τεχνικού/ Μηχανολογίας /Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων 1 Ειδικότητα Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών/ Οπλουργού 2 Ειδικότητα Τεχνικού/Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων/ Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων 2 Σύνολο 36 εκ των οποίων 9 προσωποπαγείς
 5. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/ Κλητήρων 2 Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/ Καθαριστών - Καθαριστριών 1 Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/ Φυλάκων - 2 ΝυχτοφυλάκωνΣύνολο 5 Γενικό Σύνολο 63 εκ των οποίων 9 προσωποπαγείς ΝυχτοφυλάκωνΣύνολο 5 Γενικό Σύνολο 63 εκ των οποίων 9 προσωποπαγείς
2.  
  Με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας Διοικητικών – Γραμματέων, βαθμίδας ΔΕ, οι θέσεις αυτών καταργούνται
Άρθρο 6 "Προσόντα – πρόσθετα προσόντα – απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού"
1.  
  Για όσους κλάδους δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα
2.  
  Για όσες ειδικότητες εκδίδεται άδεια ασκήσεως αντίστοιχου επαγγέλματος από αρμόδιες αρχές της ημεδαπής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η άδεια αυτή αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο προσόν διορισμού. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
3.  
  Για όσους κλάδους ή ειδικότητες απαιτείται ως προσόν διορισμού ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα
4.  
  Πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα ορίζονται τα κάτωθι ως πρόσθετα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος Για την ειδικότητα της Χημείας, ορίζεται η βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
 2. Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 3. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 4. Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας
  • Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
  • Ειδικότερα, για την ειδικότητα Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών Ιατρικής) πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται:
  • ααα) Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών, σχολών της αλλοδαπής. βββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική ή την Ιατρική Ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. γγγ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής. δδδ) Νοσοκομειακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, πέραν της πρακτικής άσκησης στο γνωστικό χώρο Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής ή σε Τμήματα Ιατρικής Φυσικής ή συνδυασμός των ανωτέρω.
  • Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορισθεί ως πρόσθετο προσόν διορισμού και η Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
 5. Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 6. Κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής, συνοδευόμενο από το κατά περίπτωση ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και η
  • αντίστοιχη τριετής επαγγελματική εμπειρία και αν είναι δυνατόν σε Στρατιωτικές Σχολές
 7. Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  • Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και η
  • άριστη γνώση δύο (2) τουλάχιστον ξένων γλωσσών οι οποίες ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
 8. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 9. Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων αα)Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γγ)τριετής εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων
 10. Κλάδος ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων
  • Το ομώνυμο, κατά ειδικότητα ή συναφούς ονομασίας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η
  • διετής εκπαιδευτική ή διδακτική εμπειρία
 11. Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 12. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 13. Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή Τεχνικού Αριθμητικού Ελέγχου Εργαλειομηχανών CΝC, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η
  • τριετής αντίστοιχη εμπειρία.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων και τριετής αντίστοιχη εμπειρία.
  • Για την ειδικότητα Ναρκαλιευτής/Ειδικός ΕΟD - C/ΙΕD, ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού η επιτυχής αποφοίτηση από το Σχολείο Αναγνώρισης Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων Μηχανισμών - Αντιμετώπισης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΕΟD - C/ΙΕD) της Σχολής Μηχανικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή αντίστοιχου Σχολείου Στρατιωτικών Σχολών
 14. Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η
  • γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
  • (α) επεξεργασία κειμένου, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου
 15. Κλάδος ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 16. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 17. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται ο διορισμός από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη κατά περίπτωση ειδικότητα και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής.
 18. Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 19. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 20. Κλάδος ΔΕ Χημικού – Μεταλλουργικού Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 21. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 22. Κλάδος ΔΕ Ένδυσης – Υπόδησης Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 23. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 24. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται ο διορισμός από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη κατά περίπτωση ειδικότητα και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής.
 25. Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 26. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 27. Κλάδος ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής και η
  • τριετής εκπαιδευτική ή διδακτική εμπειρία
5.  
  Προκειμένου για κλάδους ή ειδικότητες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι, το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη.Για την βεβαίωση αυτή εφαρμόζονται οι γενικές προβλέψεις προσοντολογίου του δημοσίου τομέα.
Άρθρο 7 "Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου"
1.  
  Οι υπάλληλοι του ΓΕΣ που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν ως κάτωθι:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού
  • Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής των ειδικοτήτων:
  • ααα) Επιστήμης των Υπολογιστών βββ) Μηχανικών Η/Υ
  • Στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αγγλικής βββ) Γαλλικής γγγ) Μεταφραστών Καθηγητών Ξένων Γλωσσών
  • Στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Στατιστικής, ειδικότητας Στατιστικής
  • Στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών, ειδικότητας Μαθηματικών
  • Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αεροναυπηγού Μηχανικού βββ) Αρχιτέκτονα Μηχανικού γγγ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δδδ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού εεε) Μεταλλειολόγου Μηχανικού στστστ) Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ζζζ) Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ηηη) Μηχανολόγου Μηχανικού θθθ) Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ιιι) Πολιτικού Μηχανικού ιαιαια) Τοπογράφου Μηχανικού ιβιβιβ) Χημικού Μηχανικού ζζ)Στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Επιστημών Υγείας των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ακτινοφυσικής βββ)Νοσηλευτικήςηη)Στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών, η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών, ειδικότητας Επιχειρησιακών Ερευνητών
  • Στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ιστορίας βββ) Παιδαγωγικής – Δημοτικής Εκπαίδευσης γγγ) Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών δδδ) Φιλοσοφίας εεε) Ψυχολογίας
  • Στον κλάδο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ειδικότητας Αθλητικοί Δρόμοι
  • Στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ο υπάλληλος του προσωρινού κλάδου ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών
  • Στον νεοσυσταθέντα κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βιολογίας βββ) Φυσικής γγγ) Χημείας
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού
  • Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ηλεκτρολογίας βββ) Ηλεκτρονικής γγγ) Κλωστοϋφαντουργίας δδδ) Μηχανολογίας εεε) Οχημάτων στστστ) Πολιτικών Δομικών Έργων ζζζ) Πολιτικών Έργων Υποδομής ηηη) Τεχνολογίας Πετρελαίου θθθ) Τοπογράφων ιιι) Υπομηχανικών
  • Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) βββ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών – Καλλιτεχνικών Σπουδών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών – Καλλιτεχνικών Σπουδών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Γραφικών Τεχνών – Καλλιτεχνικών Σπουδών βββ) Γραφιστικής γγγ) Εκτυπώσεων - Φωτομηχανικής Αναπαραγωγής δδδ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εεε) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στστστ)Φωτογραφίαςζζζ) Χρωμολιθογραφίας εε)Στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας των ειδικοτήτων:
  • ααα) Νοσηλευτικής βββ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας γγγ) Εργοθεραπείας δδδ) Ιατρικών Εργαστηρίων εεε)Κοινωνικής Εργασίας στστστ) Μαιευτικής ζζζ) Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας – Φυσιοθεραπείας ηηη) Οπτικής θθθ) Φυσιοθεραπείας
  • Στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας
  • Στον κλάδο ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Μηχανολογίας βββ) Ηλεκτρολογίας γγγ) Ηλεκτρονικής
  • Στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ραδιοτηλεγραφητών βββ) Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας γγγ) Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας δδδ) Βοηθών Χημικών Παρασκευαστών εεε) Μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
  • Στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των ειδικοτήτων:
  • ααα) Μηχανολογίας βββ) Ηλεκτρολογίας γγγ) Ηλεκτρονικής δδδ) Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή εεε) Εργοδηγού Χημικού στστστ) Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων ζζζ) Δομικών Έργων ηηη) Γεωμέτρη – Τοπογράφου θθθ) Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών (Εκπαιδευτής Τεχνικών Ειδικοτήτων) ιιι) Χρωμολιθογράφου ιαιαια)Σχεδιαστήιβιβιβ) Σχεδιαστή - Χαρτοσυνθέτη ιγιγιγ) Εργοδηγού ιδιδιδ) Βοηθού Χημικού
  • Στον νεοσυσταθέντα κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Τροφίμων και Διατροφής
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων
  • Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ως κάτωθι:
  • ααα) Στην ειδικότητα Μηχανολογίας, οι υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανολογίας, των κάτωθι εξειδικεύσεων:
  • Αρχιθερμαστή
  • Ελαιοχρωματιστή – Υδροχρωματιστή
  • Εργοδηγού Μηχανολόγου
  • Ηλεκτροτεχνίτη Συσσωρευτών
  • Μηχανολογίας
  • Πετρελαιομηχανικού
  • Πρακτικού Μηχανικού
  • Συγκολλητή Μετάλλων ιαιαιαια) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Απολιπαντή ιβιβιβιβ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Γενικού Εφαρμοστή ιγιγιγιγ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Λευκοσιδηρουργού ιδιδιδιδ)Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Λιπαντή ιειειειε) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Μηχανοτεχνίτη ιστιστιστιστ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Ρεκτιφιεδόρου ιζιζιζιζ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Σιδηρουργού ιηιηιηιη) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Συντηρητή Μηχανημάτων ιθιθιθιθ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Ταπητουργού
  • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Εργαλειομηχανών κακακακα) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης κβκβκβκβ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων, πλην Οχημάτων Μάχης κγκγκγκγ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων Μάχης κδκδκδκδ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Φανοποιού κεκεκεκε) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Τορναδόρου κστκστκστκστ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Χύτη Μετάλλων κζκζκζκζ) Τεχνίτη Ελαστικών κηκηκηκη) Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας και Οπτικών Μέσων κθκθκθκθ) Τεχνίτη Ορθοπεδικών Μηχανημάτων και Ορθοπεδικών Ειδών
  • Τεχνίτη Οχημάτων λαλαλαλα) Τεχνίτη Πυροβόλων λβλβλβλβ) Τεχνίτη Σωστικών Μέσων λγλγλγλγ) Τεχνιτών λδλδλδλδ) Υαλουργού λελελελε) Τεχνίτη Φωτοτυπικού – Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, εξειδίκευσης Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων, οι υπάλληλοι ειδικότητας Δομικών Έργων, εξειδίκευσης Υδραυλικού, οι υπάλληλοι ειδικότητας Αντλιοστασίων Καυσίμων και Ειδικών Μηχανημάτων των εξειδικεύσεων Χειριστών Αντλιοστασίων Καυσίμων και Χειριστών Εγκαταστάσεων Καυσίμων και οι υπάλληλοι ειδικότητας Σχεδιαστών, εξειδίκευσης Μηχανολογικού Σχεδίου. βββ) Στην ειδικότητα Ηλεκτρολογίας, οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, των κάτωθι εξειδικεύσεων:.
  • Δομικών Έργων στστστστ) Τεχνίτη Κατεργασίας Ξύλου
  • Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, ειδικότητας Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων
  • Στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βιβλιοδετών βββ) Γραφικών Τεχνών γγγ) Εκτυπωτών δδδ) Λιθογράφων - Εκτυπωτών εεε) Τυπογράφων στστστ) Φωτογράφων - Εκτυπωτών ζζζ) Φωτοσυνθετών ηηη) Φωτοτσιγκογράφων θθθ) Φωτοτύπη ιιι) Χρωμολιθογράφων
  • Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) , οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) βββ) Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)
  • Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Οδηγού Αυτοκινήτων βββ) Οδηγού Ρυμουλκού Οχήματος
  • Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αγγλικής βββ) Γαλλικής γγγ) Αγγλικής - Γαλλικής
  • Στον κλάδο ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας – Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, ειδικότητας Κινηματογραφίας
  • Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αδελφών Νοσοκόμων βββ) Νοσηλευτικής γγγ) Βοηθών Νοσοκόμων δδδ) Πρακτικού Νοσοκόμου εεε) Χειριστών Ιατρικών Συσκευών στστστ) Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ζζζ) Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων ηηη) Βοηθών Μικροβιολόγου - Παθολογοανατόμου - Βιοχημικού θθθ) Βοηθών Ακτινολόγων ιιι) Βοηθών Βιολόγου - Βιοχημικού ιαιαια) Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων ιβιβιβ) Παρασκευαστή – Παρασκευάστριας, καθώς επίσης οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών ειδικότητας Φαρμακοϋπαλλήλου
  • Στον κλάδο ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χημικού Μεταλλουργικού των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βοηθού Χημικού βββ) Χημικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανολογίας, εξειδίκευσης Εργάτη Χημικής Βιομηχανίας και η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Τεχνικού, εξειδίκευσης Παρασκευαστή - Παρασκευάστριας
  • Στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης των ειδικοτήτων:
  • ααα) Γαζωτών – Γαζωτριών βββ) Κόπτη - Σχεδιαστή γγγ) Ράπτη – Ράπτριας δδδ) Τεχνίτη Κατεργασίας Αρβυλών και Απαρτίων εεε) Τεχνίτη Κοπτικής – Ραπτικής στστστ) Υποδηματοποιού
  • Στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αρτοποιού βββ) Κηπουρού - Δενδροκηπουρού. γγγ) Κομμωτή – Κομμώτριας δδδ) Κουρέα εεε) Μάγειρα και ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Αντλιοστασίων Καυσίμων και Ειδικών Μηχανημάτων, εξειδίκευσης Χειριστή Μηχανών Παρασκευής Διπυρίτου Άρτου.
  • Στον κλάδο ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων, ως κάτωθι:
  • ααα) Στην ειδικότητα Μηχανολογίας, με εξειδίκευση Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων:
  • Στον νεοσυσταθέντα κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανολογίας, εξειδίκευσης Οπλουργού
  • Στον νεοσυσταθέντα κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ναρκαλιευτών, των εξειδικεύσεων Ναρκαλιευτή και Πυροτεχνουργού. ιστιστ) Στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός), οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βοηθού Αποθηκαρίου βββ) Προσωπικού Εστιάσεως, καθώς επίσης οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας – Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης των ειδικοτήτων Χειριστή Τηλετύπου και Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών των ειδικοτήτων Παροχής Υπηρεσιών, Πωλητή και Τραπεζοκόμου.
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΥΕ Στον νεοσυσταθέντα κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών των ειδικοτήτων Βοηθού Αποθηκαρίου, Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων, Κλητήρα και Τραπεζοκόμου, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Εργατών των ειδικοτήτων Γεμιστή – Ζυγιστή, Εργάτη Γενικών Εργασιών, Φορτοεκφορτωτή και Χειριστή Μηχανημάτων Αξιοποίησης Ειδών Συσκευασίας Καυσίμων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας των ειδικοτήτων Εργάτη Λευκαντηρίων – Βαφείων – Πλυντηρίων- Σιδερωτηρίων – Κλιβάνων, Καθαριστή – Καθαρίστριας και Πλύντη Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών και οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, ειδικότητας Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων, οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις
2.  
  Για την ανωτέρω κατάταξη του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
3.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα, καλύπτουν οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ως κάτωθι:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, της ειδικότητας:
  • ααα) Επιστήμης των Υπολογιστών καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Μηχανικών Η/Υ καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και Δικτύων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, της ειδικότητας Αγγλικής καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγγλικής, της ειδικότητας Γαλλικής καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Γαλλικής, της ειδικότητας Μεταφραστών Καθηγητών Ξένων Γλωσσών καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγγλικής ή Γαλλικής, κατά περίπτωση, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, ειδικότητας Στατιστικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Στατιστικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών, ειδικότητας Μαθηματικών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μαθηματικών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας:
  • ααα) Αεροναυπηγού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολόγου - Αεροναυπηγού Μηχανικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Αρχιτέκτονα Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγγ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. δδδ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. εεε) Μεταλλειολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. στστστ) Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, κατά περίπτωση, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Ζζζ) Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, καλύπτει θέση ειδικότητας Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. ηηη) Μηχανολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. θθθ) Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. ιιι) Πολιτικού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ιαιαια) Τοπογράφου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ιβιβιβ) Χημικού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας, ειδικότητας:
  • ααα) Ακτινοφυσικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής) , καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Νοσηλευτικής, καλύπτει θέση ειδικότητας Νοσηλευτικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της.
  • Η υπάλληλος που κατατάσσεται στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών, ειδικότητας Επιχειρησιακών Ερευνητών, καλύπτει θέση ειδικότητας Επιχειρησιακών Ερευνητών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ειδικότητας:
  • ααα) Ιστορίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ιστορίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Παιδαγωγικής – Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Παιδαγωγικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγγ) Φιλοσοφίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Φιλοσοφίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. δδδ) Ψυχολογίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ψυχολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Ο υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ειδικότητας Αθλητικοί Δρόμοι, καλύπτει θέση ειδικότητας Αθλητικοί Δρόμοι, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του
  • Ο υπάλληλος που κατατάσσεται στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, καλύπτει θέση ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας:
  • ααα) Βιολογίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βιολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Φυσικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φυσικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγγ) Χημείας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημείας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Μηχανολογίας και Υπομηχανικών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Ηλεκτρολογίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγγ) Ηλεκτρονικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. δδδ) Κλωστοϋφαντουργίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. εεε) Οχημάτων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Οχημάτων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. στστστ) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ζζζ) Τοπογράφων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τοπογραφίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ηηη) Πολιτικών Δομικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδομής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας:
  • ααα) Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) , καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών Καλλιτεχνικών Σπουδών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Γραφικών Τεχνών – Καλλιτεχνικών Σπουδών και Γραφιστικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Γραφιστικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εκτυπώσεων - Φωτομηχανικής Αναπαραγωγής και Χρωμολιθογραφίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καλύπτει θέση ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. δδδ) Φωτογραφίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας:
  • ααα) Νοσηλευτικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, καλύπτει θέση ειδικότητας Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. γγγ) Εργοθεραπείας, καλύπτει θέση ειδικότητας Εργοθεραπείας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. δδδ) Ιατρικών Εργαστηρίων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ιατρικών Εργαστηρίων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. εεε) Μαιευτικής, καλύπτει θέση ειδικότητας Μαιευτικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. στστστ) Οπτικής, καλύπτει θέση ειδικότητας Οπτικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. ζζζ) Φυσικοθεραπείας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φυσικοθεραπείας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ηηη) Η υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. θθθ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας – Φυσιοθεραπείας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Ο υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων, ειδικότητας:
  • ααα) Μηχανολογίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Μηχανολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. βββ) Ηλεκτρολογίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. γγγ) Ηλεκτρονικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Ο υπάλληλος που κατατάσσεται στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας:
  • ααα) Ραδιοτηλεγραφητών, καλύπτει θέση ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. βββ) Βοηθών Χημικών Παρασκευαστών, καλύπτει θέση ειδικότητας Βοηθών Χημικών Παρασκευαστών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. γγγ) Μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, καλύπτει θέση ειδικότητας Μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. δδδ) Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. εεε) Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Εργοδηγών, χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις κλάδων κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες και εξειδικεύσεις ως εξής:
  • ααα) Οι υπάλληλοι ειδικοτήτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Δομικών Έργων δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού αντίστοιχων ειδικοτήτων. βββ) Οι υπάλληλοι ειδικοτήτων Σχεδιαστή και Εργοδηγού, δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Δομικών Έργων και εξειδίκευσης Σχεδίασης Δομικών Έργων. γγγ) Οι υπάλληλοι ειδικοτήτων Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή, Εργοδηγού Χημικού και Βοηθού Χημικού δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Χημικού Μεταλλουργικού με ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων. δδδ) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων, δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Α/Φ και Ε/Π με αντίστοιχη ειδικότητα. εεε) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών, δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων με αντίστοιχη ειδικότητα. στστστ) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Χρωμολιθογράφου και Σχεδιαστή - Χαρτοσυνθέτη, δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων. ζζζ) Ο υπάλληλος ειδικότητας Γεωμέτρη – Τοπογράφου, δεσμεύει κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με ειδικότητα Δομικών ΄Εργων και εξειδίκευση Τεχνικού Τοπογραφικών Εφαρμογών.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ειδικότητας Τροφίμων και Διατροφής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων ή Διατροφής και Διαιτολογίας, κατά περίπτωση, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικών - Γραμματέων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Υποστήριξης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας των εξειδικεύσεων:
  • Βοηθών Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
  • Αδελφών Νοσοκόμων
  • Δομικών Έργων, καλύπτει θέση εξειδίκευσης Τεχνικού Δομικών Έργων, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής του. δδδ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Δομικών Έργων των εξειδικεύσεων:.
  • Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων, πλην Οχημάτων Μάχης, καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. δδδ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας της εξειδίκευσης:
  • Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων Μάχης, καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Οχημάτων Μάχης, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. εεε) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας της εξειδίκευσης:
  • Ηλεκτροτεχνίτη Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) , καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. δδ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ηλεκτρονικής της εξειδίκευσης:
  • Ηλεκτρονικής,καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. βββ) Ο υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ηλεκτρονικής της εξειδίκευσης:
  • Οπτικοηλεκτρονικών,καλύπτει θέση εξειδίκευσης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής του. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ηλεκτρονικής των εξειδικεύσεων:.
  • Μηχανολογίας
  • Βιβλιοδετών,καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βιβλιοδεσίας, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. θθ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) , ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Προγραμματιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), ειδικότητας Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χειριστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Πρακτικού Μηχανικού στστστστ) Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη
  • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας – Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων Μάχης, καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Μηχανών και Συστημάτων Οχημάτων Μάχης, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας των εξειδικεύσεων:.
  • Βοηθών Βιολόγου - Βιοχημικού
  • Μηχανολογίας (Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Παραγωγής) καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσης τους. θθθ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας των εξειδικεύσεων:.
  • Τεχνιτών
  • Χειριστών Αντλιοστασίων Καυσίμων
  • Χειριστών Εγκαταστάσεων Καυσίμων ιιιι) Τεχνίτη Πυροβόλων ιαιαιαια) Τεχνίτη Φωτοτυπικού – Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, καλύπτουν, κατά περίπτωση, θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. ιιι) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας των εξειδικεύσεων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, ειδικότητας Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ηη)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας, των ειδικοτήτων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, των ειδικοτήτων Οδηγού Αυτοκινήτων και Οδηγού Ρυμουλκού Οχήματος, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Οδηγού Αυτοκινήτων – Οχημάτων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ιαια)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, ειδικότητας Αγγλικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγγλικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Η υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, ειδικότητας Γαλλικής, καλύπτει θέση ειδικότητας Γαλλικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της. γγγ) Η υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, ειδικότητας Αγγλικής - Γαλλικής, καλύπτει θέση ειδικότητας Αγγλικής - Γαλλικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς της.
  • Ο υπάλληλος που κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, ειδικότητας Κινηματογραφίας, καλύπτει θέση ειδικότητας Ηχολήπτη, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς του. ιγιγ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, των ειδικοτήτων:.
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Βοηθού Αποθηκαρίου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθού Αποθηκαρίου
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Κλητήρων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κλητήρων
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Τραπεζοκόμων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τραπεζοκόμων
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Γεμιστή – Ζυγιστή, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Γεμιστή – Ζυγιστή, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Εργατών Γενικών Εργασιών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Εργατών Γενικών Εργασιών
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Φορτοεκφορτωτών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φορτοεκφορτωτών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Χειριστή Μηχανημάτων Αξιοποίησης Ειδών Συσκευασίας Καυσίμων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χειριστή Μηχανημάτων Αξιοποίησης Ειδών Συσκευασίας Καυσίμων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Εργάτη Λευκαντηρίων – Βαφείων – Πλυντηρίων- Σιδερωτηρίων – Κλιβάνων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Εργάτη Λευκαντηρίων – Βαφείων – Πλυντηρίων- Σιδερωτηρίων- Κλιβάνων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Πλύντη Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πλύντη Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
Άρθρο 8 "Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου"
1.  
  Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων του ΓΕΣ κατατάσσεται με το βαθμό που κατέχει το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος:
 1. Ειδικότητας Μηχανικών/Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 2. Ειδικότητας Μηχανικών/Μηχανολόγου Μηχανικού
 3. Ειδικότητας Μηχανικών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού
2.  
  Οι υπάλληλοι του ΓΕΣ που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στις κάτωθι ειδικότητες - εξειδικεύσεις:
 1. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Στην ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού
  • Στην ειδικότητα Πληροφορικής, ο υπάλληλος της ειδικότητας Πληροφορικής/Επιστήμης των Υπολογιστών
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Αρχιτέκτονα Μηχανικού, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Μηχανικών/ Αρχιτέκτονα Μηχανικού. δδ Στην ειδικότητα Μηχανικών/Μηχανολόγου Μηχανικού, ο υπάλληλος της ειδικότητας Μηχανικών/ Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Πολιτικού Μηχανικού, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Μηχανικών/ Πολιτικού Μηχανικού
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού, η υπάλληλος της ειδικότητας Μηχανικών/Τοπογράφου Μηχανικού
 2. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Στην ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Ηλεκτρολογίας, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Μηχανικών/Ηλεκτρολογίας
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Μηχανολογίας, ο υπάλληλος της ειδικότητας Μηχανικών/Μηχανολογίας
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Μηχανικών/Πολιτικών Δομικών Έργων
 3. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Στην ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων
  • Στην ειδικότητα Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών, ο υπάλληλος της ειδικότητας Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/ Τεχνίτης Ηλεκτρολογίας
  • Στην ειδικότητα Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/ Οπλουργού, ο υπάλληλος της ειδικότητας Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/Τεχνίτης Οπλουργός
  • Στην ειδικότητα Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/ Μηχανολογίας/ Μηχανών και Συστημάτων Οχημάτων Μάχης, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/Τεχνίτης Οχημάτων Μάχης
  • Στην ειδικότητα Παροχής Υπηρεσιών/Μαγειρικής Τέχνης, ο υπάλληλος της ειδικότητας Παροχής Υπηρεσιών/ Μάγειρα
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Δομικών Έργων/Ξυλουργικών Εργασιών, ο υπάλληλος της ειδικότητας Τεχνικού/Δομικών Έργων/ Τεχνίτης Κατεργασίας Ξύλου
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολόγου Γενικών Εφαρμογών, οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτροτεχνίτη και Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτροτεχνίτη Συσσωρευτών
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων πλην Οχημάτων Μάχης
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών - Κατεργασιών, οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλητή Μετάλλων και Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας/Μηχανοτεχνίτης
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων, ο υπάλληλος της ειδικότητας Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας/Μηχανοτεχνίτης
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων, ο υπάλληλος της ειδικότητας Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας/Τεχνίτης Οχημάτων πλην Οχημάτων Μάχης
  • Στην ειδικότητα Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων/Οπλουργού, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Οπλουργού
 4. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • Στην ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/Κλητήρων, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Επιμελητών/Κλητήρων
  • Στην ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/Καθαριστών - Καθαριστριών, η υπάλληλος της ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας/Καθαριστών- Καθαριστριών
3.  
  Για την κατάταξη των παρ. 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 9 "Καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων"
1.  
  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Διευθύνσεων είναι τα ακόλουθα:
 1. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ενάσκηση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης
 2. Η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και των λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 3. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης
 4. Η διαχείριση και η αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 5. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων, επ΄αυτών
 6. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων
 7. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 8. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης
 9. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 10 "Καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων"
1.  
  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων είναι τα ακόλουθα:
 1. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης
 2. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 3. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος
 4. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος
 5. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 6. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού
 7. Η εισήγηση στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα στελέχωσης και των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τμήματος
 8. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων
 9. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 11 "Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων"
1.  
  ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ (ΕΓΑ/ΓΕΣ)
3.  
  Με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που υπηρετεί στην προσωποπαγή θέση, ειδικότητας Διοικητικών – Γραμματέων, βαθμίδας ΔΕ, η θέση αυτή καταργείται
Άρθρο 16 "Προσόντα - πρόσθετα προσόντα - απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού"
1.  
  Για όσους κλάδους δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
2.  
  Για όσες ειδικότητες εκδίδεται άδεια ασκήσεως αντίστοιχου επαγγέλματος, από αρμόδιες αρχές της ημεδαπής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η άδεια αυτή αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο προσόν διορισμού. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
3.  
  Για όσους κλάδους ή ειδικότητες απαιτείται ως προσόν διορισμού ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
4.  
  Πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα, ορίζονται τα κάτωθι ως πρόσθετα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος
  • Για την ειδικότητα της Χημείας ορίζεται η βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
  • Ειδικότερα για την ειδικότητα του Χημικού Ναυτιλίας προσόντα διορισμού ορίζονται:
  • ααα) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ ή Χημικού Μηχανικού Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και βββ) άδεια Χημικού Ναυτιλίας, για την εκτέλεση ελέγχων επικινδύνων αερίων και την έκδοση πιστοποιητικών απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GΑS FRΕΕΙΝG)
 2. Κλάδος ΠΕ Ωκεανογράφων
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Επιστημών, Μαθηματικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ωκεανογραφία και
  • καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Κλάδος ΠΕ Υδρογραφίας
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλο σπουδών, σχολών της αλλοδαπής και
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Υδρογραφίας, απονεμημένος από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πιστοποιημένο κατά τα διεθνή πρότυπα (FΙG/ΙΗΟ/ΙCΑ πρότυπα) και
  • καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με:.
 4. Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 5. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 6. Κλάδος ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων Για τους Ιατρούς/Ιατρούς Ειδικοτήτων:
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής,
  • άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος,
  • άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή ή αντίστοιχη αρχή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πλην Ιατρού Εργασίας),
  • βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
  • βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, περί εκπληρώσεως υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
 7. Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας
  • Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
  • Ειδικότερα, για την ειδικότητα Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής), προσόντα διορισμού ορίζονται:
  • ααα) Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών, σχολών της αλλοδαπής, βββ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική ή την Ιατρική Ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, γγγ) άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής και δδδ) νοσοκομειακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, πέραν της πρακτικής άσκησης, στο γνωστικό χώρο Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής ή σε Τμήματα Ιατρικής Φυσικής ή συνδυασμός των ανωτέρω.
  • Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορισθεί ως πρόσθετο προσόν διορισμού και η άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
 8. Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 9. Κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής, συνοδευόμενο από το κατά περίπτωση ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και
  • αντίστοιχη τριετής επαγγελματική εμπειρία και ει δυνατόν σε Στρατιωτικές Σχολές
 10. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 11. Κλάδος ΤΕ Υδρογραφίας
  • Πτυχίο Τοπογραφίας ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλο σπουδών, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με :.
 12. Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γγ) τριετής αντίστοιχη εμπειρία
 13. Κλάδος ΤΕ Ναυτικών
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Ναυτικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Πρόσθετα προσόντα διορισμού για τις ειδικότητες των Πλοιάρχων Α’, Β’ και Γ’ Τάξης, ορίζονται:
  • ααα) Δεκαετής, τετραετής και διετής συνολική θαλάσσια υπηρεσία, αντίστοιχα και βββ) καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • ιδ) Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 14. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 15. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή Τεχνικού Αριθμητικού Ελέγχου Εργαλειομηχανών CΝC, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
  • τριετής αντίστοιχη εμπειρία.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και τριετής αντίστοιχη εμπειρία.
 16. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
  • τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και
  • γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα:
  • επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου
 17. Κλάδος ΔΕ Χημικού – Μεταλλουργικού Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 18. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
 19. Κλάδος ΔΕ Ναυτικών
  • Για τις ειδικότητες Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού:
  • ααα) Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και βββ) τριετής αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
  • Για την ειδικότητα του Ναυκλήρου:
  • ααα) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, Ναυτικής Κατεύθυνσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βββ) τριετής αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
 20. Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας,πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 21. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
 22. Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσίων Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 23. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
 24. Κλάδος ΔΕ Ένδυσης – Υπόδησης Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 25. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
 26. Κλάδος ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 27. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
5.  
  Προκειμένου για κλάδους ή ειδικότητες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Για την βεβαίωση αυτή εφαρμόζονται οι γενικές προβλέψεις προσοντολογίου του δημοσίου τομέα.
Άρθρο 17 "Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου"
1.  
  Οι υπάλληλοι του ΓΕΝ που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν ως κάτωθι:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού
  • Στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ειδικότητας Μετάφρασης Αγγλικής-Γερμανικής Γλώσσας
  • Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αναλυτή βββ) Προγραμματιστή Η/Υ γγγ) Μηχανικού Η/Υ Ηardware και δδδ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  • Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αγρονόμου Τοπογράφου βββ) Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού γγγ) Αεροναυπηγού Μηχανικού εεε) Αρχιτέκτονα στστστ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ζζζ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ηηη) Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου θθθ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού ιιι) Ηλεκτρονικού ιαιαια) Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού ιβιβιβ) Μηχανολόγου Μηχανικού ιγιγιγ) Μηχανολόγου ιδιδιδ) Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ιειειε) Ναυπηγού ιστιστιστ) Πολιτικού Μηχανικού ιζιζιζ) Χημικού Μηχανικού
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βιολόγου βββ) Φυσικού γγγ) Χημικού δδδ) Χημικού Ναυτιλίας
  • Στον κλάδο ΠΕ Ωκεανογράφων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ωκεανογράφων, ειδικότητας Ωκεανογράφου
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΠΕ Υδρογραφίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Υδρογράφου
  • Στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών, ειδικότητας Μαθηματικού
  • Στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Στατιστικής, ειδικότητας Στατιστικής
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Παθολογίας
  • Στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Επιστημών Υγείας, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ακτινοφυσικού βββ) Φαρμακοποιού
  • Στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ειδικότητας Ψυχολόγου
  • Στον κλάδο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αθλητικές Ρίψεις βββ) Ιστιοπλοϊας γγγ) Κλασικού Αθλητισμού δδδ) Στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΠΕ Καθηγητών, ειδικότητας Καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας
  • Στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Επιμελητών, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου Επιμελητών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή βββ) Ηλεκτρονικής Ι γγγ) Ηλεκτροτεχνίας
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού των ειδικοτήτων:
  • ααα) Διοικητικού βββ) Οικονομικού Εφοδιασμού
  • Στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμου
  • Στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών-Καλλιτεχνικών Σπουδών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών-Καλλιτεχνικών Σπουδών, ειδικότητας Γραφιστικής
  • Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστή Η/Υ βββ) Πληροφορικής
  • Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ειδικού Μηχανολόγου βββ) Ειδικού Ηλεκτρολόγου γγγ) Ηλεκτρονικού Τεχνολόγου Μηχανικού δδδ) Ηλεκτρολογίας εεε) Ηλεκτρολόγου στστστ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ζζζ) Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού ηηη) Ηλεκτρονικού Μηχανικού θθθ) Ηλεκτρονικού ιιι) Κλωστοϋφαντουργού ιαιαια) Μηχανικού Αυτοματισμού ιβιβιβ) Μηχανικού Έργου Υποδομής ιγιγιγ) Μηχανολόγου ιδιδιδ) Μηχανολόγου Μηχανικού ιειειε) Ειδικού Μηχανικού ΜΕΚ ιστιστιστ) Μηχανολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού ιζιζιζ) Ναυπηγού ιηιηιη) Πολιτικών Έργων Υποδομής ιθιθιθ) Τεχνολόγου Πετρελαίου κκκ) Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού
  • Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού
  • Τοπογράφου
  • Τοπογράφου Μηχανικού
  • Στον κλάδο ΤΕ Ναυτικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ναυτικών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού βββ) Πλοιάρχου Β’ Τάξεως γγγ) Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως
  • Στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας βββ) Εργοθεραπευτή γγγ) Κοινωνικού Λειτουργού δδδ) Νοσηλευτικής εεε) Νοσηλεύτριας στστστ) Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ζζζ) Φυσικοθεραπευτή ηηη) Φυσιοθεραπείας
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Διαιτολόγου βββ) Τροφίμων και Διατροφής
  • Στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Γεωμέτρη βββ) Εργοδηγού Σχεδιάστριας γγγ) Ηλεκτρονικού δδδ) Τεχνίτη Αεροσκαφών
  • Στο νεοσυσταθέντα προσωρινό κλάδο ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ναυτικών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Δοκίμου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού βββ) Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξεως γγγ) Ραδιοτηλεγραφητή δδδ) Ραδιοτηλεγραφητή Β’ Τάξης
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Διοικητικού βββ) Οικονομικού Εφοδιασμού γγγ) Δακτυλογράφων
  • Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, ειδικότητας Μεταφραστή
  • Στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Εκτυπωτών βββ) Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου γγγ) Τυπογράφου
  • Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστή Η/Υ βββ) Χειριστή Μηχανογραφικών Συσκευών
  • Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ως κάτωθι:
  • ααα) Στην ειδικότητα Μηχανολογίας, οι υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανολογίας, των κάτωθι εξειδικεύσεων:
  • Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής
  • Δεξαμενιστή
  • Διανάκτη Καυσίμων
  • Ελασματουργού
  • Επενδυτή Λεβήτων στστστ) Εργαλειομηχανών
  • Εργαλειομηχανών CΝC
  • Εργοδηγού Μηχανολόγου
  • Εφαρμοστή
  • Λεβητοποιού ιαιαιαια) Λεμβουργού ιβιβιβιβ) Μηχανικού Αυτοκινήτων ιγιγιγιγ) Μηχανοδηγού Α’ ιδιδιδιδ) Μηχανοδηγού Β’ Τάξεως ιειειειε) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ιστιστιστιστ) Μηχανολόγου ιζιζιζιζ) Μηχανοτεχνίτη ιηιηιηιη) Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ιθιθιθιθ) Μηχανικού Εσωτερικής Καύσης
  • Μηχανικού Οχημάτων κακακακα) Συντηρητή Κεντρικής Θέρμανσης κβκβκβκβ) Οξυγονοκολλητή κγκγκγκγ) Πρακτικού Μηχανικού κδκδκδκδ) Προτυποποιού κεκεκεκε) Σιδηρουργού κστκστκστκστ) Συγκολλητή Μετάλλων κζκζκζκζ) Σφυροκοπανιστή κηκηκηκη) Τεχνίτη Αυτοκινήτων κθκθκθκθ) Τεχνίτη Ελαστικών
  • Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας λαλαλαλα) Τεχνίτη Σωστικών Μέσων λβλβλβλβ) Τεχνίτη Ταπετσαρίας λγλγλγλγ) Τορναδόρου λδλδλδλδ) Τορνευτή λελελελε) Υφαλοχρωματιστή λστλστλστλστ) Χαλκουργού λζλζλζλζ) Χειριστή Μηχανημάτων Αμμοβολής ληληληλη) Χειριστή Μηχανών και Ειδικών Μηχανημάτων λθλθλθλθ) Ψυκτικού και οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, εξειδίκευσης Ψυκτικού, καθώς και οι υπάλληλοι ειδικότητας Δομικών Έργων, εξειδίκευσης Υδραυλικού. βββ) Στην ειδικότητα Ηλεκτρολογίας, οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, των κάτωθι εξειδικεύσεων:.
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, των εξειδικεύσεων:
  • ααα) Οπλουργού βββ) Πυροτεχνουργού
  • Στον κλάδο ΔΕ Χημικού-Μεταλλουργικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χημικού-Μεταλλουργικού, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Χημικών Εργαστηρίων βββ) Βοηθού Χημικού
  • Στον κλάδο ΔΕ Ναυτικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ναυτικών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού βββ) Πλοιάρχου Γ’ Τάξης γγγ) Κυβερνήτη Πλοίων δδδ) Μηχανικού εεε) Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού στστστ) Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού Γ’ Τάξης ζζζ) Ναυκλήρου και οι υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας και εξειδίκευσης Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού
  • Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Οδηγού Αυτοκινήτων βββ) Ειδικού Οχημάτων
  • Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Νοσηλευτικής βββ) Νοσηλεύτριας γγγ) Νοσοκόμου δδδ) Αδελφής Νοσοκόμας εεε) Πρακτικής Νοσοκόμας στστστ) Βοηθού Ιατρικών Επαγγελμάτων ζζζ) Βοηθού Ακτινολόγου ηηη) Βοηθού Μικροβιολόγου
  • Στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Κουρέα βββ) Κηπουρού γγγ) Μαγείρου δδδ) Αρτοποιού εεε) Αρτεργάτη
  • Στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ράπτριας βββ) Ιστιοράπτη γγγ) Κοπτοράπτη δδδ) Κοπτοράπτριας εεε) Κόπτη Σχεδιαστή στστστ) Σχεδιαστή-Κατασκευής Ετοίμων Ενδυμάτων
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, ειδικότητας Εικονολήπτη
  • Στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Βοηθού Αποθήκης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, ειδικότητας Χειριστή Μέσων Τηλεπικοινωνιών και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, ειδικότητας Τραπεζοκόμου
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού:
  • ααα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών, των ειδικοτήτων:
  • Καθαριστή
  • Ειδικευμένου Εργάτη Λιμένα γγγγ) Μανουβραδόρου δδδ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, ειδικότητας Φύλακα
  • αααα) Εργάτη Γενικών Εργασιών
2.  
  Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
3.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 παρόντος, καλύπτουν οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ως κάτωθι:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού– Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Διοικητικού- Οικονομικού
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων, ειδικότητας Μετάφρασης Αγγλικής-Γερμανικής Γλώσσας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγγλικής-Γερμανικής
  • ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, των ειδικοτήτων:
  • Αγρονόμου Τοπογράφου και
  • Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αεροναυπηγού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολόγου-Αεροναυπηγού Μηχανικού. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτέκτονα, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού. δδδ) Οι καταταχθέντες υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:.
  • ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:
  • Ηλεκτρονικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. στστστ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων–Μεταλλουργού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων–Μεταλλουργού. ζζζ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας:
  • ααα) Βιολόγου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βιολογίας. βββ) Φυσικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φυσικής. γγγ) Χημικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημείας. δδδ) Χημικού Ναυτιλίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημικού Ναυτιλίας.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ωκεανογράφων, ειδικότητας Ωκεανογράφου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ωκεανογράφου
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Υδρογραφίας, ειδικότητας Υδρογράφου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Υδρογράφου
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών, ειδικότητας Μαθηματικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μαθηματικών
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, ειδικότητας Στατιστικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Στατιστικής
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Παθολογίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Παθολογίας
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας, ειδικότητας:
  • ααα) Ακτινοφυσικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής). βββ) Φαρμακοποιού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φαρμακευτικής.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ειδικότητας Ψυχολόγου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ψυχολογίας. ιγιγ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, των ειδικοτήτων:
  • αααα) Αθλητικών Ρίψεων και.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον προσωρινό κλάδο ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Διοικητικού και βββ) Οικονομικού Εφοδιασμού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών- Καλλιτεχνικών Σπουδών, ειδικότητας Γραφιστικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Γραφιστικής
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστή Η/Υ και βββ) Πληροφορικής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. εε)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:.
  • Ειδικού Ηλεκτρολόγου
  • Ηλεκτρολογίας
  • Ηλεκτρολόγου
  • Ειδικού Μηχανικού ΜΕΚ
  • Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. δδδ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, των ειδικοτήτων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Ναυτικών, ειδικότητας:
  • ααα) Πλοιάρχου Β’ Τάξεως, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πλοιάρχου Β’ Τάξεως. βββ) Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως. γγγ) Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού. ζζ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ειδικότητας:
  • ααα) Διαιτολόγου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Διατροφής και Διαιτολογίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Τροφίμων και Διατροφής, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις, κλάδων κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες και εξειδικεύσεις ως εξής:
  • ααα) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Γεωμέτρη δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με ειδικότητα Δομικών Έργων και εξειδίκευση Τεχνικού Τοπογραφικών Εφαρμογών. βββ) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Εργοδηγών Σχεδιαστών δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με ειδικότητα Δομικών Έργων και εξειδίκευση Σχεδιαστή Δομικών Έργων. γγγ) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρονικού δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με ειδικότητα Ηλεκτρονικής και εξειδίκευση Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. δδδ) Οι υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνίτη Α/Φ δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Α/Φ και Ε/Π αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας:
  • ααα) Δοκίμου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Δοκίμου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού. βββ) Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξεως, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξεως. γγγ) Ραδιοτηλεγραφητή, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή. δδδ) Ραδιοτηλεγραφητή Β’ Τάξης, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Β’ Τάξης.
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Διοικητικού βββ) Οικονομικού Εφοδιασμού γγγ) Δακτυλογράφων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Υποστήριξης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων, ειδικότητας Μεταφραστή, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγγλικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας, των ειδικοτήτων:.
  • Αρτοποιού και ββββ) Αρτεργάτη, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αρτοποιίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, ειδικότητας Κουρέα, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, ειδικότητας Μαγείρου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. δδδ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, ειδικότητας Κηπουρού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ανθοκομίας, Κηποτεχνίας και Δενδροκομίας, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ιστιστ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης- Υπόδησης, των ειδικοτήτων:.
  • Διανάκτη Καυσίμων, καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. στστστ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, των εξειδικεύσεων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας:
  • ααα) Προγραμματιστή Η/Υ, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Προγραμματιστή Η/Υ. βββ) Χειριστή Μηχανογραφικών Συσκευών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χειριστή Η/Υ, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. εε)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, των εξειδικεύσεων:.
  • Κοπτοράπτριας
  • Αδελφής Νοσοκόμας
  • Κόπτη Σχεδιαστή, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης, ειδικότητας Σχεδιαστή-Κατασκευής Ετοίμων Ενδυμάτων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Σχεδίασης Ενδυμάτων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους.
  • Συγκολλητή Μετάλλων
  • Σφυροκοπανιστή
  • Υφαλοχρωματιστή
  • Χειριστή Μηχανημάτων Αμμοβολής, καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών- Κατεργασιών, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, των εξειδικεύσεων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Χειρίστων Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων, των εξειδικεύσεων:
  • ααα) Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων βββ) Χειριστή Πλωτών Γερανών γγγ) Οδηγού Γερανοφόρων Οχημάτων δδδ) Χειριστή Γερανοφόρων-Ανυψωτικών Μηχανημάτων εεε) Χειριστή Μηχανημάτων Έργων, καλύπτουν θέσεις εξειδίκευσης Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων, καθηκόντων ανάλογων της εξειδίκευσής τους. ιι)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, ειδικότητας Οπλουργού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Οπλουργού. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, ειδικότητας Πυροτεχνουργού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πυροτεχνουργού.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Χημικού- Μεταλλουργικού, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Χημικών Εργαστηρίων και βββ) Βοηθού Χημικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους. ιβιβ)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Ναυτικών, των ειδικοτήτων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, ειδικότητας Εικονολήπτη, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Εικονολήπτη. ιηιη)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Βοηθού Αποθήκης, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθού Αποθήκης. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Τραπεζοκόμου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τραπεζοκόμου.
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Κλητήρα, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κλητήρα
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Τραπεζοκόμου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τραπεζοκόμου
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Καθαριστή και βββ) Καθαρίστριας, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Καθαριστή-Καθαρίστριας
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Εργάτη Πλυντηρίων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Εργάτη λευκαντηρίων – βαφείων – πλυντηρίων – σιδερωτηρίων – κλιβάνων, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Πλύντη Πινακίων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πλύντη Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών, καθηκόντων ανάλογων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Εργάτη Γενικών Εργασιών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Εργάτη Γενικών Εργασιών
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Ειδικευμένου Εργάτη Λιμένα, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ειδικευμένου Εργάτη Λιμένος
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Μανουβραδόρου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μανουβραδόρου
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Φύλακα, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φύλακα
Άρθρο 18 "Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου"
1.  
  Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων του ΓΕΝ κατατάσσεται με το βαθμό που κατέχει, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος με ειδικότητα:
 1. Μηχανικών/Η/Ν Ραδιοηλεκτρολόγος
 2. Μηχανικών/Η/Ν Μηχανικός
 3. Μηχανικών/Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
 4. Μηχανικών/Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός
2.  
  Οι υπάλληλοι του ΓΕΝ που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στις κάτωθι ειδικότητες-εξειδικεύσεις:
 1. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Στην ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού/Διοικητικού
  • Στην ειδικότητα Πληροφορικής, υπάλληλος ειδικότητας Πληροφορικής/ Αναλυτή
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Αρχιτέκτονα Μηχανικού, υπάλληλος ειδικότητας Μηχανικών/Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού, υπάλληλοι ειδικοτήτων Μηχανικών/Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικών/ Χαρτογράφου
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, υπάλληλος ειδικότητας Μηχανικών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Πολιτικού Μηχανικού, υπάλληλος ειδικότητας Μηχανικών/Πολιτικού Μηχανικού
 2. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Στην ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλοι ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού/Διοικητικού
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Μηχανολογίας, υπάλληλοι ειδικοτήτων Μηχανικών/Μηχανολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού και Μηχανικών/ Μηχανολόγου Υπομηχανικού
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Τοπογραφίας, υπάλληλος ειδικότητας Μηχανικών/Τοπογράφου
  • Στην ειδικότητα Μηχανικών/Ηλεκτρονικής, υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανικών/Ηλεκτρονικού
 3. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Στην ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων/Διοικητικού
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/ Ναυπηγικής Βιομηχανίας, υπάλληλος ειδικότητας Τεχνικού/Μηχανολογίας/Δεξαμενιστή
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνικού Εφαρμοστηρίου, υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνικού/Μηχανολογίας/Εφαρμοστή
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών – Κατεργασιών, υπάλληλοι ειδικοτήτων:
  • ααα) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Λεβητοποιού βββ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Προτυποποιού γγγ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Σιδηρουργού δδδ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλητή Μετάλλων εεε) Τεχνικού/Ηλεκτροσυγκολλητή
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων-Οχημάτων, υπάλληλοι ειδικοτήτων:
  • ααα) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Μηχανικού Αυτοκινήτων βββ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/ Τεχνίτη Οχημάτων
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας, με καθήκοντα ανάλογα των εξειδικεύσεών τους (βάσει των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας), υπάλληλοι ειδικοτήτων:
  • ααα) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Μηχανοτεχνίτη βββ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Πρακτικού Μηχανικού γγγ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Λιπαντή
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Εργαλειομηχανών, υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνικού/Μηχανολογίας /Τορνευτή
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, υπάλληλοι ειδικοτήτων:
  • ααα) Τεχνικού/Μηχανολογίας /Χαλκουργού βββ) Τεχνικού/Τεχνίτη Υδραυλικών Συστημάτων
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής, υπάλληλος ειδικότητας Τεχνικού/ Μηχανολογίας/ Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων, υπάλληλοι ειδικοτήτων:
  • ααα) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτη Ταπετσαρίας βββ) Τεχνικού/Μηχανολογίας/Φανοποιού
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ψυκτικού
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολόγου Γενικών Εφαρμογών, υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτροτεχνίτη
  • Στην ειδικότητα Τεχνικού/Ηλεκτρονικής/Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, υπάλληλοι ειδικότητας Τεχνικού/Ηλεκτρονικής/Ηλεκτρονικού
  • Στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων/Τεχνίτη Αεροσκαφών, υπάλληλος ειδικότητας Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτη Αεροσκαφών
  • Στην ειδικότητα Ναυτικών/Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, υπάλληλος ειδικότητας Ναυτικών/Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού
  • Στην ειδικότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών/Νοσηλευτικής, υπάλληλοι ειδικότητας Κοινωνικών Υπηρεσιών/Αδελφής Νοσοκόμας
  • Στην ειδικότητα Παροχής Υπηρεσιών/Αρτοποιίας, υπάλληλος ειδικότητας Παροχής Υπηρεσιών/Αρτεργάτη
  • Στην ειδικότητα Παροχής Υπηρεσιών/Μαγειρικής Τέχνης, υπάλληλος ειδικότητας Παροχής Υπηρεσιών/Μαγείρου
  • Στην ειδικότητα Ένδυσης-Υπόδησης/Κοπτικής-Ραπτικής, υπάλληλος ειδικότητας Ένδυσης-Υπόδησης/Ράπτριας
 4. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • Στην ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/Καθαριστή-Καθαρίστριας, υπάλληλοι ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας/Καθαριστή-Καθαρίστριας
  • Στην ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/Εργάτη Γενικών Εργασιών, υπάλληλοι ειδικότητας Εργατών/Εργάτη Γενικών Εργασιών
  • Στην ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/Ναυτεργάτη, υπάλληλοι ειδικότητας Εργατών/Ναυτεργάτη
  • Στην ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού/Μανουβραδόρου, υπάλληλοι ειδικότητας Εργατών/Μανουβραδόρου
3.  
  Για την κατάταξη των παρ. 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 19 "Καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων"
1.  
  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Διευθύνσεων είναι τα ακόλουθα:
 1. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ενάσκηση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης
 2. Η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 3. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης
 4. Η διαχείριση, και η αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 5. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων, επ΄αυτών
 6. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης τους σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων
 7. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 8. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης
 9. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 20 "Καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων"
1.  
  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων είναι τα ακόλουθα:
 1. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης
 2. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 3. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος
 4. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος
 5. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 6. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού
 7. Η εισήγηση στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, για ζητήματα στελέχωσης και των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τμήματος
 8. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων
 9. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 21 "Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων"
2.  
  Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες της μίας ειδικότητας ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα, καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του ΓΕΑ
3.  
  Από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού η μία (1) προσωποπαγής θέση, από τον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος η μία (1) προσωποπαγής θέση, από τον κλάδο ΠΕ Μετεωρολόγων οι δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων η μία (1) προσωποπαγής θέση,από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικού η μία (1) προσωποπαγής θέση,καταργούνται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές. Από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, οι είκοσι οκτώ (28) θέσεις ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας, οι δώδεκα (12) θέσεις ειδικότητας Επιμελητών και οι δέκα (10) θέσεις ειδικότητας Εργατών είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές.
4.  
  Με την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση εκάστου των υπηρετούντων σε προσωποπαγή θέση του προσωρινού κλάδου ΤΕ Εργοδηγών καταργείται η εν λόγω θέση και παύει ταυτόχρονα να ισχύει η δέσμευση της αντίστοιχης θέσης του κλάδου προέλευσης κατηγορίας ΔΕ. Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ Εργοδηγών καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του συνόλου των υπηρετούντων στις προσωποπαγείς θέσεις αυτού.
Άρθρο 23 "Μετατροπή θέσεων"
1.  
  Με την καθοιονδήποτε τρόπο κένωση των κατωτέρω οργανικών θέσεων του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου αυτές μετατρέπονται αυτοδίκαια ως εξής: α. Δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής προσαυξάνοντας το σύνολο των οργανικών θέσεων αυτού. β. Τριάντα (30) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Μετεωρολόγων μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Μετεωρολόγων προσαυξάνοντας το σύνολο των οργανικών θέσεων αυτού. γ. Τρεις (3) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Βοηθών Αποθηκαρίων μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Χημικού – Μεταλλουργικού προσαυξάνοντας το σύνολο των οργανικών θέσεων αυτού. δ. Επτά (7) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Τραπεζοκόμων μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών προσαυξάνοντας το σύνολο των οργανικών θέσεων αυτού. ε. Οι κλάδοι ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών, ΔΕ Μετεωρολόγων και ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων με τη μετατροπή του συνόλου των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις, καταργούνται αυτοδίκαια.
Άρθρο 24 "Ανάλυση των κλάδων ανά ειδικότητα και εξειδίκευση του προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου"
1.  
  Οι ανά κατηγορία και κλάδο ειδικότητες και εξειδικεύσεις αναλύονται ως κάτωθι:
2.  
  Με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ειδικότητα Διοικητικών-Γραμματέων, βαθμίδας ΔΕ, οι θέσεις αυτών καταργούνται
Άρθρο 26 "Προσόντα-πρόσθετα προσόντα-απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού"
1.  
  Για όσους κλάδους δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού με τις διατάξεις, του παρόντος εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
2.  
  Για όσες ειδικότητες εκδίδεται άδεια ασκήσεως αντίστοιχου επαγγέλματος, από αρμόδιες αρχές της ημεδαπής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η άδεια αυτή αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο προσόν διορισμού. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
3.  
  Για όσους κλάδους ή ειδικότητες απαιτείται ως προσόν διορισμού ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
4.  
  Πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα, ορίζονται τα κάτωθι ως πρόσθετα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος Για την ειδικότητα της Χημείας, ορίζεται βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν.1804/1988, Α΄ 177).
 2. Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 3. Κλάδος ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων Για τους Ιατρούς/Ιατρούς Ειδικοτήτων,:
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής,
  • άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος,
  • άδεια τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή ή αντίστοιχη αρχή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πλην Ιατρού Εργασίας),
  • βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
  • βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, περί εκπληρώσεως υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
 4. Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας
  • Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
  • Ειδικότερα, για την ειδικότητα Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής), προσόντα διορισμού ορίζονται:
  • ααα) Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών, σχολών της αλλοδαπής, βββ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική ή την Ιατρική Ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, γγγ) άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και δδδ) νοσοκομειακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, πέραν της πρακτικής άσκησης, στο γνωστικό χώρο Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής ή σε Τμήματα Ιατρικής Φυσικής ή συνδυασμός των ανωτέρω.
  • Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορισθεί ως πρόσθετο προσόν διορισμού και η Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
 5. Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 6. Κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής, συνοδευόμενο από το κατά περίπτωση ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και
  • αντίστοιχη τριετής επαγγελματική εμπειρία και ει δυνατόν σε Στρατιωτικές Σχολές
 7. Κλάδος ΠΕ Μετεωρολόγων
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Μετεωρολογίας ΑΕΙ ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής ή
  • πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής, συναφούς με την επιστήμη της Μετεωρολογίας όπως ορίζεται κάθε φορά στην προκήρυξη μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και
  • τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο Μαθηματικού ή Φυσικού Τμήματος ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών ή Περιβάλλοντος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Οι διορισθέντες του τελευταίου εδαφίου, μετά την πρόσληψή τους εισάγονται υποχρεωτικά για φοίτηση στο Τμήμα Μετεωρολόγων Α΄ Τάξης της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
  • Η παρακολούθηση και η επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα αυτό της Μετεωρολογικής Σχολής θεωρείται τυπικό προσόν για τη μονιμοποίηση.
 8. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 9. Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων αα) Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γγ) τριετής εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων
 10. Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 11. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 12. Κλάδος ΤΕ Μετεωρολόγων Το πτυχίο των τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος των ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και τουλαχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 13. Οι διορισθέντες μετά την πρόσληψή τους εισάγονται υποχρεωτικά για φοίτηση στο Τμήμα Μετεωρολόγων Β΄ Τάξης της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 14. Η παρακολούθηση και η επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα αυτό της Μετεωρολογικής Σχολής θεωρείται τυπικό προσόν για τη μονιμοποίηση.
 15. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή Τεχνικού Αριθμητικού Ελέγχου Εργαλειομηχανών CΝC, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
  • τριετής αντίστοιχη εμπειρία
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και τριετής αντίστοιχη εμπειρία
 16. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
  • τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και
  • γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα:
  • επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου
 17. Κλάδος ΔΕ Χημικού-Μεταλλουργικού
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης
 18. Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης
 19. Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης
 20. Κλάδος ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης
 21. Κλάδος ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης
  • Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου, από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης
 22. Κλάδος ΔΕ Μετεωρολόγων
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
  • καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
  • Για τη μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική η φοίτηση στο Τμήμα Μετεωρολόγων Γ Τάξης της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
5.  
  Προκειμένου για κλάδους ή ειδικότητες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου με το παρόν διάταγμα ως προσόν διορισμού ορίζεται το αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Για την βεβαίωση αυτή εφαρμόζονται οι γενικές προβλέψεις προσοντολογίου του δημοσίου τομέα.
Άρθρο 27 "Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου"
1.  
  Οι υπάλληλοι του ΓΕΑ που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν ως κάτωθι:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
  • Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστών Η/Υ βββ) Αναλυτών γγγ) Επιστήμης των Η/Υ
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Φυσικών βββ) Χημικών γγγ) Βιολόγων
  • Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Γενικής Ιατρικής βββ) Ακτινολόγου
  • Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Αρχιτέκτονα βββ) Αεροναυπηγού Μηχανικού γγγ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δδδ) Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού εεε) Ηλεκτρονικού Μηχανικού στστστ) Μεταλλειολόγου Μηχανικού ζζζ) Μηχανολόγου Μηχανικού ηηη) Πολιτικού Μηχανικού θθθ) Τοπογράφου Μηχανικού ιιι) Χημικού Μηχανικού
  • Στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ψυχολόγων βββ) Κοινωνιολόγων
  • Στον κλάδο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ειδικότητας Ποδοσφαίρισης
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ναυπηγού Μηχανικού ΤΕ βββ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ γγγ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ δδδ) Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ εεε) Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ στστστ) Μηχανικού Αυτοκινήτων ΤΕ ζζζ) Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ηηη) Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ θθθ) Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ιιι) Κλωστοϋφαντουργίας ιαιαια) Μηχανικού Οχημάτων ιβιβιβ) Τεχνολόγου Μηχανικού
  • Στον κλάδο ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Τροφίμων και Διατροφής
  • Στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Σχεδιαστών Γενικού Σχεδίου βββ) Μηχανικών Οχημάτων-Μηχανημάτων γγγ) Κινητήρων Αεροσκαφών δδδ) Συνθετών Αεροσκαφών εεε) Υδραυλικών Συστημάτων Αεροσκαφών στστστ) Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Αεροσκαφών ζζζ) Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ηηη) Σχεδιαστών Μηχανολογικού Σχεδίου θθθ) Τεχνικού Επιθεωρητή Εργασίας/Υλικού ιιι) Ελασματουργών Αεροσκαφών ιαιαια) Τεχνιτών Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών ιβιβιβ) Μηχανουργών ιγιγιγ) Ελαστικών Αεροσκαφών ιδιδιδ) Επιμεταλλωτών ιειειε) Σωστικών Μέσων Αεροσκαφών ιστιστιστ) Οργάνων Αεροσκαφών ιζιζιζ) Τεχνιτών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων ιηιηιη) Μηχανολογίας
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Διοικητικών-Γραμματέων βββ) Διοικητικού-Λογιστικού γγγ) Γραφέων-Δακτυλογράφων δδδ) Δακτυλογράφων-Στενογράφων
  • Στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης των ειδικοτήτων:
  • ααα) Γαζωτών-Γαζωτριών βββ) Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων γγγ) Ραπτών-Ραπτριών δδδ) Υποδηματοποιών
  • Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βοηθών Ακτινολόγων βββ) Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων γγγ) Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων δδδ) Βοηθών Νοσοκόμων
  • Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, ειδικότητας Φαρμακοϋπαλλήλων
  • Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, ειδικότητας Μεταφραστών Αγγλικών
  • Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Οδηγών Αυτοκινήτων βββ) Οδηγών Ειδικών Οχημάτων-Μηχανημάτων
  • Στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών των ειδικοτήτων:
  • ααα) Μαγείρων βββ) Κουρέων-Κομμωτών γγγ) Πυροσβεστών
  • Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστών Η/Υ βββ) Χειριστών Η/Υ γγγ) Χειριστών Διατρητικών Μηχανών-Εισαγωγής Στοιχείων
  • Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ως κάτωθι:
  • ααα) Στην ειδικότητα Μηχανολογίας, οι υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανολογίας των κάτωθι εξειδικεύσεων:
  • Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Εργοδηγών Δομικών Έργων
  • Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού δδδ) Στην ειδικότητα Δομικών Έργων, οι υπάλληλοι ειδικότητας Δομικών Έργων των κάτωθι εξειδικεύσεων:
  • Ελαιοχρωματιστών, οι υπάλληλοι της ειδικότητας Σχεδιαστών, εξειδίκευσης Δομικών Έργων, Γενικού Σχεδίου και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου (αναλόγως των καθηκόντων τους), καθώς και οι υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανολογίας, εξειδίκευσης Τεχνιτών Ταπετσαρίας (αναλόγως των καθηκόντων τους). εεε) Στην ειδικότητα Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οι υπάλληλοι ειδικότητας Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων των κάτωθι εξειδικεύσεων:.
  • Λιπαντών-Συντηρητών στστστστ) Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης
  • Πετρελαιομηχανικών
  • Γενικών Εφαρμοστών
  • Αμαξωμάτων Οχημάτων
  • Ελασματουργών ιαιαιαια) Τεχνιτών Χρώσεως Οχημάτων ιβιβιβιβ) Τεχνιτών Ταπετσαρίας (αναλόγως των καθηκόντων τους) ιγιγιγιγ) Μηχανουργών ιδιδιδιδ) Εργαλειομηχανών ιειειειε) Ρεκτιφιαδόρων ιστιστιστιστ) Συγκολλήσεων Μεταλλικών Κατασκευών ιζιζιζιζ) Χειριστών Μηχανών Αμμοβολής-Θερμοπλαστικών ιηιηιηιη) Σιδηρουργών ιθιθιθιθ) Χειριστών Εγκαταστάσεων Καυσίμων
  • Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας/Υλικού κακα
  • Θερμαστών Κλιβανιστών και οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, εξειδίκευσης Ψυκτικών- Θερμικών Εγκαταστάσεων, οι υπάλληλοι ειδικότητας Δομικών Έργων, εξειδίκευσης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, καθώς και οι υπάλληλοι ειδικότητας Σχεδιαστών, εξειδίκευσης Μηχανολογικού Σχεδίου. βββ) Στην ειδικότητα Ηλεκτρολογίας, οι υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολογίας των κάτωθι εξειδικεύσεων:.
  • Στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας, ειδικότητας Γραφικών Τεχνών
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΔΕ Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας, ειδικότητας Φωτογράφων - Εκτυπωτών
  • Στον κλάδο ΔΕ Χημικού Μεταλλουργικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χημικού Μεταλλουργικού, ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, των κατώθι εξειδικεύσεων:
  • ααα) Θερμικών Κατεργασιών βββ) Χυτών Μετάλλων γγγ) Επιμεταλλωτών
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Μηχανολογίας, εξειδίκευσης Οπλουργών
  • Στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Βοηθών Αποθηκαρίου, βββ) Παρατηρητών Μετεωρολόγων καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών, ειδικότητας Τραπεζοκόμων (Προσωρινός)
  • Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού Α/Φ και Ε/Π οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Α/Φ και Ε/Π με τις αντίστοιχες ειδικότητες
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • Στο νεοσυσταθέντα κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού:
  • ααα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας των κάτωθι ειδικοτήτων:
  • Καθαριστών-Καθαριστριών
  • Πλυντών Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών
  • Εργατών Σιδηρωτηρίων, Λευκαντηρίων, Πλυντηρίων βββ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών, των κάτωθι ειδικοτήτων:
2.  
  Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
3.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 παρόντος, καλύπτουν οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ως κάτωθι:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού
  • Οι καταταχθέντες υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής των ειδικοτήτων:
  • ααα) Προγραμματιστών Η/Υ βββ) Αναλυτών γγγ) Επιστήμης των Η/Υ, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής, καθηκόντων αναλόγων των ειδικοτήτων τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας:
  • ααα) Φυσικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Φυσικής. βββ) Χημικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημείας. γγγ) Βιολόγου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βιολογίας.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, ειδικότητας:
  • ααα) Γενικής Ιατρικής καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. βββ) Ακτινολόγου, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ακτινολόγου. εε)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτέκτονα καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αεροναυπηγού Μηχανικού καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολόγου-Αεροναυπηγού Μηχανικού. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:.
  • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
  • Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, καθηκόντων αναλόγων των ειδικοτήτων τους. δδδ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. εεε) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. στστστ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού. ζζζ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού. ηηη) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Τοπογράφου-Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγρονόμου- Τοπογράφου Μηχανικού, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. θθθ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Χημικού Μηχανικού.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ειδικότητας:
  • ααα) Ψυχολόγων, καλύπτουν θέσεις Ψυχολογίας. βββ) Κοινωνιολόγων, καλύπτουν θέσεις Κοινωνιολογίας.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ειδικότητας Ποδοσφαίρισης, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ποδοσφαίρισης
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) αα)ααα) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανικού ΤΕ καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ναυπηγικής. βββ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολογίας. γγγ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικής. δδδ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Τοπογραφίας. εεε) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:.
  • Μηχανικού Αυτοκινήτων ΤΕ και
  • Μηχανικού Οχημάτων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Οχημάτων, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. ζζζ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ Τεχνολόγου Μηχανικού καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Μηχανολογίας. ηηη) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργίας καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργίας.
  • Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, καθηκόντων αναλόγων των ειδικοτήτων τους. στστστ) Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων:.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ειδικότητας Τροφίμων και Διατροφής, καλύπτουν θέσεις των ειδικοτήτων:
  • ααα) Τεχνολογίας Τροφίμων και βββ) Διατροφής και Διαιτολογίας, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις κλάδων κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες και εξειδικεύσεις ως εξής:
  • ααα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Κινητήρων Αφών, Συνθετών Αφών, Υδραυλικών Συστημάτων Αφών, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Αφών, Ελασματουργών Αφών, Ελαστικών Αφών, Σωστικών Μέσων Αφών και Οργάνων Αφών δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Αφών και Ε/Π με αντίστοιχες ειδικότητες. βββ) Οι υπάλληλοι των εξειδικεύσεων Μηχανικών Οχημάτων - Μηχανημάτων, Σχεδιαστών Μηχανολογικού Σχεδίου και Μηχανουργών δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανολογίας, με εξειδικεύσεις Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, Μηχανολογικού Σχεδίου και Εργαλειομηχανών αντίστοιχα. γγγ) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας Μηχανολογίας δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού αντίστοιχης ειδικότητας. δδδ) Οι υπάλληλοι της εξειδίκευσης Σχεδιαστών Γενικού Σχεδίου δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Δομικών Έργων και εξειδίκευση Σχεδιαστή Δομικών Έργων. εεε) Οι υπάλληλοι της εξειδίκευσης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Ηλεκτρολογίας και αντίστοιχης εξειδίκευσης. στστστ) Οι υπάλληλοι των εξειδικεύσεων Τεχνιτών Τηλεπικοινωνιακών - Ηλεκτρονικών και Τεχνιτών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Ηλεκτρονικής και εξειδικεύσεις Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας και Συσκευών και Εγκαταστάσεων, αντίστοιχα. ζζζ) Ο υπάλληλος ειδικότητας Τεχνικού Επιθεωρητή Εργασίας/Υλικού δεσμεύει κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Μηχανολογίας και εξειδίκευση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής. ηηη) Οι υπάλληλοι εξειδίκευσης Επιμεταλλωτών δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Χημικού Μεταλλουργικού με ειδικότητα Επιμεταλλώσεων.
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων των ειδικοτήτων:
  • ααα) Δακτυλογράφων-Στενογράφων βββ) Διοικητικού – Λογιστικού γγγ) Γραφέων-Δακτυλογράφων, καλύπτουν θέσεις της ειδικότητας Υποστήριξης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθηκόντων αναλόγων των ειδικοτήτων τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης- Υπόδησης, των ειδικοτήτων:
  • ααα) Ραπτών – Ραπτριών βββ) Γαζωτών/τριων γγγ) Κοπτικής – Ραπτικής Έτοιμων Ενδυμάτων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Κοπτικής – Ραπτικής, καθηκόντων αναλόγων των ειδικοτήτων τους
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης, ειδικότητας Υποδηματοποιών, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Υπόδησης
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών, ειδικότητας:
  • ααα) Βοηθών Ακτινολόγων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. βββ) Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. γγγ) Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. δδδ) Βοηθών Νοσοκόμων καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους. εεε) Φαρμακοϋπαλλήλων, καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείων, καθηκόντων αναλόγων της ειδικότητάς τους.
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων, ειδικότητας Μεταφραστών Αγγλικών καλύπτουν θέσεις ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας
  • Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας:
  • ααα) Οδηγών Αυτοκινήτων, καλύπ