ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΘΗΡΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΘΗΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από