ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση της αριθ. 55/26.4.1989 Π.Υ.Σ. «Παραχώρηση χορτολιβαδικής έκτασης 340 στρεμάτων της περιοχής Ασπροπύργου Ν. Αττικής, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 109/2.5.1989, τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 135/16.10.1991 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 157/[...]" 1998/2_6-2-1998 1998
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση της από 15.12.1994 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων». 2004/9537_7713 2004
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων στο Νομό Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 1994». 1994/1_06.06.1994 1994
Καθιέρωση ωρών προσέλευση, των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα Εμπορικά τους Καταστήματα στο Νομό [...]" 1995/1_29.06.1995 1995
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό Αττικής [...]" 1996/1_31.05.1996 1996
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό [...]" 1997/1_06.06.1997 1997
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό [...]" 1997/1_08.10.1997 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Περί σημάτων. 1994/2239 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» 2002/3059 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 2003/3127 2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Τροποποίηση του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» και άλλες διατάξεις. 2004/3219 2004
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2007/3527 2007
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. 2010/3818 2010
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις. 2010/3900 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. 2013/4182 2013
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. 2013/4198 2013
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α[...]" 2016/4414 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. 2018/4541 2018
(4) Αναγνώριση κοινότητας Ζ€φυξΐ0υ της Επαρχίας και του Νοµού Αττι- Ανασύσταση καταστραφέντων αρχείων του Υποθηκοφυλακείου Καστελκής σε δήµο. . λορίζου. 1990/269 1990
Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω. 1992/13 1992
Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω. 1992/14 1992
Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας. 1992/142 1992
Μεταφορά και μετατροπή Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σύσταση θέσεως σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό και άλλες διατάξεις. 1992/182 1992
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Παράγοντες διαμόρφωσης της Ανωτάτης Τιμής Καταναλωτή, τρόπος και βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε τύπο Βενζινών και πετρελαίου Ντήζελ. 1992/76 1992
Κατάργηση του από 5.11.1991 Π.Δ/τος «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών στον Δήμο Παπάγου (Ν. Αττικής)» (Α 178). 1993/205 1993
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». 1993/216 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 23.3./8.4.1953 «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81) και του Π.Δ. 189/1978 «περί κανονισμού αλιείας εις τους Κόλπους Θεσσαλονίκης και θερμαϊκόν» (Α 41)». 1993/25 1993
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος, Γλυκών Νερών, Καλυβίων Θορικού, Λυκόβρυσης, Ραφήνας και Ν. Περάμου του Νομού Αττικής. 1994/217 1994
Μετονομασία του Δήμου Νέων Λιοσίων του Νομού Αττικής. 1994/300 1994
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1995/182 1995
Μετονομασία ΑστυνομικούΤμήματος καιΤμήματος Ασφάλειας Νέων Λιοσίων. 1995/188 1995
Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.). 1995/213 1995
Συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του άρθρου 4 του Ν. 2218/1994. 1995/57 1995
Μεταθέσεις πολιτικών υπαλλήλων, Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 1996/156 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1996/182 1996
Μεταθέσεις μονίμων υπαλλήλων ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 1996/235 1996
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. 1996/308 1996
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1996/391 1996
Μετονομασία της ΔΟΥ Νέων Λιοσίων. Τροποποίηση του Π.Δ. 551/1988. 1997/97 1997
Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. 1998/201 1998
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.. 1998/29 1998
Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. 1998/397 1998
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 1999/224 1999
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων». 1999/289 1999
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Σύσταση Κτηματικών Περιφερειακών Διευθύνσεων και αναδιάρθρωση Κτηματικών Υπηρεσιών. 2001/101 2001
Σύσταση ΄΄Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004΄΄ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τροποποίηση του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α). 2001/209 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, στην Παραλία Καλυβίων του Δήμου Καλυβίων - Θορικού Ν. Αττικής. 2001/329 2001
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου - Λαυρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στον Οικισμό Εργατικών Κατοικιών του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής. 2002/156 2002
Ένωση των Κοινοτήτων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού του Νομού Αττικής. 2002/210 2002
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές. 2002/381 2002
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, στον οικισμό Εργατικών κατοικιών του Δήμου Παλλήνης Νομού Αττικής. 2002/41 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής. 2002/45 2002
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών. 2003/1 2003
Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ). 2003/128 2003
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/167 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. 2003/22 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου, Αγίων Αναργύρων και Αγίου Λουκά της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής στη συνοικία Αδάμες Νέας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Νομού Αττικής. 2003/251 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 456/1983 (ΦΕΚ 172/Α΄) όσον αφορά τον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Φοίνικα Σύρου της νήσου Σύρου. 2003/282 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κρωπίας Νομού Αττικής. 2003/285 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής. 2003/289 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Νίκαιας και Ηρακλείου Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών. 2003/314 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Χαλανδρίου Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2003/40 2003
Χαρακτηρισμός ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος, εκτάσεως του Δημοσίου στην περιοχή «Άλιμος» (πλαζ Αλίμου) Ν. Αττικής. 2003/51 2003
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σπάτων του νομού Αττικής. 2003/88 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Βριλησσίων Νομού Αττικής. 2003/93 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2003/94 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσοναίας και Λαυρεωτικής στην περιοχή Περιβολάκια του Δήμου Ραφήνας Νομού Αττικής. 2004/134 2004
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι Κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής. 2004/135 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Αργυρούπολης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, καθώς και των Δήμων Νέας Ερυθραίας Νομού Αττικής και Καντάνου Νομού Χανίων. 2004/141 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Νέου Ψυχικού Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/142 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Ιλίου και Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών. 2004/143 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/144 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Πετρούπολης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/145 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Φιλοθέης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, καθώς και του Δήμου Χίου Νομού Χίου. 2004/146 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, β) του Δήμου Κουρητών Νομού Ρεθύμνης, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλεί[...]" 2004/183 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων - Μουσικά Σύνολα», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, καθώς και β) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Περιστερίου Νομού Αττικής. 2004/222 2004
Τροποποίηση του από 27.9.1956 Β.Δ. (Α΄295) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό ορίων των Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο) των περιοχών νήσου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣκαι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής^ 2004/49 2004
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής, και β) της Κοινότητας Διονύσου Νομού Αττικής. 2005/212 2005
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Δήμο Αλίμου, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. 2006/199 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, β) του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης και γ) του Δήμου Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου. 2006/75 2006
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων - Εθνικός Κήπος», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, β) Του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, γ) Του Δήμου Γόρτυνος Νομ[...]" 2006/8 2006
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 2007/18 2007
Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183). 2007/84 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Επιδαύρου Νομού Αργολίδας και Ξηροβουνίου Νομού Άρτας, της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι­καίου των Δήμων Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, Δάφνης Νομού Αττικής και[...]" 2008/103 2008
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη» στο Δήμο Ζωγράφου του Νομού Αττικής. 2008/129 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Ελληνικού, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. 2008/133 2008
Τροποποίηση του π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής. 2008/185 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 2008/187 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Κροκεών Νομού Λακωνίας και Μουσούρων Νομού Χανίων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Μουσούρων Νομού Χανίων και Ναυπλίου Ν[...]" 2008/188 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας, Ανατολικής Μάνης και Νιάτων Νομού Λακωνίας, Απολλωνίων Νομού Λευκάδας, Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων, Ζερβοχωρίων και Τορώνης Νομού Χαλκιδικής και Μαστιχοχωρίων Νομού[...]" 2008/195 2008
Τροποποίηση του π.δ. 193/2005 με τίτλο «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδου” στην Κοινότητα Δροσιάς του Ν. Αττικής». 2008/199 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, του Δήμου Μεγανησίου Νόμου Λευκάδας, του Δήμου Φυλής Νομού Αττικής και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Γλυκ[...]" 2010/119 2010
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Αικατερίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Σαλαμίνας, του Δήμου Σαλαμίνας, του Νομού Αττικής. 2010/23 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μελισσίων Νομού Αττικής. 2010/47 2010
Άσκηση προληπτικού έλεγχου επί των δαπανών του Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νομού Αττικής, καθώς και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας. 2010/58 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, Μεγαλόπολης Νομού, Αρκαδίας και Δρυμαλίας Νομού Κυκλάδων. 2010/59 2010
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Παντανάσσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, στο Δήμο Κερατέας, του Νομού Αττικής. 2010/69 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου[...]" 2010/92 2010
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, στον οικισμό Αλεποχωρίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγαρέων και Βιλλίων, των Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της [...]" 2012/45 2012
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/81 2012
Μετονομασία της Ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Συκαμίνου, στην Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου, τής Δημοτικής Ενότητας Συκαμίνου, του Δήμου Ωρωπού, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, σε Ενορία Ιερού Ναού Α[...]" 2013/17 2013
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αναλήψεως Χριστού, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, η οποία ευρίσκεται στην περιοχή «Λάκκα-Μάλι», της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικ[...]" 2013/176 2013
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές. 2013/4 2013
Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος » (Α΄ 131). 2014/93 2014
Κατάργηση του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευαγγελίστρια» του Δήμου Αιγάλεω το οποίο συστήθηκε με το Π.δ. 463/1989 (Α΄202). 2016/35 2016
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 2017/38 2017
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» του Δήμου Παπάγου-Χολαργού του Νομού Αττικής, το οποίο συστήθηκε με το π.δ. 45/2002 (Α’ 45). 2018/56 2018
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018