ΔΗΜΟΣ ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
«Ρυθμίσεις διενέργειας αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού». 2016/40 2016