ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
Πληθυσμός: 74251
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2014/4262 2014
Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4304 2014
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Επανίδρυση της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Δημητρίου Τροιζήνας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, η οποία ευρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής. 2014/48 2014