ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΔΗΜΟΙ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΔΗΜΟΙ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από