Τροποποίηση του π.δ. 336/1989 Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Α’ 156).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 336/1989 (Α’ 156) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Εισαγωγικές εξετάσεις
  1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων, που καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Σχολή με προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και τοιχοκολλάται στις εισόδους των κτηρίων της Σχολής και του θεάτρου.
  2. Ο αριθμός των εισαγομένων και των κατατασσόμενων κατ’ έτος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής και πριν από την προκήρυξη των εξετάσεων.
  3. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι μέρες και οι ώρες των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία υποχρεωτικά, ως προς τους ηθοποιούς είναι η υποκριτική, ο αυτοσχεδιασμός, η απαγγελία ή το τραγούδι και οι στοιχειώδεις γνώσεις θεάτρου και λογοτεχνίας, και ως προς τους σκηνοθέτες η σκηνοθεσία αυτοσχεδιασμού σε συγκεκριμένο θέμα, η σκηνοθεσία αυτοσχεδιασμού με ομαδική εξέταση με συνυποψήφιους της Σχολής, στοιχειώδεις γνώσεις του θεάτρου και της λογοτεχνίας, δραματουργική ανάλυση θεατρικού κειμένου με τη σκηνοθετική προσέγγιση του υποψηφίου.
  4. Τυχόν εξεταζόμενα, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, μαθήματα, πέραν των παραπάνω, πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους υποψηφίους και συναφή με αυτά.
  5. Η εξέταση των στοιχειωδών γνώσεων θεάτρου και λογοτεχνίας γίνεται γραπτά ως προς όλους τους υποψήφιους και ειδικά για τους υποψηφίους του Τμήματος Σκηνοθεσίας θα γίνεται γραπτή εξέταση της δραματουργικής ανάλυσης θεατρικού κειμένου με την προσωπική σκηνοθετική προσέγγιση του υποψηφίου.
  6. Οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων των Τμημάτων Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας διενεργούνται από δύο πενταμελείς Επιτροπές αντίστοιχα, που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου.
  7. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται Καθηγητές της Σχολής και άλλα πρόσωπα, με ειδική ενασχόληση με το θέατρο.
  8. Στην Επιτροπή περιλαμβάνεται ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής.
  9. Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί ο γραμματέας της Σχολής.
  10. Σε περίπτωση κωλύματος μπορούν να αναπληρώσουν το Διευθυντή και το γραμματέα της Σχολής καθηγητές της Σχολής.
  11. Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλει στη σχολή έως την ημερομηνία που ορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση, η οποία συνοδεύεται από.1Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, και 2πιστοποιητικό γεννήσεως.
  12. Όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το 25ο έτος για τους ηθοποιούς και το 35ο για τους σκηνοθέτες.
  13. Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο υποψήφιος για το Τμήμα Υποκριτικής που έλαβε τη βάση πέντε (5) στην υποκριτική και συνολική βαθμολογία είκοσι (20) σε όλα τα μαθήματα και ο υποψήφιος για το Τμήμα Σκηνοθεσίας που έλαβε τη βάση πέντε (5) στη σκηνοθεσία αυτοσχεδιασμού ατομική και ομαδική και συνολική βαθμολογία είκοσι (20) σε όλα τα μαθήματα Η βαθμολογία όλων των μελών της επιτροπής είναι ισοδύναμη.
  14. Για τη βαθμολογία της επίδοσης των υποψηφίων κατά τις εισαγωγικές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος.
  15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου δύναται να γίνει προκριματική εξέταση των υποψηφίων, για το μεν Τμήμα Υποκριτικής στα μαθήματα υποκριτική και απαγγελία ή τραγούδι, για το δε Τμήμα Σκηνοθεσίας στο μάθημα σκηνοθεσίας αυτοσχεδιασμού σε ατομική εξέταση, εφόσον επιβάλλουν τούτο ειδικότεροι λόγοι.
  16. Την προκριματική εξέταση ενεργεί επιτροπή, οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο του θεάτρου.
  17. Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος βαθμολογείται με μονάδα.
  18. Οι επιτυχόντες, υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε κρατικό νοσοκομείο, σε ακτινοσκόπηση θώρακα και γενική ανάλυση αίματος για να βεβαιωθεί ότι δεν πάσχουν από μολυσματική μεταδοτική νόσο.
  19. Αποκλείονται της εγγραφής τους στη Σχολή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι πάσχουν από μολυσματική μεταδοτική νόσο.
  20. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει τον ονομαστικό πίνακα των εισαγομένων, με βάση τη σειρά επιτυχίας, έως τη συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού των εισαγομένων με μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα όχι κατώτερο του πέντε (5).
  21. Ο πίνακας των εισαγομένων τοιχοκολλάται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής και αποστέλλεται στο Δ.Σ. του θεάτρου για επικύρωση.
  22. Σε περίπτωση μη προσέλευσης επιτυχόντων για εγγραφή εντός της νόμιμης προθεσμίας, μπορεί να συμπληρωθεί ο αριθμός των εισαγομένων από τους αμέσως επόμενους στη σειρά βαθμολογίας.
  2.  
   Προαγωγικές εξετάσεις
  1. Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β’ διδακτικής περιόδου, τον Ιούνιο μήνα κάθε έτους.
  2. Το πρόγραμμα εξετάσεων και ο τρόπος εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) καθορίζονται από τον σύλλογο των καθηγητών της Σχολής.
  3. Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.
  4. Ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις των κύριων και δευτερευόντων μαθημάτων.
  5. Στις εξετάσεις μπορεί να παρίσταται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  6. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική.
  7. Από τις εξετάσεις αποκλείονται σπουδαστές με ελλιπή φοίτηση.
  8. Σπουδαστής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα.
  9. Οι σπουδαστές που απουσίαζαν δικαιολογημένα, σύμφωνα με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία κρίνονται από το σύλλογο των καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
  10. Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται να μετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται επειδή η φοίτηση τους ήταν ελλιπής, Οι πίνακες επικυρώνονται από τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής και τοιχοκολλούνται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής.
  11. Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν πάρει, σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5).
  12. Παραπέμπεται σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση μόνο στα δευτερεύοντα μαθήματα, που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).
  13. Αν η βαθμολογία του στα κύρια μαθήματα είναι κατώτερη του πέντε (5) επαναλαμβάνει τα μαθήματα της ίδιας τάξης.
  14. Όταν ο μέσος όρος της βαθμολογίας της υποκριτικής, είτε πρόκειται για σπουδαστή του Τμήματος Υποκριτικής ή της Σκηνοθεσίας, κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και των δευτερευόντων μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου είναι κάτω του τρία (3) ο σπουδαστής αποκλείεται από την παραπέρα φοίτηση στη Σχολή.
  15. Σπουδαστής του Τμήματος Υποκριτικής που έχει απορριφθεί στην υποκριτική ή σπουδαστής του Τμήματος Σκηνοθεσίας που έχει απορριφθεί στη σκηνοθεσία ή στην υποκριτική και πήρε λίαν καλώς και πάνω στα υπόλοιπα μαθήματα δύναται να παρακολουθεί προαιρετικά τα μαθήματα αυτά.
  16. Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από κάθε καθηγητή της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α’ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο), εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος που δίδαξε.
  17. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι μέχρι τρείς (3) εβδομάδες.
  18. Στο βαθμό της προόδου συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της α’ διδακτικής περιόδου.
  19. Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος με συντελεστή 1 προστίθεται στο βαθμό της προαγωγικής εξέτασης με συντελεστή 2.
  20. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το 3 και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.
  21. Ο βαθμός της προαγωγικής εξέτασης για τους σπουδαστές του Τμήματος Υποκριτικής καθορίζεται ως εξής.(1) Για τα μαθήματα της υποκριτικής και της αγωγής του λόγου.Οι βαθμοί των καθηγητών της υποκριτικής και της αγωγής του λόγου προστίθενται με το μέσο όρο της βαθμολογίας των καθηγητών των άλλων μαθημάτων.
  22. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των καθηγητών της υποκριτικής και της αγωγής του λόγου συν ένα για τη βαθμολογία των καθηγητών των άλλων μαθημάτων και το πηλίκον αποτελεί τον τελικό βαθμό της υποκριτικής ή της αγωγής του λόγου.
  23. (2) Για τα μαθήματα της Δραματολογίας, Ιστορίας Θεάτρου, Ιστορίας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.Οι βαθμοί των καθηγητών κάθε μαθήματος προστίθενται στο μέσο όρο της βαθμολογίας των καθηγητών των λοιπών μαθημάτων.
  24. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των καθηγητών αυτών των μαθημάτων συν ένα για τη βαθμολογία των καθηγητών των άλλων μαθημάτων και το πηλίκον αποτελεί τον τελικό βαθμό σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα.
  25. (3) Για τα λοιπά μαθήματα.Οι βαθμοί των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας ή του μαθήματος προστίθενται με το μέσο όρο της βαθμολογίας των καθηγητών των λοιπών μαθημάτων.
  26. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας συν ένα για το βαθμό των καθηγητών των άλλων μαθημάτων και το πηλίκον αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
  27. Ο βαθμός της προαγωγικής εξέτασης για τους σπουδαστές του Τμήματος Σκηνοθεσίας καθορίζεται ως εξής.(1) Για τα μαθήματα της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής.Οι βαθμοί των καθηγητών της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής προστίθενται με το μέσο όρο της βαθμολογίας των καθηγητών των άλλων μαθημάτων.
  28. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των καθηγητών της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής συν ένα για τη βαθμολογία των καθηγητών των άλλων μαθημάτων και το πηλίκον αποτελεί τον τελικό βαθμό της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής.
  29. (2) Για τα μαθήματα της Ιστορίας της Σκηνοθεσίας, Αγωγής του Λόγου, Δραματολογίας.Οι βαθμοί των καθηγητών κάθε μαθήματος προστίθενται στο μέσο όρο της βαθμολογίας των καθηγητών των λοιπών μαθημάτων.
  30. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των καθηγητών αυτών των μαθημάτων συν ένα για τη βαθμολογία των καθηγητών των άλλων μαθημάτων και το πηλίκον αποτελεί τον τελικό βαθμό σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα.
  31. (3) Για τα λοιπά μαθήματα.Οι βαθμοί των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας ή του μαθήματος προστίθενται με το μέσο όρο της βαθμολογίας των καθηγητών των λοιπών μαθημάτων.
  32. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας συν ένα για το βαθμό των καθηγητών των άλλων μαθημάτων και το πηλίκον αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
  3.  
   Διπλωματικές εξετάσεις
  1. Οι διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 14 του ν. 1158/1981, διενεργούνται από τη Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα, μετά τη λήξη των μαθημάτων της δεύτερης διδακτικής περιόδου.
  2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.
  4. Ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων.
  5. Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετέχουν, με δικαίωμα βαθμολόγησης και δύο (2) ειδικά πρόσωπα που ασχολούνται με το θέατρο, οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο του θεάτρου.
  6. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).
  7. Παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση μόνο στα δευτερεύοντα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).
  8. Αν η βαθμολογία του στα κύρια μαθήματα είναι κάτω του πέντε (5) επαναλαμβάνει τα μαθήματα της ίδιας τάξης.
  9. Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές εξετάσεις, που διενεργεί η παραπάνω επιτροπή, με την προσθήκη ότι.Η βαθμολογία των εξεταστών που δεν είναι καθηγητές της Σχολής είναι ισοδύναμη με τη βαθμολογία των μη ειδικών καθηγητών για το κάθε μάθημα.
  4.  
   Επαναληπτικές εξετάσεις
  1. Οι επαναληπτικές εξετάσεις, διεξάγονται από 10 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και διακρίνονται.(1) Σε επαναληπτικές προαγωγικές εξετάσεις και (2) Σε επαναληπτικές διπλωματικές εξετάσεις.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου μόνο στα δευτερεύοντα μαθήματα, γ. Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για οποιονδήποτε λόγο, βαθμολογούνται με μονάδα.
  3. Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολόγηση των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις.
  4. Οι σπουδαστές που στις επαναληπτικές εξετάσεις βαθμολογήθηκαν κάτω του πέντε (5) μη συμπεριλαμβανομένου, έστω και σε ένα μάθημα, επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης.
  5.  
   Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Διευθυντή Σπουδών της σχολής, δύνανται για λόγους εκτάκτων αναγκών να τροποποιούνται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.
2.  
  Το άρθρο 10 του π.δ. 336/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 10
  1.  
   Μαθήματα
  2.  
   Αγωγή του προφορικού λόγου (σύστηµα) αναπνοήςάρθρωση-τοποθέτηση και ανάπτυξη φωνής-κανόνες ορθής προφοράς και απαγγελίας) 2 2 2
  3.  
   Χορός 2 2 2
  4.  
   Εκφραστική κίνηση σώµατος 2 2 2 Β. ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ .
  5.  
   Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 1 1 1
  6.  
   Ιστορία και πρακτική Κινηµατογράφου (α) σύντοµη ιστορία καιστοιχεία αισθητικήςτης Κινηµατογραφικής Τέχνης (β) εισαγωγή στην Κινηµατογραφική υποκριτική 1 1 1
  7.  
   Σκηνογραφία-Ενδυµατολογία και ιασκευή 1 1 1 Σύνολο ωρών διδασκαλίας την εβδοµάδα 30 30 30 Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οπλομαχητική-ΞιφασκίαΤο μάθημα αυτό είναι προαιρετικό για τη σχολή. Σε περίπτωση όμως που θα διδαχθεί στη σχολή τότε είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές και θα διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα σε κάθε έτος.
  8.  
   Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία και ιασκευή προσώπου 1 1 1 Σύνολο ωρών διδασκαλίας την εβδοµάδα 32 32 32 Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οπλομαχητική-ΞιφασκίαΤο μάθημα αυτό είναι προαιρετικό για τη σχολή. Σε περίπτωση όμως που θα διδαχθεί στη σχολή τότε είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές και θα διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα σε κάθε έτος.
3.  
  Οι υποπεριπτώσεις (1) και (2) και (3) της περ. Α’ της παραγράφου 1Α του άρθρου 23 του π.δ. 336/1989 αντικαθίσταται ως εξής: (1) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητας θεατρολογίας, με διοικητικές ικανότητες αποδεικνυόμενες από προηγούμενη ευδόκιμη άσκηση διοικητικών καθηκόντων ή (2) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας νεοελληνικής ή κλασσικής ή ξένης φιλολογίας με πενταετή ευδόκιμη προϋπηρεσία σε Δραματική Σχολή ως καθηγητής ή οκταετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αντικείμενο σχετικό με τα διδακτικά αντικείμενα της Δραματικής Σχολής και με διοικητικές ικανότητες αποδεικνυόμενες από προηγούμενη ευδόκιμη άσκηση διοικητικών καθηκόντων ή (3) Πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Δραματικής Σχολής, με δεκαετή τουλάχιστον ευδόκιμη προϋπηρεσία στο θέατρο ή ο υποψήφιος να είναι αναγνωρισμένος σκηνοθέτης του θεάτρου και με διοικητικές ικανότητες αποδεικνυόμενες από προηγούμενη ευδόκιμη άσκηση διοικητικών καθηκόντων.
4.  
  Μετά την υποπερίπτωση (9) της περ. β’ της παραγράφου 1Α του άρθρου 23 του π.δ. 336/1989 προστίθενται υποπεριπτώσεις (10) και (11) ως εξής: (10) Για το μάθημα Σκηνοθεσία ο υποψήφιος να είναι σκηνοθέτης αναγνωρισμένης αξίας, με δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία (11) Για το μάθημα Ιστορία της Σκηνοθεσίας ο υποψήφιος να είναι θεατρολόγος πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Θεατρολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 26 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (Α’ 127), β) των άρθρων 20 περ. ι β, ως ισχύει, και 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)].
 • Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 • Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/130027/2973/ 26-3-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή» (Β’ 1121).
 • Την υπ’ αριθμ. 107/16-3-2018 απόφαση και το από 9-8-2018 πρακτικό του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/1/7-8-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
 • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/398478/25941/10-8-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 5-9-2018) Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΑ, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται συνολική ετήσια πρόσθετη δαπάνη που ανέρχεται στο ύψος των έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (6.765,00 €) ευρώ ετησίως. Το σύνολο της προαναφερόμενης προκαλούμενης δαπάνης θα βαρύνει κατά το ήμισυ τον Προϋπολογισμό του Εθνικού Θεάτρου και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον Προϋπολογισμό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Τις υπ’ αριθμ. Δ137/2018 και Δ167/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
ΠΡΑΞΗ 2018/ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/130027/2973 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2018/ΥΠΠΟΑ_ΓΡΥΠ_130027_2973 2018
ΝΟΜΟΣ 1981/1158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1158 1981
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/336 1989
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία