ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. 1993/298 1993
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 40)». 1995/20 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1997/161 1997
Ανακήρυξη της Θερμικής Μεταλλικής Πηγής των Κοινοτήτων Αγραπιδιών και Λιμνοχωρίου Νομού Φλωρίνης ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/320 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2002/68 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α) Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων & Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ). 2004/267 2004
Καθιέρωση της 6ης Νοεμβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Αμυνταίου Νομού Φλώρινας. 2008/144 2008
Καθιέρωση της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Λεχόβου Νομού Φλώρινας. 2009/55 2009
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014