ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
Πληθυσμός: 3230
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


Αναφέρεται Από