ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Σύσταση Τμημάτων στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης. 1999/263 1999