ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ - ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΟΜΦΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ - ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΟΜΦΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από