ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παραχώρηση, δωρεάν και κατά κυριότητα, στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, κοινόχρηστης έκτασης 626.216 τ.μ. από το αγρόκτημα Μαυροράχης Δήμου Λαχανά Ν. Θεσσαλονίκης, Οριστικής και Συμπληρωματικής Διανομής ετών 1938 και 1983, αντίστοιχα, για τη δ[...]" 2003/7_13-3-2003 2003
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7[...]" 1994/2196 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. 1999/2745 1999
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καιάλλες διατάξεις. 2008/3689 2008
Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2010/3868 2010
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων. 1991/238 1991
Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου «Η Ανάσταση του Χριστού Εμμαούς» στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά. 1992/301 1992
(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. 1992/319 1992
Παροχή άδειας για την μεταβίβαση απαλλοτριωθέντων ακινήτων και ιδανικών μεριδίων των Εταιρειών «ΕΚΟ - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑ[...]" 1992/353 1992
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου τάλκη του Νομού Θεσσαλονίκης στους α) Νικόλαο Ιακωβίδη του Παναγιώτου και β) Πέτρο Δαχή του Σταύρου. 1993/231 1993
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/333 1993
Αναγνώριση σε Δήμο των κοινοτήτων Αγιου Αθανασίου, Επανομής, Θέρμης και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης. 1994/236 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
(1 ) Ένωση των Κοινοτήτων Ν. Μηχανιώνας και Ν. Κερασιάς της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης σε «Δήμο Ν. Μηχανιώνας». 1994/263 1994
Αναγνώριση κοινότητας Πανοράματος της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης σε Δήμο. 1994/63 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Θεσσαλονίκης, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/169 1995
Έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την Εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.». 1995/290 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Τροποποίηση του αριθ. 290/95 Προεδρικού Διατάγματος «Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.». 1996/219 1996
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» του Νομού Θεσσαλονίκης. 1998/43 1998
Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών - μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1999/24 1999
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92). 2001/120 2001
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου - Εξαλόφου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά του Δήμου Βερτίσκου, σε Ενορία του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Πέντε Βρυσών, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, του ίδιου Δήμου. 2001/328 2001
Συγκρότηση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ως ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας. 2001/401 2001
Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). 2001/52 2001
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές. 2002/381 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2002/72 2002
Ίδρυση Ανδρώου Ιερού Ησυχαστηρίου με την επωνυμία «Ιερόν Ησυχαστήριον των Αγίων Αρχαγγέλων» στην περιοχή Βασιλουδίου του Δήμου Κορωνείας της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά. 2003/192 2003
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 2003/238 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στον Δήμο Νεάπολης, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2006/101 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, στον Δήμο Πανοράματος, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 2006/151 2006
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Συνοικισμό Δενδροποτάμου, σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, στο Συνοικισμό Δενδροποτάμου του Δήμου Μενεμένης, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2006/156 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον οικισμό Κάτω Περαίας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Περαίας, του Δήμου Θερμαϊκού, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας. 2006/43 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ρεντίνας Νομού Θεσσαλονίκης. 2006/74 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον Δήμο Ευόσμου, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2006/99 2006
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, στον Οικισμό Ανθοκήπων του Δήμου Ευκαρπίας, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2007/190 2007
Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης. 2008/182 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, στο Συνοικισμό Νικοπόλεως, του Δήμου Σταυρουπόλεως, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2008/59 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, στο Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 2008/62 2008
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και εξετάσεις για την προαγωγή Αγροφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα και για την κατάταξη Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων ως Αγρονόμων. 2009/165 2009
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμωτού του Δήμου Καλινδοίων του Νομού Θεσσαλονίκης σε Τοπικό Διαμέρισμα Νέων Καλινδοίων. 2009/89 2009
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Κηφισιάς, του Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2010/79 2010
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στην Τοπική Κοινότητα Κολχικού, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2011/121 2011
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Πολυκάρπου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2011/22 2011
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων, της |εράς Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2011/23 2011
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, στον οικισμό «Όσσα», της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2011/24 2011
΄Ιδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στην περιοχή «Αναγέννηση», της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2011/55 2011
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Παναγίας της Ευαγγελιστρίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Κοινότητα του 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2012/127 2012
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Πυλαιώτικα, της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας, της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2012/17 2012
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου-Σοχού, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού, της Δημοτικής Ενότητας Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2013/10 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικισμό Παπακυριαζή, της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2013/12 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 2013/140 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικσμό Ανθουπόλεως, της Δημοτικής Κοινότητας - Λητής, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2013/143 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος-Δρυμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, της Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2013/22 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Λητής, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2013/23 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης-Ασσήρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου, της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2013/37 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2014/149 2014
Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης. 2016/50 2016
Καθιέρωση της 21ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης. 2016/64 2016
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017