ΔΗΜΟΣ - ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ - ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από