ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από