ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από