ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από