Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Εξειδίκευση και Προσθήκη Αρμοδιοτήτων των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ

Άρθρο 1 "Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.)"
1.  
 1. Στο άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) μετά τη λέξη «διευθύνσεις» προστίθενται οι λέξεις «και τμήμα» και στην περίπτωση δ. αντικαθίσταται η λέξη «διεύθυνση» από τη λέξη «τμήμα».
 2. Το άρθρο 44 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Οπουδήποτε γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην προβλεπόμενη, πριν την τροποποίηση με την παραπάνω περίπτωση α), Διεύθυνση Πολιτικής Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) νοείται στο εξής στο τμήμα Πολιτικής Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
2.  
  Μετά την περίπτωση (η) της παραγράφου (Α) του άρθρου 41 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθενται περιπτώσεις (θ), (ι) και (ια) ως εξής: 1 Τον χειρισμό θεμάτων διορισμών και προσλήψεων προσωπικού, κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης καθώς και της έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του προσωπικού Το χειρισμό θεμάτων πάσης φύσεως αδειών του προσωπικού όπως και των θεμάτων αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου Την κατάρτιση των προγραμμάτων υπερωριακής απασχόλησης καθώς και κάθε άλλου προγράμματος εργασίας.».« 2 Τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας, τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο καθώς και την υποβολή εισηγήσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΔΔΟΤΥΣ Την επεξεργασία πορισμάτων ελεγκτικών αρχών της Δημόσιας Διοίκησης και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών καθώς και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επί πειθαρχικών υποθέσεων.».« 3 Τον χειρισμό θεμάτων στελέχωσης, υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών προσωπικού, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΓΔΔΟΤΥΣ, καθώς και της τήρησης αρχείου, φυσικού και ψηφιακού, προσωπικού μητρώου υπαλλήλων της ΓΔΔΟΤΥΣ όπως και την ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Διοίκησης.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ) μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ)
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ) μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ)
5.  
  Η περίπτωση (ε) της παραγράφου (Β) του άρθρου 41 του ν. 4427/2016 (Α 188) αντικαθίσταται ως εξής: την υποστήριξη της λειτουργίας, τη συντήρηση και διαχείριση υλικού και λογισμικού των κεντρικών συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διοικητικού δικτύου δεδομένων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ καθώς και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια υλικού και λογισμικού, και την εγκατάσταση, αναβάθμιση Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λειτουργικών συστημάτων.
6.  
  Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 41 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής: ε. Την υποστήριξη της λειτουργίας, τη συντήρηση και διαχείριση υλικού και λογισμικού των κεντρικών συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διοικητικού δικτύου δεδομένων των οργανικών μονάδων της ΓΔΠΥΑ καθώς και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια υλικού και λογισμικού, και την εγκατάσταση, αναβάθμιση Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λειτουργικών συστημάτων.
7.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ) μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ)
8.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ) μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ)
9.  
  Μετά από την παράγραφο (Γ) του άρθρου 41 «Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α), προστίθεται παράγραφος (Δ) ως εξής: Δ) Τμήμα Στατιστικής, με αρμοδιότητες 1 Τη συγκέντρωση, ανάλυση και τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την αεροπορική κίνηση όλων των αερολιμένων της Χώρας.
 1. Την έκδοση ετήσιας επετηρίδας με αναλυτικά μηνιαία και ετήσια στοιχεία αεροπορικής κίνησης ανά αεροδρόμιο και είδος πτήσης
 2. Την ενημέρωση διεθνών οργανισμών, της Ελληνικής στατιστικής Αρχής, της τράπεζας της Ελλάδος και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας
 3. Συγκέντρωση σε ετήσια βάση, ανάλυση και τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα της υπηρεσίας.
 4. Συγκριτική πενταετής ανάλυση.
 5. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προσωπικού.».
10.  
  Μετά την περίπτωση (ιε) της παραγράφου Α του άρθρου 42 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ιστ) ως εξής: ιστ Την παρακολούθηση χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, οφειλών και εσόδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων με την αξιοποίηση των στοιχείων που παρέχονται από τη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.» Μετά την περίπτωση (γ) της παραγράφου (Β) του άρθρου 42 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής «δ. Διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν τα αντικείμενα της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης.
11.  
  Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου Α του άρθρου 43 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται οι περιπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) ως εξής: 1 Τη συντήρηση των κτιρίων και έργων υποδομής της Αεροναυτιλίας.».« 2 Τον χειρισμό θεμάτων διοίκησης και κατάστασης του προσωπικού.».« 3 Τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και την έγκριση δαπανών διαχείριση πάγιας προκαταβολής.».« 4 Την εφοδιαστική υποστήριξη σε υλικά, την διαχείριση υλικού και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.».« 5 Την εκτέλεση δαπανών και την γραμματειακή εξυπηρέτηση.».« 6 Την κατάρτιση όρων διακηρύξεων και την εισήγηση αποφάσεων κατακυρώσεων.».« 7 Την μέριμνα για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΥΠΑ .
12.  
  Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται παράγραφος (2) και (3) ως εξής: 2 Το ΙΕ Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Ηρακλείου στελεχώνεται κατόπιν έναρξης λειτουργίας του νέου Αερολιμένα Ηρακλείου που κατασκευάζεται στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, με ταυτόχρονη μετάθεση του προσωπικού από τα Τμήματα (α) Τεχνικής Συντήρησης και (β) Διοικητικό και Οικονομικό της Διεύθυνσης Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου του άρθρου 62 του ν. 4427/2016 (Α 188). 3 Τα Τμήματα και τα Γραφεία Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης της ΓΔΔΟΤΥΣ που βρίσκονται στους υπό διαχείριση ΥΠΑ Αερολιμένες, δεν στελεχώνονται Οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τα Τμήματα Λειτουργίας των αντίστοιχων Αερολιμένων.
Άρθρο 2 "Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.)"
1.  
  Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Α) του άρθρου 45Α του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ια) ως εξής: ια Την έκδοση απόφασης απονομής ειδικοτήτων/καταχωρήσεων πιστοποιητικού και αδειών προσωπικού Υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και τήρηση σχετικού αρχείου.
2.  
  Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 45Α του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής: ε. Την προώθηση εκπαίδευσης προσωπικού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας σε επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.
3.  
  Μετά από την παράγραφο (Γ) του άρθρου 45Α «Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) προστίθεται παράγραφοι (Δ) και (Ε) ως εξής: Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων προσωπικού Υπηρεσιών Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίου (Π.Π.Π.Α.) και Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών με αρμοδιότητες «α. Την Κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση «αα Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού στο έργο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, της εξειδίκευσης για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των ειδικοτήτων, (ΠΠΑ, CΟΜ/οps κ.λπ.), πλην των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη και στον ορισμό των εκπαιδευτών αυτών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκπαίδευσης σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και αλλοδαπής), εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ασφάλειας ποιότητας και προστασίας.» «αβ Των προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού σε θέματα συναφή με το έργο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, τα καθήκοντα και την επαγγελματική εξέλιξη τους.» «αγ Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την χρήση προσομοιωτών για την εκπαίδευση στις υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσεων. »«β. Την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης. »«γ. Τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σπουδών και την εισήγηση για την απονομή Πτυχίων.» «δ. Την επιμέλεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.» «ε. Την τήρηση σχετικών αρχείων Ε) Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων Προσωπικού Συστημάτων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες «α. Την εποπτεία και διαχείριση συστημάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα. β. Την κατάρτιση του πλαισίου της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτέας ύλης, και της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών. γ. Την εκτίμηση, αξιολόγηση και έγκριση απαιτήσεων εκπαίδευσης προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και το συντονισμό για την πραγματοποίηση αυτών Την εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό υλικό, μέσα και εξοπλισμό και τη μέριμνα για την εξασφάλισή τους, καθώς και τον προγραμματισμό - κοστολόγηση μέριμνα για την εξασφάλιση πόρων Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλων των φάσεων εκπαίδευσης ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών, εισαγωγικής και εξειδίκευσης, για την απόκτηση και τη διατήρηση ειδικοτήτων, πλην των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη και ορισμός των εκπαιδευτών αυτών Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών σε συνάφεια με το έργο τους, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξή τους καθώς και ορισμός των εκπαιδευτών αυτών Τη μέριμνα για τη δημιουργία και την τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών για τα προγράμματα προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών καθώς και την έγκριση και τήρηση αρχείου των σχετικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων.
4.  
  Στο τέλος του τίτλου του άρθρου 45Α του ν. 4427/ 2016 (Α 188) προστίθεται η φράση «και Συστημάτων Αεροναυτιλίας».
5.  
  Μετά την περίπτωση (ζ) της παραγράφου (Α) του άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται οι περιπτώσεις (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ) και (ιζ) ως εξής: 1 Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με τα μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» «θ. Την εισήγηση οδηγιών για την επιχειρησιακή λειτουργία των μέσων παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» «ι. Την εκπόνηση επιχειρησιακών προδιαγραφών, παρακολούθηση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία νέων συστημάτων παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.»« 2 Την έκδοση Στατιστικών καλής λειτουργίας των Μέσων παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.»« 3 Τη διαρκή ενημέρωση του ενιαίου και αυτοματοποιημένου συστήματος παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας με τις εκάστοτε αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και συντονισμός της διαδικασίας επανεκκίνησής του.» «ιγ Την εκπαίδευση του προσωπικού των ΚΕΠΑΘΜ για επιχειρησιακά θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του και σχετίζονται με τα Μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» «ιδ Την εκπόνηση, επιμέλεια και ενημέρωση των απαραίτητων εγχειριδίων λειτουργίας των ΚΕΠΑΘΜ και των ενημερωτικών επιχειρησιακών φακέλων, σχετιζόμενων με τη χρήση των μέσων παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» «ιε Την συνεπικουρία του τμήματος διερευνήσεων των ΚΕΠΑΘΜ σε θέματα σχετιζόμενα με τα μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.»« 4 Την εισήγηση προτάσεων σχετιζομένων με τα μέσα παροχής εξυπηρέτησης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.» «ιζ Τον χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εναερίου Χώρου και Πληροφοριών Πτήσης και τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης εναερίου χώρου. 6 Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Β) του άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται οι περιπτώσεις (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ) (κ), (κα) και (κβ) ως εξής «ια Την καθιέρωση διαδικασιών συντονισμού τακτικού επιπέδου με τις στρατιωτικές αρχές. «ιβ Την παροχή στο τμήμα οργάνωσης εναερίου χώρου της Διεύθυνσης Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναερίου Χώρου, απόψεων σχετικών με νέους εναερίους διαδρόμους ή θεμάτων που άπτονται στην οργάνωση του εναερίου χώρου αρμοδιότητάς των ΚΕΠΑΘΜ. «ιγ Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών αρμοδιότητάς του. «ιδ Τη σύνταξη και αναθεώρηση των ενημερωτικών επιχειρησιακών φακέλων των ελεγκτών των ΚΕΠΑΘΜ, της θέσης VFR, καθώς και αυτών των προϊσταμένων Φυλακής, πλην εκείνων αρμοδιότητας του τμήματος Α. «ιε Τη συνεργασία με τον επικεφαλής Εγχειριδίου Λειτουργίας των ΚΕΠΑΘΜ σχετικά με την τροποποίηση ή επικαιροποίησή του, καθώς επίσης και την μέριμνα για την αντίστοιχη ενημέρωση των ελεγκτών.» «ιστ Την ενημέρωση των ελεγκτών των ΚΕΠΑΘΜ για τα σήματα ενδιαφέροντός τους από τα Δελτία Αεροναυτικών πληροφοριών (bulletins).» «ιζ Τη συλλογή και αρχειοθέτηση των χάρτινων λωρίδων προόδου VFR πτήσεων καθώς και δεδομένων σχετικών με την επιχειρησιακή λειτουργία των ΚΕΠΑΘΜ.» «ιη Την έκδοση στατιστικών επιχειρησιακής λειτουργίας των ΚΕΠΑΘΜ και εισηγήσεις βελτίωσης.» «ιθ Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και την, κατόπιν εισηγήσεων, υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, σχετιζομένων με την επιχειρησιακή λειτουργία των ΚΕΠΑΘΜ.»« 1 Την επιμέλεια της ανάρτησης της τελευταίας έκδοσης αεροναυτικών χαρτών σε όλες τις έδρες του ΚΕΠΑΘΜ.» «κα Την παρακολούθηση και την εφαρμογή του Προγράμματος Υλοποίησης του λειτουργικού Τμήματος εναέριου χώρου Βlue Μed σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.» «κβ Το χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης εναερίου χώρου.
7.  
  Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται οι περιπτώσεις (ζ), (η), (θ) και (ι) ως εξής: ζ. Τη συνδρομή, όταν απαιτείται, στη διερεύνηση και ανάλυση συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας σε θέματα σχετιζόμενα με τα Μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας του Τμήματος Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας των ΚΕΠΑΘΜ.» «η. Την εισήγηση ενεργειών και μέτρων για τον μετριασμό συμβάντων ΕΚ σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης.»« 1 Την παρακολούθηση, εφαρμογή και την βελτίωση των διαχειριστικών συστημάτων ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας της Διεύθυνσης.» «ι. Την εισήγηση, παρακολούθηση και επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών και στόχων ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας της Διεύθυνσης.
8.  
  Μετά την περίπτωση (θ) της παραγράφου (Δ) του άρθρου 46 του ν.4427/2016 (Α 188), προστίθενται οι περιπτώσεις (ι), (ια), (ιβ) (ιγ) και (ιδ) ως εξής: ι. Την εκπόνηση των UΤΡ, UCS των ΚΕΠΑΘΜ (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση).» «ια Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤS) σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία πιστοποιημένου εκπαιδευτικού φορέα.» ιβ Την επιμέλεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.»« 1 Την τήρηση αρχείου και την παρακολούθηση των ειδικοτήτων/καταχωρίσεων προσωπικού υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της Διεύθυνσης.» «ιδ Την εισήγηση, παρακολούθηση και επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών και στόχων εκπαίδευσης της Διεύθυνσης με την εποπτεία του Τμήματος Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας. 9 Μετά από την παράγραφο (Δ) του άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται παράγραφοι (2) και (3) ως εξής:« 2 Η Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) λειτουργεί σε 24/ωρη βάση, με κυλιόμενες βάρδιες εργασίας των οποίων προΐσταται υπάλληλος, του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για τη διαχείρισή τους, με αρμοδιότητες:» «α. Την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και πληροφοριών πτήσης καθώς και τη σήμανση και τον χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων του ΑΤΗΙΝΑΙ FΙR/ΗΕLLΑS UΙR.» «β. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών ή/ και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν ότι έχει το προσωπικό.»« 1 Την παρακολούθηση των πτήσεων που εκτελούνται με κανόνες όψεως.» «δ. Την έκδοση κάθε είδους τηλεγραφήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.» «ε. Τον χειρισμό θεμάτων Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας κατά την φάση του Τακτικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με το Τμήμα Προτακτικού και Τακτικού Σχεδιασμού Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας.» «στ Την επιμέλεια διεξαγωγής των επιχειρησιακών αξιολογήσεων του προσωπικού της βάρδιας εργασίας του» «ζ. Την τήρηση ημερολογίου έκτακτων συμβάντων ή άλλων περιστατικών τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την ασφαλή, ομαλή και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας.».« 3 Οι ως άνω προϊστάμενοι Βάρδιας Εργασίας θα υπάγονται απευθείας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τον οποίο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο εκάστοτε προϊστάμενος κατά τις ώρες μη λειτουργίας των Γραφείων Η ιδιότητα του Προϊσταμένου Βάρδιας Εργασίας δεν συνεπάγεται καμία μισθολογική μεταβολή ή μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου .
10.  
  Οι περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α 188), αντικαθίστανται ως εξής: α. Την γραμματειακή υποστήριξη, διοικητική μέριμνα, διαχείριση υλικού και την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.» «β. Την κατάρτιση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης στην πράξη (ΟJΤ/ΟSΤ) και την παρακολούθηση θεμάτων εξειδίκευσης και επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.
11.  
  Η περίπτωση (α) της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α 188), τροποποιείται ως εξής: α. Τον προγραμματισμό και την εποπτεία των συστημάτων αερεπίγειων επικοινωνιών .
12.  
  Οι περιπτώσεις (η), (θ), (ι), (ια), και (ιβ) της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α 188), διαγράφονται.
13.  
  Ο τίτλος της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν.4427/2016 (Α 188), τροποποιείται ως εξής: Α) Τμήμα Υποστήριξης Αερεπίγειων Συστημάτων
14.  
  Η περίπτωση (α) της υποπαραγράφου (Β) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α 188), αντικαθίσταται ως εξής: α. Την παρακολούθηση εικοσιτετράωρης λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, ήτοι σταθμών πλοήγησης, σταθμών επιτήρησης, αναμεταβιβαστικών σταθμών, καθώς και όπου αλλού απαιτείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές μονάδες για τη διαχείριση σχετικών τεχνικών θεμάτων.
15.  
  Η περίπτωση (θ) της υποπαραγράφου (Γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α 188), αντικαθίσταται ως εξής: θ. Τον καθορισμό της χωρητικότητας των τομέων ελέγχου των ΚΕΠ, καθώς και των αεροδρομίων σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. με βάση τη διαθεσιμότητα των συστημάτων αεροναυτιλίας.
16.  
  Η περίπτωση (ι) της υποπαραγράφου (Γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α 188), διαγράφεται.
17.  
  Μετά από την υποπαράγραφο (Γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 «Διεύθυνση Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α), προστίθεται υποπαράγραφος (Δ) ως εξής: Δ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επίγειων Επικοινωνιών και Αεροναυτικών Πληροφοριών με αρμοδιότητες α. Τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση εικοσιτετράωρης λειτουργίας των συστημάτων επίγειων επικοινωνιών και των αεροναυτικών πληροφοριών. 1 Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας, την προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τον τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων. γ. Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάστασή τους και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών. 2 Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων λειτουργικής κατάστασης. στ Την υποβολή αναφορών συμβάντων αρμοδίως.
18.  
  Στην υποπαράγραφο (Γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 «Διεύθυνση Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ» του ν. 4427/2016 (Α 188) μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δ) Διοικητικών και Εταιρικών Τηλεπικοινωνιών και Κέντρου Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοσυχνοτήτων» του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται κατόπιν της περίπτωσης «ε» και αριθμούνται αντίστοιχα ως εξής: 1 Η σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος τηλεφωνικών υποδομών της Υπηρεσίας. ζ. Την εκπόνηση σχετικών μελετών και προδιαγραφών σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες. η. Την εκπόνηση σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης και διεξαγωγή σχετικών ελέγχων. θ. Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των μέσων και υπηρεσιών τηλεφωνίας των μονάδων της Υπηρεσίας. ι. Τη διεκπεραίωση αεροναυτικών μηνυμάτων και άλλων τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. ια Την παρακολούθηση απόδοσης των συναφών μέσων και συνδέσεων. 2 Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων. ιγ Τη συγκέντρωση απαιτήσεων και την επιμέλεια εξασφάλισης και προστασίας ραδιοσυχνοτήτων και αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε είδους ραδιοηλεκτρικών εφαρμογών του παρόχου και φορέων που δραστηριοποιούνται σε χώρους αερολιμένων. ιδ Το συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εμπλεκόμενες μονάδες της Υπηρεσίας και χρήστες. ιε Την παρακολούθηση απόδοσης και καλής λειτουργίας ραδιοεπικοινωνιών. ιστ Την εκπόνηση σχεδίων, μελετών και οδηγιών.
19.  
  Μετά από την παράγραφο (3) του άρθρου 48 «Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄), συστήνεται «Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων (ΑFΙS)» και προστίθεται παράγραφος (4) ως εξής: 4 Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων (ΑFΙS) το οποίο συγκροτείται από τα παρακάτω αυτοτελή γραφεία της παρ. 3 του άρθρου 48, περιπτώσεις ΙΗ έως ΛΒ, του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) Το Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων (ΑFΙS) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες «α. Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων.» «β. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν γένει προώθηση επιμορφώσεων.» «γ. Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.» «δ. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης.» «ε. Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.» «στ Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.» «ζ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης.» «η. Την αξιολόγηση επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.» «θ. Την εκπαίδευση των υπαλλήλων στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.» «ι. Τον προγραμματισμό ειδικής εκπαίδευσης υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.» «ια Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων.» «ιβ Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν γένει προώθηση επιμορφώσεων.» «ιγ Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.» «ιδ Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης.» «ιε Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.» «ιστ Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.» «ιζ Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης.» «η. Την αξιολόγηση επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.» «ιθ Την εκπαίδευση των υπαλλήλων στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.» «ικ Τον προγραμματισμό ειδικής εκπαίδευσης υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.
20.  
  Μετά την περίπτωση (η) της παραγράφου (1) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (θ) και (ι) ως εξής: θ. Την εκπόνηση UΤΡ, UCS, την παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης της επάρκειας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, της Διεύθυνσης.» «ι. Το συντονισμό στην εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ποιότητας και προστασίας για τις υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης.
21.  
  Μετά την περίπτωση (ζ) της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως εξής: η. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή των συστατικών μερών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας.» «θ. Τον προσδιορισμό και χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας της ΤΜΑ Αθηνών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου.
22.  
  Μετά την περίπτωση (ζ) της υποπαραγράφου (Β) της παραγράφου (2) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως εξής: 1 Την εξειδίκευση και την εφαρμογή των συστατικών μερών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας.» «θ. Τον προσδιορισμό και χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας του αεροδρομίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου.
23.  
  Μετά την περίπτωση (στ) της υποπαραγράφου (Γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται περίπτωση (ζ) ως εξής: ζ. Το γενικότερο συντονισμό, καθοδήγηση, εξειδίκευση και εφαρμογή των συστατικών μερών του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας, για τη Διεύθυνση, σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας .
24.  
  Μετά την περίπτωση (ιβ) της παραγράφου (3) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α 188) και όσον αφορά τις αρμοδιότητες των στοιχείων Α έως και ΙΖ τμημάτων προστίθεται περίπτωση (ιγ) ως εξής: ιγ Τον προσδιορισμό και χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας αεροδρομίου και Τερματικής περιοχής (ανάλογα με την περιοχή ευθύνης)
25.  
  Μετά την περίπτωση (στ) της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ζ) ως εξής: ζ. Τη συνεργασία με μονάδες της Υπηρεσίας και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών της Γ.Δ.Π.Υ.Α., για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για τα ειδικά συστήματα Αερολιμένων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
26.  
  Ο τίτλος της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 49 «Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) τροποποιείται ως εξής: Α) Τμήμα Υποστήριξης Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων
27.  
  Η περίπτωση (α) της υποπαράγραφου (Β) της παραγράφου (2) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: 1 Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων πλοήγησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
28.  
  Η περίπτωση (ζ) της υποπαράγραφου (Β) της παραγράφου (2) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 (Α 188) διαγράφεται.
29.  
  Στην περίπτωση (β) της παραγράφου (3) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 (Α 188) διαγράφεται η φράση: «και των μετεωρολογικών».
30.  
  Ο τίτλος της υποπαραγράφου (Β) της παραγράφου (2) του άρθρου 49 «Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)»του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) τροποποιείται ως εξής: Β) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Πλοήγησης
31.  
  Μετά από την υποπαράγραφο (Γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 49 «Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)»του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) συστήνεται Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης και προστίθεται υποπαράγραφος (Δ) ως εξής: Δ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης με αρμοδιότητες «α. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καθώς και των Ραντάρ Καμάρας, Μερέντα, ΑSΜGCS και ΑΤΑRS.» «β. Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.» «γ. Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση» «δ. Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας των συστημάτων.» «ε. Τη λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.» «στ Την υποβολή εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
32.  
  Μετά την περίπτωση (η) της παραγράφου (Α) του άρθρου 50 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (θ) ως εξής: θ. Την ενημέρωση της βάσης αεροπορικών δεδομένων του Διαχειριστή Δικτύου (Νetwοrk Μanager – Αirspace Data ΕURΟCΟΝΤRΟL) .
33.  
  Μετά την περίπτωση (γ) της παραγράφου (Β) του άρθρου 50 του ν.4427/2016 (Α 188) προστίθενται περιπτώσεις (δ) και (ε) ως εξής: δ. Την καταγραφή και τον σχεδιασμό των αιτημάτων στρατιωτικών υπηρεσιών, ελληνικών και αλλοδαπών, καθώς και τον συντονισμό με τις εμπλεκόμενες μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ» «ε. Την διαμόρφωση και την έκδοση αγγελιών Διεθνούς Διανομής για δέσμευση εναερίου χώρου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω στρατιωτικές ασκήσεις. 34 Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Δ) του άρθρου 50 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθενται περιπτώσεις (ε), (στ), και (ζ) ως εξής «ε. Τη συμμετοχή στην τοπογραφική συλλογή δεδομένων εδάφους/εμποδίων που αφορούν ενόργανες διαδικασίες.» «στ Τη συνεργασία Πολιτικής και Πολεμικής Αεροπορίας, για συναφείς αρμοδιότητες που αφορούν στα στρατιωτικά αεροδρόμια. «ζ. Τη συμμετοχή στον από αέρα έλεγχο νέων διαδικασιών ενόργανης πτήσης που υποβάλλονται προς επιθεώρηση και έγκριση στη Μονάδα Πτητικών Μέσων προ της δημοσίευσής τους.
35.  
  Η «Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης» του άρθρου 50Α του ν. 4427/2016 (Α 188) διαρθρώνεται ως εξής: Α) «Τμήμα Εφαρμογής προτύπων και διαδικασιών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας», με αρμοδιότητες:.
 1. Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών και προτύπων για τη λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ), για τις υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης και αεροδρομίων και την περιοχή πληροφοριών πτήσεων. β. Την παρακολούθηση διμερών και διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών για τα ΚΕΠ, για τις υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης και αεροδρομίων και την περιοχή πληροφοριών πτήσεων. γ. Την έκδοση διαδικασιών και εφαρμοστικών οδηγιών σύγκλισης με το ισχύον διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΚΕΠ, για τις υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης και αεροδρομίων και την περιοχή πληροφοριών πτήσεων. δ. Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως. ε. Την διατύπωση απόψεων επί ερευνητικών και πειραματικών πτήσεων και γενικότερα επί ερωτημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. στ.
 2. Εγκρίσεις για ρίψεις πυροτεχνημάτων. ζ. Κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις για νυχτερινές πτήσεις εκπαιδευτικές ή άλλου τύπου, εξαιρουμένων των ΟΑΤ, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις (ΑΠΑ, ΓΕΑ, κ.λπ.) η. Διερεύνηση της δυνατότητας από πλευράς Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της δημιουργίας ελικοδρομίων ή πεδίων προσγείωσης υδατοδρομίων και ο συντονισμός με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας προκειμένου να υποβληθεί εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. θ. Συντονισμός με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και τρίτους φορείς για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επί αιτημάτων πτήσεων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Σ. μη Ε.Α.) ι. Συντονισμός με τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και τρίτους φορείς για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επί αιτημάτων αεροφωτογραφίσεων. ια.
 3. Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και αποστολή στοιχείων που αφορούν θέματα εφαρμογής Κανονισμών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
 4. Β) «Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας», με αρμοδιότητες:
 5. α. Τον προσδιορισμό και την εισήγηση ένταξης απαιτήσεων των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο 5ετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. β. Την εκπόνηση και επικαιροποίηση του προγράμματος σύγκλισης και εναρμόνισης (LSSΙΡ), με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ). γ. Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος στόχων των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών κανονισμών. δ. Την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος σύγκλισης και εναρμόνισης (LSSΙΡ) και του ετήσιου προγράμματος στόχων. ε. Την εισήγηση διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων για τα προγράμματα σύγκλισης και εναρμόνισης και το ετήσιο πρόγραμμα στόχων.
 6. Την παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και απαιτήσεων για τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας. ζ. Την εισήγηση προτάσεων και συνεργασία με άλλες διευθύνσεις για προσαρμογή των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. η. Την εισήγηση επιχειρησιακών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.
 7. Τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προώθηση και επίλυση λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας. ι. Τη συνεργασία με άλλους φορείς και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την αεροναυτιλία». ια.
 8. Δ) «Τμήμα Σχεδίου Επιδόσεων και Υποστήριξης», με αρμοδιότητες:
 9. Γ) «Τμήμα Συνεργασιών και Διεθνών Σχέσεων Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας», με αρμοδιότητες:
 10. α. Την οργάνωση συναντήσεων με τους χρήστες του εναερίου χώρου, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. β. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και προοπτικών στον τομέα της αεροναυτιλίας. γ. Την ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικές χώρες και εντός του λειτουργικού τμήματος εναερίου χώρου ΒLUΕ ΜΕD.
 11. Την επεξεργασία και προώθηση συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα υποστήριξης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. ε. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Υλοποίησης του λειτουργικού τμήματος εναερίου χώρου ΒLUΕ ΜΕD στ.
 12. Την παρακολούθηση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου (ΙΝΤΕRFΑΒ Cοοrdinatiοn & Cοοperatiοn) ζ. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων σχέσεων. η. Τη μέριμνα για την εκπροσώπηση και συμμετοχή της Διεύθυνσης σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς της.
 13. Την συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εκπόνηση και εισήγηση του Σχεδίου Επιδόσεων σε επίπεδο Λειτουργικού Τμήματος του εναερίου χώρου, όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. δ. Την εισήγηση διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Σχεδίου Επιδόσεων σε επίπεδο Λειτουργικού Τμήματος του εναερίου χώρου. ε. Την συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχεδίων πτήσεων προς το Εurοcοntrοl, για τον προσδιορισμό της χρέωσης των τελών διαδρομής στους χρήστες εναέριας κυκλοφορίας. στ.
 14. Την κατάρτιση και αποστολή προς τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες σχετικών στατιστικών καταστάσεων, στοιχείων χρέωσης τελών διαδρομής και τερματικής εξυπηρέτησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. ζ. Τον έλεγχο της ορθότητας της τελικής χρέωσης των δεδομένων των σχεδίων πτήσεων από το Εurοcοntrοl σε σχέση με τα απεσταλμένα. η. Την εισήγηση καθιέρωσης ζωνών χρέωσης μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. θ. Την διαβούλευση με τους χρήστες του εναερίου χώρου για θέματα του μηχανισμού χρέωσης. ι. Την εξασφάλιση και λειτουργία του κατάλληλου λογισμικού υποστήριξης του μηχανισμού χρέωσης. ια.
 15. Την εξασφάλιση διαφάνειας του μηχανισμού χρέωσης. ιβ.
 16. Τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για θέματα του μηχανισμού χρέωσης.
36.  
  Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Α) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ια) ως εξής: ια Τη συνεργασία με μονάδες της Υπηρεσίας και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών της ΓΔΠΥΑ, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για τα Ειδικά Συστήματα Αερολιμένων.
37.  
  Ο τίτλος της παραγράφου (Α) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: Α) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επικοινωνιών και Ραδιοδικτύων Αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων Αερολιμένων.
38.  
  Η περίπτωση (ια) της παραγράφου (Β) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188) διαγράφεται.
39.  
  Ο τίτλος της παραγράφου (Β) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: Β) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επιτήρησης
40.  
  Μετά την περίπτωση (θ) της παραγράφου (Ε) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθενται περιπτώσεις (ι), (ια), (ιβ) και (ιγ) ως εξής: ι. Την υποβολή εισηγήσεων με τον καθορισμό σύνθεσης προσωπικού, κατανομής των οργανικών θέσεων στις οργανικές μονάδες και περιγραφής καθηκόντων θέσεων εργασίας των ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών καθώς και την τήρηση αρχείου για την κατάσταση του προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών. ια Τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την υποβολή προτάσεων για την προμήθεια συστημάτων και υποδομών Αεροναυτιλίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους και την ένταξή αυτών στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Πλαίσια σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση και αρμοδιότητα Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. ιβ Μέριμνα για τη συλλογή, αξιολόγηση και διαχείριση δεδομένων επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των συστημάτων και υπηρεσιών CΝS/ΑΤΜ και των ειδικών συστημάτων Αερολιμένων, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της διεύθυνσης. ιγ Διαχείριση θεμάτων που άπτονται της διαλειτουργικότητας δυνάμει του ΕΚ 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όπως ισχύει .
41.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου (Ε) του άρθρου 51 καταργείται, και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αντίστοιχα
42.  
  Ο τίτλος της παραγράφου (Ε) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: Ε) Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης, Επιτήρησης (CΝS/ΑΤΜ) και Διαλειτουργικότητας
43.  
  Η παράγραφος (Δ) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016/ 2017 (Α 188) αντικαθίσταται ως εξής: Δ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες α. Την μελέτη και ανάλυση τεχνικών προβλημάτων για την ανάπτυξη δικτύου Αεροδρομίων Την εκπόνηση και την υλοποίηση μελετών για τη βελτίωση της απόδοσης ειδικών εφαρμογών συστημάτων αεροναυτιλίας. β. Την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα συστήματα αεροναυτιλίας. γ. Οργάνωση ειδικής τεχνικής δομής κυβερνοασφάλειας (ΚΑ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις ηλεκτρονικών, για τη διερεύνηση περιστατικών κυβερνο-επιθέσεων και την προσομοίωση κινδύνων σε εικονικό περιβάλλον στα Συστήματα Αεροναυτιλίας Παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ΚΑ Διεξαγωγή ανάλυσης επικινδυνότητας, εκπόνηση πολιτικής και παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ΚΑ Προετοιμασία και συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς ασκήσεις ΚΑ Δημιουργία της ομάδας CΕRΤ (Cοmputer Εmergency Respοnse Τeam) και εκπόνηση προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση του προσωπικού Έκδοση οδηγιών για ΚΑ και περιοδικής ενημέρωσης των εμπλεκομένων υπαλλήλων Την εποπτεία και τον συντονισμό των τρίτων Φορέων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με το Δίκτυο της Αεροναυτιλίας.
44.  
  Μετά την περίπτωση (γ) της παραγράφου (Β) του άρθρου 52 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ε) και (στ), ως εξής: ε. Την εποπτεία και τον συντονισμό των Γραφείων Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας που λειτουργούν εντός των οργανικών μονάδων των συστημάτων των αερολιμένων Καλαμάτας και Χανίων. στ Στους Αερολιμένες όπου ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση οργάνων (Αερολιμένες Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων - ΑFΙS) οι αρμοδιότητες των Γραφείων Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας της παραγράφου (Β) του άρθρου 52 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄), ασκούνται από τα αντίστοιχα κατά τόπους Γραφεία Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων ΑFΙS του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) Στην περίπτωση που κάποια εκ των ανωτέρω μονάδων του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄), προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με την χρήση οργάνων, τότε αυτή υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) και οι αρμοδιότητες των Γραφείων Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας ασκούνται από τα αντίστοιχα κατά τόπους Γραφεία Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο (Β) του άρθρου 52 του ν. 4427/08-10-2016.
45.  
  Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 52 του ν. 4427/2016 (Α 188) προστίθεται περίπτωση (ε), ως εξής: ε. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των αεροναυτικών πληροφοριών.
46.  
  Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου (Β) του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: γ. Το σχεδιασμό και την καθιέρωση ενόργανων διαδικασιών Προσέγγισης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες .
47.  
  Η περίπτωση (α) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α 188), τροποποιείται ως εξής: 1 Τη μέριμνα για τη συντήρηση αεροσκαφών σύμφωνα με το Ρart-145 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 1321/2014 ο οποίος αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών, των αεροναυτικών προϊόντων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα εν λόγω καθήκοντα.
48.  
  Η περίπτωση (β) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α 188), τροποποιείται ως εξής: 1 Τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών σύμφωνα με το Ρart-Μ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 1321/2014 ο οποίος αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών, των αεροναυτικών προϊόντων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα εν λόγω καθήκοντα.
49.  
  Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: γ. Την εκπαίδευση σε αεροπορικά θέματα και αεροσκάφη σύμφωνα με το Ρart-147 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 1321/2014 ο οποίος αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών, των αεροναυτικών προϊόντων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα εν λόγω καθήκοντα.
50.  
  Μετά από την παράγραφο (Δ) του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται παράγραφος (2) ως εξής: 2 Ο προϊστάμενος του Τμήματος Πτητικών Λειτουργιών Αεροσκαφών φέρει την ευθύνη εκπαίδευσης των Χειριστών Αεροσκαφών της ΥΠΑ και οφείλει αμελλητί να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη υλοποίησή της εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης.
51.  
  Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ), και (δ) της παραγράφου (Α) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιούνται ως εξής: α. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής στις μονάδες των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε εργασίες εγκατάστασης Συστημάτων Επικοινωνιών και Ειδικών Συστημάτων. β. Την προληπτική συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση α’, β’ και γ’ βαθμού και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας μετά από αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα επικοινωνιών και Ειδικών Συστημάτων μονάδων μη στελεχωμένων με εξειδικευμένο προσωπικό. γ. Τη διορθωτική συντήρηση β’ και γ’ βαθμού στα συστήματα επικοινωνιών αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων Αερολιμένων. δ. Τη συνδρομή σε μονάδες Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.».
52.  
  Ο τίτλος της παραγράφου (Α) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: Α) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων Αερολιμένων.
53.  
  Η περίπτωση (α) της παραγράφου (Β) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: 1 Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής σε εργασίες εγκατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων επιτήρησης στα τμήματα των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας.
54.  
  Ο τίτλος της παραγράφου (Β) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής: Β) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Επιτήρησης Αεροναυτιλίας
55.  
  Η περίπτωση (στ) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188), τροποποιείται ως εξής: 1 Τη μερική διαχείριση και τη μέριμνα για την εφοδιαστική υποστήριξη υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων που αποστέλλονται για επισκευή.
56.  
  Μετά από τη περίπτωση (στ) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (ζ), (η), (θ) και (ι) ως εξής: ζ. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας, καθώς και τον χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ. η. Την εισήγηση θεμάτων εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στην πράξη (ΟJΤ) σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και τους διεθνείς κανόνες. θ. Τη συνεργασία με άλλες διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. ι. την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού και γραμματειακή υποστήριξη.
57.  
  Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου (Δ) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188), τροποποιούνται ως εξής: α. Την προληπτική συντήρηση α’, β’ και γ’ βαθμού, τη διορθωτική συντήρηση β’ και γ’ βαθμού και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας μετά από αποκατάσταση βλαβών στα μη στελεχωμένα με ειδικευμένο προσωπικό συστήματα πλοήγησης του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Ραδιοβοηθήματα Αράξου, Διδύμου, Σκοπέλου, Τρίπολης κ.α.). 1 Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστημάτων πλοήγησης ή την παροχή συνδρομής στις μονάδες των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πλοήγησης. γ. Τη συνδρομή σε μονάδες Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων πλοήγησης μετά την διορθωτική συντήρηση αυτών. 2 Την εισήγηση για την έκδοση αγγελίας σχετικά με τα συστήματα πλοήγησης ευθύνης του. ε. Τη συνεργασία με τη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων πλοήγησης. 58 Ο τίτλος της παραγράφου (Δ) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α 188) τροποποιείται ως εξής «Δ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Πλοήγησης Αεροναυτιλίας.
59.  
  Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Α) του άρθρου 55 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), και (ιγ),ως εξής: 1 Τη συλλογή, καταγραφή και αξιοποίηση των αναφορών των συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και την κοινοποίηση χρήσιμων συμπερασμάτων στις εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες. 2 Τη συλλογή, καταγραφή και παρακολούθηση εφαρμογής των Συστάσεων Ασφάλειας των Διερευνήσεων των συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας. η. Τη συνεργασία για θέματα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (SΜS) με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε., καθώς και με διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. θ. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας και της τήρησης του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, βάσει των επιχειρησιακών ευρημάτων επιθεωρήσεων στις υπηρεσίες της ΓΔΠΥΑ από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς. ι. Τη συμμετοχή στις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. ια Τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως ισχύουν για τα Κύρια Πεδία Επιδόσεων (Ασφάλεια, Χωρητικότητα, Περιβάλλον και Οικονομική Αποδοτικότητα). ιβ Την υποστήριξη του έργου της Δ/σης όσον αφορά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας, Ποιότητας, Προστασίας και Περιβάλλοντος (Εσωτερικές επιθεωρήσεις, διερεύνηση των Περιστατικών Ασφάλειας, διαχείριση των Αξιολογήσεων Ασφάλειας και επικινδυνότητας των Αλλαγών, Έρευνες Ασφάλειας, μέτρηση επιδόσεων). 3 Τη συμμετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.» τμήμα στατιστικής. 60 Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Β) του άρθρου 55 του ν.4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ) (ιη), (ιθ), (κ), (κα), (κβ), και (κγ) ως εξής στ Τη συλλογή, καταγραφή και αξιοποίηση των αναφορών των τεχνικών συμβάντων και παρακολούθηση εφαρμογής των Συστάσεων Ασφάλειας των Διερευνήσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και την κοινοποίηση χρήσιμων συμπερασμάτων στις εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες. ζ. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας και της τήρησης του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, βάσει των τεχνικών ευρημάτων επιθεωρήσεων στις υπηρεσίες της ΓΔΠΥΑ από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς. η. Τη συμμετοχή στις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. θ. Τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως ισχύουν για τα Κύρια Πεδία Επιδόσεων (Ασφάλεια, Χωρητικότητα, Περιβάλλον και Οικονομική Αποδοτικότητα) και τη συνεργασία για θέματα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (SΜS) με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε., καθώς και με διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. ι. Την υποστήριξη του έργου της Δ/σης όσον αφορά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας, Ποιότητας, Προστασίας και Περιβάλλοντος (Εσωτερικές επιθεωρήσεις, διερεύνηση των Περιστατικών Ασφάλειας, διαχείριση των Αξιολογήσεων Ασφάλειας και επικινδυνότητας των Αλλαγών, Έρευνες Ασφάλειας, μέτρηση επιδόσεων). 1 Τη συμμετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. ιβ Την εκπόνηση, καθιέρωση, λειτουργία και διαχείριση συστήματος Προστασίας προσωπικού, δεδομένων, δικτύων και υποδομών που αφορούν της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. ιγ Τη συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσίες αεροναυτιλίας για την καθιέρωση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης Προστασίας. 2 Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση σχετικού εγχειριδίου και διαδικασιών εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. ιε Την εισήγηση καθιέρωσης διαδικασιών, οδηγιών και μέτρων προστασίας του συνόλου των υπηρεσιών και υποδομών αεροναυτιλίας και του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. ιστ Την εισήγηση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της Πολιτικής για την Προστασία στην αεροναυτιλία. 3 Την έκδοση οδηγιών και την παροχή συνδρομής προς τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για την εξειδίκευση των διαδικασιών Προστασίας του συνόλου των υπηρεσιών και υποδομών αεροναυτιλίας και την καθιέρωση εσωτερικών διαδικασιών Προστασίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και τις οργανικές μονάδες. 4 Τη συνεργασία με όλες τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για τον ορισμό κατά μονάδα ή υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας και Περιβάλλοντος. ιθ Τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων σε θέματα Προστασίας και Περιβάλλοντος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. κ. Την επεξεργασία, προώθηση και παρακολούθηση διαδικασιών λήψης και εφαρμογής των διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων Προστασίας και Περιβάλλοντος, βάσει των ευρημάτων επιθεωρήσεων στις μονάδες ή υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους ή από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς. κα Την εισήγηση και τον συντονισμό για την καθιέρωση Στόχων Προστασίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. κβ Τη καθιέρωση και παρακολούθηση δεικτών επίτευξης των στόχων προστασίας και περιβάλλοντος. κγ Τη μελέτη και παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος και υποβολή προτάσεων για την βελτίωσή του σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς .
61.  
  Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 55 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ), (κ), και (κα) ως εξής: στ.Την εκπόνηση, καθιέρωση, λειτουργία και διαχείριση συστήματος Ποιότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της ΓΔΠΥΑ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ΙSΟ 9001), τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις για την αεροναυτιλία. ζ. Τη συνεργασία των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τον συντονισμό σε θέματα ποιότητας για τις επιδόσεις της αεροναυτιλίας. η. Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση σχετικού εγχειριδίου και διαδικασιών εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. θ Την καθιέρωση προγράμματος εσωτερικών επιθεωρήσεων στις Μονάδες υπηρεσιών αεροναυτιλίας της ΓΔΠΥΑ, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας. ι. Την εισήγηση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της Πολιτικής για την Ποιότητα στην αεροναυτιλία. ια Την έκδοση οδηγιών και την παροχή συνδρομής προς τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για την εξειδίκευση των διαδικασιών Ποιότητας και την καθιέρωση εσωτερικών διαδικασιών Ποιότητας. ιβ Τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως ισχύουν για τα κύρια πεδία επιδόσεων (Ασφάλειας, Χωρητικότητας, Περιβάλλοντος και Οικονομικής Αποδοτικότητας). ιγ Την εισήγηση και τον συντονισμό για την καθιέρωση Στόχων Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. ιδ Την εισήγηση καθιέρωσης δεικτών μέτρησης Ποιότητας. 1 Την παρακολούθηση υλοποίησης των Στόχων Ποιότητας και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. ιστ Τη μελέτη και την εισήγηση παροχής κινήτρων επίτευξης των Στόχων Ποιότητας. ιζ Τη συνεργασία με όλες τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για τον ορισμό κατά μονάδα ή υπηρεσία Υπεύθυνου Ποιότητας. 2 Την διευκόλυνση επιθεωρήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. ιθ Την επεξεργασία, προώθηση και παρακολούθηση λήψης και εφαρμογής των διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων Ποιότητας, βάσει των ευρημάτων επιθεωρήσεων στις μονάδες ή υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους ή από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς. κ. Την αξιολόγηση των επιδόσεων Ποιότητας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την εκπόνηση ετήσιας Έκθεσης Επιδόσεων του ολοκληρωμένου συστήματος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών. κα Την συμμετοχή στην κατάρτιση του σχεδίου επιδόσεων της ΓΔΠΥΑ σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
62.  
  Μετά την περίπτωση (ιε) της παραγράφου (Δ) του άρθρου 55 του ν.4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ), (κ), (κα), (κβ), (κγ), (κδ), (κε), (κστ) ως εξής: 1 Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.».« 2 την συνεργασία για θέματα διαχείρισης του συστήματος ασφάλειας με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε καθώς και με διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς.».« 3 Την υποστήριξη του έργου της Δ/σης όσον αφορά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Ασφάλειας, Ποιότητας, Προστασίας και Περιβάλλοντος (Εσωτερικές επιθεωρήσεις, διαχείριση των Αξιολογήσεων Ασφάλειας και επικινδυνότητας των Αλλαγών, Έρευνες Ασφάλειας, μέτρηση επιδόσεων).».« 4 Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση σχετικού εγχειριδίου και διαδικασιών εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.».« 5 Τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως ισχύουν για τα Κύρια Πεδία Επιδόσεων (Ασφάλεια, Χωρητικότητα, Περιβάλλον και Οικονομική Αποδοτικότητα).».« 6 Τη συμμετοχή στην κατάρτιση του Σχεδίου Επιδόσεων της ΓΔΠΥΑ σε θέματα Ασφάλειας.».« 7 Την εισήγηση και τον συντονισμό για την καθιέρωση Στόχων Ασφάλειας της ΓΔΠΥΑ.».« 8 Την παρακολούθηση υλοποίησης των Στόχων Ασφάλειας και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.».« 9 Τη μελέτη και την εισήγηση παροχής κινήτρων επίτευξης των Στόχων Ασφάλειας.».« 10 Τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.».« 11 Την αξιολόγηση των Επιδόσεων Ασφάλειας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την εκπόνηση ετήσιας Έκθεσης Επιδόσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας της ΓΔΠΥΑ.».« 12 Την καθιέρωση προγράμματος εσωτερικών επιθεωρήσεων στις Οργανικές Μονάδες υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της ΓΔΠΥΑ, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας, Προστασίας και Περιβάλλοντος.
63.  
  Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ) καταργούνται
Άρθρο 3 "Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.)"
1.  
  Στην περίπτωση (β) της παραγράφου (Β) του άρθρου 60 του ν.4427/2016 (Α 188), η φράση «Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας».
2.  
  Μετά την περίπτωση (ιβ) της παραγράφου (Β) του άρθρου 61 του ν. 4427/2016 (Α 188), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ) και (ιη) ως εξής: ιγ Συντονισμός για προώθηση προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση της Α.Π.Α. των προγραμμάτων ασφαλείας των αερολιμένων και λοιπών φορέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΑΠΑ. 1 Συντονισμός και συνδρομή για τη διεκπεραίωση του έργου ασφάλειας από έκνομες ενέργειες στους αερολιμένες ευθύνης της ΥΠΑ καθώς και συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές σε θέματα που αφορούν στην ομαλή διεξαγωγή των υπηρεσιών ασφαλείας σ’ αυτούς. 2 Μέριμνα παρακολούθησης της υλοποίησης των σχεδίων δράσης των αερολιμένων ευθύνης της ΥΠΑ για την αποκατάσταση των ευρημάτων επιθεωρήσεων ασφαλείας. ιστ Το σχεδιασμό από τεχνικής άποψης των εγκαταστάσεων εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης ΥΠΑ σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. 3 Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στους αερολιμένες ευθύνης της ΥΠΑ. ιη Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α. 3 Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Α) του άρθρου 62 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (ια), (ιβ) και (ιγ) ως εξής «ια Εκπόνηση και υποβολή σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Ποιότητας αερολιμένων και Υδατοδρομίων του άρθρου 61 του ν. 4427/2016 (Α 188) για αποκατάσταση ευρημάτων επιθεωρήσεων ασφαλείας σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας πολιτικής Αεροπορίας Τη συνεργασία με την εν λόγω Διεύθυνση για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών για την εγκατάσταση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. ιβ Ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων σχεδίων για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης σε περιπτώσεις εκδήλωσης έκνομων ενεργειών. ιγ Καθορισμός γνωστών προμηθευτών προμηθειών αερολιμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ.
4.  
  Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Β) του άρθρου 62 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής: ε. Την συντήρηση κτιρίων, υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της αεροναυτιλίας.
5.  
  Μετά την περίπτωση (κ) του άρθρου 63 του ν. 4427/2016 (Α 188), προστίθενται περιπτώσεις (κα), (κβ), (κγ) και (κδ) ως εξής: «κα. Εκπόνηση και υποβολή σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Ποιότητας αερολιμένων και Υδατοδρομίων του άρθρου 61 του ν. 4427/2016 (Α 188) για αποκατάσταση ευρημάτων επιθεωρήσεων ασφαλείας σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας πολιτικής Αεροπορίας. Τη συνεργασία με την εν λόγω Διεύθυνση για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών για την εγκατάσταση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. κβ. Ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων σχεδίων για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης σε περιπτώσεις εκδήλωσης έκνομων ενεργειών. κγ. Καθορισμός γνωστών προμηθευτών προμηθειών αερολιμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ. κδ. Την μέριμνα για την τήρηση του προγράμματος ασφάλειας του αερολιμένα.
6.  
  Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ) καταργούνται

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσωπικό επί θητεία - Όργανα Διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Διοικητή"
1.  
  Ο Διοικητής, ενδεικτικά: α) προΐσταται των Υποδιοικητών και των υπηρεσιών της ΥΠΑ και εποπτεύει τη λειτουργία της, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, β) εγκρίνει τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, γ) είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εκπροσωπεί την Υπηρεσία στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς, δύναται δε να αναθέτει κατά περίπτωση την εκπροσώπηση στους Υποδιοικητές ή σε άλλα όργανα της ΥΠΑ, δ) εντέλλεται τις πάσης φύσεως πληρωμές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός των πλαισίων του ετήσιου προϋπολογισμού της
2.  
  Ως προς τα οργανωτικά θέματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Διοικητής, ενδεικτικά: α) διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Υπηρεσίας συμβαδίζουν με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τους τεθέντες στόχους και, επίσης, ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, β) εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, γ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Υπηρεσίας σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων ή φορέων και συλλογικών οργάνων της αλλοδαπής, δ) εισηγείται για θέματα στέγασης και μεταστέγασης των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών
3.  
  Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και την έκδοση κανονιστικών πράξεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
4.  
  Εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων συναφών με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας
5.  
  Υποβάλλει απαντήσεις της Υπηρεσίας, για ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβοήθηση της άσκησης του κοινοβουλευτικού έργου
6.  
  Λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών Συμβουλίων
Άρθρο 5 "Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ΥΠΑ"
1.  
  Η θητεία του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ορίζεται πενταετής και τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Υποδιοικητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από νέο.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του αναθέτει ο Διοικητής ΥΠΑ και που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4427/2016 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πλ [...]"
1.  
  Εποπτεύει τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ
2.  
  Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ
3.  
  Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση του έργου του και τον ενημερώνει για τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας και εκτελεί τις Αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο της Αεροναυτιλίας
Άρθρο 7
1.  
  Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων Η θητεία του Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ορίζεται πενταετής και τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Υποδιοικητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από νέο.
Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ΥΠΑ Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του αναθέτει ο Διοικητής και που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4427 [...]"
1.  
  Εποπτεύει τη λειτουργία των Αερολιμένων και Υδατοδρομίων στα οποία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι φορέας διαχείρισης λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητός του σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ
2.  
  Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ
3.  
  Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση του έργου του, τον ενημερώνει για την λειτουργία των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων και εκτελεί τις Αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Υπάλληλοι, θέσεις, κλάδοι και τυπικά προσόντα.
Άρθρο 9 "Υπαγωγή"
1.  
  Στην ΥΠΑ λειτουργεί πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού και πενταμελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως ισχύει. Τα εν λόγω Συμβούλια συστήνονται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Άρθρο 10 "Καταγραφή του υπηρετούντος προσωπικού και των υφισταμενων θέσεων της ΥΠΑ"
1.  
  Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται η κατά την έκδοση του παρόντος υφιστάμενη κατανομή των εν γένει θέσεων της ΥΠΑ, ανά εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Αναλυτικότερα αποτυπώνεται το σύνολο των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (στήλη 3) και εξ αυτών το σύνολο των κατειλημμένων κατά την έκδοση του παρόντος (στήλη 4) καθώς και το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων, δεσμευμένων (στήλη 7) ή προς διάθεση (στήλη 8). Επίσης καταγράφονται οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου που καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση (στήλη 5) η οποία συστήθηκε κατά την με οποιοδήποτε τρόπο ένταξή τους στην ΥΠΑ. Η δέσμευση των κενών οργανικών θέσεων (στήλη 7) προκύπτει κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 2673/2009, του ν. 3624/2007, του ν. 3448/2006 και του ν. 2725/1999 και των δημοσιευμένων οριστικών αποτελεσμάτων διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων.
2.  
  Το σύνολο των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της ΥΠΑ κατά την έκδοση του παρόντος ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (2.512) εκ των οποίων καταλαμβάνονται οι δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2.052). Κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού δημοσίου δικαίου παραμένουν οι τετρακόσιες εξήντα (460) εκ των οποίων σαράντα οκτώ (48) είναι ήδη δεσμευμένες και οι τετρακόσιες δώδεκα (412) προς διάθεση.
3.  
  Κατά την έκδοση του παρόντος στην ΥΠΑ υπηρετούν καταλαμβάνοντας προσωποπαγή θέση μόνιμου υπαλλήλου δημοσίου δικαίου τριάντα δύο (32) υπάλληλοι
4.  
  Κατ’ αντιστοιχία, αποτυπώνεται το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφεξής ΙΔΑΧ (στήλη 9) και εξ αυτών το σύνολο των κατειλημμένων κατά την έκδοση του παρόντος (στήλη 10). Επίσης καταγράφονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι ΙΔΑΧ που καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση (στήλη 11) η οποία συστήθηκε κατά την με οποιοδήποτε τρόπο ένταξή τους στην ΥΠΑ.
5.  
  Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ της ΥΠΑ, κατά την έκδοση του παρόντος, ανέρχεται σε επτά (7), ενώ το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε οργανικές θέσεις είναι έξι (6)
6.  
  Οι προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ στην ΥΠΑ ανέρχονται κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (378)
Άρθρο 11
1.  
  Θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού ανά κατηγορία στους νέους κλάδους και ειδικότητες της ΥΠΑ Στον Πίνακα 2 απεικονίζεται ο αριθμός των θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, ανά εκπαιδευτική κατηγορία, στους νέους κλάδους και ειδικότητες της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή Οργανικών Θέσεων μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων κατά εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στην ΥΠΑ Κλάδοι και Ειδικότητες Οργανικές Θέσεις μονίμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου Οργανικές Θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αερολιμενικών 30 1 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 705 1 Πληροφοριών Πτήσεων (ΑFΙSΟ) 13 1 Ηλεκτρονικών (ΑΤSΕΡ) 77 1 Διοικητικών-Οικονομικών 76 9 Μηχανικών 32 1 Νομικών 5 1 Πληροφορικής 0 1 Χειριστών Αεροσκαφών 0 11 Μηχανικών Αεροσκαφών 0 1 Χειριστών Ελικοπτέρων 0 1 Τηλεφωνητών (προσωρινός) 1 0 Σύνολο 939 29 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφοριών Πτήσεων (Α.F.Ι.S.Ο.) 212 4 Ηλεκτρονικών (Α.Τ.S.Ε.Ρ.) 329 2 Μηχανικών 78 13 Διοικητικού - Λογιστικού 34 15 Βιβλιοθηκονόμων 0 1 Χειριστών Αεροσκαφών 0 61 Χειριστών Ελικοπτέρων 0 1 Μηχανικών Αεροσκαφών 0 18 Υπομηχανικών Ψυκτικών (προσωρινός) 2 0 Διοικητικών (προσωρινός) 2 0 Σύνολο 657 115 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού 140 20 Τεχνικών 305 116 Προσωπικό Η/Υ 18 1 Τυπογράφων 10 0 Τηλεφωνητών 12 1 Χειριστών Αεροσκαφών 0 16 Μηχανικών Αεροσκαφών 0 16 Εργοδηγών (προσωρινός) 44 0 Εργοδηγών (προσωρινός) χωρίς πτυχίο ΤΕΙ 24 0 Σύνολο 553 170 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων 36 26 Σύνολο 36 26 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ 2185 340.
Άρθρο 12 "Κατανομή μόνιμου προσωπικού ανά κατηγορία στους νέους κλάδους Οι κατανεμημένοι, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, στις νέες δομές της ΥΠΑ, κατατάσσονται στους παρακάτω κλάδους ανά εκπαιδευτική κατηγορία, καταλαμβά [...]"
1.  
  Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 1.1. Κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών. 1.2. Κλάδος ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. 1.3. Κλάδος ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων, προερχόμενου από την μετονομασία του κλάδου ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών. 1.4. Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρονικών. 1.5. Κλάδος ΠΕ Νομικών. 1.6. Κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών. 1.7. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, όπως ορίζεται στο π.δ. 50/2001.
2.  
  Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 2.1. Κλάδος ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων, προερχόμενου από την μετονομασία του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών. 2.2. Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών. 2.3. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών. 2.4. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3.  
  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 3.1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 3.2. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών. 3.3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 3.4. Κλάδος ΔΕ Τυπογράφων. 3.5. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών.
4.  
  Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 4.1. Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.
Άρθρο 13 "Κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα κατεύθυνσης Κοινωνικών ή Οικονομικών ή Θετικών ή Ανθρωπιστικών σπουδών ή σπουδών Διοίκησης ή πτυχίο Νομικής ή Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών Σχολών, από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από ισότιμα Ιδρύματα της αλλοδαπής και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας
3.  
  Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή μετάταξη θα προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα στην εκάστοτε προκήρυξη, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
4.  
  Σε κάθε περίπτωση, κατά τον διορισμό ή την μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, στον κλάδο ΠΕ Αερολιμενικών απαιτείται τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας
5.  
  Οι ήδη υπηρετούντες στην ΥΠΑ υπάλληλοι που έχουν κατά τον οιοδήποτε τρόπο ενταχθεί στο κλάδο ΠΕ Αερολιμενικών συνεχίζουν να υπηρετούν στην ΥΠΑ ή κατανέμονται και τοποθετούνται στην ΑΠΑ, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 76 του ν. 4427/2016, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που κατέχουν κατά την έκδοση του παρόντος.
6.  
  Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών, αυτές δύναται να μεταφέρονται σε άλλους κλάδους με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ καταργούνται αυτοδίκαια. Με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων, ο κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών καταργείται.
Άρθρο 14 "Κλάδος ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ)"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας περιλαμβάνει επτακόσιες πέντε (705) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, β) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας γ) ειδικές δεξιότητες όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά είναι η διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου και του χρόνου και οπωσδήποτε η ορθοφωνία διαπιστούμενων στο σύνολό τους κατόπιν εξέτασης από ειδική προς τούτο συγκροτούμενης Επιτροπής δ) πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ε) ηλικία μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών
3.  
  Το σύνολο των ανωτέρω προσόντων απαιτείται να συντρέχουν και στην περίπτωση των μετατάξεων
4.  
  Το έργο της παροχής πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου (ΑFΙS) συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
5.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας δεν επιτρέπεται: α) η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων και β) η τοποθέτησή του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας
6.  
  Οι ήδη υπηρετούντες στην ΥΠΑ υπάλληλοι που έχουν κατά τον οιοδήποτε τρόπο ενταχθεί στο κλάδο ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ δύναται να συνεχίσουν να υπηρετούν στην ΥΠΑ ή να κατανεμηθούν και τοποθετηθούν στην ΑΠΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις των Υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 περί κατανομής και τοποθέτησης του προσωπικού του υφιστάμενου κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που κατέχουν κατά την έκδοση του παρόντος.
7.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που, κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος, υπηρετούν στην Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, στη Διεύθυνση Κανονισμών Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, λόγω μακράς και εξειδικευμένης εμπειρίας:
 1. κατανέμονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των Υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας β) επιτρέπεται, για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, η μετέπειτα μετάταξή τους από την ΑΠΑ στην ΥΠΑ με μόνη προϋπόθεση την κοινή προς τούτο απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και του Διοικητή ΑΠΑ γ) για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στην ΑΠΑ, θεωρείται ότι συνεχίζουν να ασκούν το σύνολο των καθηκόντων της ειδικότητας που κατείχαν, και κατά τον οιοδήποτε τρόπο διατηρούσαν, μέχρι την τοποθέτησή τους στη ΑΠΑ και συνεχίζουν να εντάσσονται στις προβλέψεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (Α’ 16) όπως ισχύει.
Άρθρο 15 "Κλάδος ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (Α.F.Ι.SΟ. - Αerοdrοme Flight Ιnfοrmatiοn Serνice Οfficers)"
1.  
  Ο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδος ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών μετονομάζεται σε ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων και περιλαμβάνει δέκα τρείς (13) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας γ) το πιστοποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας που χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων της ΥΠΑ προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες
4.  
  Σε κάθε περίπτωση για τον διορισμό ή την μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (ΑFΙS) απαιτείται η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας που χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
5.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων, β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας, γ) ασκεί υποστηρικτικό και όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό
6.  
  Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών που κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος διαθέτουν δίπλωμα ή πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που προβλέπεται ως προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών, κατατάσσονται χωρίς κανένα ηλικιακό ή άλλο περιορισμό τυπικού προσόντος στον Κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών. Με την κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων του κλάδου των ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών στον κλάδο των ΠΕ Ηλεκτρονικών αντίστοιχα αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών και μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου των ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων του παρόντος. Για την υλοποίηση της μετάταξης της παρούσας παραγράφου δεν αποτελεί κώλυμα η έλλειψη πιστοποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας.
7.  
  Κατ’ εξαίρεση, υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έκδοση του παρόντος στον κλάδο ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών που μετονομάστηκε διά του παρόντος ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων και διαθέτουν δίπλωμα ή πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που προβλέπεται ως προσόν διορισμού του Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών δεν μετατάσσονται στον κλάδο των ΠΕ Ηλεκτρονικών και παραμένουν στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων μόνο κατόπιν αίτησής τους προς τον Διοικητή ΥΠΑ και εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξης του Διοικητή
8.  
  Οι υπάλληλοι που παραμένουν στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου τους και με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ ανατίθενται σε αυτούς παράλληλα καθήκοντα, χωρίς χρονικό περιορισμό, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
9.  
  Κύριο καθήκον των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων είναι η εξυπηρέτηση του έργου παροχής ΑFΙS, δηλαδή Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίων, στα Αεροδρόμια ΑFΙS, όπου δεν παρέχεται εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
10.  
  Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται από τον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών συνεχίζουν να προσφέρουν έργο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων (ΑFΙS) στα Αεροδρόμια όπου τοποθετούνται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό, μετά από απόφαση Διοικητή ΥΠΑ
11.  
  Οι ανωτέρω υπάλληλοι οφείλουν να διατηρούν σε ισχύ το πιστοποιητικό υγείας Γ κατηγορίας όπως προβλέπεται για αμφότερους κλάδους ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων και ΠΕ Ηλεκτρονικών
12.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός 60 ημερών από την κατάταξή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
Άρθρο 16 "Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρονικών (Α.Τ.S.Ε.Ρ. – Αir Τraffic Safety Εlectrοnics Ρersοnnel)"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει εβδομήντα επτά (77) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή πτυχίο Φυσικής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ραδιοηλεκτρολογία ή πτυχίο Φυσικής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, β) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γ) πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας που χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα απαιτούνται και στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων άλλων κλάδων της ΥΠΑ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη θα καθορίζονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα συγκεκριμένα πτυχία που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων στην περίπτωση του διορισμού ή της μετάταξης. Σε κάθε περίπτωση κατά την μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα στον κλάδο των ΠΕ Ηλεκτρονικών απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων, β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας, γ) ασκεί υποστηρικτικό και όχι επιχειρησιακό έργο, δ) του ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό
6.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός 60 ημερών από την κατάταξή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
Άρθρο 17 "Κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών περιλαμβάνει εβδομήντα έξι (76) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκεκριμένα πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων του κλάδου, σε περίπτωση διορισμού ή μετάταξης
4.  
  Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω τυπικά προσόντα απαιτούνται τόσο για τη μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους της ΥΠΑ όσο και για τη μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα
Άρθρο 18 "Κλάδος ΠΕ Νομικών"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Νομικών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας
3.  
  Τα παραπάνω τυπικά προσόντα απαιτούνται τόσο για τη μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους της ΥΠΑ όσο και για τη μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα
Άρθρο 19 "Κλάδος ΠΕ Μηχανικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις
2.  
  Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών μπορούν να ενταχθούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπάλληλοι της ΥΠΑ, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, όπως ορίζεται στο π.δ. 50/2001.
3.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται: α) το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως ορίζεται στο π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.
4.  
  Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή μετάταξη θα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες
Άρθρο 20 "Κλάδος ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (Α.F.Ι.S.Ο. - Αerοdrοme Flight Ιnfοrmatiοn Serνice Οfficers)"
1.  
  Ο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδος ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών μετονομάζεται σε ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων και περιλαμβάνει διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α) το πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας γ) Πιστοποιητικό Υγείας Γ’ κατηγορίας.
3.  
  Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων του κλάδου ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (ΑFΙS), με διορισμό ή μετάταξη, προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη τα συγκεκριμένα πτυχία εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
4.  
  Σε κάθε περίπτωση για την μετάταξη στον κλάδο ΤΕ Πληροφοριών Πτήσης απαιτείται η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας
5.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας γ) ασκεί υποστηρικτικό και όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό
6.  
  Κύριο καθήκον των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Πληροφοριών Πτήσης είναι η εξυπηρέτηση του έργου παροχής ΑFΙS, δηλαδή Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίων στα Αεροδρόμια ΑFΙS όπου δεν παρέχεται εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
7.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών που κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος διαθέτουν πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, που προβλέπεται ως προσόν διορισμού στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρονικών, κατατάσσονται χωρίς κανένα άλλο περιορισμό τυπικού ή ουσιαστικού προσόντος, και ιδίως ηλικιακών ορίων, στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρονικών εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξης του Διοικητή ΥΠΑ και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία
8.  
  Κατ’ εξαίρεση, υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έκδοση του παρόντος στον κλάδο ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών και διαθέτουν πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, που προβλέπεται ως προσόν διορισμού του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών, δεν μετατάσσονται στον κλάδο των ΤΕ Ηλεκτρονικών μόνο κατόπιν αίτησής τους προς τον Διοικητή ΥΠΑ και εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξης του Διοικητή ΥΠΑ
9.  
  Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ Πληροφοριών Πτήσης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου τους, και κυρίως το έργο ΑFΙS στα αεροδρόμια όπου το έργο του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν εξυπηρετείται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ ανατίθενται σε αυτούς παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό
10.  
  Με την κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων του κλάδου των ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών στον κλάδο των ΤΕ Ηλεκτρονικών αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών και μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου των ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων. Για τη διαπίστωση των παραπάνω εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ.
11.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιών που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρονικών εξακολουθούν να παρέχουν την υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (ΑFΙS) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης άλλων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ στο έργο της παροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (ΑFΙS) κατά το άρθ. 70 του ν. 4427/2016.
12.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών από την κατάταξή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
Άρθρο 21 "Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών (Α.Τ.S.Ε.Ρ. – Αir Τraffic Safety Εlectrοnics Ρersοnnel)"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει τριακόσιες είκοσι εννέα (329) θέσεις
2.  
  Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται τα ακόλουθα: α) πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών για την ειδικότητα των ηλεκτρονικών ή πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατεύθυνσης Πληροφορικής για την ειδικότητα της πληροφορικής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γ) πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας που χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα απαιτούνται και στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων άλλων κλάδων τεχνολογικής εκπαίδευσης της ΥΠΑ ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα στον κλάδο των ΤΕ Ηλεκτρονικών
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη θα καθορίζονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω πτυχίων που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων στην περίπτωση του διορισμού ή της μετάταξης
5.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας γ) ασκεί υποστηρικτικό και όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό
6.  
  Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρονικών του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών από την κατάταξή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
Άρθρο 22 "Κλάδος ΤΕ Μηχανικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει εβδομήντα οκτώ (78) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: α), το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.
3.  
  Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή με μετάταξη θα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες
4.  
  Η επιμέρους κατανομή των οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών προσδιορίζεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ κατόπιν της έκδοσης και εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 του ν. 4427/2016.
Άρθρο 23 "Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις
2.  
  Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: α) το πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.
3.  
  Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή μετάταξη θα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες
4.  
  Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω τυπικά προσόντα απαιτείται να συντρέχουν και στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων από άλλο κλάδο της ΥΠΑ ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού του παρόντος
Άρθρο 24 "Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού περιλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται: α) οι αναφερόμενοι τίτλοι εκπαίδευσης στο άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη θα καθορίζονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη ή την μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο
4.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων, εκτός εκείνων που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις προστατευτικές για τους τυφλούς νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίοι παραμένουν στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών. Οι κατειλημμένες θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών που καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις προστατευτικές για τους τυφλούς νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών.
Άρθρο 25 "Κλάδος ΔΕ Τεχνικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει συνολικά τριακόσιες πέντε μία (305) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 και 21 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.  
  Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών χωρίς άλλη προϋπόθεση ή περιορισμό
Άρθρο 26 "Κλάδος ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)"
1.  
  Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει δέκα οκτώ (18) θέσεις
2.  
  Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται στο άρθρο 19 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.
3.  
  Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) χωρίς άλλη προϋπόθεση ή περιορισμό
Άρθρο 27 "Κλάδος ΔΕ Τυπογράφων"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει δέκα θέσεις (10) θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζοντα στο άρθρο 24 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.  
  Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας χωρίς άλλο περιορισμό
Άρθρο 28 "Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών"
1.  
  Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις
2.  
  Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται στο άρθρο 23 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας. Οι θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών που καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις προστατευτικές για τους τυφλούς νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών.
3.  
  Με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων, καταργείται ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Άρθρο 29 "Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων"
1.  
  Ο Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέσεις
2.  
  Στα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου αυτού ενδεικτικά περιλαμβάνονται: του επιστάτη, του αποθηκάριου ή του βοηθού αποθηκάριου, του φύλακα, του νυχτοφύλακα, του εργάτη, η εκτέλεση εργασιών όπως η μεταφορά εγγράφων, φακέλων, επίπλων και οποιουδήποτε σκεύους, συσκευής ή αντικειμένου, ο χειρισμός μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων, η ταξινόμηση εγγράφων, η εποπτεία κτιρίων, η φύλαξη χώρων, η επιμέλεια, ο ευπρεπισμός και καθαρισμός εσωτερικών χώρων και του εξοπλισμού, των χώρων υγιεινής και των εξωτερικών χώρων και κήπων και κάθε είδους βοηθητικές ή χειρωνακτικές ή οικοδομικές εργασίες καθώς και κάθε άλλη εργασία που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ
Άρθρο 30 "Προσωρινοί κλάδοι"
1.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι των προσωρινών κλάδων κατατάσσονται σε αντίστοιχες ομοιόβαθμες θέσεις των προσωρινών κλάδων που ανήκουν και συνεχίζουν να υπηρετούν με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
2.  
  Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ, οι θέσεις προσωρινών κλάδων που κατέχουν υπάλληλοι της ΥΠΑ, μεταφέρονται σε άλλους κλάδους, μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν σε προσωρινούς κλάδους, οι αντίστοιχοι προσωρινοί κλάδοι καταργούνται.
Άρθρο 31 "Σύνολο Οργανικών θέσεων κατά Κατηγορία και Κλάδο μόνιμου προσωπικού στην ΥΠΑ"
1.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος το σύνολο των οργανικών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων ανέρχονται σε δύο χιλιάδες εκατό ογδόντα πέντε (2.185), όπως αποτυπώνεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 2 «Οργανικές Θέσεις Μόνιμων Υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου».
2.  
  Μετά την κατάταξη των μόνιμων υπαλλήλων σε κλάδους και κατηγορίες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 του ν. 4427/2016, με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ διαπιστώνεται ο ακριβής αριθμός των κατειλημμένων, κενών προς πλήρωση και δεσμευμένων κενών οργανικών θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη.
3.  
  Οι κενές οργανικές θέσεις αντιστοιχούν στον κλάδο συνολικά και η πλήρωσή τους προσδιορίζεται με την εκάστοτε προκήρυξη διορισμού ή διαδικασία μετάταξης
4.  
  Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάταξης του μόνιμου προσωπικού δημοσίου δικαίου στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητή ΥΠΑ
Άρθρο 32 "Οργανικές θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα"
1.  
  Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.1. Ειδικότητα ΠΕ Αερολιμενικών. 1.2. Ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. 1.3. Ειδικότητα ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (Α.F.Ι.S.Ο.) 1.4. Ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών (Α.Τ.S.Ε.Ρ.) 1.5. Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής. 1.6. Ειδικότητα ΠΕ Νομικών. 1.7. Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών. 1.8. Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών. 1.9. Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών Αεροσκαφών 1.10. Ειδικότητα ΠΕ Χειριστών Αεροσκαφών/Ελικοπτέρων.
2.  
  Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2.1. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών. 2.2. Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρονικών (Α.Τ.S.Ε.Ρ.) 2.3. Ειδικότητα ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (Α.F.Ι.S.Ο.) 2.4. Ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 2.5. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών. 2.6. Ειδικότητα ΤΕ Χειριστών Αεροσκαφών. 2.7. Ειδικότητα ΤΕ Χειριστών Ελικοπτέρων. 2.8. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3.  
  Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 3.1. Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Αεροσκαφών/Ελικοπτέρων. 3.2. Ειδικότητα ΔΕ Μηχανικών Αεροσκαφών. 3.3. Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών. 3.4. Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3.5. Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 3.6. Ειδικότητα ΔΕ Τηλεφωνητών.
4.  
  Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων
Άρθρο 33 "Προσόντα προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)"
1.  
  Προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τις ειδικότητες ταυτόσημες ή όμοιες με την ονομασία κλάδων μονίμου προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο παρόν προσόντα του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού
2.  
  Προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τις ειδικότητες για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχος κλάδος μονίμου προσωπικού ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις αντίστοιχες ειδικότητες που περιγράφονται στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
3.  
  Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τις ειδικότητες των ΤΕ Χειριστών Αεροσκαφών και των ΤΕ Χειριστών Ελικοπτέρων, ακολουθούν τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πιστοποίηση του προσλαμβανόμενου προσωπικού οφείλει να ακολουθεί τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος Πτυχίου Πληρώματος Πτήσης - FCL του παραπάνω Κανονισμού, όπως ισχύει. Α) Για τον Χειριστή Αεροσκαφών ως ελάχιστα προσόντα πρόσληψης ορίζονται και απαιτείται ταυτόχρονα να συντρέχουν: i. Πτυχίο (Άδεια) Χειριστή Αεροσκαφών Εμπορικών Μεταφορών – Α.Τ.Ρ.L.(Α) στο σύνολό του σε ισχύ. ii. Ικανότητα Οργάνων Ι.R. πολυκινητήριων για αεροπλάνα. iii. Ιατρικό Πιστοποιητικό Κατηγορίας 1 (χωρίς κανένα περιορισμό). iν. Πιστοποιημένο Επίπεδο Γλωσσομάθειας για τις ανάγκες της αεροπλοΐας 5 ή 6 στην κλίμακα αξιολόγησης ΙCΑΟ (ΙCΑΟ Leνel 5 οr 6 Εnglish Language Ρrοficiency). ν. Χειριστής Αεροσκαφών (Κ1) τουλάχιστον σε ένα τύπο αεροσκάφους. Το σύνολο των παραπάνω προσόντων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα για την πρόσληψη Χειριστή Αεροσκάφους στην ΥΠΑ Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης, εξειδικεύονται περαιτέρω και προσδιορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Β) Για τον Χειριστή Ελικοπτέρων ως ελάχιστα προσόντα πρόσληψης ορίζονται και απαιτείται ταυτόχρονα να συντρέχουν: i. Πτυχίο (Άδεια) Χειριστή Αεροσκαφών Εμπορικών Μεταφορών – Α.Τ.Ρ.L.(Η) στο σύνολό του σε ισχύ. ii. Ικανότητα Οργάνων Ι.R. πολυκινητήριων ή μονοκινητήριων ελικοπτέρων. iii. Ιατρικό Πιστοποιητικό Κατηγορίας 1 (χωρίς κανένα περιορισμό). iν. Πιστοποιημένο Επίπεδο Γλωσσομάθειας για τις ανάγκες της αεροπλοΐας 5 ή 6 στην κλίμακα αξιολόγησης ΙCΑΟ (ΙCΑΟ Leνel 5 οr 6 Εnglish Language Ρrοficiency). ν. Να είναι Χειριστής Ελικοπτέρων (Κ1) τουλάχιστον σε ένα τύπο ελικοπτέρου. Το σύνολο των παραπάνω προσόντων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα για την πρόσληψη Χειριστή Ελικοπτέρου στην ΥΠΑ Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης, εξειδικεύονται περαιτέρω και προσδιορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπρόσθετα για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος τεχνολογικής εκπαίδευσης και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.
4.  
  Στην περίπτωση αδυναμίας διατήρησης σε ισχύ του απαιτημένου πτυχίου ΑΤΡL(Α) ή ΑΤΡL(Η) για οποιονδήποτε λόγω και ιδίως για λόγους υγείας, ο υπάλληλος: α) δεν επιτρέπεται η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας γ) ασκεί υποστηρικτικό και όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό
5.  
  Τα προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) για τις ειδικότητες των Μηχανικών Αεροσκαφών ακολουθούν τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα. Η πιστοποίηση του προσωπικού οφείλει να ακολουθεί τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος 66 του παραπάνω Κανονισμού, όπως ισχύει. Για κάθε μία από τις κατηγορίες τα προσόντα ορίζονται ως εξής: Α) Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλων σχολών της αλλοδαπής β) η κατοχή σε ισχύ Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας Α ή Β1 ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται στη παράγραφο 66.Α.3 του Τμήματος Α, της Ενότητας Α του Μέρους 66 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής γ) η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η κατηγορία Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους προσδιορίζεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Β) Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: α) Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλων σχολών της αλλοδαπής β) η κατοχή σε ισχύ Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας Α ή Β1 ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται στη παράγραφο 66.Α.3 του Τμήματος Α, της Ενότητας Α του Μέρους 66 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής γ) η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η κατηγορία Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους προσδιορίζεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Γ) Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:.
 1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλων σχολών της αλλοδαπής β) η κατοχή σε ισχύ Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας Α ή Β1 ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται στη παράγραφο 66.Α.3 του Τμήματος Α, της Ενότητας Α του Μέρους 66 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1321/2014 της Επιτροπής γ) η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Η κατηγορία Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους προσδιορίζεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6.  
  Το σύνολο των παραπάνω προσόντων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα για την πρόσληψη Μηχανικού Αεροσκάφους στην ΥΠΑ. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης, εξειδικεύονται περαιτέρω και προσδιορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικώς, και αποκλειστικά σε ότι αφορά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και την υλοποίηση των προβλέψεων των Υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 περί κατανομής και τοποθέτησης του ήδη υπηρετούντος προσωπικού της ΥΠΑ, για την κατανομή και ένταξη των υπαλλήλων που υπηρετούν κατά την έκδοση του παρόντος στην ΥΠΑ ως υπάλληλοι στις ειδικότητες Χειριστών Αεροσκαφών, Χειριστών Ελικοπτέρων και Μηχανικών Αεροσκαφών δεν απαιτείται να συντρέχουν τα τυπικά προσόντα της γλωσσομάθειας. Οι υπάλληλοι ειδικότητας Χειριστών Αεροσκαφών της ΥΠΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, κατά τον οιονδήποτε τρόπο, με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου στα πτητικά μέσα της ΥΠΑ ή σε άλλα πτητικά μέσα, οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα του Χειριστή των πτητικών μέσων της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η με ευθύνη του υπαλλήλου, μη εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης, συνεπάγεται και τον καταλογισμό σε βάρος του υπαλλήλου του συνόλου της δαπάνης εκπαίδευσής του. Κατόπιν παρέλευσης του ως άνω χρονικού διαστήματος ο υπάλληλος Χειριστής Αεροσκάφους, στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής του από την Υπηρεσία, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Οργανική Μονάδα στην οποία υπηρετεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα.
Άρθρο 34 "Λοιπές θέσεις προσωπικού"
1.  
  Η συνιστώμενη διά του ν. 1943/1991, όπως ισχύει, μία (1) θέση Ελεγκτή Ιατρού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πληρούται από Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ’ Γενικά και ειδικά καθήκοντα των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ

Άρθρο 35 "Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων"
1.  
  Εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) στα γενικά καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:.
 1. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 2. Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων
 3. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στη Διοίκηση της ΥΠΑ, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα
 4. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων
 6. Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού
 7. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 8. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης του Διοικητή ΥΠΑ
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν
Άρθρο 36 "Ειδικά καθήκοντα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού ορίζεται ως η κύρια οικονομική υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισμό της δημοσιονομικής διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο σύνολό της. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.):.
 1. συντονίζει τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού της ΥΠΑ καθώς και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της ΥΠΑ σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Οικονομικές Διευθύνσεις και εισηγείται την έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού της ΥΠΑ προς του Εκτελεστικό Συμβούλιο και τον Διοικητή ΥΠΑ
 2. συντονίζει την συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση γ) εισηγείται στον Διοικητή ΥΠΑ με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων καθώς και την δημιουργία εσωτερικών κανόνων διαχείρισης σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα της Υπηρεσίας δ) είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία ενιαίων και ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας της ΥΠΑ.
 3. Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ. έχει την ευθύνη για τον συντονισμό θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τις επιμέρους καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ με στόχο την επίτευξη ενιαίου τρόπου διαχείρισης θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 4. Επίσης, έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων, υλικών και τεχνικών πόρων με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνική εξυπηρέτηση σε όλες τις οργανικές μονάδες της ΥΠΑ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας από την ενιαία λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.), είναι αρμόδιος για την εισήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων διεθνών συνεργασιών και σχέσεων, την παρακολούθηση των επιδόσεων και της επίτευξης των στόχων των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας α) Εναέριας Κυκλοφορίας.
 1. Επικοινωνιών Πλοήγησης και Επιτήρησης, γ) Αεροναυτικών Πληροφοριών και τη μέριμνα για την έγκαιρη διαμόρφωση, εισήγηση προς έγκριση και αποστολή των ετήσιων και πενταετών προγραμμάτων της αεροναυτιλίας, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, προστασίας και ασφάλειας αεροναυτιλίας και:
 2. α) συντονίζει τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας β) την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της ΓΔΠΥΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση της ΓΔΠΥΝ β) είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση της ΓΔΠΥΑ
 3. εισηγείται με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων καθώς και την δημιουργία εσωτερικών κανόνων διαχείρισης της ΓΔΠΥΑ
3.  
  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.), είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γ.Δ.Δ.Α.Υ. καθώς και για την αποτελεσματική και ασφαλή συνολική λειτουργία των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων των οποίων η ευθύνη λειτουργίας ανήκει στην ΥΠΑ. Βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και συνεργασία με τον ΓΔΔΟΤΥΣ και τον ΓΔΠΥΑ με στόχο την ομαλή λειτουργία των μονάδων ευθύνης του και φροντίζει για την επαρκή στελέχωση των οργανικών μονάδων και για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Εισηγείται αρμοδίως τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του και ιδίως σε θέματα ανάπτυξης, ασφάλειας και ποιοτικής λειτουργίας των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων ευθύνης του. Επίσης είναι υπεύθυνος για: α) τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού των υπηρεσιών της ΓΔΔΑΥ β) την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της ΓΔΔΑΥ σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση της ΓΔΔΑΥ β) είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση της ΓΔΔΑΥ γ) εισηγείται με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων καθώς και την δημιουργία εσωτερικών κανόνων διαχείρισης της ΓΔΔΑΥ.
4.  
  Επιπρόσθετα οι Γενικοί Διευθυντές ως ανωτέρω αναλαμβάνουν κάθε ενέργεια για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τις αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν
Άρθρο 37 "Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων"
1.  
  Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
 1. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται και της Υπηρεσίας γενικότερα
 2. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων
 3. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 4. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης
 5. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 6. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων
 7. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 8. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης
 9. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης του Διοικητή ΥΠΑ
 10. Την υποστήριξη και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης της Διεύθυνσης
 11. Την εισήγηση επί των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν
Άρθρο 38 "Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων"
1.  
  Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
 1. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της υποδιεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται
 2. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων
 3. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Υποδιεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 4. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Υποδιεύθυνσης
 5. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Υποδιεύθυνσης να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 6. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
 7. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 8. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Υποδιεύθυνσης
 9. Η εκπροσώπηση της Υποδιεύθυνσης όπου απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης του Διοικητή ΥΠΑ
 10. Την υποστήριξη και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης
 11. Την εισήγηση επί των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν
Άρθρο 39 "Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων"
1.  
  Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων ή Γραφείων είναι τα παρακάτω:
 1. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης
 2. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 3. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος
 4. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος
 5. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 6. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Καθορισμός Κλάδων και Ειδικοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υ.Π.Α.
Άρθρο 40
1.  
  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, στις οργανικές μονάδες της ΥΠΑ, ορίζονται ως προϊστάμενοι, υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικοτήτων, όπως ανά διεύθυνση περιγράφονται αναλυτικά, στα επιμέρους άρθρα του παρόντος που ακολουθούν.
Άρθρο 41 "Κλάδοι και ειδικότητες για την επιλογή Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή υπάλληλος όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
2.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
3.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 42 "Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας"
1.  
  Στις Διευθύνσεις υπαγόμενες απευθείας στη Διοίκηση: Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας με πτυχίο νομικής
2.  
  Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.):.
 1. Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή οιονδήποτε άλλου κλάδου κατηγορίας ΠΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτών, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
 2. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
 3. Στη Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
3.  
  Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.):.
 1. Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Συστημάτων Αεροναυτιλίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή αντίστοιχης ειδικότητας ΙΔΑΧ
 2. Στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή αντίστοιχης ειδικότητας ΙΔΑΧ.
 3. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
 4. Στη Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή αντίστοιχης ειδικότητας ΙΔΑΧ.
 5. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
 6. Στη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 7. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 8. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
 9. Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών (Α.Ι.S.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
 10. Στη Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων (Μ.Π.Μ.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΠΕ Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΠΕ Μηχανικών Αεροναυπηγών ή υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας Χειριστών Αεροσκαφών κατηγορίας ΠΕ ή υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας Μηχανικών αεροσκαφών κατηγορίας ΠΕ και ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
 11. Στη Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης (Κ.Η.Ε.Μ.Σ.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
 12. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας και ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ή ειδικοτήτων ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών
 13. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
4.  
  Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ):
 1. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
 2. Στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ.
 3. Ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
 4. Διευθύνσεις Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολιμένων:
  • Στη Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ.
  • Ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
  • Στη Διεύθυνση λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ.
  • Ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
  • Στη Διεύθυνση λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ.
  • Ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
  • Στη Διεύθυνση λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ.
  • Ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
Άρθρο 43 "Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.:.
 1. Στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψη αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
 2. Στην Υποδιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Ελλείψη αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.
2.  
  Στη Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ):
 1. Στην Υποδιεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
3.  
  Στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ):
 1. Στην Υποδιεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας ΔΑΑ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
 2. Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων Συστημάτων Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
Άρθρο 44 "Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων υπαγομένων απευθείας στον Διοικητή"
1.  
  Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου:
 1. Στο Τμήμα Δικαστικό προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ κάτοχοι πτυχίου Νομικής
 2. Στο Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εξ όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος όλων των αντίστοιχων ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ
 3. Στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εξ όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ
2.  
  Στα Αυτοτελή Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή, Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και Υποδιοικητή Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εξ όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχων ειδικοτήτων και κατηγοριών
Άρθρο 45 "Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.)"
1.  
  Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού:
 1. Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή από οποιονδήποτε άλλο κλάδο ή ειδικότητα κατηγορίας ΠΕ
 2. Στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή από οποιονδήποτε άλλο κλάδο ή ειδικότητα κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών
 3. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή υπάλληλος από οποιονδήποτε άλλο κλάδο ή ειδικότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
 4. Στο Τμήμα Στατιστικής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή από οποιοδήποτε άλλο κλάδο ή ειδικότητα, κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2.  
  Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού
 1. Στο Τμήμα Συντονισμού Προϋπολογισμού και Δαπανών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 3. Στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου και Διαχείρισης Υλικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
3.  
  Στη Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης
 1. Στο Τμήμα Δομικών Έργων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 3. Στο Τμήμα Οχημάτων και Μεταφορικών Μέσων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτών υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας Οδηγών Πυροσβεστών ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 4. Στο Τμήμα Μελετών Δομικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 5. Στα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης των Αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας, Κω, Ηρακλείου, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων και Πάρου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Αερολιμενικών ή ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και ελλείψει αυτών εκ των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικός ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 6. Στα Γραφεία Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένων του άρθρου 43 του ν. 4427/2016 (Α’188) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εξ όλων των κλάδων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος όλων των ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών εκ των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ.
4.  
  Στο Τμήμα Πολιτικής και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) προΐσταται μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
Άρθρο 46 "Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.)"
1.  
  Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Συστημάτων Αεροναυτιλίας:
 1. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων προσωπικού Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στο Τμήμα Υποστήριξης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 3. Στο Τμήμα Κανονισμών και Επιχειρησιακών Απαιτήσεων Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 4. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων προσωπικού Υπηρεσιών Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων ΑFΙS προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 5. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων Προσωπικού Συστημάτων Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
2.  
  Στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ):.
 1. Στο Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Εναέριου Χώρου και Πληροφοριών Πτήσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 3. Στο Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 4. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
3.  
  Στη Διεύθυνση Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ:
 1. Στο Τμήμα Σταθερών Αεροναυτικών Δικτύων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχων ειδικοτήτων
 2. Στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ:.
 3. Στο Τμήμα Γενικού Σκοπού και Γενικών Εκπομπών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχων ειδικοτήτων
 4. Στο Τμήμα Εισαγωγής Προτύπων, Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχων ειδικοτήτων
 5. Στο Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επίγειων Επικοινωνιών και Αεροναυτικών Πληροφοριών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
 6. Στην Υποδιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.:.
4.  
  Στη Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.):.
 1. Στα Τμήματα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας των Αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Μυτιλήνης, Σάμου, Καβάλας, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιωαννίνων και Λήμνου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στην Υποδιεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών:.
 3. Στο Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου ΔΑΑ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 4. Στην περίπτωση που ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας αυτών των Αεροδρομίων περιέλθει στην ΥΠΑ τότε προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ελέγχου του εν λόγω Αεροδρομίου.
 5. Στο Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων (Α.F.Ι.S.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
 6. Στα Γραφεία Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων (Α.F.Ι.S.) των Αερολιμένων Πάρου, Σητείας, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Κάσου, Καστοριάς, Καστελόριζου, Κοζάνης, Μήλου, Νάξου, Λέρου, Σύρου, Κυθήρων, Καρπάθου, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και ελλείψει αυτών εξ όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση μετά από απόφαση Διοικητή.
 7. Επιπλέον να διατηρεί σε ισχύ πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας.
5.  
  Στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.):.
 1. Στα Τμήματα Συστημάτων Αεροναυτιλίας των αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Μυτιλήνης, Σάμου, Καβάλας, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιωαννίνων, Χανίων και Καλαμάτας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στην Υποδιεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.):.
 3. Στα Γραφεία Συστημάτων Αεροναυτιλίας των αερολιμένων Πάρου, Σητείας, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Κάσου, Καστοριάς, Καστελόριζου, Κοζάνης, Μήλου, Νάξου, Λέρου, Σύρου, Κυθήρων, Καρπάθου, Ακτίου, Αράξου, Νέας Αγχιάλου, Λήμνου, Σκύρου, Πάχης Μεγάρων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 4. Στο Τμήμα Αεροναυτικών, Εταιρικών και Διοικητικών Τηλεπικοινωνιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 5. Στο Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
 6. Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων Συστημάτων Αεροναυτιλίας:.
6.  
  Στη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου:
 1. Στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Στο Τμήμα Προτακτικού και Τακτικού Σχεδιασμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 3. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Εναερίου Χώρου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
 4. Στο Τμήμα Ενόργανων διαδικασιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας