ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Θάσου. 1992/221 1992
Κατανομή των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους. 2010/152 2010
Αύξηση αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην Επικράτεια και κατανομή αυτών ανά περιφέρεια Ειρηνοδικείου. 2011/114 2011
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012
Κατανομή τριάντα πέντε (35) οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους. 2014/72 2014