Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Αντικείμενο"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) καθώς και η ρύθμιση εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση…» (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12), αναφορικά με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)"
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος π.δ. νοείται ως:.
 1. «προϊόν»:
 2. κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων
 3. «υπηρεσία»:
 4. οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών.
 5. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, νοείται με τον όρο:.
  • «εξ αποστάσεως»:
  • υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα,
  • «με ηλεκτρονικά μέσα»:υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα,
  • «κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών»:
  • υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας.
  • Στο παράρτημα Α (άρθρο 11) περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τον ορισμό αυτό.
 6. «τεχνική προδιαγραφή»:
 7. η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.
 8. Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67), ως ισχύει, η τελευταία ενσωμάτωση της οποίας στην εθνική νομοθεσία έγινε με την υπ αρ.
 9. Δ.ΥΓ3α./Γ.Π. 32221/29.04.2013 απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας (Β’ 1049) καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.
 10. «άλλη απαίτηση»:
 11. απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεση του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψης του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του
 12. «κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες»:
 13. απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών που περιγράφονται στην περίπτωση β) και στην άσκηση τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τον αποδέκτη των υπηρεσιών, εξαιρουμένων των κανόνων που δεν αναφέρονται ειδικά στις υπηρεσίες που ορίζονται στην ίδια περίπτωση.
 14. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:.
  • ένας κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία και το κείμενο του, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί μέρους διατάξεις, να ρυθμίσει με σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές,
  • ένας κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις υπηρεσίες αυτές μόνον κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση
 15. «τεχνικός κανόνας/κανονισμός»:
 16. τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή την πρακτική (de jure ή de factο), για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 8, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
 17. Τεχνικοί κανόνες de factο είναι ιδίως:.
  • οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,
  • οι εκούσιες συμφωνίες στις οποίες η δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες.
  • Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων,.
  • οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες.
  • Εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
 18. «σχέδιο τεχνικού κανόνα/κανονισμού»:
 19. το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις
2.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται:
 1. στις υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων
 2. στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 95 της 15.04.2010, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ. 109/2010 (Α’ 190).
 3. στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33), ως ισχύει, η τελευταία ενσωμάτωση της οποίας στην εθνική νομοθεσία έγινε με το ν. 4070/2012 (Α’ 82).
 4. στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των εν λόγω υπηρεσιών στο παράρτημα Β (άρθρο 11) του παρόντος προεδρικού διατάγματος
 5. στους κανόνες που εκδίδονται από ή για οργανωμένες αγορές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α’ 195), ως ισχύει, ή από ή για άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές, με εξαίρεση μόνο τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
 6. για τα μέτρα που θεσπίζονται ως αναγκαία στο πλαίσιο των Συνθηκών προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση προϊόντων, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τα προϊόντα
Άρθρο 3 "(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ και άλλες διατάξεις)"
1.  
  Η Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα ΕΛΟΤ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (νπιδ) υλοποιεί τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 για τους εθνικούς φορείς τυποποίησης και γνωστοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 του εν λόγω Κανονισμού. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να κοινοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή κρίνεται αναγκαία, στο πλαίσιο του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.
2.  
  Στην Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα ΕΛΟΤ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας νπιδ λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης (ΚΠ ΕΛΟΤ) για παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, για διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ, καθώς και για τεχνικούς κανονισμούς/κανόνες (κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος π.δ.). Εκδότες των παραπάνω μπορεί να είναι κατά περίπτωση είτε η Επιτροπή, είτε οργανισμοί τυποποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) 1025/2012 είτε τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος π.δ. είτε αλλοδαποί ή διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης ή και κράτη, που έχουν συνάψει με την Ελλάδα ή την Ε.Ε. διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Το Κέντρο Πληροφόρησης μεριμνά για την συγκρότηση και τήρηση του σχετικού αρχείου και για κάθε σχετική διαδικασία πληροφόρησης.
3.  
  Το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ λειτουργεί ως σημείο επαφής στην επικοινωνία της μονάδας ΕΛΟΤ με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης καθώς και τους εθνικούς φορείς τυποποίησης των άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012
4.  
  Το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ ορίζεται ως το εθνικό σημείο επαφής αναφορικά με την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 του παρόντος. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τα κατάλληλα μέσα που υποδεικνύονται από την Επιτροπή.
5.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί δύνανται να λαμβάνουν ενημέρωση από το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ αναφορικά με τα αρχεία που αυτό τηρεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους στο Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, σε σχέση με τα αρχεία που αυτό τηρεί. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται από το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ στους αντίστοιχους εκδότες των αρχείων, που αυτές αφορούν.
6.  
  Κάθε αίτημα Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπου για συγκεκριμένα προϊόντα, για τον σκοπό της έκδοσης τεχνικού κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα υπό μορφή σχεδίου τεχνικών κανονισμών, συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν την κατάρτισή του και υποβάλλεται στο ΚΠ ΕΛΟΤ, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος πδ, μεριμνά για την ανακοίνωση του στην Ευρ. Επιτροπή.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη μόνιμη επιτροπή του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφεξής επιτροπή, ο οποίος, ανά περίπτωση, μπορεί να υποβοηθείται τόσο από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όσο και από εμπειρογνώμονες ή συμβούλους για τη διατύπωση των ελληνικών θέσεων
Άρθρο 5 "(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ) Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας:"
1.  
  συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής, καθώς και στις εργασίες της όταν αυτή συνέρχεται με ειδική σύνθεση για να εξετάσει τα ζητήματα τα σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. Δύναται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της Αυτοτελούς Λειτουργικής Μονάδας ΕΛΟΤ, όταν καλείται,.
2.  
  εκφράζει τις ελληνικές θέσεις πάνω στις εκθέσεις που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιτροπή για τη λειτουργία και την εφαρμογή των προαναφερόμενων διαδικασιών, καθώς και στις προτάσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων εμποδίων κατά τις συναλλαγές,
3.  
  σε συνεργασία με την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα ΕΛΟΤ εκφράζει γνώμη στις προτάσεις της επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
 1. να μεριμνήσει, εφόσον χρειάζεται, και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παρεμπόδισης των συναλλαγών, να αποφασίσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε μία πρώτη φάση μεταξύ τους για τα κατάλληλα μέτρα,
 2. να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο σχετικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2,
 3. να εντοπίσει τους τομείς για τους οποίους αποδεικνύεται αναγκαία η εναρμόνιση και ανάληψη, ενδεχομένως, των κατάλληλων εργασιών εναρμόνισης σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα,
 4. να επιλέξει το πρακτικό σύστημα που θα πρέπει να εφαρμοστεί για την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπει η Οδηγία 2015/1535/ΕΕ και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδεχομένως, να γίνουν σε αυτό,
 5. να επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος, που θέτει σε εφαρμογή το παρόν π.δ,.
 6. να εκφράσει γνώμη σε κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα που τίθεται υπόψη της επιτροπής,
 7. να επιληφθεί κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ
Άρθρο 6 "(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)"
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων, υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν στην Επιτροπή, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, εκτός αν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μία απλή ενημέρωση ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από μία ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο το σχέδιο. Εάν χρειαστεί, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συνέταξαν το σχέδιο του τεχνικού κανόνα γνωστοποιούν ταυτοχρόνως – εάν δεν το έχουν ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίηση τους – το κείμενο των βασικών, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο τον τεχνικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου τεχνικού κανόνα. Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων τεχνικών κανόνων αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους ανωτέρω όρους, εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές. Ειδικότερα, όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά στον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, γνωστοποιείται επίσης, είτε περίληψη, είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν στα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης. Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων, διενεργούμενη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των αρχών που προβλέπονται στο σχετικό μέρος του τμήματος ΙΙ.3 του παραρτήματος ΧV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σελ. 1), ως ισχύει. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες στα παραπάνω σχέδια τεχνικών κανόνων. Το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς τις παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των άλλων κρατών μελών για σχέδια τεχνικών κανονισμών που αυτές οι Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμοί κατάρτισαν, για να τις λάβουν υπόψη τους, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διατύπωση των οριστικών κειμένων αυτών των τεχνικών κανόνων. Κατ’ αναλογία, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, κατά τομέα αρμοδιότητάς τους, παρακολουθούν, σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, τις γνωστοποιήσεις προς την Επιτροπή των σχεδίων τεχνικών κανόνων των άλλων κρατών μελών και μπορούν να αποστέλλουν στην Επιτροπή, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, τις παρατηρήσεις τους ή τις εμπεριστατωμένες γνώμες τους για τα σχέδια τεχνικών κανόνων των άλλων κρατών μελών. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση γγ του παρόντος, οι παρατηρήσεις ή οι εμπεριστατωμένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών μπορούν να αφορούν μόνο τις πτυχές του μέτρου οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο για τις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονομική του πτυχή.
2.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αποστέλλουν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο τεχνικού κανονισμού που καταρτίζουν. Οι παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμοί μπορούν να ζητούν, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα άλλου κράτους – μέλους.
3.  
  Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος δεν είναι εμπιστευτικές, εκτός αν το ζητήσουν ρητώς οι ελληνικές αρχές που πραγματοποιούν την κοινοποίηση. Κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να αιτιολογείται. Αν αυτό ζητηθεί από άλλο κράτος- μέλος, για δικό του σχέδιο τεχνικού κανόνα, οι αρμόδιες κατά περίπτωση ελληνικές αρχές που χειρίζονται θέματα τεχνικών κανόνων μπορούν, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να ζητήσουν πραγματογνωμοσύνη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.
4.  
  Όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου, του οποίου η γνωστοποίηση κατά τα στάδια του σχεδίου προβλέπεται από άλλες πράξεις της Ένωσης, ο συντάκτης του σχεδίου μπορεί να προβαίνει στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αναφέροντας ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάμει του παρόντος π.δ.
Άρθρο 7 "(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)"
1.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος π.δ.
2.  
 1. Από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς οι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν:
  • κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση ββ του δευτέρου εδαφίου,
  • με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου κανόνα εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες
 2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, οι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.
 3. Προκειμένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι εμπεριστατωμένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών δεν μπορούν να θίγουν μέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον οπτικοακουστικό ιδίως τομέα, τα οποία εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική πολυμορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά.
 4. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που είναι αποδέκτες των εμπεριστατωμένων γνωμών, αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συνέχεια που προτίθεται να δώσουν σε αυτές.
 5. Προκειμένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, αναφέρουν, ενδεχομένως, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι εμπεριστατωμένες γνώμες.
3.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, με εξαίρεση τα σχέδια τα σχετικά με τις υπηρεσίες, κατά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, εφόσον εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεση της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, κανονισμό ή απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 288 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
4.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος εφόσον, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωση της ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ
5.  
  Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει κοινή θέση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής (status quο) που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, η περίοδος αυτή θα επεκταθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, στους 18 μήνες
6.  
  Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 παύουν να υφίστανται είτε:
 1. όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει κοινοτική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα,
 2. όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιο της,
 3. με την έκδοση κοινοτικής πράξης δεσμευτικού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
7.  
  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν όταν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί:
 1. για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση συνδεόμενη με την προστασία της υγείας των προσώπων και των ζώων, με τη διατήρηση της χλωρίδας ή με την ασφάλεια και για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια τάξη και δη με την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τεχνικούς κανόνες, προκειμένου να τους εκδώσουν και να τους θέσουν σε ισχύ αμέσως, χωρίς να είναι δυνατή η διενέργεια διαβουλεύσεων, ή
 2. για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και δη την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισμένων, οφείλουν να εκδώσουν και να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή κανόνες σχετικούς με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
 3. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί παραθέτουν στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 την αιτιολογία του επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων, αφού προηγουμένως έχουν μεριμνήσει για την αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής στη διαδικασία αυτή.
Άρθρο 8 "(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)"
1.  
  Τα άρθρα 6 και 7 δεν εφαρμόζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες:
 1. επιχειρείται συμμόρφωση προς τις πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα της Ένωσης που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες,
 2. τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις κοινές υπηρεσίες στην Ένωση,
 3. γίνεται χρήση των ρητρών διασφάλισης που προβλέπονται σε πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα της Ένωσης,
 4. εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ.4) για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την κοινή υπουργική απόφαση Ζ3 2810 /14.12.2004 (Β’ 1885),.
 5. υπάρχει συμμόρφωση προς απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 6. τροποποιείται απλώς ένας τεχνικός κανόνας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση στ του παρόντος π.δ., κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αρθεί ένα εμπόδιο στις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.
2.  
  Το άρθρο 7 δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών
3.  
  Το άρθρο 7 παράγραφοι 3 έως 6 δεν εφαρμόζεται στις εκούσιες συμφωνίες που αναφέρονται στο παρόν π.δ. στο άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση ββ του δευτέρου εδαφίου.
4.  
  Το άρθρο 7 δεν εφαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή στους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν π.δ. στο άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση γγ του δευτέρου εδαφίου.
Άρθρο 9 "(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)"
1.  
  Σε κάθε τεχνικό κανόνα που θεσπίζεται, πρέπει να περιλαμβάνεται παραπομπή στο παρόν π.δ.
Άρθρο 10
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 39/2001 (Α’ 28), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 206/87 (Α’ 94) που είχαν διατηρηθεί σε ισχύ. Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις νοούνται ως παραπομπές στο παρόν προεδρικό διάταγμα.
Άρθρο 11
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση β (δεύτερο εδάφιο) 1.Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως» Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών: 1)εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς 2)αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη 3)κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδίων παρουσία του πελάτη 4)διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη. 2.Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «με ηλεκτρονικά μέσα» 1)Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών: 1) αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων). 2) πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης κλπ. με αντίτιμο ακόμη και αν στην είσοδο και/ή στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση και/ή να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή. 2)Υπηρεσίες «οff-line»: διανομή CD-RΟΜ ή λογισμικού σε δισκέτες. 3)Υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων: 1) υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. 2) υπηρεσίες φαξ/τέλεξ. 3) υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ. 4) ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ. 5) νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ στστ) άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ. 3.Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών» Υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση «από ένα σημείο σε πολλά σημεία»): 1)υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των «βίντεο σχεδόν αλά καρτ»), κατ’ άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ 2)υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων 3)(οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Τeletext). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση δ - Επενδυτικές υπηρεσίες, - Συναλλαγές ασφάλισης και αντασφάλισης, - Τραπεζικές υπηρεσίες, - Συναλλαγές που έχουν σχέση με συνταξιοδοτικά ταμεία, - Υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές επί προθεσμία ή προαιρέσει. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως: 1)τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τις υπηρεσίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 2)τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δραστηριότητες υπέρ των οποίων ισχύει αμοιβαία αναγνώριση και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 3)τις συναλλαγές που εξαρτώνται από δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης, και οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος π.δ.
 • Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 (Α’ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», και συγκεκριμένα: α) του άρθρου 3 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), β) του άρθρου 4 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα: 7 του ν. 1775/1988 (Α’ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α’ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α’ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α’ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α’ 113) και 50 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) και γ) του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
 • Τις διατάξεις της Υ 197/16.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Υ226/27.12.2016 (Β’ 4233) και Υ12/14.03.2018 (Β’ 978) όμοιες.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αρ. 123/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/32810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/32810 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/197 2016
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/3Α./Γ.Π.32221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/3Α__Γ_Π_32221 2013
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργ[...]" 2015/4342 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία