ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_District


Αναφέρεται Από