ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Ίδρυση Δοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 1999/51 1999
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων. 2001/185 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων 2002/198 2002
Προσαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ``Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων’’» σε αυτές του Ν.2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη[...]" 2004/138 2004
Προσαρμογή διατάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων” (Α’ 101), όπως ισχύει, σε αυτές του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ[...]" 2017/5 2017