ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από